Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne    Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Możesz udostępniać dane programu Access na platformie Dataverse, która jest bazą danych w chmurze, na której możesz budować aplikacje Power Platform, automatyzować przepływy pracy, wirtualnych agentów i nie tylko, w sieci, na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie: Migrowanie danych programu Access na platformę Dataverse.

Podczas tworzenia lub używania aplikacji programu Microsoft Access przyciski akcji na pasku akcji służą do wykonywania różnych zadań, takich jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie rekordów. Przyciski akcji przypominają kontrolki w widoku. Niektóre przyciski akcji są wstępnie zdefiniowane, których nie można zmienić, ale do paska akcji można dodać przyciski akcji niestandardowych, aby odpowiadały potrzebom aplikacji. W każdym widoku aplikacji programu Access na pasku akcji są wyświetlane określone wstępnie zdefiniowane przyciski akcji, które można wykonać w tym widoku. W tym artykule opisano wstępnie zdefiniowane przyciski akcji oraz wyjaśniono, jak dodawać przyciski akcji niestandardowych do widoku. Jeśli pasek akcji jest ukryty przez dewelopera aplikacji, przyciski akcji nie są widoczne. Jeśli źródło rekordów widoku jest ustawione jako tylko do odczytu, przyciski akcji również nie będą dostępne, ponieważ będzie można tylko wyświetlać dane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy i nawigacji w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Co chcesz zrobić?

Omówienie

Rodzaj przycisków akcji wyświetlanych na pasku akcji zależy od aktualnie używanego widoku. Wstępnie zdefiniowane akcje automatycznie wykonują określone zadania. Przytrzymanie wskaźnika myszy nad przyciskiem akcji powoduje wyświetlenie jego funkcji. Następująca ilustracja zawiera przykładowe akcje na pasku akcji oraz odpowiadające im funkcje:

Akcje:

przyciski na pasku akcji aplikacji programu Access

Funkcje:

Dodaj

Usuń

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Akcje, takie jak Dodaj, Usuń i Zapisz, są wstępnie zdefiniowane przez program Access i można je wykonywać tylko w miejscach, w których są wyświetlane. Po usunięciu wstępnie zdefiniowanej akcji z widoku nie można dodać jej ponownie. Wstępnie zdefiniowanych akcji nie można modyfikować w żadnych typach widoków. Do większości widoków można dodawać akcje niestandardowe, co zostało opisane dalej. Kolejna sekcja opisuje sposób używania wstępnie zdefiniowanych akcji.

Widoki arkusza danych zawierają przycisk akcji Pobierz do programu Excel.

Początek strony

Widoki i akcje

Program Access wyświetla na pasku akcji określone wstępnie zdefiniowane przyciski akcji dla widoków w zależności od zadań, które można wykonać w danym widoku. W następującej tabeli zawarto listę wstępnie zdefiniowanych przycisków akcji dostępnych dla różnych widoków oraz określono, kiedy przyciski te są dostępne.

Lista   : W tym widoku dostępnych jest najwięcej akcji. W widoku listy dostępne są przyciski akcji Dodaj, Usuń, Edytuj, Zapisz i Anuluj.

Warunek

Dostępne akcje

Podczas dodawania pierwszego rekordu

Zapisz i Anuluj

Podczas dodawania rekordów, gdy są już inne rekordy

Zapisz i Anuluj

Podczas odczytu danych, które można aktualizować

Dodaj, Usuń i Edytuj

Podczas odczytu danych, których nie można aktualizować

Brak

Podczas edytowania rekordu, do którego nie wprowadzono jeszcze żadnych zmian

Anuluj

Podczas edytowania rekordu przed zatwierdzeniem wprowadzonych zmian

Zapisz i Anuluj

Widok arkusza danych   : W widoku arkusza danych dostępne są przyciski akcji Dodaj, Usuń i Pobierz do programu Excel. Przyciski akcji Dodaj i Usuń są zawsze dostępne z wyjątkiem sytuacji, gdy są wprowadzane dane do nowego rekordu. Przycisk akcji Pobierz do programu Excel jest zawsze dostępny w widokach arkusza danych.

Widok podsumowania   : w widoku podsumowania nie są dostępne żadne przyciski akcji.

Pusty widok   : W pustych widokach przyciski akcji pojawiają się na pasku akcji dopiero po ustawieniu właściwości Źródło rekordów. Przyciski akcji wyświetlane w pustych widokach są dziedziczone z widoku listy.

Uwaga: Wstępnie zdefiniowane przyciski akcji nie są dostępne w danym widoku w przypadku otwarcia go jako menu podręcznego z poziomu widoku podsumowania. Podczas otwierania widoku jako menu podręcznego z poziomu widoku podsumowania program Access wyłącza możliwość aktualizowania danych.

Początek strony

Wstępnie zdefiniowane akcje

Aplikacje programu Access udostępniają sześć wstępnie zdefiniowanych przycisków akcji, które są wyświetlane na pasku akcji w zależności od wybranego typu widoku. Liczba wyświetlanych wstępnie zdefiniowanych akcji zależy od typu widoku. Nie można edytować wstępnie zdefiniowanych przycisków akcji, ale można zmienić kolejność ich wyświetlania na pasku akcji lub ukryć cały pasek w danym widoku.

Uwaga:  Ukrywanie paska akcji nie jest zalecane, o ile nie została przygotowana alternatywna metoda nawigowania w tworzonej aplikacji.

Poniższa tabela zawiera wstępnie zdefiniowane przyciski akcji, ich funkcje oraz skróty klawiaturowe:

Przycisk

Akcja

Skrót klawiaturowy

Add record button on the action bar

Dodaj nowy rekord

N lub ALT+N

Delete record action button on the Action Bar

Usuń rekord

DELETE

Edit action button on the Action Bar

Edytuj rekord

E lub ALT+E

Save action button on the Action Bar

Zapisz rekord

CTRL+S

Cancel action button on the Action Bar

Anuluj zmiany

Escape

Download to Excel action button on the Action Bar

Pobieranie w programie Excel

Uwaga:  Po utworzeniu nowego, pustego widoku w aplikacji programu Access wstępnie zdefiniowane przyciski akcji zostaną wyświetlone dopiero wtedy, gdy określisz źródło rekordów dla widoku.

Używane wstępnie zdefiniowanych akcji

Dodawanie rekordu

Przycisk akcji Dodaj nowy rekord jest dostępny w widokach listy i arkusza danych, jeśli dla danego widoku określono źródło rekordów, które można aktualizować. Przycisk akcji Dodaj nowy rekord jest również dostępny w pustych widokach, jeśli dla danego widoku określono źródło rekordów, które można aktualizować. Aby dodać nowy rekord do tabeli, użyj przycisku akcji Dodaj. Aby zastosować akcję, wykonaj następujące czynności w otwartej aplikacji programu Access:

 1. Kliknij widok listy. (Rekordy można także dodawać w widoku arkusza danych i pustym widoku).

 2. Kliknij przycisk właściwości i kliknij pozycję Otwórz w przeglądarce.

  Popup menu displaying Open in Browser, Edit, Rename, Duplicate, and Delete

 3. Po otwarciu widoku listy w przeglądarce sieci Web kliknij pozycję Dodaj Add record button on the action bar, co spowoduje wyświetlenie pól.

  Add a record to a list view

  Uwaga:  Na tym etapie dostępne są tylko akcje Zapisz i Anuluj.

 4. Dodaj informacje do nowego rekordu i kliknij pozycję Zapisz Save action button on the Action Bar.

Powtarzaj kroki 3 i 4, aby dodać więcej rekordów.

Początek strony

Usuwanie rekordu

Przycisk akcji Usuń rekord jest dostępny w widokach listy i arkusza danych oraz pustym widoku, jeśli dla danego widoku określono źródło rekordów, które można aktualizować.

 1. Aby usunąć rekord, otwórz tabelę w widoku listy lub arkusza danych albo pustym widoku.

 2. Wybierz rekord i kliknij przycisk akcji Usuń Delete record action button on the Action Bar.

 3. Gdy program Access poprosi o potwierdzenie akcji usuwania, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby anulować akcję usuwania, kliknij przycisk Nie.

  • Aby kontynuować akcję usuwania, kliknij przycisk Tak.

Po usunięciu rekordu nie pojawia się on już w widoku i widać następujące zmiany:

 • Wyróżniony zostanie rekord, który znajdował się bezpośrednio za usuniętym rekordem.

 • Jeżeli usunięty został ostatni rekord w tabeli, wyróżniony zostanie poprzedni rekord.

 • Wyświetlony zostanie pozostały w tabeli rekord, a jeżeli był to jedyny rekord w tabeli, widok zmieniony zostanie na widok bez rekordów.

Początek strony

Edytowanie rekordu

Przycisk akcji Edytuj Edit action button on the Action Bar rekord jest dostępny tylko w widoku listy i pustym widoku, jeśli dla danego widoku określono źródło rekordów, które można aktualizować. Po otwarciu widoku listy lub pustego widoku dostępne są przyciski akcji Edytuj, Dodaj i Usuń.

 1. Aby edytować istniejący rekord, otwórz tabelę w widoku Lista w przeglądarce sieci Web i kliknij przycisk akcji Edytuj rekord.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk akcji Zapisz.

  Po rozpoczęciu dodawania danych dostępne staną się akcje Anuluj i Zapisz.

Początek strony

Zapisywanie rekordu

Przycisk akcji Zapisz rekord staje się dostępny po zmodyfikowaniu informacji zawartej w rekordzie w widoku listy lub pustym widoku. Kliknięcie przycisku akcji Zapisz rekord w aplikacji programu Access powoduje wysłanie zmodyfikowanych danych do serwera. Jeśli podczas zapisywania wystąpi konflikt, program Access wyświetli komunikat o błędzie.

Uwaga:  Przycisk akcji Zapisz rekord jest niedostępny, jeśli rekord jest w trybie odczytu lub dla widoku określono źródło rekordów, którego nie można aktualizować.

Uwaga: W widokach arkusza danych przycisk akcji Zapisz rekord nie jest wyświetlany, ponieważ program Access automatycznie próbuje zapisać wszelkie zmiany rekordu po przejściu do innego rekordu.

Początek strony

Anulowanie zmian w rekordzie

Wszystkie zmiany danych w rekordzie można anulować w widoku listy i pustym widoku, jeśli rekord ma niezapisane zmiany i dla widoku określono źródło rekordów, które można aktualizować.

Aby anulować zmiany krótko po ich wprowadzeniu:

 • Kliknij przycisk akcji Anuluj. Ostatnio edytowane pola wyświetlą wartości zapisane w bazie danych.

  Przyciski akcji Zapisz i Anuluj stają się niedostępne po wykonaniu akcji anulowania, a pola przechodzą w tryb tylko do odczytu.

Początek strony

Pobieranie w programie Excel

Widoki arkusza danych umożliwiają pobieranie rekordów z aplikacji programu Access do programu Excel.

Aby pobrać rekordy do programu Excel:

 1. Gdy aplikacja jest wyświetlana w przeglądarce sieci Web, kliknij widok Arkusz danych.

 2. Kliknij przycisk akcji Pobierz do programu Excel Download to Excel action button on the Action Bar.

  Download in Excel action button on Datasheet view

 3. Kliknij przycisk Otwórz w celu otwarcia arkusza kalkulacyjnego programu Excel, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać arkusz w folderze, lub przycisk Anuluj, aby anulować pobieranie rekordów do programu Excel.

 4. Program Excel wyświetli rekordy z widoku arkusza danych.

  Excel spreadsheet displaying three records of data across three columns

  Porada: Nawet jeśli przed kliknięciem przycisku akcji Pobierz do programu Excel użyjesz opcji filtrów w widoku arkusza danych, aby ograniczyć wyświetlany zbiór rekordów, program Access i tak pobierze wszystkie rekordy ze źródła rekordów widoku w celu przekazania ich do programu Excel. Jeśli chcesz pobrać mniejszy zbiór rekordów, możesz otworzyć widok arkusza danych z poziomu innego widoku za pomocą akcji makra OtwórzMenuPodręczne i przefiltrować rekordy przy użyciu argumentu klauzuli WHERE. W takim przypadku po kliknięciu przycisku akcji Pobierz do programu Excel w widoku arkusza danych program Access pobierze mniejszy podzbiór rekordów w celu przekazania go do programu Excel.

Uwaga: Przycisku akcji Pobierz do programu Excel nie można usunąć z widoków arkusza danych. Jeśli nie chcesz widzieć tego przycisku, ukryj pasek akcji w widoku arkusza danych.

Początek strony

Przenoszenie i ukrywanie akcji

Program Access wyświetla przyciski akcji w poszczególnych widokach we wstępnie określonej kolejności. Jeśli chcesz zmienić kolejność wyświetlania dowolnego przycisku akcji, kliknij i przytrzymaj przycisk, a następnie przeciągnij go do nowej pozycji na pasku akcji. Zmiana kolejności przycisków akcji nie powoduje modyfikacji ich działania w aplikacji programu Access. Kolejność tabulacji zostanie automatycznie dopasowana do kolejności wyświetlania przycisków.

Nie można przywrócić przycisku akcji usuniętego z widoku. Jeśli chcesz przywrócić usunięty przycisk akcji, musisz utworzyć nowy widok.

Przyciski akcji można ukrywać za pomocą makr interfejsu użytkownika. Użyj akcji makra UstawWłaściwość, wybierz pozycję Widoczne w polu Właściwość i wprowadź wartość Tak lub Nie w polu Wartość. W polu Nazwa kontrolki wprowadź odpowiednią nazwę przycisku akcji. Aby znaleźć nazwę akcji niestandardowej, otwórz widok w trybie projektowania w programie Access, kliknij akcję niestandardową, a następnie kliknij przycisk właściwości Dane. Nazwa akcji niestandardowej jest wymieniona w polu Nazwa kontrolki.

Akcja

Nazwa przycisku akcji

Dodaj nowy rekord

addActionBarButton

Usuń rekord

deleteActionBarButton

Edytuj rekord

editActionBarButton

Zapisz rekord

saveActionBarButton

Anuluj zmiany

cancelActionBarButton

Uwaga: W widokach arkusza danych nie można usunąć przycisku akcji Pobierz do programu Excel, zmienić jego położenia ani ukryć go za pomocą makr interfejsu użytkownika. Nazwa przycisku akcji Pobierz do programu Excel nie jest widoczna.

Dowiedz się, w jaki sposób można dostosować widok przy użyciu makra interfejsu użytkownika.

Początek strony

Pokazywanie i ukrywanie paska akcji

Jeśli masz uprawnienia do zmiany projektu aplikacji programu Access, możesz zmieniać widoczność całego paska akcji w określonym widoku. Jeśli ukryjesz pasek akcji w widoku, po otwarciu widoku w przeglądarce sieci Web żadne niestandardowe ani wstępnie zdefiniowane przyciski akcji nie będą dostępne.

Aby zmienić widoczność paska akcji, wykonaj następujące czynności w otwartej aplikacji programu Access:

 1. Kliknij widok, który chcesz zmienić. Możesz wybrać widok listy lub arkusza danych albo pusty widok.

 2. Kliknij przycisk właściwości, a następnie kliknij pozycję Edytuj, aby otworzyć widok w trybie edycji i wprowadzić zmiany w projekcie.

 3. Kliknij przycisk właściwości Formatowanie dla danego widoku.

  ActionBar Visible property on Formatting menu

  Jeśli nie możesz znaleźć przycisku właściwości Formatowanie, kliknij w siatce widoku puste miejsce, w którym nie są wyświetlane kontrolki.

 4. Aby wyświetlić pasek akcji, zaznacz opcję Widoczny w polu właściwości Widoczny pasek akcji. Aby ukryć pasek akcji, zaznacz opcję Ukryty w polu właściwości Widoczny pasek akcji.

 5. Zapisz zmiany w widoku.

Początek strony

Tworzenie i używanie akcji niestandardowych

Jeżeli masz uprawnienia do zmiany projektu aplikacji programu Access, możesz dodawać nowe akcje do paska akcji i dostosowywać je tak, aby uruchamiać je przez kliknięcie za pomocą makr. Można także zmieniać istniejące makra akcji za pomocą projektanta aplikacji programu Access.

Do widoku można dodać maksymalnie siedem akcji niestandardowych. Po osiągnięciu limitu program Access wyświetla odpowiedni komunikat. W takim przypadku przed dodaniem kolejnej akcji należy usunąć jedną z już istniejących.

W odróżnieniu od wstępnie zdefiniowanych akcji, akcje niestandardowe można tworzyć i modyfikować. Można także wybrać ikonę dla akcji niestandardowej i umieścić ją na pasku akcji.

 • Aby zmienić kolejność wyświetlania akcji niestandardowej, należy kliknąć przycisk akcji niestandardowej i przeciągnąć go do nowej pozycji na pasku akcji. Kolejność tabulacji dostosuje się do nowej kolejności wyświetlania.

Dodawanie akcji niestandardowej

 1. Otwórz aplikację programu Access. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy widok, w którym chcesz dodać akcję, i kliknij pozycję Otwórz.

  Porada:  Jeżeli okienko nawigacji nie jest widoczne, na karcie Narzędzia główne należy kliknąć pozycję Okienko nawigacji.

 2. Kliknij przycisk Dodawanie akcji niestandardowej.

  Dodawanie nowej akcji niestandardowej do paska akcji.

 3. Kliknij, aby wybrać akcję niestandardową, a następnie kliknij przycisk właściwości Dane.

  Add custom controls in an access app

 4. Aby dostosować akcję niestandardową, wprowadź zmiany w następujących właściwościach:

  • Nazwa kontrolki: wpisz nazwę akcji.

  • Ikona: kliknij strzałkę obok domyślnej ikony i wybierz ikonę z galerii. Wybierz ikonę, której jeszcze nie ma na pasku akcji, aby uniknąć wyświetlenia dwóch identycznych ikon na pasku akcji.

  • Etykietka narzędzia: można dodać krótki opis akcji. Dodanie etykietki narzędzia jest opcjonalne, ale może być przydatne dla innych użytkowników, ponieważ dzięki niej mogą zobaczyć opis akcji, która zostanie wykonana po kliknięciu przycisku.

 5. Kliknij przycisk Przy kliknięciu i dodaj akcję makro dla tego przycisku.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę makro, zapisz i zamknij ją.

Dowiedz się, w jaki sposób można dostosować widok przy użyciu makra interfejsu użytkownika.

Edytowanie akcji niestandardowej

 1. Kliknij, aby wybrać akcję.

 2. Kliknij przycisk właściwości Dane i wprowadź zmiany.

Usuwanie akcji niestandardowej

 • Wybierz akcję i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Można także wybrać i usunąć kilka akcji niestandardowych naraz. Po usunięciu akcji usuwana jest także ikona z paska akcji, ale nie z galerii ikon.

Cofanie usunięcia akcji niestandardowej

 • Kliknij przycisk cofania Obraz przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przenoszenie przycisku akcji niestandardowej na pasku akcji

 • Kliknij i przytrzymaj przycisk, a następnie przeciągnij go do nowej pozycji na pasku akcji.

Początek strony

Następne kroki

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×