Aby uzyskać najlepsze wyniki w przypadku dodatku Power Map, należy użyć danych w tabeli programu Excel albo (zalecane) modelu danych utworzonego w programie Excel lub przy użyciu dodatku Power Pivot. Jeśli dane, których chcesz użyć w dodatku Power Map, są przechowywane na serwerach zewnętrznych, możesz nawiązać połączenie z nimi z programu Excel i dodać je do modelu danych.

Uwaga:  Dodatek Power Map nie obsługuje hierarchii (grupowanie pól danych) tworzonych w modelu danych.

Struktura danych

Aby przygotować dane, upewnij się, że wszystkie dane są w formacie tabeli programu Excel, gdzie każdy wiersz reprezentuje unikatowy rekord. Nagłówki kolumn lub nagłówki wierszy powinny zawierać tekst, a nie rzeczywiste dane, tak aby dodatek Power Map interpretował je poprawnie podczas wyznaczania współrzędnych geograficznych. Ponadto aby zapewnić dostępność pól wartości i kategorii podczas projektowania przewodnika w okienku Edytor przewodników dodatku Power Map, można użyć etykiet opisowych.

Aby uzyskać strukturę tabeli, która dokładniej przedstawia czas i lokalizacje geograficzne w dodatku Power Map, uwzględnij wszystkie dane w wierszach tabeli i użyj opisowych etykiet tekstowych w nagłówkach kolumn na przykład w następujący sposób:

Przykład poprawnego formatu tabeli

Upewnij się, że dane nie mają następującej struktury, w której niektóre wartości, takie jak obserwacje UFO i lata, nie są uwzględnione w tabeli programu Excel:

Przykład niepoprawnego formatu tabeli

Uwzględnij następujące dane w swojej tabeli:

 • Wartości geograficzne    Power Map wymagają co najmniej jednej wartości geograficznej w jednym wierszu danych. Może to być para szerokość/długość geograficzna, miasto, kraj/region, kod pocztowy, województwo lub adres. Dokładność Power Map zależy od ilości i różnorodności danych geograficznych oraz wyników wyszukiwania z Bing. Na przykład w Stanach Zjednoczonych znajduje się 18 miast o nazwie Columbus, dlatego warto mieć kolumnę Stan, aby można było rozpoznać właściwe miasto.

 • Jeśli chcesz wyświetlać    dane w czasiePower Map pola daty lub czasu wymagają co najmniej jednego pola daty lub czasu w każdym wierszu danych. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy umieścić te dane czasowe w osobnych kolumnach i sformatować je jako daty lub godziny (kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki > Formatowanie komórek).

Nawiązywanie połączenia z danymi zewnętrznymi

Jeśli pracujesz z dużymi zestawami danych, prawdopodobnie są one przechowywane w źródle zewnętrznym, takim jak baza danych, strumieniowe źródło danych lub witryna internetowa. Aby dodatek Power Map mógł z nich korzystać, musisz je zaimportować do skoroszytu.

Aby nawiązać połączenie z danymi zewnętrznymi z programu Excel (to znaczy bez pośrednictwa dodatku PowerPivot), wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel kliknij kartę Dane i wybierz żądane połączenie w grupie Pobieranie danych zewnętrznych.

  Grupa Pobieranie danych zewnętrznych na karcie Dane

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w uruchomionym kreatorze.

 3. W ostatnim kroku kreatora upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Dodaj te dane do modelu danych.

Aby nawiązać połączenie z danymi zewnętrznymi w oknie dodatku PowerPivot, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel kliknij kartę PowerPivot, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj.

  Karta PowerPivot i przycisk Zarządzaj

 2. W oknie dodatku PowerPivot kliknij pozycję Pobierz dane zewnętrzne.

 3. Wybierz typ danych (na przykład baza danych programu SQL Server lub inna, plik albo strumieniowe źródło danych).

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w uruchomionym kreatorze.

Podczas pobierania danych zewnętrznych za pośrednictwem okna dodatku PowerPivot dane są dodawane automatycznie do modelu danych.

Porada: Jeśli masz dodatek Microsoft Power Query dla programu Excel, możesz użyć go do zaimportowania danych, a następnie uformować je lub przekształcić przy użyciu Edytora zapytań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych za pomocą dodatku Power Query.

Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu się z danymi zewnętrznymi, zobacz Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych.

Korzystanie z danych źródłowych tabeli przestawnej

Dane w formacie tabeli przestawnej nie są odpowiednie dla dodatku Power Map, ponieważ tabela przestawna agreguje sumy, takie jak łączna sprzedaż lub całkowita liczba wystąpień sprzedaży w regionach. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie danych źródłowych tabeli przestawnej, umożliwiających dodatkowi Power Map wykorzystanie poszczególnych wystąpień jako punktów w czasie, animowanie ich w funkcji czasu i oznaczenie w określonym miejscu na mapie świata.

Dodatek Power Map używa danych źródłowych do kreślenia geograficznych agregacji tabeli przestawnej (takich jak miejscowości w stanie, stany w kraju/regionie lub kraje w regionie/na kontynencie) na mapie z zachowaniem poziomu szczegółowości. Do prezentowania danych w regionach geograficznych różnego typu (na przykład według kraju/regionu, stanu lub kodu pocztowego) służy wykres Regiony.

Sprawdzanie jakości danych

Podczas pracy z dużymi ilościami danych mogą występować problemy z jakością, takie jak literówki i nieprawidłowe dane. Konieczne może być sprawdzenie danych (geograficznych, czasowych i pomiarowych) przed użyciem ich na mapie w dodatku Power Map, a następnie wyrywkowe sprawdzenie mapy utworzonej przez dodatek Power Map.

W poniższym przykładzie współczynnik rozbieżności populacji Chicago wynosi 10, a jej słupek danych jest nieproporcjonalny względem słupków danych pozostałych bardzo dużych miast, takich jak Nowy Jork i Los Angeles.

Pasek populacji nieproporcjonalny względem pozostałych pasków

Napraw dane w źródle (na przykład w tabeli arkusza programu Excel lub bazie danych programu SQL Server), a następnie odśwież dane bezpośrednio przy użyciu wstążki dodatku Power Map, klikając pozycję Narzędzia główne > Odśwież dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×