Praca z widokami w programie Project przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z widokami w programie Project przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za Project wybierz właściwy widok harmonogramu za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Dobranie odpowiedniego widoku do celu ułatwia realizowanie projektu zgodnie z planem. Aby znaleźć widok odpowiedni do potrzeb, określ najpierw, jakie informacje chcesz sprawdzić (dane zadań, zasobów, czy przydziałów), a następnie, jakiego formatu chcesz użyć.

Uwagi: 

W tym temacie

Przechodzenie między widokami

Aby zmienić widok na inny, wybierz i otwórz widok przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie i otwieranie widoku Wykres Gantta

Alt+W, G, G

Wybieranie i otwieranie widoku Obciążenie zadaniami

Alt+W, K, K

Wybieranie i otwieranie widoku Terminarz zespołu

Alt+W, P, P

Wybieranie i otwieranie widoku Arkusz zasobów

Alt+W, S, S

Widok osi czasu

W widoku Oś czasu jest wyświetlana migawka najważniejszych zadań i punktów kontrolnych, którą można przedstawić na przykład w sprawozdaniu czy podczas spotkania. Wystarczy umieścić zawartość widoku Oś czasu na slajdzie programu PowerPoint, wydrukować ją lub wysłać w wiadomości e-mail.

Widok Oś czasu można wyświetlić jako część pozostałych widoków lub w osobnym oknie. Jeśli widok Oś czasu jest wyświetlany w ramach innego widoku, domyślnie jest widoczny w górnej części widoku.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włącz lub wyłącz czasu

Alt+W, T, L

Cykliczne między widokiem głównym a osią czasu

F6 lub Shift+F6

Otwieranie widoku osi czasu w osobnym oknie

Alt+W, O, T, L

Cykliczne przechodzinie przez typy elementów na osi czasu — pasek zadań, punkt kontrolny, objaśnienia i pasek osi czasu — przy zaznaczonym pierwszym elemencie tego typu

Klawisz Tab lub Strzałka w dół

Cykliczne przechodzinie przez typy elementów w odwrotnej kolejności

Shift+Tab lub Strzałka w górę

Przejdź do poprzedniego lub następnego elementu tego typu, na przykład do następnego punktu kontrolnego

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Otwarcie okna dialogowego Informacje o zadaniu

Shift+F2

Widok Wykres Gantta

Widok Wykres Gantta zawiera przegląd działań i postępów projektu. Ułatwia również zorientowanie się w relacjach między poszczególnymi zadaniami.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu znajduje się główny obszar zawartości, podzielony na dwa okienka. Po lewej stronie znajduje się arkusz wprowadzania danych, w którym możesz zdefiniować tryb zadania, jego nazwę, czas trwania, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz poprzedniki. Po prawej stronie znajduje się wykres słupkowy, przedstawiający informacje z arkusza w postaci bloków postępu i linii zależności.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu kalkulacyjnym

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Otwarcie okna dialogowego Informacje o zadaniu

Shift+F2

Widok Obciążenie zadaniami

W widoku Obciążenie zadaniami możesz wprowadzać, edytować i przeglądać przydziały według zadań.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu znajduje się główny obszar zawartości, podzielony na dwa okienka. W okienku arkusza kalkulacyjnego po lewej stronie każde zadanie jest wyświetlane z wciętymi zasobami poniżej. W okienku grafiku po prawej stronie informacje, takie jak praca lub koszty zadania, i przydział, są wyświetlane zgodnie ze skalą czasu, na przykład według dnia lub tygodnia.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu kalkulacyjnym

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Otwarcie okna dialogowego Informacje o zadaniu

Shift+F2

Przechodzenie do okienka grafiku

F6

Widok Terminarz zespołu

W widoku Terminarz zespołu możesz przeglądać zadania według tego, kto je wykonuje, oraz zapoznać się z ogólnym widokiem harmonogramu.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu znajduje się główny obszar zawartości, podzielony na trzy okienka. Arkusz po lewej stronie zawiera listę nazw zasobów oraz niezaplanowanych zadań. Po prawej stronie znajduje się okienko kalendarza. W dolnej części okna znajduje się okienko zawierające nieprzypisane zadania.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu kalkulacyjnym

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Rozwijanie lub zwijanie wiersza zasobu lub wiersza grupowania

Alt+Shift+znak plus (+) lub znak minus (-)

Przewijanie skali czasu

Alt+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Otwarcie okna dialogowego Informacje o zadaniu

Enter (po wybraniu zadania)

Przenoszenie zadań

Ctrl+klawisze strzałek

Widok Arkusz zasobów

W widoku Arkusz zasobów możesz wprowadzać, edytować lub przeglądać dane zasobów projektu w arkuszu kalkulacyjnym.

Jeśli oś czasu jest włączona, jest wyświetlana w górnej części okna. Poniżej osi czasu większość głównego obszaru zawartości zajmuje arkusz, zawierający między innymi zasoby, koszty i stawki standardowe.

Aby poruszać się w tym widoku, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między kolumnami i wierszami w arkuszu kalkulacyjnym

Klawisz Tab, klawisze Shift+Tab lub klawisze strzałek

Otwarcie okna dialogowego Informacje o zasobie

Shift+F2

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za Project Online wybierz właściwy widok harmonogramu za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Dobranie odpowiedniego widoku do celu ułatwia śledzenie projektu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

W tym temacie

Zmienianie widoku na stronie programu Project

 1. W widoku Projekty naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do karty. W razie potrzeby naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Projekty, Centrum projektów, grupa Narzędzia, karta 2 z 2, link”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Widok, przycisk”, i naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć listę dostępnych widoków.

 3. Aby poruszać się między widokami, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Aby wybrać widok, naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie widoku na stronie Harmonogram

 1. Na stronie Harmonogram projektu naciśnij klawisze Ctrl+F6, aby przejść do karty. W razie potrzeby naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Zadania, Harmonogram, grupa Narzędzia, karta 4 z 5”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Widok, przycisk”, i naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć listę dostępnych widoków.

 3. Aby poruszać się między widokami, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Aby wybrać widok, naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie układu

Możesz wybrać sposób wyświetlania danych. Pokaż lub ukryj widok Wykres Gantta, wyświetl dane w widoku Dane okresowe lub w formacie tabeli przy użyciu układu Arkusz.

 1. Aby zmienić układ w widoku Zadania, naciśnij klawisze Ctrl+F6 w celu przejścia do karty. W razie potrzeby naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat „Zadania, karta”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Układ, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarta lista opcji.

 3. Aby wybrać między widokiem Wykres Gantta, Dane okresowe i Arkusz, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż wyróżnisz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu jej wybrania.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×