Modyfikowanie lub zmienianie ustawienia typu danych pola

W tym artykule wyjaśniono, jak zmodyfikować lub zmienić typ danych zastosowany do pola tabeli w bazie danych programu Access.

W tym artykule

Opis typów danych

Zmienianie typów danych

Ograniczenia dotyczące zmieniania typów danych

Opis typów danych

Projektowanie i konstruowanie bazy danych zaczyna się od zaplanowania jednej lub większej liczby tabel, zaplanowania pól (kolumn) dla każdej tabeli i ustawienia typu danych dla każdego pola. Jeśli na przykład chcesz przechowywać daty i godziny, ustawiasz dla pola typ danych Data/Godzina. Jeśli natomiast trzeba przechować nazwiska i adresy, ustawiasz dla odpowiedniej liczby pól typ danych Tekst itd.

Program Access udostępnia wiele różnych typów danych, z których każdy ma określone przeznaczenie. Aby uzyskać pełną listę wszystkich typów danych obsługiwanych w różnych wersjach programu Access, zobacz Typy danych w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych i Wprowadzenie do typów danych i właściwości pól.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i używaniu pól odnośników, zobacz artykuł Tworzenie lub usuwanie pola wielowartościowego.

Typy danych zapewniają podstawową formę sprawdzania poprawności danych, ponieważ pozwalają zagwarantować, że użytkownicy wprowadzą właściwe typy danych w polach tabeli. Nie można na przykład wprowadzić tekstu w polu akceptującym tylko liczby.

Zmienianie typów danych

Przed wykonaniem tych czynności weź pod uwagę, że zmiana typu danych może spowodować obcięcie niektórych lub wszystkich danych w polu, a w niektórych przypadkach — całkowite usunięcie danych. Aby uzyskać informacje o tym, jak program Access zmienia dane podczas zmieniania typu danych, zobacz sekcję Ograniczenia dotyczące zmieniania typów danych w dalszej części tego artykułu.

Uwaga: W programie Access można ustawić typy danych dla pól tabeli w widoku arkusza danych lub w widoku projektu. W tej sekcji wyjaśniono, jak ustawiać typy danych w obu widokach. Podczas ustawiania typów danych w widoku projektu jest widoczna dodatkowa opcja, Kreator odnośników. Ta opcja w rzeczywistości nie oznacza typu danych. Za pomocą Kreatora odnośników można tworzyć pola odnośników, które łączą pola klucza obcego z innymi tabelami. Domyślnie program Access ustawia dla pól odnośników typ danych Liczba.

Zmienianie typów danych w widoku arkusza danych

 1. W okienku nawigacji znajdź i kliknij dwukrotnie tabelę, którą chcesz zmienić.

  W programie Access zostanie otwarta tabela w widoku arkusza danych.

 2. Wybierz pole (kolumnę), które chcesz zmienić.

 3. Na karcie Pola w grupie Właściwości kliknij strzałkę listy rozwijanej obok przycisku Typ danych, a następnie wybierz typ danych. 

 4. Zapisz zmiany.

Zmienianie typów danych w widoku projektu

 1. Jeśli tabela jest otwarta w widoku arkusza danych, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu tej tabeli, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  — lub —

  Jeśli tabela nie została otwarta, w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Odszukaj pole, które chcesz zmienić, a następnie wybierz nowy typ danych z listy w kolumnie Typ danych.

 3. Zapisz zmiany.

Początek strony

Ograniczenia dotyczące zmieniania typów danych

Z zasady można zmienić typ danych każdego pola, z następującymi wyjątkami:

 • pola typu Liczba z włączoną właściwością Identyfikator replikacji,

 • pola obiektów OLE,

 • pola załączników.

Ponadto można zmieniać większość typów danych, jeśli pole zawiera dane. Jednak w zależności od oryginalnego typu danych i nowego typu danych, którego chcesz użyć, program Access może obciąć lub usunąć niektóre dane lub może w ogóle nie zezwolić na konwersję.

W poniższej tabeli wyszczególniono możliwe konwersje typu danych dostępne w programie Access, a także opisano ograniczenia, które program Access może narzucić na konwersję.

Konwersja na ten typ

Z tego typu

Zmiany lub ograniczenia

Tekst

Nota

Program Access usuwa wszystkie znaki oprócz pierwszych 255 znaków.

Liczba

Bez ograniczeń.

Data i godzina

Brak ograniczeń dotyczących daty/godziny.

Niedozwolone dla przedłużonej daty/godziny.

Waluta

Bez ograniczeń.

Autonumerowanie

Bez ograniczeń.

Tak/Nie

Wartość -1 (Tak w polu typu Tak/Nie) jest konwertowana na Tak. Wartość 0 (Nie w polu typu Tak/Nie) jest konwertowana na Nie.

Hiperłącze

Program Access obcina łącza dłuższe niż 255 znaków.

Nota

Tekst

Bez ograniczeń.

Liczba

Bez ograniczeń.

Data i godzina

Brak ograniczeń dotyczących daty/godziny.

Niedozwolone dla przedłużonej daty/godziny.

Waluta

Bez ograniczeń.

Autonumerowanie

Bez ograniczeń.

Tak/Nie

Wartość -1 (Tak w polu typu Tak/Nie) jest konwertowana na Tak. Wartość 0 (Nie w polu typu Tak/Nie) jest konwertowana na Nie.

Hiperłącze

Bez ograniczeń.

Liczba

Tekst

Tekst musi zawierać liczby, prawidłowe waluty i separatory miejsc dziesiętnych. Liczba znaków w polu tekstowym nie może przekraczać rozmiaru ustawionego dla pola typu Liczba.

Aby uzyskać więcej informacji o rozmiarach pól liczbowych, zobacz artykuł Wstawianie, tworzenie lub usuwanie pola przechowującego wartości liczbowe.

Nota

Pole typu Nota musi zawierać tylko tekst, prawidłowe waluty i separatory miejsc dziesiętnych. Liczba znaków w polu typu Nota nie może przekraczać rozmiaru ustawionego dla pola typu Liczba.

Aby uzyskać więcej informacji o rozmiarach pól liczbowych, zobacz artykuł Wstawianie, tworzenie lub usuwanie pola przechowującego wartości liczbowe.

Liczba, ale o innym rozmiarze pola lub precyzji

Wartości nie mogą być większe ani mniejsze od wartości, które może przechowywać nowe pole. Zmiana precyzji może spowodować, że program Access zaokrągli niektóre wartości.

Data i godzina

Data/godzina:

To, jakie daty można przekonwertować, zależy od rozmiaru pola liczbowego. Należy pamiętać, że program Access przechowuje wszystkie daty w postaci liczb kolejnych i wartości dat są przechowywane jako liczby całkowite o podwójnej dokładności.

W programie Access data 30 grudnia 1899 jest traktowana jako data 0. Daty spoza zakresu od 18 kwietnia 1899 do 11 września 1900 przekraczają rozmiar pola typu Bajt. Daty spoza zakresu od 13 kwietnia 1810 do 16 września 1989 przekraczają rozmiar pola typu Liczba całkowita.

Aby zmieścić wszystkie możliwe daty, należy ustawić właściwość Rozmiar pola typu Liczba na Liczba całkowita długa lub większą wartość.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dat seryjnych i sposobu używania i przechowywania wartości dat w programie Access, zobacz artykuł formatowanie pola daty i godziny.

Data/godzina przedłużona:

Niedozwolone.

Waluta

Wartości nie mogą przekraczać od góry ani od dołu limitu rozmiaru ustawionego dla pola. Można na przykład przekonwertować pole waluty na pole typu Liczba całkowita tylko wtedy, gdy te wartości są większe niż 255 i nie przekraczają 32 767.

Autonumerowanie

Wartości muszą się mieścić w limicie rozmiaru ustawionym dla pola.

Tak/Nie

Wartości „Tak” są konwertowane na -1. Wartości „Nie” są konwertowane na 0.

Hiperlink

Nie dotyczy.

Data/Godzina

Tekst

Oryginalny tekst musi być kombinacją dat lub godzin rozpoznawalnych. Na przykład 18-sty-2006.

Nota

Oryginalny tekst musi być kombinacją dat lub godzin rozpoznawalnych. Na przykład 18-sty-2006.

Liczba

Wartość musi należeć do przedziału od -657 434 do 2 958 465,99998843.

Data/godzina przedłużona

Bez ograniczeń.

Waluta

Wartość musi należeć do przedziału od -657 434 zł do 2 958 465,9999 zł.

Autonumerowanie

Wartość musi być większa od -657 434 i mniejsza od 2 958 466.

Tak/Nie

Wartość -1 (Tak) jest konwertowana na 29 grudnia 1899. Wartość 0 (Nie) jest konwertowana na północ (00:00:00).

Hiperlink

Nie dotyczy.

Data/godzina przedłużona

Tekst

Niedozwolone.

Nota

Niedozwolone.

Liczba

Niedozwolone.

Data/Godzina

Ułamki sekund są tracone, a jeśli rok znajduje się poza zakresem obsługiwanym za pomocą daty/godziny, to wartość zostanie usunięta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie rozszerzonego typu danych Data/godzina.

Waluta

Niedozwolone.

Autonumerowanie

Niedozwolone.

Tak/Nie

Niedozwolone.

Hiperlink

Nie dotyczy.

Waluta

Tekst

Tekst musi się składać z liczb i prawidłowych separatorów.

Nota

Tekst musi się składać z liczb i prawidłowych separatorów.

Liczba

Bez ograniczeń

Data i godzina

Data/godzina: bez ograniczeń, ale program Access może zaokrąglić wartość.

Data/godzina przedłużona: niedozwolone.

Autonumerowanie

Bez ograniczeń

Tak/Nie

Wartość -1 (Tak) jest konwertowana na 1 zł. Wartość 0 (Nie) jest konwertowana na 0 zł.

Hiperlink

Nie dotyczy.

Autonumerowanie

Tekst

Niedozwolone, jeśli pole typu Autonumerowanie służy jako klucz podstawowy.

Nota

Niedozwolone, jeśli pole typu Autonumerowanie służy jako klucz podstawowy.

Liczba

Niedozwolone, jeśli pole typu Autonumerowanie służy jako klucz podstawowy.

Data i godzina

Data/godzina: niedozwolone, jeśli pole typu Autonumerowanie służy jako klucz podstawowy.

Data/godzina przedłużona: niedozwolone.

Waluta

Niedozwolone, jeśli pole typu Autonumerowanie służy jako klucz podstawowy.

Tak/Nie

Niedozwolone, jeśli pole typu Autonumerowanie służy jako klucz podstawowy.

Hiperlink

Nie dotyczy.

Tak/Nie

Tekst

Oryginalny tekst musi się składać z pozycji Tak, Nie, Prawda, Fałsz, Włączony lub Wyłączony.

Nota

Oryginalny tekst musi się składać z pozycji Tak, Nie, Prawda, Fałsz, Włączony lub Wyłączony.

Liczba

Zero lub wartość Null są konwertowane na wartość Nie, wszystkie inne wartości są konwertowane na wartość Tak.

Data i godzina

Data/godzina: wartość null lub 12:00:00 jest zamieniana na nie, wszystkie inne wartości są konwertowane na wartość tak.

Data/godzina przedłużona: niedozwolone.

Waluta

Zero i wartość Null są konwertowane na wartość Nie, wszystkie inne wartości na wartość Tak.

Autonumerowanie

Program Access konwertuje wszystkie wartości na wartość Tak.

Hiperlink

Nie dotyczy.

Hiperłącze

Tekst

Jeśli oryginalny tekst zawiera prawidłowy adres internetowy, na przykład adatum.com, www.adatum.com lub http://www.adatum.com, program Access konwertuje tekst na hiperlink. Inne wartości są konwertowane „pozornie” w taki sposób, że widać podkreślony tekst, a kursor myszy zmienia się po wskazaniu linku — ale linki nie działają. Tekst może zawierać dowolny prawidłowy protokół internetowy: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// itd.

Nota

Zobacz poprzednią pozycję. Są stosowane te same ograniczenia.

Liczba

Niedozwolone, jeśli pole typu Liczba jest częścią relacji. Jeśli oryginalna wartość ma postać prawidłowego adresu IP (cztery wystąpienia trzech cyfr rozdzielone kropkami: nnn.nnn.nnn.nnn), a liczby występują w istniejącym adresie internetowym, wynikiem konwersji jest prawidłowy link. W przeciwnym przypadku program Access dołącza na początku każdej wartości ciąg http:// i otrzymane linki są nieprawidłowe.

Data/Godzina

Program Access dołącza na początku każdego adresu ciąg http://, ale otrzymane linki prawie nigdy nie działają.

Waluta

Program Access dołącza na początku każdej wartości ciąg http://, ale (podobnie jak w przypadku dat) otrzymane linki prawie nigdy nie działają.

Autonumerowanie

Niedozwolone, jeśli pole typu Autonumerowanie jest częścią relacji. Program Access dołącza na początku każdej wartości ciąg http://, ale otrzymane łącza prawie nigdy nie działają.

Tak/Nie

Program Access konwertuje wszystkie wartości Tak na -1, a wszystkie wartości Nie na 0 oraz dołącza na początku każdej wartości ciąg http://. Otrzymane łącza nie działają.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×