Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji Excel na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. 

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie.

 • Znak przecinka (,) w skrócie oznacza, że musisz kolejno nacisnąć wiele klawiszy.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel dla systemu Windows.

Uwagi: 

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Excel.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie skoroszytu.

Ctrl+W

Otwieranie skoroszytu.

Ctrl+O

Przechodzenie do karty Narzędzia główne.

Alt+H

Zapisywanie skoroszytu.

Ctrl+S

Kopiowanie zaznaczenia.

Ctrl+C

Wklejanie zaznaczenia.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Usuwanie zawartości komórki.

Usuń

Wybieranie koloru wypełnienia.

Alt+H, H

Wycinanie zaznaczenia.

Ctrl+X

Przechodzenie do karty Wstawianie.

Alt+N

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Wyrównywanie zawartości komórki do środka.

ALT+H, A, C

Przechodzenie do karty Układ strony.

Alt+P

Przechodzenie do karty Dane.

Alt+A

Przechodzenie do karty Widok.

Alt+W

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub

Klawisz menu systemu Windows

Dodawanie obramowania.

Alt+H, B

Usuwanie kolumny.

ALT+H, D, C

Przechodzenie do karty Formuła.

Alt+M

Ukrywanie zaznaczonych wierszy.

Ctrl+9

Ukrywanie zaznaczonych kolumn.

Ctrl+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Na Wstążce powiązane opcje są pogrupowane na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne znajduje się grupa Liczba, zawierająca opcję Format liczb. Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skróty wstążki, nazywane wskazówkami klawiszowymi, jako litery w małych obrazach obok kart i opcji, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Klawisze skrótu wstążki w programie Excel.

Litery wskazówek klawiszowych można połączyć z klawiszem Alt, aby utworzyć skróty nazywane klawiszami dostępu dla opcji wstążki. Na przykład naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne, i klawisze Alt+Q, aby przejść do pola Powiedz mi lub Wyszukaj. Naciśnij ponownie klawisz Alt, aby wyświetlić wskazówki klawiszowe dla opcji wybranej karty.

Zależnie od używanej wersji pakietu Microsoft 365, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

W nowszych wersjachOffice większość starych skrótów menu klawisza Alt również działa. Musisz jednak znać cały skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu, na przykład E (Edycja), V (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z powiadomieniem o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft 365. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, skorzystaj z tego i użyj jej. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz Esc i zamiast tego użyj wskazówki klawiszowe.

Używanie klawiszy dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu. W zależności od zaznaczenia w arkuszu mogą zostać wyświetlone dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do pola Powiedz mi lub Wyszukaj na wstążce i wpisz wyszukiwany termin, aby uzyskać pomoc, lub wyświetlenia zawartości Pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwórz menu Plik.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne w celu formatowania tekstu i liczb oraz skorzystania z narzędzia Znajdowanie.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie umożliwiającej wstawianie tabel przestawnych, wykresów, dodatków, wykresów przebiegu w czasie, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwieranie karty Układ strony umożliwiającej pracę z motywami oraz określanie ustawień strony, skalowania i wyrównania.

Alt+P

Otwieranie karty Formuły umożliwiającej wstawianie, śledzenie i dostosowywanie funkcji i obliczeń.

Alt+M

Otwieranie karty Dane umożliwiającej łączenie się i pracę z danymi, a także ich sortowanie, filtrowanie i analizowanie.

Alt+A

Otwieranie karty Recenzja, umożliwiającej sprawdzanie pisowni, dodawanie notatek i komentarzy z wątkami oraz ochronę arkuszy i skoroszytów.

Alt+R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wyświetlanie podglądu podziałów stron i układów, pokazywanie i ukrywanie nagłówków i linii siatki, określanie powiększenia, zarządzanie oknami i okienkami oraz wyświetlanie makr.

Alt+W

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce lub w okienku dodatków.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Pokazywanie etykietki narzędzia dla elementu wstążki, który jest obecnie w fokusie.

Ctrl+Shift+F10

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10

Lub na klawiaturze Windows klawisz Menu systemu Windows (zwykle między klawiszem Alt Gr a prawym klawiszem Ctrl)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie z jednej grupy kontrolek do drugiej.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do nawigowania po komórkach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę w arkuszu.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jedną komórkę w dół w arkuszu.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie do granicy bieżącego obszaru danych w arkuszu.

Ctrl+klawisz strzałki

Przejście do trybu kończenia, przejście do następnej niepustej komórki w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie co komórka aktywna i opuszczenie trybu kończenia. Jeśli komórki są puste, przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

End, klawisz strzałki

Przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie.

Ctrl+End

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy dolny róg).

Ctrl+Shift+End

Przechodzenie do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll lock jest włączony.

Home+Scroll lock

Przechodzenie na początek arkusza.

Ctrl+Home

Przechodzenie o jeden ekran w dół w arkuszu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Alt+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę w arkuszu.

PAGE UP

Przechodzenie o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Alt+Page Up

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Up

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Lub, w arkuszu chronionym, przechodzenie między odblokowanymi komórkami.

Tab

Otwieranie listy opcji sprawdzania poprawności danych w komórce zawierającej zastosowaną do niej opcję sprawdzania poprawności danych.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Przewijanie w poziomie.

Ctrl+Shift, a następnie przewiń kółko myszy w górę, aby przejść w lewo, w dół, aby przejść w prawo

Powiększanie.

Ctrl+Alt+znak równości (=)

 Pomniejszanie.

Ctrl+Alt+znak minus (-)

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie komórek.

Ctrl+1

Formatowanie czcionek w oknie dialogowym Formatowanie komórek.

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Wstawianie notatki.

Otwieranie i edytowanie notatki komórki.

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza w wątku.

Otwieranie komentarza w wątku i odpowiadanie na niego.

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

Otwieranie okna dialogowego Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Otwieranie okna dialogowego Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+Znak minus (-)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Dwukropek (:)

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Przełączanie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+Akcent słaby (`)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Apostrof (')

Przenoszenie zaznaczonych komórek.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonych komórek.

Ctrl+C

Wklejanie zawartości w punkcie wstawiania i zastąpienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+V

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

Ctrl+Alt+V

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I lub Ctrl+3

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B lub Ctrl+2

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U lub Ctrl+4

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Ctrl+5

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów a wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

Ctrl+6

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Usuwanie obramowania konturowego z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Podkreślenie (_)

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

Ctrl+8

Używanie polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Ctrl+D

Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego.

Ctrl+Shift+Znak tyldy (~)

Stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

Ctrl+Shift+Znak dolara ($)

Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku.

Ctrl+Shift+Znak procentu (%)

Zastosowanie formatu naukowego z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+Znak daszka (^)

Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+Znak numeru (#)

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami.

Ctrl+Shift+Znak @

Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!)

Otwieranie okna dialogowego Wstaw hiperlink.

Ctrl+K

Sprawdzanie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

F7

Wyświetlanie opcji funkcji Szybka analiza dla zaznaczonych komórek zawierających dane.

Ctrl+Q

Wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli.

Ctrl+L lub Ctrl+T

Otwieranie okna dialogowego Statystyki skoroszytu.

Ctrl+Shift+G

Początek strony

Skróty klawiaturowe w oknie dialogowym Wklejanie specjalne wExcel

W Excel można wkleić określony aspekt skopiowanych danych, na przykład ich formatowanie lub wartość, przy użyciu opcji Wklej specjalnie . Po skopiowaniu danych naciśnij klawisze Ctrl+Alt+V, aby otworzyć okno dialogowe Wklejanie specjalne.

Okno dialogowe Wklejanie specjalne.

Porada: Możesz również wybrać pozycję Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie.

Aby wybrać opcję w oknie dialogowym, naciśnij klawisz z literą podkreśloną w tej opcji. Na przykład naciśnij klawisz z literą C, aby wybrać opcję Komentarze.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania.

A

Powoduje wklejenie tylko formuł wprowadzonych na pasku formuły.

F

Powoduje wklejenie tylko wartości (nie formuł).

V

Powoduje wklejenie tylko skopiowanego formatowania.

T

Powoduje wklejenie tylko komentarzy i notatek dołączonych do komórki.

C

Powoduje wklejenie tylko ustawień sprawdzania poprawności ze skopiowanych komórek.

N

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania ze skopiowanych komórek.

H

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki bez obramowania.

X

Powoduje wklejenie tylko szerokości kolumn ze skopiowanych komórek.

W

Powoduje wklejenie tylko formuł i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

R

Powoduje wklejenie tylko wartości (bez formuł) i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

U

Początek strony

Skróty klawiaturowe do zaznaczania i do wykonywania akcji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego arkusza.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego i następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page down

Zaznaczanie bieżącego i poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page up

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+klawisz strzałki

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+klawisz strzałki

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie.

F8

Dodawanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Shift+F8

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wypełnianie zaznaczonego zakresu komórek bieżącym wpisem.

Ctrl+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej.

Shift+Enter

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu.

Ctrl+spacja

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu.

Shift+Spacja

Zaznaczanie wszystkich obiektów w arkuszu, jeśli jest zaznaczony obiekt.

Ctrl+Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do początku arkusza.

Ctrl+Shift+Home

Zaznaczanie bieżącego regionu, jeśli arkusz zawiera dane. Naciśnij drugi raz, aby zaznaczyć bieżący region i jego wiersze podsumowania. Naciśnij po raz trzeci, aby zaznaczyć cały arkusz.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczenie bieżącego regionu wokół aktywnej komórki.

Ctrl+Shift+Znak gwiazdki (*)

Zaznaczenie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Home

Powtarzanie ostatniego polecenia lub akcji, o ile to możliwe.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Rozwijanie zgrupowanych wierszy lub kolumn.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na zwiniętych elementach naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń w dół.

Zwijanie zgrupowanych wierszy lub kolumn.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na rozwiniętych elementach naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń w górę.

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące pracy z danymi, funkcjami i paskiem formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włącz lub wyłącz etykietki narzędzi do sprawdzania formuł bezpośrednio na pasku formuły lub w edytowanej komórce.

Ctrl+Alt+P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Kończenie wpisu na pasku formuły i zaznaczanie komórki poniżej.

Enter

Przenoszenie kursora na koniec tekstu na pasku formuły.

Ctrl+End

Zaznaczanie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca.

Ctrl+Shift+End

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach.

F9

Obliczanie aktywnego arkusza.

Shift+F9

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Ctrl+Alt+F9

Sprawdzanie formuł zależnych, a następnie obliczanie wszystkich komórek we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu przycisku Sprawdzanie błędów.

Alt+Shift+F10

Wyświetlanie okna dialogowego Argumenty funkcji, gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Ctrl+A

Wstawianie nazw argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+Shift+A

Wstawianie formuły Autosumowanie

Alt+znak równości (=)

Wywoływanie funkcji Wypełnianie błyskawiczne umożliwiającej automatyczne rozpoznawanie wzorców w sąsiadujących kolumnach i wypełnianie bieżącej kolumny

Ctrl+E

Cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych w formule, jeśli zaznaczono odwołanie do komórki lub zakres.

F4

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Shift+Cudzysłów prosty (")

Tworzenie wykresu osadzonego na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Alt+F1

Tworzenie wykresu na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

F11

Definiowanie nazwy do użycia w odwołaniach.

Alt+M, M, D

Wklejanie nazwy z okna dialogowego Wklejanie nazwy (jeśli w skoroszycie zdefiniowano nazwy).

F3

Przechodzenie do pierwszego pola w następnym rekordzie w formularzu danych.

Enter

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

Alt+F8

Otwieranie edytora języka Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11 

Otwieranie edytora dodatku Power Query

Alt+F12

Początek strony

Skróty klawiaturowe do odświeżania danych zewnętrznych

Użyj poniższych kluczy, aby odświeżyć dane z zewnętrznych źródeł danych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zatrzymywanie operacji odświeżania.

Esc

Odświeżenie danych w bieżącym arkuszu.

Ctrl+F5

Odświeżenie wszystkich danych w skoroszycie.

Ctrl+Alt+F5

Początek strony

Skróty klawiaturowe w dodatku Power Pivot

Poniższe skróty klawiaturowe umożliwiają Power Pivot w Microsoft 365 i Office.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie menu kontekstowego zaznaczonej komórki, kolumny lub wiersza.

Shift+F10

Zaznaczenie całej tabeli.

Ctrl+A

Skopiowanie zaznaczonych danych.

Ctrl+C

Usunięcie tabeli.

Ctrl+D

Przeniesienie tabeli.

Ctrl+M

Zmiana nazwy tabeli.

Ctrl+R

Zapisanie pliku.

Ctrl+S

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Zaznaczenie bieżącej kolumny.

Ctrl+Spacja

Zaznaczenie bieżącego wiersza.

Shift+Spacja

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w kolumnie.

Shift+Page Down

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w kolumnie.

Shift+Page Up

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w wierszu.

Shift+End

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w wierszu.

Shift+Home

Przejście do poprzedniej tabeli.

Ctrl+Page Up

Przejście do następnej tabeli.

Ctrl+Page Down

Przejście do pierwszej komórki w lewym górnym rogu zaznaczonej tabeli.

Ctrl+Home

Przejście do ostatniej komórki w prawym dolnym rogu zaznaczonej tabeli.

Ctrl+End

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w lewo

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonej kolumny.

Ctrl+strzałka w górę

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonej kolumny.

Ctrl+strzałka w dół

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie procesu, takiego jak operacja wklejania.

Ctrl+Esc

Otwarcie okna dialogowego Menu Autofiltr.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Otwarcie okna dialogowego Przechodzenie do.

F5

Ponowne obliczanie wszystkich formuł w oknie Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne obliczanie formuł w dodatku Power Pivot.

F9

 Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

 • Sam klawisz F1: wyświetla okienko zadańExcel Pomoc.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F1: wyświetla lub ukrywa wstążkę.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F1: tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1: wstawia nowy arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+F1: przełącza tryb pełnoekranowy

F2

 • Sam klawisz F2: edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F2: pozwala dodać lub edytować notatkę komórki.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F2: wyświetla obszar podglądu wydruku na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

F3

 • Sam klawisz F3: wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F3: wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

 • Sam klawisz F4: powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

  Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F4: zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F4: zamyka Excel.

F5

 • Sam klawisz F5: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F5: przywraca rozmiar okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

 • Sam klawisz F6: przełącza między arkuszem, wstążką, okienkiem zadań i kontrolkami powiększania. W podzielonym arkuszu klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami i obszarem wstążki.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F6: przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań i wstążką.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F6: przełącza się między dwoma oknami programu Excel.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+F6: przełącza między wszystkimi oknami programu Excel.

F7

 • Sam klawisz F7: otwiera okno dialogowe Pisownia umożliwiające sprawdzenie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

 • Sam klawisz F8: włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F8: wykonuje polecenie Rozmiar, gdy skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

 • Kombinacja klawiszy ALT+F8: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

 • Sam klawisz F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F9: oblicza aktywny arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9: ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F9: minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

 • Sam klawisz F10: włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

 • Kombinacja klawiszy Shift+F10: wyświetla menu kontekstowe dla zaznaczonego elementu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F10: wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F10: maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

 • Sam klawisz F11: tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F11: wstawia nowy arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F11: otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Sam klawisz F12: wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

Alt

 • Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

 • Sekwencja klawiszy Alt, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.

 • Sekwencja klawiszy Alt, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

 • Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

Klawisze strzałek

 • Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

 • Klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

 • Klawisz strzałka w dół lub strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

 • W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

 • Klawisz strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt+strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

 • Usuwa jeden znak na lewo od kursora na pasku formuły.

 • Czyści zawartość aktywnej komórki.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

 • Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek, komentarze z wątkami lub notatek.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

 • Klawisz End włącza lub wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

 • Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

 • Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

 • Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

 • W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

 • Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

 • Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

 • Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

 • Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Home

 • Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

 • Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll lock jest włączony.

 • Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

 • Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

 • Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Shift

 • Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania zaznaczonego wiersza, kolumny lub zaznaczonych komórek w celu przeniesienia zaznaczonych komórek i upuść je w celu wstawienia w nowym miejscu.

Spacja

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

Tab

 • Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

 • Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

 • Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

 • Skrót klawiaturowy Ctrl+Tab przełącza do następnej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte żadne okno dialogowe) przełącza między dwoma oknami programu Excel. 

 • Skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+Tab przełącza do poprzedniej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte żadne okno dialogowe) przełącza między wszystkimi oknami programu Excel.

Początek strony

Zobacz też

Excel — pomoc i informacje

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego Mac oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkniczych w pakiecie Microsoft 365 dla komputerów Mac. 

 • Jeśli nie znajdziesz w tym miejscu skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów z klawiszem Ctrl używanych na klawiaturze dla systemu Windows działa również z klawiszem Control w programie Excel dla komputerów Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Przycisk Polecenia.+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Funkcja „Kliknij, aby dodać” jest dostępna, ale wymaga konfiguracji. Wybierz pozycję Excel> Preferencje > Edytuj Włącz tryb klikania, aby dodać. Aby rozpocząć formułę, wpisz znak równości (=), a następnie zaznacz komórki, aby dodać je razem. Znak plus (+) zostanie dodany automatycznie.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty w aplikacji Excel dla komputerów Mac. 

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wklejanie zaznaczenia.

Cmd+V
Lub
Control+V

Kopiowanie zaznaczenia.

Cmd+C
Lub
Control+C

Czyszczenie zaznaczenia.

Usuń

Zapisywanie skoroszytu.

Cmd+S
Lub
Control+S

Cofanie akcji.

Cmd+Z
Lub
Control+Z

Ponowne wykonywanie akcji.

Cmd+Y
Lub
Control+Y
Lub
Cmd+Shift+Z

Wycinanie zaznaczenia.

Cmd+X
Lub
Control+X
Lub
Shift+Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.

Stosowanie pogrubienia.

Cmd+B
Lub
Control+B

Drukowanie skoroszytu.

Cmd+P
Lub
Control+P

Otwieranie narzędzia Visual Basic.

Opcja+F11

Wypełnianie komórek w dół.

Cmd+D
Lub
Control+D

Wypełnianie komórek w prawo.

Cmd+R
Lub
Control+R

Wstawianie komórek.

Control+Shift+znak równości (=)

Usuwanie komórek.

Cmd+Łącznik (-)
Lub
Control+Łącznik (-)

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów.

Cmd+znak równości ( = )
Lub
F9

Zamykanie okna.

Cmd+W
Lub
Control+W

Zakończenie działania programu Excel.

Cmd+Q

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Control+G
lub
F5

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek.

Cmd+1
Lub
Control+1

Wyświetlanie okna dialogowego Zamienianie.

Control+H
Lub
Cmd+Shift+H

Używanie pozycji Wklejanie specjalne.

Cmd+Control+V
Lub
Control+Opcja+V
Lub
Cmd+Opcja+V

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Cmd+U

Stosowanie kursywy.

Cmd+I
Lub
Control+I

Otwieranie nowego pustego skoroszytu.

Cmd+N
Lub
Control+N

Tworzenie nowego skoroszytu przy użyciu szablonu.

Cmd+Shift+P

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

Cmd+Shift+S
Lub
F12

Wyświetlenie okna Pomocy.

F1
Lub
Cmd+ukośnik (/)

Zaznaczenie wszystkiego.

Cmd+A
Lub
Cmd+Shift+Spacja

Dodawanie lub usuwanie filtru.

Cmd+Shift+F
Lub
Control+Shift+L

Minimalizowanie lub maksymalizowanie kart wstążki.

Cmd+Opcja+R

Wyświetlanie okna dialogowego Otwieranie.

Cmd+O
Lub
Control+O

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa.

Shift+F7

Wyświetlanie Konstruktora formuł.

Shift+F3

Otwieranie okna dialogowego Definiowanie nazwy.

Cmd+F3

Wstawianie komentarza w wątku lub odpowiadanie na niego.

Cmd+Return

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nazw.

Cmd+Shift+F3

Wstawienie nowego arkusza *

Shift+F11

Podgląd wydruku.

Cmd+P
Lub
Control+P

Początek strony

Konflikty skrótów

Czasami występują konflikty między skrótami klawiaturowymi w systemie Windows a odpowiadającymi im domyślnymi skrótami w systemie macOS. W tym temacie oznaczono takie przypadki gwiazdką (*). Aby używać tych skrótów, być może musisz zmodyfikować ustawienia klawiatury na komputerze Mac i zmienić klawisz skrótu Pokaż pulpit.

Zmienianie preferencji systemowych dotyczących skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Ustawienia systemu.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Wybierz pozycję Skróty klawiaturowe.

 4. Znajdź skrót, którego chcesz użyć w programie Excel, i wyczyść jego pole wyboru.

Początek strony 

Praca w oknach lub oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki.

Cmd+Opcja+R

Przełączenie na widok pełnoekranowy.

Cmd+Control+F

Przełączenie do następnej aplikacji.

Cmd+Tab

Przełączenie do poprzedniej aplikacji.

Shift+Przycisk Polecenia.+Tab

Zamknięcie aktywnego okna skoroszytu.

Cmd+W

Zrobienie zrzutu ekranu i zapisanie go na pulpicie.

Shift+Cmd+3

Zminimalizowanie aktywnego okna.

Control+F9

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna.

Control+F10
Lub
Cmd+F10

Ukrywanie Excel.

Cmd+H

Przejście do następnego pola, opcji, kontrolki lub polecenia.

Tab

Przejście do poprzedniego pola, opcji, kontrolki lub polecenia.

Shift+Tab

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie akcji.

Esc

Wykonanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku (przycisk z pogrubionym konturem).

Return

Anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego lub menu.

Esc

Początek strony

Przechodzenie i przewijanie w obrębie arkusza lub skoroszytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo.

Klawisze strzałek

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych.

Cmd+klawisz strzałki

Przejście na początek wiersza.

Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Klawisz strzałki w lewo

Przejście na początek arkusza.

Control+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Fn+Klawisz strzałki w lewo

Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu.

Control+End
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Fn+Klawisz strzałki w prawo

Przechodzenie o jeden ekran w dół.

Page down
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Klawisz strzałki w dół

Przejście o jeden ekran w górę.

Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Klawisz strzałki w górę

Przejście o jeden ekran w prawo.

Opcja+Page Down
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Opcja+Klawisz strzałki w dół

Przejście o jeden ekran w lewo.

Opcja+Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Opcja+Klawisz strzałki w górę

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Control+Page down
lub
Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Control+Page down
lub
Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przewinięcie w celu wyświetlenia aktywnej komórki.

Control+Delete

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Control+G

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie.

Control+F
lub
Shift+F5

Otwarcie wyszukiwania (w obrębie komórki lub po zaznaczeniu komórki).

Cmd+F

Przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Tab

Przewijanie w poziomie.

Shift, a następnie przewinięcie kółka myszy w górę w celu ruchu w lewo, w dół w celu ruchu w prawo

Porada: Aby przechodzić między komórkami w Excel dla komputerów Mac za pomocą klawiszy strzałek, należy wyłączyć funkcję Scroll Lock . Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Scroll Lock, naciśnij klawisze Shift+F14. W zależności od typu klawiatury może być konieczne użycie klawisza Control, Opcja lub Command zamiast klawisza Shift. Jeśli korzystasz z komputera MacBook, może być konieczne podłączenie klawiatury USB, aby używać kombinacji z klawiszem F14.

Początek strony 

Wprowadzanie danych w arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki.

F2

Zakończenie wpisu w komórce i przejście dalej w ramach zaznaczenia.

Return

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Opcja+Return lub Control+Opcja+Return

Wypełnienie zaznaczonego zakresu komórek wpisywanym tekstem.

Cmd+Return
Lub
Control+Return

Zakończenie wpisu w komórce i przejście do góry w ramach zaznaczenia.

Shift+Return

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w prawo w ramach zaznaczenia.

Tab

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w lewo w ramach zaznaczenia.

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce.

Esc

Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia.

Usuń

Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia.

Uwaga: Ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach.

Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.
Na komputerze klawiaturze komputera MacBook: Fn+Delete

Usunięcie tekstu do końca wiersza.

Uwaga: Ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach.

Control+Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Fn+Delete

Przejście o jeden znak w górę, dół, lewo lub prawo.

Klawisze strzałek

Przechodzenie na początek wiersza.

Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Klawisz strzałki w lewo

Wstawianie notatki.

Shift+F2

Otwieranie i edytowanie notatki komórki.

Shift+F2

Wstawianie komentarza w wątku.

Cmd+Shift+F2

Otwieranie komentarza w wątku i odpowiadanie na niego.

Cmd+Shift+F2

Wypełnianie w dół.

Control+D
Lub
Cmd+D

 Wypełnienie w prawo.

Control+R
Lub
Cmd+R 

Wywołanie funkcji Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Control+E

Zdefiniowanie nazwy.

Control+L

Początek strony

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie etykietek narzędzi do sprawdzania formuł bezpośrednio na pasku formuły.

Control+Opcja+P

Edytowanie zaznaczonej komórki.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Control+Shift+U

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki.

Usuń

Zakończenie wpisu w komórce.

Return

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej.

Shift+Cmd+Return
Lub
Control+Shift+Return

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

Control+A

Wstawianie hiperlinku.

Cmd+K
Lub
Control+K

Edycja komórki aktywnej i umieszczenie punktu wstawiania na końcu wiersza.

Control+U

Otwarcie Konstruktora formuł.

Shift+F3

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Wyświetlanie menu kontekstowego.

Shift+F10

Rozpoczynanie formuły.

Znak równości (=)

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym.

Cmd+T
Lub
F4

Wstawienie formuły Autosumowanie.

Shift+Cmd+T

Wprowadzenie daty.

Control+Średnik (;)

Wprowadzenie godziny.

Cmd+Średnik (;)

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Control+Shift+Znak cala/Podwójny cudzysłów prosty (")

Przełączenie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł komórek.

Control+Akcent słaby (`)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Control+Apostrof (')

Wyświetlanie listy Autouzupełnianie.

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Zdefiniowanie nazwy.

Control+L

Otwieranie okienka Inteligentne wyszukiwanie.

Control+Opcja+Cmd+L

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach.

Control+Opcja+F9

Sprawdź formuły zależne, a następnie oblicz wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach.

Control+Opcja+Shift+F9

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki.

F2

Tworzenie tabeli.

Cmd+T
Lub
Control+T

Wstawianie podziału wiersza w komórce.

Cmd+Opcja+Return
Lub
Control+Opcja+Return

Wstawienie znaków specjalnych, takich jak symbole emoji.

Control+Cmd+Spacja

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Shift+Cmd+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Shift+Cmd+Lewy nawias kątowy (<)

Wyrównywanie do środka.

Cmd+E

Wyrównywanie do lewej.

Cmd+L

Wyświetlanie okna dialogowego Modyfikowanie stylu komórki.

Shift+Cmd+L

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek.

Cmd+1

Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego.

Control+Shift+Tylda (~)

Zastosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się jako czerwone w nawiasach).

Control+Shift+Znak dolara ($)

Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku.

Control+Shift+Znak procentu (%)

Zastosowanie formatu wykładniczego z dwoma miejscami po przecinku.

Control+Shift+Daszek (^)

Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Control+Shift+Znak numeru (#)

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami oraz wskazaniem AM lub PM.

Control+Shift+Symbol at (@)

Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Control+Shift+Wykrzyknik (!)

Zastosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek.

Cmd+Opcja+Zero (0)

Dodanie obramowania konturowego na prawo od zaznaczenia.

Cmd+Opcja+Strzałka w prawo

Dodanie obramowania konturowego na lewo od zaznaczenia.

Cmd+Opcja+Strzałka w lewo

Dodanie obramowania konturowego na górę zaznaczenia.

Cmd+Opcja+Strzałka w górę

Dodanie obramowania konturowego na dół zaznaczenia.

Cmd+Opcja+Strzałka w dół

Usunięcie obramowania konturowego.

Cmd+Opcja+Łącznik

Stosowanie lub usuwanie formatowania w postaci pogrubienia.

Cmd+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy.

Cmd+I

Stosowanie lub usuwanie formatowania w postaci podkreślenia.

Cmd+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Shift+Cmd+X

Ukrycie kolumny.

Cmd+Prawy nawias ())
Lub
Control+Prawy nawias ())

Wyświetlenie kolumny.

Shift+Cmd+Prawy nawias ())
Lub
Control+Shift+Prawy nawias ())

Ukrycie wiersza.

Cmd+Lewy nawias (()
Lub
Control+Lewy nawias (()

Odkrycie wiersza.

Shift+Cmd+Lewy nawias (()
Lub
Control+Shift+Lewy nawias (()

Edycja komórki aktywnej.

Control+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki.

Usuń

Wklejenie tekstu do komórki aktywnej.

Cmd+V

Zakończenie wpisu w komórce

Return

Wprowadzenie do wybranych komórek wpisu z bieżącej komórki.

Cmd+Return
Lub
Control+Return

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej.

Shift+Cmd+Return
Lub
Control+Shift+Return

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule.

Control+A

Początek strony

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+Klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna.

Shift+Cmd+klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza.

Shift+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+Fn+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do początku arkusza.

Control+Shift+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Shift+Fn+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej komórki
używanej w arkuszu (prawy dolny róg).

Control+Shift+End
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Shift+Fn+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczenie całej kolumny. *

Control+Spacja

Zaznaczenie całego wiersza.

Shift+Spacja

Zaznaczenie bieżącego regionu lub całego arkusza. Naciśnij więcej niż raz, aby rozwinąć zaznaczenie.

Cmd+A

Zaznaczenie tylko widocznych komórek.

Shift+Cmd+Gwiazdka (*)

Zaznaczenie tylko komórki aktywnej, jeśli jest zaznaczonych wiele komórek.

Shift+Delete
(nie klawisz usuwania do przodu Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka. znajdujący się na pełnych klawiaturach)

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół.

Shift+Page Down
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+Fn+Strzałka w dół

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę

Shift+Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+Fn+Strzałka w górę

Przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów
i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów.

Control+6

Włączenie funkcji rozszerzania zaznaczenia
za pomocą klawiszy strzałek.

F8

Dodanie kolejnego zakresu komórek do zaznaczenia.

Shift+F8

Zaznaczenie bieżącej tablicy, do której
należy aktywna komórka.

Control+ukośnik (/)

Zaznaczenie w wierszu komórek, które nie odpowiadają
wartości w komórce aktywnej w tym wierszu.
Zaznaczanie wiersza należy zacząć od komórki aktywnej.

Control+Ukośnik odwrotny (\)

Zaznaczenie tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu.

Control+Shift+Lewy nawias kwadratowy ([)

Zaznaczenie wszystkich komórek, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu.

Control+Shift+Lewy nawias klamrowy ({)

Zaznaczenie tylko komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej.

Control+Prawy nawias kwadratowy (])

Zaznaczenie wszystkich komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej.

Control+Shift+Prawy nawias klamrowy (})

Początek strony

Praca z zaznaczeniem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie zaznaczenia.

Cmd+C
Lub
Control+V

Wklejanie zaznaczenia.

Cmd+V
Lub
Control+V

Wycinanie zaznaczenia.

Cmd+X
Lub
Control+X

Czyszczenie zaznaczenia.

Usuń

Usuwanie zaznaczenia.

Control+Łącznik

Cofnięcie ostatniej akcji.

Cmd+Z

Ukrycie kolumny.

Cmd+Prawy nawias ())
Lub
Control+Prawy nawias ())

Wyświetlenie kolumny.

Cmd+Shift+Prawy nawias ())
Lub
Control+Shift+Prawy nawias ())

Ukrycie wiersza.

Cmd+Lewy nawias (()
Lub
Control+Lewy nawias (()

Odkrycie wiersza.

Cmd+Shift+Lewy nawias (()
Lub
Control+Shift+Lewy nawias (()

Przenoszenie zaznaczonych wierszy, kolumn lub komórek.

Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania zaznaczonego wiersza, kolumny lub zaznaczonych komórek w celu przeniesienia zaznaczonych komórek i upuść je w celu wstawienia w nowym miejscu.

Jeśli nie przytrzymasz klawisza Shift podczas przeciągania i upuszczania, zaznaczone komórki zostaną wycięte z pierwotnej lokalizacji i wklejone do nowej lokalizacji (nie wstawione).

Przejście z góry na dół w obrębie zaznaczenia (w dół). *

Return

Przejście z dołu do góry w obrębie zaznaczenia (w górę). *

Shift+Return

Przejście od lewej do prawej w ramach zaznaczenia
lub przejście w dół o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona.

Tab

Przejście od prawej do lewej w ramach zaznaczenia
lub przejście w górę o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona.

Shift+Tab

Przejście zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego rogu zaznaczenia.

Control+Kropka (.)

Zgrupowanie zaznaczonych komórek.

Cmd+Shift+K

Rozgrupowanie zaznaczonych komórek.

Cmd+Shift+J

* Te skróty mogą powodować poruszanie się w innym kierunku niż w dół lub w górę. Jeśli chcesz zmienić kierunek tych skrótów za pomocą myszy, wybierz pozycję Excel > Preferencje Edytuj, a następnie w obszarze Po naciśnięciu klawisza Return przenieś zaznaczenie, wybierz kierunek, do którego chcesz przenieść.

Początek strony

Używanie wykresów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego arkusza wykresu. *

F11

Przechodzenie przez zaznaczenie obiektu wykresu.

Klawisze strzałek

Początek strony

Sortowanie, filtrowanie i używanie raportów w formie tabel przestawnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Sortowanie.

Cmd+Shift+R

Dodawanie lub usuwanie filtru.

Cmd+Shift+F
Lub
Control+Shift+L

Wyświetlenie listy filtrów lub menu podręcznego pola strony tabeli przestawnej
zaznaczonej komórki.

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Początek strony

Tworzenie konspektu danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie lub ukrycie symboli konspektu.

Control+8

Ukrycie zaznaczonych wierszy.

Control+9

Odkrycie zaznaczonych wierszy.

Control+Shift+Lewy nawias (()

Ukrycie zaznaczonych kolumn.

Control+Zero (0)

Odkrycie zaznaczonych kolumn.

Control+Shift+Prawy nawias ())

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

W programie Excel dla komputerów Mac klawisze funkcyjne są używane do obsługi typowych poleceń, na przykład Kopiuj i Wklej. Jeśli chcesz przyspieszyć dostęp do tych skrótów, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple, aby nie trzeba było naciskać klawisza Fn przy każdym użyciu skrótu z klawiszem funkcyjnym. 

Uwaga: Zmiana preferencji systemowych dotyczących klawiszy funkcyjnych ma wpływ na działanie tych klawiszy nie tylko w programie Excel dla komputerów Mac, ale w całym komputerze Mac. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz Fn. Na przykład aby zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze Fn + F12.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz Fn oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do tematu Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy.

Poniższa tabela zawiera skróty z klawiszami funkcyjnymi dostępne w programie Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Pomocy.

F1

Edytowanie zaznaczonej komórki.

F2

Wstawianie notatki lub otwieranie i edytowanie notatki komórki.

Shift+F2

Wstawianie komentarza w wątku lub otwieranie komentarz w wątku i odpowiedz na niego.

Cmd+Shift+F2

Otwarcie okna dialogowego Zapisywanie.

Opcja+F2

Otwarcie Konstruktora formuł.

Shift+F3

Otwieranie okna dialogowego Definiowanie nazwy.

Cmd+F3

Zamykanie okna lub okna dialogowego.

Cmd+F4

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

F5

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie.

Shift+F5

Przejście do okna dialogowego Przeszukiwanie arkusza.

Control+F5

Przełączanie fokusu między arkuszem, wstążką, okienkiem zadań i paskiem stanu.

F6 lub Shift+F6

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa.

Shift+F7
Lub
Control+Opcja+Cmd+R

Rozszerzenie zaznaczenia.

F8

Dodawanie do zaznaczenia.

Shift+F8

Wyświetlenie okna dialogowego Makro.

Opcja + F8

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów.

F9

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Zminimalizowanie aktywnego okna.

Control+F9

Wyświetlanie menu kontekstowego lub menu dostępnego po „kliknięciu prawym przyciskiem myszy”.

Shift+F10

Wyświetlanie menu podręcznego (w menu przycisku obiektu), na przykład przez kliknięcie przycisku po wklejeniu do arkusza.

Option+Shift+F10

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna.

Control+F10
Lub
Cmd+F10

Wstawianie nowego arkusza wykresu.*

F11

Wstawianie nowego arkusza.*

Shift+F11

Wstawianie arkusza makr 4.0 programu Excel.

Cmd+F11

Otwieranie narzędzia Visual Basic.

Opcja+F11

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie.

Cmd+F12

Otwieranie edytora dodatku Power Query

Opcja+F12

Początek strony

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemu> Klawiatura.

 2. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączenie lub wyłączenie trybu Rysowania.

Cmd+Control+Z

Początek strony

Zobacz też

Excel — pomoc i informacje

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze z systemem operacyjnym macOS, te same kombinacje klawiszy działają również z programem Excel dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Cmd+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Poruszanie się po arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w prawo.

Tab

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo.

Klawisze strzałek

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie obramowania konturowego.

Przycisk Polecenia.+Opcja+0

Usunięcie obramowania konturowego.

Przycisk Polecenia.+Opcja+Łącznik (-)

Ukrycie kolumn.

Przycisk Polecenia.+0

Ukrycie wierszy.

Control+9

Odkrycie kolumn.

Shift+Przycisk Polecenia.+0 lub Shift+Control+Prawy nawias ())

Odkrycie wierszy.

Shift+Control+9 lub Shift+Control+Lewy nawias (()

Początek strony

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do komórki po prawej stronie.

Tab

Poruszanie się po tekście komórki.

Klawisze strzałek

Kopiowanie zaznaczenia.

Przycisk Polecenia.+C

Wklej zaznaczenie.

Przycisk Polecenia.+V

Wytnij zaznaczenie.

Przycisk Polecenia.+X

Cofanie akcji.

Przycisk Polecenia.+Z

Ponowne wykonywanie akcji.

Przycisk Polecenia.+Y lub Przycisk Polecenia.+Shift+Z

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Przycisk Polecenia.+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Przycisk Polecenia.+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Przycisk Polecenia.+U

Zaznaczenie wszystkiego.

Przycisk Polecenia.+A

Zaznacz zakres komórek.

Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Wstawianie podziału wiersza w komórce.

Przycisk Polecenia.+Option+Return lub Control+Option+Return

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza w komórce.

Przycisk Polecenia.+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza w komórce.

Przycisk Polecenia.+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora na początek bieżącej komórki.

Przycisk Polecenia.+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora na koniec bieżącej komórki.

Przycisk Polecenia.+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit w komórce, która zawiera podział wiersza.

Opcja+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit w komórce, która zawiera podział wiersza.

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Wstaw formułę Autosumowanie.

Shift+Przycisk Polecenia.+T

Początek strony

Zobacz też

Excel — pomoc i informacje

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze z systemem operacyjnym Windows, te same kombinacje klawiszy działają również z programem Excel dla systemu Android przy użyciu klawiatury zewnętrznej.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Control+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

W tym temacie

Poruszanie się po arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w prawo.

Tab

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo.

Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Początek strony 

Praca z komórkami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie arkusza.

Control+S

Kopiowanie zaznaczenia.

Control+C

Wklejanie zaznaczenia.

Control+V

Wycinanie zaznaczenia.

Control+X

Cofanie akcji.

Control+Z

Ponowne wykonywanie akcji.

Control+Y

Stosowanie pogrubienia.

Control+B

Stosowanie kursywy.

Control+I

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Control+U

Zaznaczenie wszystkiego.

Control+A

Znajdowanie.

Control+F

Wstawianie podziału wiersza w komórce.

Alt+Enter

Początek strony  

Zobacz też

Excel — pomoc i informacje

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Excel dla sieci Web.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Microsoft 365 dla Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel dla sieci Web.

W tym artykule

Szybkie porady dotyczące korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Aby szybko znaleźć dowolne polecenie, naciśnij klawisze Alt+logo systemu Windows, klawisz Q, aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj lub Powiedz mi. W polu Wyszukaj lub Powiedz mi wpisz wyraz lub nazwę odpowiedniego polecenia (dostępne tylko w trybie edycji). Funkcja Wyszukaj lub Powiedz mi wyszukuje pokrewne opcje, a następnie wyświetla listę. Wybierz polecenie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zależnie od używanej wersji pakietu Microsoft 365, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

 • Aby przejść do określonej komórki w skoroszycie, użyj opcji Przejdź do: naciśnij klawisze Ctrl+G, wpisz odwołanie do komórki (na przykład B14) i naciśnij klawisz Enter.

 • Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu, przejdź do menu skrótów ułatwień dostępu (Alt+Shift+A).

Często używane skróty

Oto najczęściej używane skróty w aplikacji Excel dla sieci Web.

Porada: Aby szybko utworzyć nowy arkusz w programie Excel dla sieci Web, otwórz przeglądarkę, wpisz na pasku adresu Excel.new, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do określonej komórki.

Ctrl+G

Przenoszenie w dół.

Klawisz Page down lub strzałki w dół

Przenieś w górę.

Klawisz Page up lub strzałki w górę

Drukowanie skoroszytu.

Ctrl+P

Kopiowanie zaznaczenia.

Ctrl+C

Wklejanie zaznaczenia.

Ctrl+V

Wycinanie zaznaczenia.

Ctrl+X

Cofanie akcji.

CTRL+Z

Otwieranie skoroszytu.

Ctrl+O

Zamykanie skoroszytu.

Ctrl+W

Otwieranie okna dialogowego Zapisywanie jako.

Alt+F2

Użyj polecenia Znajdź.

Ctrl+F lub Shift+F3

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Otwieranie menu kontekstowego.

 • Klawiatury systemu Windows: Shift+F10 lub klawisz menu systemu Windows

 • Inne klawiatury: Shift+F10

Przejdź do funkcji Wyszukiwania lub Powiedz mi.

Alt+Q

Powtarzanie znajdowania w dół.

Shift+F4

Powtarzanie znajdowania w górę.

Ctrl+Shift+F4

Wstawianie wykresu.

Alt+F1

Wyświetlanie klawiszy dostępu (poleceń wstążki) na klasycznej wstążce podczas korzystania z Narratora.

Alt+Kropka (.)

Początek strony

Klawisze dostępu: skróty do korzystania ze wstążki

Aplikacja Excel dla sieci Web oferuje klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Excel, przekonasz się, że klawisze dostępu w aplikacji Excel dla sieci Web są bardzo podobne.

W aplikacji Excel dla sieci Web wszystkie klawisze dostępu zaczynają się od kombinacji klawiszy Alt+logo Windows, a następnie należy dodać literę dla karty wstążki. Aby na przykład przejść na kartę Recenzja, trzeba nacisnąć klawisze Alt+logo Windows, R.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak zastąpić skróty wstążki oparte na klawiszu Alt w przeglądarce, przejdź do tematu Sterowanie skrótami klawiaturowymi w programie Excel dla sieci Web przez zastępowanie skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Jeśli korzystasz z programu Excel dla sieci Web na komputerze Mac, naciśnij klawisze Control+Opcja, aby rozpocząć.

Porady dotyczące klawiszy karty wstążki w programie Excel dla sieci Web.
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+logo Windows, lub naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż przejdziesz na kartę Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F1. Aby ponownie wyświetlić wstążkę, naciśnij klawisze Ctrl+F1.

Przechodzenie do klawiszy dostępu wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pola Wyszukaj lub Powiedz mi na wstążce umożliwiającego wpisanie terminu do wyszukania.

Alt+Klawisz logo Windows, Q

Otwórz menuPlik.

Alt+Klawisz logo Windows, F

Otwieranie karty Narzędzia główne oraz formatowanie tekstu i liczb lub używanie innych narzędzi, takich jak Sortowanie i filtrowanie.

Alt+Klawisz logo Windows, H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie funkcji, tabeli, wykresu, hiperlinku lub komentarza z wątkami.

Alt+Klawisz logo Windows, N

Otwieranie karty Dane i odświeżanie połączeń lub używanie narzędzi danych.

Alt+Klawisz logo Windows, A

Otwieranie karty Recenzja i korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu lub praca z komentarzami z wątkami i notatkami.

Alt+Klawisz logo Windows, R

Otwieranie karty Widok w celu wybrania widoku, blokowanie wierszy lub kolumn w arkuszu lub pokazywanie linii siatki i nagłówków.

Alt+Klawisz logo Windows, W

Początek strony

Praca z menu i kartami wstążki

Skróty opisane w tej tabeli mogą zaoszczędzić czas, gdy pracujesz z kartami wstążki lub z menu wstążki.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt+Klawisz logo Windows. Aby przejść do innej karty, użyj klawisza dostępu lub klawisza Tab.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Enter, a następnie klawisz Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do edytowania komórek

Porada: Jeśli arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w trybie Wyświetlanie, polecenia edycji nie będą działać. Aby przełączyć się do trybu edycji , naciśnij klawisze Alt+Logo systemu Windows, Z, M, E.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie wiersza powyżej bieżącego wiersza.

Alt+Klawisz logo Windows, H, I, R

Wstawianie kolumny na lewo od bieżącej kolumny.

Alt+Klawisz logo Windows, H, I, C

Wycinanie zaznaczenia.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczenia.

Ctrl+C

Wklejanie zaznaczenia.

Ctrl+V

Cofanie akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonywanie akcji.

Ctrl+Y

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Wstawienie tabeli.

Ctrl+L

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Stosowanie filtru.

Alt+Klawisz logo Windows, A, T

Ponowne stosowanie filtru.

Ctrl+Alt+L

Włącz lub wyłącz autofiltr.

Ctrl+Shift+L

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do wprowadzania danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki poniżej.

Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej.

Shift+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie następnej komórki w wierszu.

Tab

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie poprzedniej komórki w wierszu.

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do edytowania danych w komórce

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki.

F2

Klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu.

F4

Czyszczenie zaznaczonej komórki.

Usuń

Czyszczenie zaznaczonej komórki i rozpoczynanie edycji.

Backspace

Przechodzenie na początek wiersza w komórce.

Strona główna

Przechodzenie na koniec wiersza w komórce.

End

Zaznaczanie w prawo po jednym znaku.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie do początku danych w komórce.

Shift+Home

Zaznaczanie do końca danych w komórce.

Shift+End

Zaznaczanie kolejnych znaków w lewo.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Średnik (;)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej.

Ctrl+Apostrof (')

Kopiowanie wartości z komórki powyżej.

Ctrl+Shift+Apostrof (')

Wstawianie argumentu formuły.

Ctrl+Shift+A

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Ctrl+U

Wklejanie formatowania.

Shift+Ctrl+V

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Stosowanie formatu liczb.

Ctrl+Shift+1

Stosowanie formatu czasu.

Ctrl+Shift+2

Stosowanie formatu daty.

Ctrl+Shift+3

Stosowanie formatu waluty.

Ctrl+Shift+4

Stosowanie formatu procentowego.

Ctrl+Shift+5

Stosowanie formatu naukowego.

Ctrl+Shift+6

Stosowanie obramowania zewnętrznego.

Ctrl+Shift+7

Otwieranie okna dialogowego Format liczb.

Ctrl+1

Początek strony

Skróty klawiaturowe do przenoszenia i przewijania w obrębie arkuszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jedną komórkę w górę.

Klawisz strzałki w górę lub Shift+Enter

Przechodzenie o jedną komórkę w dół.

Klawisz strzałki w dół lub Enter

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo.

Klawisz strzałki w prawo lub klawisz Tab

Przechodzenie na początek wiersza.

Strona główna

Przechodzenie do komórki A1.

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki używanego zakresu.

Ctrl+End

Przechodzenie o jeden ekran w dół (28 wierszy).

PAGE DOWN

Przechodzenie o jeden ekran w górę (28 wierszy).

PAGE UP

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych.

Ctrl+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Klawisz strzałki w lewo

Przechodzenie między wstążką a zawartością skoroszytu.

Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki.

Tab

Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do wstążki dla karty.

Wstawienie nowego arkusza

Shift+F11

Przejście do następnego arkusza.

Alt+Ctrl+Page down

Przejdź do następnego arkusza (w aplikacji Microsoft Teams lub w przeglądarce innej niż Chrome).

Ctrl+Page Down

Przejście do poprzedniego arkusza.

Alt+Ctrl+Page up

Przejdź do poprzedniego arkusza (w aplikacji Microsoft Teams lub w przeglądarce innej niż Chrome).

Ctrl+Page Up

Początek strony

Skróty klawiaturowe do pracy z obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwórz menu lub przejdź do szczegółów.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Zamknij menu lub przejdź do szczegółów.

Alt+Klawisz strzałki w górę

Używanie hiperlinku.

Ctrl+Enter

Otwieranie notatki do edycji.

Shift+F2

Otwieranie komentarza w wątku i odpowiadanie na niego.

Ctrl+Shift+F2

Obracanie obiektu w lewo.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Obracanie obiektu w prawo.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do pracy z komórkami, wierszami, kolumnami i obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznacz zakres komórek.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie całej kolumny.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza.

Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Dodawanie nieprzylegających komórek lub zakresów do zaznaczenia.

Shift+F8

Wstaw komórki, wiersze lub kolumny.

Ctrl+Znak Plus (+)

Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn.

Ctrl+Znak minus (-)

Ukrywanie wierszy.

Ctrl+9

Odkrywanie wierszy.

Ctrl+Shift+9

Ukrywanie kolumn

Ctrl+0

Odkrywanie kolumn

Ctrl+Shift+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe do poruszania się w obrębie zaznaczonego zakresu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie od góry do dołu (lub do przodu w obrębie zaznaczenia).

Enter

Przechodzenie od dołu do góry (lub do tyłu w obrębie zaznaczenia).

Shift+Enter

Przechodzenie do przodu w obrębie wiersza (lub w dół w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego).

Tab

Przechodzenie do tyłu w obrębie wiersza (lub w górę w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego).

Shift+Tab

Przechodzenie do aktywnej komórki.

Shift+Backspace

Przechodzenie do aktywnej komórki i zachowanie zaznaczenia.

Ctrl+Backspace

Obracanie aktywnej komórki przez narożniki zaznaczenia.

Skrót klawiaturowy Ctrl+Kropka (.)

Przechodzenie do następnego zaznaczonego zakresu.

Ctrl+Alt+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do poprzedniego zaznaczonego zakresu.

Ctrl+Alt+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej używanej komórki w arkuszu.

Ctrl+Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej komórki w arkuszu.

Ctrl+Shift+Home

Początek strony

Skróty klawiaturowe do obliczania danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Obliczanie skoroszytu (odświeżanie).

F9

Wykonywanie pełnego obliczenia.

Ctrl+Shift+Alt+F9

Odświeżanie danych zewnętrznych.

Alt+F5

Odświeżanie wszystkich danych zewnętrznych.

Ctrl+Alt+F5

Stosowanie autosumowania.

Alt+znak równości (=)

Stosowanie wypełniania błyskawicznego.

Ctrl+E

Początek strony

Menu skrótów funkcji ułatwień dostępu (Alt+Shift+A)

Uzyskiwanie szybkiego dostępu do często używanych funkcji za pomocą następujących skrótów:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między regionami punktów orientacyjnych.

Ctrl+F6 lub Ctrl+Shift+F6

Poruszanie się w obrębie regionu punktu orientacyjnego.

Tab lub Shift+Tab

Przejdź do pola Wyszukaj lub Powiedz mi, aby uruchomić dowolne polecenie.

Alt+Q

Wyświetlanie lub ukrywanie porad dotyczących klawiszy lub uzyskiwanie dostępu do wstążki.

Alt+Klawisz logo Windows

Edytowanie zaznaczonej komórki.

F2

Przechodzenie do określonej komórki.

Ctrl+G

Przechodzenie do innego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Alt+Page up lub Ctrl+Alt+Page down

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub klawisz menu systemu Windows

Czytanie nagłówka wiersza.

Ctrl+Alt+Shift+T

Czytanie wiersza do aktywnej komórki.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Czytanie wiersza od aktywnej komórki.

Ctrl+Alt+Shift+End

Czytanie nagłówka kolumny.

Ctrl+Alt+Shift+H

Czytanie kolumny do aktywnej komórki.

Ctrl+Alt+Shift+Page up

Czytanie kolumny od aktywnej komórki.

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Otwieranie listy opcji przenoszenia w oknie dialogowym.

Ctrl+Alt+Spacja

Początek strony

Kontrolowanie skrótów klawiaturowych w programie Excel dla sieci Web przez zastąpienie skrótów klawiaturowych w przeglądarce

Program Excel dla sieci Web działa w przeglądarce. Przeglądarki mają skróty klawiaturowe, a niektóre z nich powodują konflikt ze skrótami, które działają w programie Excel na komputerze. Możesz mieć kontrolę nad tymi skrótami klawiaturowymi i zmienić ich ustawienia, aby działały tak samo w obu wersjach programu Excel. Zastąpienie skrótów przeglądarki umożliwia również otwarcie Excel dla sieci WebPomocy przez naciśnięcie klawisza F1.

Zastąp skróty przeglądarki w programie Excel dla okna dialogowego sieci Web.
 1. W programie Excel dla sieci Web wybierz pozycję Pomoc > Skróty klawiaturowe

 2. Wyszukiwanie dowolnego skrótu klawiaturowego.

 3. Wybieranie kategorii skrótów do wyświetlenia na liście.

 4. Wybierz pozycję Zastąp skróty przeglądarki.

 5. Wybierz pozycję Pokaż zastąpienia, aby wyświetlić zastąpienia skrótów w oknie dialogowym.

 6. Wybierz pozycję Zamknij.

Początek strony

Zobacz też

Excel — pomoc i informacje

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×