Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych Excel na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. 

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie.

 • Znak przecinka (,) w skrócie oznacza, że musisz kolejno nacisnąć wiele klawiszy.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne i inne popularne klawisze skrótów w Excel dla Windows.

Uwagi: 

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w Excel.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie skoroszytu.

Ctrl+W

Otwórz skoroszyt.

Ctrl+O

Przejdź do karty Narzędzia główne.

Alt+H

Zapisywanie skoroszytu.

Ctrl+S

Kopiowanie zaznaczenia.

Ctrl+C

Wklej zaznaczenie.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Usuwanie zawartości komórki.

Usuń

Wybierz kolor wypełnienia.

Alt+H, H

Wycięcie zaznaczenia.

Ctrl+X

Przejdź do karty Wstawianie .

Alt+N

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Wyśrodkuj wyrównanie zawartości komórki.

ALT+H, A, C

Przejdź do karty Układ strony .

Alt+P

Przejdź do karty Dane .

Alt+A

Przejdź do karty Widok .

Alt+W

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub

klawisz menu Windows

Dodawanie obramowania.

Alt+H, B

Usuń kolumnę.

ALT+H, D, C

Przejdź do karty Formuła .

Alt+M

Ukrywanie zaznaczonych wierszy.

Ctrl+9

Ukrywanie zaznaczonych kolumn.

Ctrl+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Na Wstążce powiązane opcje są pogrupowane na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne znajduje się grupa Liczba, zawierająca opcję Format liczb. Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skróty wstążki, nazywane wskazówkami klawiszowymi, jako litery w małych obrazach obok kart i opcji, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Klawisze skrótu wstążki w programie Excel

Litery wskazówek klawiszowych można połączyć z klawiszem Alt, aby utworzyć skróty nazywane klawiszami dostępu dla opcji wstążki. Na przykład naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne, i klawisze Alt+Q, aby przejść do pola Powiedz mi lub Wyszukaj. Naciśnij ponownie klawisz Alt, aby wyświetlić wskazówki klawiszowe dla opcji wybranej karty.

Zależnie od używanej wersji pakietu Office, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

W pakiecie Office 2013 i Office 2010 większość starych skrótów typu Alt również działa. Musisz jednak znać cały skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie naciśnij jeden ze starych klawiszy menu, na przykład E (Edycja), V (Widok), I (Insert) i tak dalej. Zostanie wyświetlone okno z powiadomieniem o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, przejdź do przodu i użyj jej. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz Esc i zamiast tego użyj wskazówki klawiszowe.

Używanie klawiszy dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu. W zależności od dokonanego wyboru w arkuszu mogą zostać wyświetlone dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do pola Powiedz mi lub Wyszukaj na wstążce i wpisz wyszukiwany termin, aby uzyskać pomoc lub zawartość Pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwórz menu Plik.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne w celu formatowania tekstu i liczb oraz skorzystania z narzędzia Znajdowanie.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie umożliwiającej wstawianie tabel przestawnych, wykresów, dodatków, wykresów przebiegu w czasie, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwieranie karty Układ strony umożliwiającej pracę z motywami oraz określanie ustawień strony, skalowania i wyrównania.

Alt+P

Otwieranie karty Formuły umożliwiającej wstawianie, śledzenie i dostosowywanie funkcji i obliczeń.

Alt+M

Otwieranie karty Dane umożliwiającej łączenie się i pracę z danymi, a także ich sortowanie, filtrowanie i analizowanie.

Alt+A

Otwieranie karty Recenzja, umożliwiającej sprawdzanie pisowni, dodawanie notatek i komentarzy z wątkami oraz ochronę arkuszy i skoroszytów.

Alt+R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wyświetlanie podglądu podziałów stron i układów, pokazywanie i ukrywanie nagłówków i linii siatki, określanie powiększenia, zarządzanie oknami i okienkami oraz wyświetlanie makr.

Alt+W

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybierz aktywną kartę na wstążce i aktywuj klawisze dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Pokazywanie etykietki narzędzia dla elementu wstążki, który jest obecnie w fokusie.

Ctrl+Shift+F10

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10

Ewentualnie na klawiaturze Windows klawisz menu Windows (zazwyczaj między klawiszami Alt Gr i ctrl po prawej stronie)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie między grupami kontrolek.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do nawigowania po komórkach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę w arkuszu.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jedną komórkę w dół w arkuszu.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie do granicy bieżącego obszaru danych w arkuszu.

Ctrl+klawisz strzałki

Wprowadź tryb kończenia , przejdź do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna i wyłącz tryb kończenia . Jeśli komórki są puste, przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

End, klawisz strzałki

Przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie.

Ctrl+End

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy dolny róg).

Ctrl+Shift+End

Przechodzenie do komórki w lewym górnym rogu okna, gdy jest włączona blokada przewijania.

Home+Scroll lock

Przechodzenie na początek arkusza.

Ctrl+Home

Przechodzenie o jeden ekran w dół w arkuszu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Alt+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę w arkuszu.

PAGE UP

Przechodzenie o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Alt+Page Up

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Up

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Lub, w arkuszu chronionym, przechodzenie między odblokowanymi komórkami.

Tab

Otwieranie listy opcji sprawdzania poprawności danych w komórce zawierającej zastosowaną do niej opcję sprawdzania poprawności danych.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Przewijanie w poziomie.

Ctrl+Shift, a następnie przewiń kółko myszy w górę, aby przejść w lewo, w dół, aby przejść w prawo

Powiększanie.

Ctrl+Alt+znak równości ( = )

 Pomniejszanie.

Ctrl+Alt+znak minus (-)

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie komórek .

Ctrl+1

Formatowanie czcionek w oknie dialogowym Formatowanie komórek .

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc utworzyć odwołanie za pomocą klawiszy strzałek.

F2

Wstawianie notatki.

Otwieranie i edytowanie notatki komórki.

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza z wątkiem.

Otwieranie komentarza z wątkami i odpowiadanie na nie.

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

Otwieranie okna dialogowego Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Otwieranie okna dialogowego Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+Znak minus (-)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Dwukropek (:)

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Przełączanie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+Akcent słaby (')

Skopiuj formułę z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub paska formuły.

Ctrl+Apostrof (')

Przenoszenie zaznaczonych komórek.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonych komórek.

Ctrl+C

Wklejanie zawartości w punkcie wstawiania i zastąpienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+V

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

Ctrl+Alt+V

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I lub Ctrl+3

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B lub Ctrl+2

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U lub Ctrl+4

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Ctrl+5

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów a wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

Ctrl+6

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Znak handlowego i (&)

Usuwanie obramowania konturowego z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Podkreślenie (_)

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

Ctrl+8

Użyj polecenia Wypełnij w dół , aby skopiować zawartość i formatowanie najwyższej komórki zaznaczonego zakresu do komórek poniżej.

Ctrl+D

Stosowanie ogólnego formatu liczb.

Ctrl+Shift+Znak tyldy (~)

Stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne w nawiasach).

Ctrl+Shift+Znak dolara ($)

Stosowanie formatu procentowego bez miejsc dziesiętnych.

Ctrl+Shift+Znak procentu (%)

Stosowanie formatu liczb naukowych z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+Znak daszka (^)

Stosowanie formatu Daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+Znak numeru (#)

Stosowanie formatu Godzina z godziną i minutami oraz wartościami AM lub PM.

Ctrl+Shift+Znak przy (@)

Stosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) dla wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!)

Otwieranie okna dialogowego Wstawianie hiperlinku .

Ctrl+K

Sprawdzanie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

F7

Wyświetlanie opcji szybkiej analizy dla zaznaczonych komórek zawierających dane.

Ctrl+Q

Wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli .

Ctrl+L lub Ctrl+T

Otwieranie okna dialogowego Workbook Statistics.

Ctrl+Shift+G

Początek strony

Skróty klawiaturowe w oknie dialogowym Wklejanie specjalne wExcel 2013

W programie Excel 2013 można wklejać określony aspekt skopiowanych danych, na przykład ich formatowanie lub wartość, przy użyciu opcji Wklej specjalnie. Po skopiowaniu danych naciśnij klawisze Ctrl+Alt+V lub klawisze Alt+E+S, aby otworzyć okno dialogowe Wklejanie specjalne .

Okno dialogowe Wklejanie specjalne

Porada: Możesz również wybrać pozycję Narzędzia główne > Wklej > Wklej specjalnie.

Aby wybrać opcję w oknie dialogowym, naciśnij podkreśloną literę dla tej opcji. Na przykład naciśnij klawisz z literą C, aby wybrać opcję Komentarze.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania.

A

Powoduje wklejenie tylko formuł wprowadzonych na pasku formuły.

F

Powoduje wklejenie tylko wartości (nie formuł).

V

Powoduje wklejenie tylko skopiowanego formatowania.

T

Powoduje wklejenie tylko komentarzy i notatek dołączonych do komórki.

C

Powoduje wklejenie tylko ustawień sprawdzania poprawności ze skopiowanych komórek.

N

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania ze skopiowanych komórek.

H

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki bez obramowania.

X

Powoduje wklejenie tylko szerokości kolumn ze skopiowanych komórek.

W

Powoduje wklejenie tylko formuł i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

R

Powoduje wklejenie tylko wartości (bez formuł) i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

U

Początek strony

Skróty klawiaturowe do zaznaczania i do wykonywania akcji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego arkusza.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego i następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page down

Zaznaczanie bieżącego i poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page up

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+klawisz strzałki

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+klawisz strzałki

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie.

F8

Dodawanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Shift+F8

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wypełnianie zaznaczonego zakresu komórek bieżącym wpisem.

Ctrl+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej.

Shift+Enter

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu.

Shift+Spacja

Zaznaczanie wszystkich obiektów w arkuszu, jeśli jest zaznaczony obiekt.

Ctrl+Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do początku arkusza.

Ctrl+Shift+Home

Zaznaczanie bieżącego regionu, jeśli arkusz zawiera dane. Naciśnij drugi raz, aby zaznaczyć bieżący region i jego wiersze podsumowania. Naciśnij po raz trzeci, aby zaznaczyć cały arkusz.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczenie bieżącego regionu wokół aktywnej komórki.

Ctrl+Shift+Znak gwiazdki (*)

Zaznaczenie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Home

Powtarzanie ostatniego polecenia lub akcji, o ile to możliwe.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Rozwijanie zgrupowanych wierszy lub kolumn.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na zwiniętych elementach naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i przewiń w dół.

Zwijanie zgrupowanych wierszy lub kolumn.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy na rozwiniętych elementach naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przewiń w górę.

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące pracy z danymi, funkcjami i paskiem formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc utworzyć odwołanie za pomocą klawiszy strzałek.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Kończenie wpisu na pasku formuły i zaznaczanie komórki poniżej.

Enter

Przenoszenie kursora na koniec tekstu na pasku formuły.

Ctrl+End

Zaznaczanie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca.

Ctrl+Shift+End

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach.

F9

Obliczanie aktywnego arkusza.

Shift+F9

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Ctrl+Alt+F9

Sprawdzanie formuł zależnych, a następnie obliczanie wszystkich komórek we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu przycisku Sprawdzanie błędów .

Alt+Shift+F10

Wyświetlanie okna dialogowego Argumenty funkcji , gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Ctrl+A

Wstawianie nazw argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+Shift+A

Wstawianie formuły Autosumowanie

Alt+znak równości (= )

Wywoływanie funkcji Wypełnianie błyskawiczne umożliwiającej automatyczne rozpoznawanie wzorców w sąsiadujących kolumnach i wypełnianie bieżącej kolumny

Ctrl+E

Cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych w formule, jeśli zaznaczono odwołanie do komórki lub zakres.

F4

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Shift+Cudzysłów prosty (")

Tworzenie wykresu osadzonego na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Alt+F1

Tworzenie wykresu danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu Wykres .

F11

Definiowanie nazwy do użycia w odwołaniach.

Alt+M, M, D

Wklejenie nazwy z okna dialogowego Wklejanie nazwy (jeśli w skoroszycie zdefiniowano nazwy).

F3

Przechodzenie do pierwszego pola w następnym rekordzie w formularzu danych.

Enter

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

Alt+F8

Otwórz edytor microsoft Visual Basic for applications.

Alt+F11

Początek strony

Skróty klawiaturowe do odświeżania danych zewnętrznych

Użyj poniższych kluczy, aby odświeżyć dane z zewnętrznych źródeł danych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zatrzymywanie operacji odświeżania.

Esc

Odświeżanie danych w bieżącym arkuszu.

Ctrl+F5

Odśwież wszystkie dane w skoroszycie.

Ctrl+Alt+F5

Początek strony

Skróty klawiaturowe w dodatku Power Pivot

Poniższe skróty klawiaturowe umożliwiają Power Pivot w Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016 i Excel 2013.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie menu kontekstowego zaznaczonej komórki, kolumny lub wiersza.

Shift+F10

Zaznaczenie całej tabeli.

Ctrl+A

Skopiowanie zaznaczonych danych.

Ctrl+C

Usunięcie tabeli.

Ctrl+D

Przeniesienie tabeli.

Ctrl+M

Zmiana nazwy tabeli.

Ctrl+R

Zapisanie pliku.

Ctrl+S

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Zaznaczenie bieżącej kolumny.

Ctrl+Spacja

Zaznaczenie bieżącego wiersza.

Shift+Spacja

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w kolumnie.

Shift+Page Down

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w kolumnie.

Shift+Page Up

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w wierszu.

Shift+End

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w wierszu.

Shift+Home

Przejście do poprzedniej tabeli.

Ctrl+Page Up

Przejście do następnej tabeli.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie do pierwszej komórki w lewym górnym rogu zaznaczonej tabeli.

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki w prawym dolnym rogu zaznaczonej tabeli.

Ctrl+End

Przechodzenie do pierwszej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie do ostatniej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie do pierwszej komórki zaznaczonej kolumny.

Ctrl+strzałka w górę

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonej kolumny.

Ctrl+strzałka w dół

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie procesu, takiego jak operacja wklejania.

Ctrl+Esc

Otwieranie okna dialogowego Menu Autofiltru .

Alt+Klawisz strzałki w dół

Otwieranie okna dialogowego Przechodzenie do .

F5

Ponowne obliczanie wszystkich formuł w oknie Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne obliczanie formuł w dodatku Power Pivot.

F9

 Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

 • Sam klawisz F1: wyświetla okienko  zadań PomocExcel.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F1: wyświetla lub ukrywa wstążkę.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F1: tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1: wstawia nowy arkusz.

F2

 • Sam klawisz F2: edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc utworzyć odwołanie za pomocą klawiszy strzałek.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F2: pozwala dodać lub edytować notatkę komórki.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F2: wyświetla obszar podglądu wydruku na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

F3

 • Sam klawisz F3: wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F3: wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

 • Sam klawisz F4: powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

  Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F4: zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

 • Alt+F4: zamyka Excel.

F5

 • Sam klawisz F5: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F5: przywraca rozmiar okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

 • Sam klawisz F6: przełącza między kontrolkami arkusza, wstążki, okienka zadań i powiększenia . W podzielonym arkuszu klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem wstążki.

 • Shift+F6: przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania , okienkiem zadań i wstążką.

 • Ctrl+F6: przełącza między dwomaExcel oknami.

 • Ctrl+Shift+F6: przełącza między wszystkimi Excel oknami.

F7

 • Sam klawisz F7: otwiera okno dialogowe Pisownia umożliwiające sprawdzenie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

 • Sam klawisz F8: włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

 • Ctrl+F8: wykonuje polecenie Rozmiar , gdy skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F8: wyświetla okno dialogowe Makro służące do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

 • Sam klawisz F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F9: oblicza aktywny arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9: ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F9: minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

 • Sam klawisz F10: włącza lub wyłącza porady dotyczące klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

 • Shift+F10: wyświetla menu kontekstowe zaznaczonego elementu.

 • Alt+Shift+F10: wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów .

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F10: maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

 • Sam klawisz F11: tworzy wykres danych z bieżącego zakresu w osobnym arkuszu Wykres .

 • Kombinacja klawiszy Shift+F11: wstawia nowy arkusz.

 • Alt+F11: otwiera edytor microsoft Visual Basic for applications, w którym można utworzyć makro przy użyciu Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Sam klawisz F12: wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

Alt

 • Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

 • Kombinacja klawiszy Alt, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony .

 • Kombinacja klawiszy Alt, W i L przełącza arkusz do widoku normalnego .

 • Kombinacja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku Podgląd podziału stron .

Klawisze strzałek

 • Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

 • Klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

 • Klawisz strzałka w dół lub strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

 • W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

 • Klawisz strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt+strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

 • Usuwa jeden znak z lewej strony paska formuły.

 • Czyści zawartość aktywnej komórki.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

 • Usuwa zawartość komórek (dane i formuły) z zaznaczonych komórek bez wpływu na format komórek, komentarze z wątkami i notatki.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

 • End włącza lub wyłącza tryb kończenia . W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna. Tryb kończenia wyłącza się automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Tryb kończenia jest wyświetlany na pasku stanu, gdy jest włączony.

 • Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

 • Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

 • Powoduje zakończenie wpisu w komórce lub na pasku formuły i zaznaczenie komórki poniżej (domyślnie).

 • W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

 • Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

 • Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

 • Anuluje wpis w komórce lub na pasku formuły.

 • Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

 • Zamyka również tryb pełnoekranowy po zastosowaniu tego trybu i powraca do normalnego trybu ekranu, aby ponownie wyświetlić wstążkę i pasek stanu.

Home

 • Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

 • Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, gdy jest włączona blokada przewijania.

 • Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

 • Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

 • Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Shift

 • Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania zaznaczonego wiersza, kolumny lub zaznaczonych komórek w celu przeniesienia zaznaczonych komórek i upuść je w celu wstawienia w nowym miejscu.

Spacja

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję wybranego przycisku lub zaznacza lub czyści pole wyboru.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Kontrolka dla okna Excel.

Tab

 • Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

 • Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

 • Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Tab przełącza do następnej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte żadne okno dialogowe) przełącza między dwomaExcel oknami. 

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Tab przełącza do poprzedniej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte żadne okno dialogowe) przełącza między wszystkimi Excel oknami.

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego Mac oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkniczych w pakiecie Pakiet Office dla komputerów Mac. 

 • Jeśli nie znajdziesz w tym miejscu skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów używających klawisza Ctrl na klawiaturze Windows działa również z klawiszem Control w Excel dla komputerów Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze POLECENIE+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Kliknięcie w celu dodania jest dostępne, ale wymaga konfiguracji. Wybierz pozycjęExcel> Preferencje> Edytuj > Włącz kliknięcie, aby dodać lub Zasugeruj odmiany formuł obsługiwane przez starszą wersję Excel Włącz tryb klikania, aby dodać. Aby rozpocząć formułę, wpisz znak równości (= ), a następnie zaznacz komórki w celu ich dodania. Znak plus (+) zostanie dodany automatycznie.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty w aplikacji Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wklej zaznaczenie.

POLECENIE+V
lub
Control+V

Kopiowanie zaznaczenia.

POLECENIE+C
lub
Control+C

Wyczyść zaznaczenie.

Usuń

Zapisz skoroszyt.

POLECENIE+S
lub
Control+S

Cofanie akcji.

POLECENIE+Z
lub
Control+Z

Ponowne wykonywanie akcji.

POLECENIE+Y
lub
Control+Y
lub
POLECENIE+Shift+Z

Wycięcie zaznaczenia.

POLECENIE+X
lub
Control+X
lub
Shift+Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.

Stosowanie pogrubienia.

POLECENIE+B
lub
Control+B

Drukowanie skoroszytu.

POLECENIE+P
lub
Control+P

Otwórz Visual Basic.

Opcja+F11

Wypełnij komórki w dół.

POLECENIE+D
lub
Control+D

Wypełnij komórki w prawo.

POLECENIE+R
lub
Control+R

Wstawianie komórek.

Control+Shift+Znak równości ( = )

Usuwanie komórek.

POLECENIE+Łącznik (-)
Lub
Control+Łącznik (-)

Obliczanie wszystkich otwartych skoroszytów.

POLECENIE+znak równości ( = )
Lub
F9

Zamknij okno.

POLECENIE+W
lub
Control+W

Zamknij Excel.

POLECENIE+Q

Wyświetlanie okna dialogowego Przechodzenie do .

Control+G
lub
F5

Wyświetlanie okna dialogowego Formatowanie komórek .

POLECENIE+1
lub
Control+1

Wyświetlanie okna dialogowego Zamienianie .

Control+H
lub
POLECENIE+Shift+H

Użyj polecenia Wklej specjalnie.

POLECENIE+Control+V
lub
Control+Option+V
lub
POLECENIE+Option+V

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

POLECENIE+U

Stosowanie kursywy.

POLECENIE+I
lub
Control+I

Otwórz nowy pusty skoroszyt.

POLECENIE+N
lub
Control+N

Utwórz nowy skoroszyt na podstawie szablonu.

POLECENIE+Shift+P

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

POLECENIE+Shift+S
lub
F12

Wyświetlanie okna Pomocy .

F1
lub
POLECENIE+Ukośnik (/)

Zaznaczenie wszystkiego.

POLECENIE+A
lub
POLECENIE+Shift+Spacja

Dodawanie lub usuwanie filtru.

POLECENIE+Shift+F
lub
Control+Shift+L

Minimalizowanie lub maksymalizowanie kart wstążki.

POLECENIE+Opcja+R

Wyświetlanie okna dialogowego Otwieranie.

POLECENIE+O
lub
Control+O

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwórz tezaurus.

Shift+F7

Wyświetlanie Konstruktora formuł.

Shift+F3

Otwieranie okna dialogowego Definiowanie nazwy .

POLECENIE+F3

Wstawianie komentarza z wątkami lub odpowiadanie na nie.

POLECENIE+Return

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nazw .

POLECENIE+Shift+F3

Wstawienie nowego arkusza *

Shift+F11

Podgląd wydruku.

POLECENIE+P
lub
Control+P

Początek strony

Konflikty skrótów

Niektóre Windows skróty klawiaturowe powodują konflikt z odpowiadającymi im domyślnymi skrótami klawiaturowymi w systemie macOS. W tym temacie oznaczono takie skróty gwiazdką (*). Aby używać tych skrótów, może być konieczne zmianę ustawień klawiatury komputera Mac w celu zmiany skrótu Pokaż pulpit dla klawisza.

Zmienianie preferencji systemowych dotyczących skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple wybierz pozycję Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Wybierz kartę Skróty .

 4. W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Mission Control.

 5. Wyczyść pole wyboru skrótu klawiaturowego, którego chcesz użyć.

Początek strony 

Praca w oknach i oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie lub minimalizowanie wstążki.

POLECENIE+Opcja+R

Przełączanie do widoku pełnoekranowego.

POLECENIE+Control+F

Przełączanie do następnej aplikacji.

POLECENIE+Tab

Przełączanie do poprzedniej aplikacji.

Shift+POLECENIE+Tab

Zamknij okno aktywnego skoroszytu.

POLECENIE+W

Utwórz zrzut ekranu i zapisz go na pulpicie.

Shift+POLECENIE+3

Minimalizowanie aktywnego okna.

Control+F9

Maksymalizowanie lub przywracanie aktywnego okna.

Control+F10
lub
POLECENIE+F10

Ukryj Excel.

POLECENIE+H

Przejście do następnego pola, opcji, kontrolki lub polecenia.

Tab

Przechodzenie do poprzedniego pola, opcji, kontrolki lub polecenia.

Shift+Tab

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie akcji.

Esc

Wykonaj akcję przypisaną do przycisku domyślnego (przycisk z pogrubionym konturem).

Return

Anuluj polecenie i zamknij okno dialogowe lub menu.

Esc

Początek strony

Przechodzenie i przewijanie w obrębie arkusza lub skoroszytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jedną komórkę w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do krawędzi bieżącego obszaru danych.

POLECENIE+Klawisz strzałki

Przechodzenie na początek wiersza.

W: strona główna
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Strzałka w lewo

Przechodzenie na początek arkusza.

Control+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Fn+Strzałka w lewo

Przechodzenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu.

Control+End
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Fn+Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden ekran w dół.

Page down
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden ekran w górę.

Page up
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden ekran w prawo.

Opcja+Page down
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Opcja+Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden ekran w lewo.

Opcja+Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Opcja+Strzałka w górę

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Control+Page Down
Lub
Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Control+Page Down
Lub
Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przewiń, aby wyświetlić aktywną komórkę.

Control+Delete

Wyświetlanie okna dialogowego Przechodzenie do .

Control+G

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie.

Control+F
lub
Shift+F5

Uzyskiwanie dostępu do wyszukiwania (w komórce lub po zaznaczeniu komórki).

POLECENIE+F

Przechodzenie między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Tab

Przewijanie w poziomie.

Shift, a następnie przewinięcie kółka myszy w górę w celu ruchu w lewo, w dół w celu ruchu w prawo

Porada: Aby przechodzić między komórkami w Excel 2011 dla komputerów Mac za pomocą klawiszy strzałek, należy wyłączyć funkcję Scroll Lock . Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Scroll Lock , naciśnij klawisze Shift+F14. W zależności od typu klawiatury może być konieczne użycie klawisza Control, Opcja lub Command zamiast klawisza Shift. Jeśli używasz komputera MacBook, może być konieczne podłączenie klawiatury USB w celu użycia kombinacji klawiszy F14.

Początek strony 

Wprowadzanie danych w arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytuj zaznaczoną komórkę.

F2

Ukończ wpis w komórce i przejdź do przodu w zaznaczeniu.

Return

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Opcja+Return lub Control+Opcja+Return

Wypełnij zaznaczony zakres komórek wpisanym tekstem.

POLECENIE+Return
lub
Control+Return

Ukończ wpis w komórce i przesuń w górę w zaznaczeniu.

Shift+Return

Ukończ wpis w komórce i przejdź w prawo w zaznaczeniu.

Tab

Ukończ wpis w komórce i przejdź w lewo w zaznaczeniu.

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce.

Esc

Usuń znak z lewej strony punktu wstawiania lub usuń zaznaczenie.

Usuń

Usuń znak z prawej strony punktu wstawiania lub usuń zaznaczenie.

Uwaga: Niektóre mniejsze klawiatury nie mają tego klawisza.


Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka. Na komputerze MacBook: Fn+Delete

Usuwanie tekstu na koniec wiersza.

Uwaga: Niektóre mniejsze klawiatury nie mają tego klawisza.

Control+Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka.
Na komputerze MacBook: Control+Fn+Delete

Przechodzenie o jeden znak w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Przechodzenie na początek wiersza.

W: strona główna
Na klawiaturze komputera MacBook: Fn+Strzałka w lewo

Wstawianie notatki.

Shift+F2

Otwieranie i edytowanie notatki komórki.

Shift+F2

Wstawianie komentarza z wątkiem.

POLECENIE+Shift+F2

Otwieranie komentarza z wątkami i odpowiadanie na nie.

POLECENIE+Shift+F2

Wypełnianie w dół.

Control+D
lub
POLECENIE+D

 Wypełnij w prawo.

Control+R
lub
POLECENIE+R 

Wywołaj wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznawać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełniać bieżącą kolumnę.

Control+E

Zdefiniuj nazwę.

Control+L

Początek strony

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytuj zaznaczoną komórkę.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Control+Shift+U

Edytuj aktywną komórkę, a następnie wyczyść ją lub usuń poprzedni znak w komórce aktywnej podczas edytowania zawartości komórki.

Usuń

Ukończ wpis w komórce.

Return

Wprowadź formułę jako formułę tablicową.

Shift+POLECENIE+Return
Lub
Control+Shift+Return

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Wyświetlanie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

Control+A

Wstawianie hiperlinku.

POLECENIE+K
lub
Control+K

Edytuj aktywną komórkę i umieść punkt wstawiania na końcu wiersza.

Control+U

Otwórz Konstruktora formuł.

Shift+F3

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Wyświetlanie menu kontekstowego.

Shift+F10

Rozpoczynanie formuły.

Znak równości (= )

Przełącz styl odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym.

POLECENIE+T
lub
F4

Wstaw formułę Autosumowanie .

Shift+POLECENIE+T

Wprowadź datę.

Control+Średnik (;)

Wprowadź godzinę.

POLECENIE+Średnik (;)

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Control+Shift+Znak cala/Cudzysłów prosty (")

Przechodzenie między wyświetlaniem wartości komórek a wyświetlaniem formuł komórek.

Control+Akcent słaby (`)

Skopiuj formułę z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub paska formuły.

Control+Apostrof (')

Wyświetlanie listy Autouzupełniania .

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Zdefiniuj nazwę.

Control+L

Otwórz okienko Inteligentne wyszukiwanie .

Control+Opcja+POLECENIE+L

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytuj zaznaczoną komórkę.

F2

Tworzenie tabeli.

POLECENIE+T
lub
Control+T

Wstawianie podziału wiersza w komórce.

POLECENIE+Option+Return
lub
Control+Option+Return

Wstawiaj znaki specjalne, takie jak symbole, w tym emoji.

Control+POLECENIE+Spacja

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Shift+POLECENIE+Nawias kątowy prawy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Shift+POLECENIE+Lewy nawias kątowy (<)

Wyrównaj do środka.

POLECENIE+E

Wyrównaj do lewej.

POLECENIE+L

Wyświetlanie okna dialogowego Modyfikowanie stylu komórki .

Shift+POLECENIE+L

Wyświetlanie okna dialogowego Formatowanie komórek .

POLECENIE+1

Stosowanie ogólnego formatu liczb.

Control+Shift+Tylda (~)

Stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są wyświetlane w kolorze czerwonym z nawiasami).

Control+Shift+Znak dolara ($)

Stosowanie formatu procentowego bez miejsc dziesiętnych.

Control+Shift+Znak procentu (%)

Stosowanie wykładniczego formatu liczb z dwoma miejscami dziesiętnych.

Control+Shift+Daszek (^)

Stosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Control+Shift+Znak numeru (#)

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutą oraz wskazaniem AM lub PM.

Control+Shift+Symbol at (@)

Zastosuj format liczb z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) dla wartości ujemnych.

Control+Shift+Wykrzyknik (!)

Stosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek.

POLECENIE+Opcja+Zero (0)

Dodawanie obramowania konturowego z prawej strony zaznaczenia.

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Dodawanie obramowania konturowego z lewej strony zaznaczenia.

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Dodawanie obramowania konturowego u góry zaznaczenia.

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w górę

Dodawanie obramowania konturowego u dołu zaznaczenia.

POLECENIE+Opcja+Klawisz strzałki w dół

Usuwanie obramowania konturu.

POLECENIE+Opcja+Łącznik

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

POLECENIE+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

POLECENIE+I

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

POLECENIE+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Shift+POLECENIE+X

Ukrywanie kolumny.

POLECENIE+Prawy nawias ())
lub
Control+Prawy nawias ())

Odkrywanie kolumny.

Shift+POLECENIE+Prawy nawias ())
Lub
Control+Shift+Prawy nawias ())

Ukrywanie wiersza.

POLECENIE+Lewy nawias (()
lub
Control+Lewy nawias (()

Odkrywanie wiersza.

Shift+POLECENIE+Lewy nawias (()
Lub
Control+Shift+Lewy nawias (()

Edytuj aktywną komórkę.

Control+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Edytuj aktywną komórkę, a następnie wyczyść ją lub usuń poprzedni znak w komórce aktywnej podczas edytowania zawartości komórki.

Usuń

Wklej tekst do aktywnej komórki.

POLECENIE+V

Zakończenie wpisu w komórce

Return

Nadaj zaznaczonym komórkom wpis bieżącej komórki.

POLECENIE+Return
lub
Control+Return

Wprowadź formułę jako formułę tablicową.

Shift+POLECENIE+Return
Lub
Control+Shift+Return

Wyświetlanie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule.

Control+A

Początek strony

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+Klawisz strzałki

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna.

Shift+POLECENIE+klawisz strzałki

Rozszerzanie zaznaczenia do początku wiersza.

Shift+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+Fn+Strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do początku arkusza.

Control+Shift+Home
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Shift+Fn+Strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej używanej
komórki w arkuszu (w prawym dolnym rogu).

Control+Shift+End
Na klawiaturze komputera MacBook: Control+Shift+Fn+Strzałka w prawo

Zaznacz całą kolumnę.

Control+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza.

Shift+Spacja

Zaznacz cały arkusz.

POLECENIE+A

Zaznaczenie tylko widocznych komórek.

Shift+POLECENIE+Gwiazdka (*)

Zaznaczenie tylko aktywnej komórki, jeśli zaznaczono wiele komórek.

Shift+Delete
(nie klawisz usuwania do przodu Przycisk Usuń na komputerze Mac z symbolem krzyżyka. znajdujący się na pełnych klawiaturach)

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden ekran w dół.

Shift+Page Down
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+Fn+Strzałka w dół

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę

Shift+Page Up
Na klawiaturze komputera MacBook: Shift+Fn+Strzałka w górę

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem
obiektów i wyświetlanie symboli zastępczych obiektów.

Control+6

Włączanie funkcji rozszerzania zaznaczenia
za pomocą klawiszy strzałek.

F8

Dodaj kolejny zakres komórek do zaznaczenia.

Shift+F8

Zaznaczenie bieżącej tablicy, czyli tablicy
, którą aktywna komórka należy do.

Control+ukośnik (/)

Zaznaczenie w wierszu komórek, które nie odpowiadają
wartości w komórce aktywnej w tym wierszu.
Należy zaznaczyć wiersz rozpoczynający się od komórki aktywnej.

Control+Ukośnik odwrotny (\)

Zaznaczenie w zaznaczeniu tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły.

Control+Shift+Lewy nawias kwadratowy ([)

Zaznacz wszystkie komórki, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu.

Control+Shift+Lewy nawias klamrowy ({)

Zaznacz tylko komórki zawierające formuły odwołujące się bezpośrednio do komórki aktywnej.

Control+Prawy nawias kwadratowy (])

Zaznacz wszystkie komórki zawierające formuły odwołujące się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej.

Control+Shift+Prawy nawias klamrowy (})

Początek strony

Praca z zaznaczeniem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie zaznaczenia.

POLECENIE+C
lub
Control+V

Wklejenie zaznaczenia.

POLECENIE+V
lub
Control+V

Wycięcie zaznaczenia.

POLECENIE+X
lub
Control+X

Wyczyść zaznaczenie.

Usuń

Usunięcie zaznaczenia.

Control+Łącznik

Cofnięcie ostatniej akcji.

POLECENIE+Z

Ukrywanie kolumny.

POLECENIE+Prawy nawias ())
lub
Control+Prawy nawias ())

Odkrywanie kolumny.

POLECENIE+Shift+Prawy nawias ())
lub
Control+Shift+Prawy nawias ())

Ukrywanie wiersza.

POLECENIE+Lewy nawias (()
lub
Control+Lewy nawias (()

Odkrywanie wiersza.

POLECENIE+Shift+Lewy nawias (()
lub
Control+Shift+Lewy nawias (()

Przenoszenie zaznaczonych wierszy, kolumn lub komórek.

Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania zaznaczonego wiersza, kolumny lub zaznaczonych komórek w celu przeniesienia zaznaczonych komórek i upuść je w celu wstawienia w nowym miejscu.

Jeśli nie przytrzymasz klawisza Shift podczas przeciągania i upuszczania, zaznaczone komórki zostaną wycięte z pierwotnej lokalizacji i wklejone do nowej lokalizacji (nie wstawione).

Przechodzenie od góry do dołu w obrębie zaznaczenia (w dół). *

Return

Przechodzenie od dołu do góry w obrębie zaznaczenia (w górę). *

Shift+Return

Przechodzenie od lewej do prawej w obrębie zaznaczenia,
lub przejście o jedną komórkę w dół, jeśli jest zaznaczona tylko jedna kolumna.

Tab

Przechodzenie od prawej do lewej w obrębie zaznaczenia,
lub przejście o jedną komórkę w górę, jeśli jest zaznaczona tylko jedna kolumna.

Shift+Tab

Przechodzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego rogu zaznaczenia.

Control+Kropka (.)

Grupowanie zaznaczonych komórek.

POLECENIE+Shift+K

Rozgrupuj zaznaczone komórki.

POLECENIE+Shift+J

* Te skróty mogą poruszać się w innym kierunku niż w dół lub w górę. Jeśli chcesz zmienić kierunek tych skrótów za pomocą myszy, wybierz pozycjęExcel > Preferencje > Edytuj, a następnie w obszarze Po naciśnięciu klawisza Return przenieś zaznaczenie, wybierając kierunek, w jakim chcesz przejść.

Początek strony

Używanie wykresów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego arkusza wykresu. *

F11

Przechodzenie między opcjami zaznaczania obiektów wykresu.

Klawisze strzałek

Początek strony

Sortowanie, filtrowanie i używanie raportów w formie tabel przestawnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Sortowanie .

POLECENIE+Shift+R

Dodawanie lub usuwanie filtru.

POLECENIE+Shift+F
lub
Control+Shift+L

Wyświetlanie listy filtrów lub strony
tabeli przestawnej menu podręczne pola dla zaznaczonej komórki.

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Początek strony

Tworzenie konspektu danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

Control+8

Ukrywanie zaznaczonych wierszy.

Control+9

Odkrywanie zaznaczonych wierszy.

Control+Shift+Lewy nawias (()

Ukrywanie zaznaczonych kolumn.

Control+Zero (0)

Odkrywanie zaznaczonych kolumn.

Control+Shift+Prawy nawias ())

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

Excel dla komputerów Mac używa klawiszy funkcyjnych do obsługi typowych poleceń, takich jak Kopiuj i Wklej. Aby uzyskać szybki dostęp do tych skrótów, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple, aby nie trzeba było naciskać klawisza Fn za każdym razem, gdy używasz skrótu z klawiszem funkcyjnym. 

Uwaga: Zmiana preferencji systemowych dotyczących klawiszy funkcyjnych ma wpływ na działanie tych klawiszy nie tylko w programie Excel dla komputerów Mac, ale w całym komputerze Mac. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz Fn. Aby na przykład zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze Fn+F12.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz Fn oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych za pomocą myszy.

Poniższa tabela zawiera skróty z klawiszami funkcyjnymi dostępne w programie Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okna Pomocy .

F1

Edytuj zaznaczoną komórkę.

F2

Wstaw notatkę lub otwórz i edytuj notatkę komórki.

Shift+F2

Wstawianie komentarza z wątkiem lub otwieranie komentarza z wątkiem i odpowiadanie na nie.

POLECENIE+Shift+F2

Otwieranie okna dialogowego Zapisywanie .

Opcja+F2

Otwórz Konstruktora formuł.

Shift+F3

Otwieranie okna dialogowego Definiowanie nazwy .

POLECENIE+F3

Zamykanie okna lub okna dialogowego.

POLECENIE+F4

Wyświetlanie okna dialogowego Przechodzenie do .

F5

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie .

Shift+F5

Przechodzenie do okna dialogowego Przeszukiwanie arkusza .

Control+F5

Przełączanie fokusu między arkuszem, wstążką, okienkiem zadań i paskiem stanu.

F6 lub Shift+F6

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwórz tezaurus.

Shift+F7
lub
Control+Opcja+POLECENIE+R

Rozszerzanie zaznaczenia.

F8

Dodaj do zaznaczenia.

Shift+F8

Wyświetlanie okna dialogowego Makro .

Opcja + F8

Obliczanie wszystkich otwartych skoroszytów.

F9

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Minimalizowanie aktywnego okna.

Control+F9

Wyświetlenie menu kontekstowego lub menu "kliknięcie prawym przyciskiem myszy".

Shift+F10

Wyświetlenie menu podręcznego (w menu przycisku obiektu), na przykład przez kliknięcie przycisku po wklejeniu do arkusza.

Option+Shift+F10

Maksymalizowanie lub przywracanie aktywnego okna.

Control+F10
lub
POLECENIE+F10

Wstawianie nowego arkusza wykresu.*

F11

Wstawianie nowego arkusza.*

Shift+F11

Wstawianie arkusza makr Excel 4.0.

POLECENIE+F11

Otwórz Visual Basic.

Opcja+F11

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Wyświetlanie okna dialogowego Otwieranie .

POLECENIE+F12

Początek strony

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe > Klawiatura.

 2. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Użyj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie i wyłączanie trybu rysowania .

POLECENIE+Control+Z

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze z systemem macOS, te same kombinacje klawiszy działają również z Excel dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Excel.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze POLECENIE+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Poruszanie się po arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w prawo

Tab

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Stosowanie obramowania konturowego

POLECENIE+Opcja+0

Usunięcie obramowania konturowego

POLECENIE+Opcja+Łącznik (-)

Ukrywanie kolumn

POLECENIE+0

Ukrywanie wierszy

Control+9

Odkrywanie kolumn

Shift+POLECENIE+0

Odkrywanie wierszy

Shift+Control+9

Początek strony

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do komórki po prawej stronie

Tab

Poruszanie się po tekście komórki

Klawisze strzałek

Kopiowanie

POLECENIE+C

Wklejanie

POLECENIE+V

Wycinanie

POLECENIE+X

Cofnij

POLECENIE+Z

Ponów

POLECENIE+Y

lub

POLECENIE+Shift+Z

Stosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu

POLECENIE+B

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

POLECENIE+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

POLECENIE+U

Zaznaczenie wszystkiego

POLECENIE+A

Zaznaczanie zakresu komórek

Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Wstawianie podziału wiersza w komórce

Option+Return

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza w komórce

POLECENIE+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza w komórce

POLECENIE+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora na początek bieżącej komórki

POLECENIE+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora na koniec bieżącej komórki

POLECENIE+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit w komórce zawierającej podział wiersza

Opcja+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit w komórce zawierającej podział wiersza

Opcja+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Wstawienie formuły Autosumowanie

Shift+POLECENIE+T

Obliczanie teraz

POLECENIE+znak równości ( = )

Początek strony

Zobacz też

Excel pomoc w & nauce

Obsługa czytnika zawartości ekranu dla Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze Windows, te same kombinacje klawiszy działają również z Excel dla systemu Android przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Excel.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

W tym temacie

Poruszanie się po arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo.

Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Strzałka w górę, Strzałka w dół, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Początek strony 

Praca z komórkami

Czynność

Klawisze

Zapisywanie.

Control+S

Kopiowanie zaznaczenia.

Control+C

Wklej zaznaczenie.

Control+V

Kopiowanie formatowania

Control+Shift+C

Wycięcie zaznaczenia.

Control+X

Cofanie akcji.

Control+Z

Ponowne wykonywanie akcji.

Control+Y lub
Control+Shift+Z

Stosowanie pogrubienia.

Control+B

Stosowanie kursywy.

Control+I

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Control+U

Zaznaczenie wszystkiego.

Control+A

Znaleźć.

Control+F

Wstawianie podziału wiersza w komórce.

Alt+Enter

Początek strony  

Zobacz też

Obsługa czytnika zawartości ekranu dla Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Excel pomoc w & nauce

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe dostępne w Excel dla sieci Web.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Aby szybko odnaleźć skrót, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie doExcel dla sieci Web.

W tym artykule

Szybkie porady dotyczące korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Aby szybko znaleźć jakiekolwiek polecenie, naciśnij klawisze Alt+Windows klawisz logo, Q, aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj lub Powiedz mi. W polu Wyszukaj lub Powiedz mi wpisz wyraz lub nazwę odpowiedniego polecenia (dostępne tylko w trybie edycji ). Funkcja Wyszukaj lub Powiedz mi wyszukuje powiązane opcje i udostępnia listę. Wybierz polecenie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zależnie od używanej wersji pakietu Office, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

 • Aby przejść do określonej komórki w skoroszycie, użyj opcji Przejdź do: naciśnij klawisze Ctrl+G, wpisz odwołanie do komórki (na przykład B14) i naciśnij klawisz Enter.

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, przejdź do menu skrótów ułatwień dostępu (Alt+Shift+A)..

Często używane skróty

Oto najczęściej używane skróty w aplikacji Excel dla sieci Web.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do określonej komórki.

Ctrl+G

Przenieś w dół.

Klawisz Page down lub Strzałka w dół

Przenieś w górę.

Klawisz Page Up lub Strzałka w górę

Drukowanie skoroszytu.

Ctrl+P

Kopiowanie zaznaczenia.

Ctrl+C

Wklej zaznaczenie.

Ctrl+V

Wycięcie zaznaczenia.

Ctrl+X

Cofanie akcji.

CTRL+Z

Otwórz skoroszyt.

Ctrl+O

Zamknij skoroszyt.

Ctrl+W

Otwieranie okna dialogowego Zapisywanie jako .

Alt+F2

Użyj funkcji Znajdź.

Ctrl+F lub Shift+F3

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Otwieranie menu kontekstowego.

 • Windows klawiatury: Shift+F10 lub klawisz menu Windows

 • Inne klawiatury: Shift+F10

Przejdź do pozycji Wyszukaj lub Powiedz mi.

Alt+Q

Powtórz procedurę Znajdowanie w dół.

Shift+F4

Powtórz wyszukiwanie w górę.

Ctrl+Shift+F4

Wstawianie wykresu.

Alt+F1

Wyświetlanie klawiszy dostępu (poleceń wstążki) na klasycznej wstążce podczas korzystania z Narratora.

Alt+kropka (.)

Początek strony

Klawisze dostępu: skróty do korzystania ze wstążki

Aplikacja Excel dla sieci Web oferuje klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Excel, przekonasz się, że klawisze dostępu w aplikacji Excel dla sieci Web są bardzo podobne.

W aplikacji Excel dla sieci Web wszystkie klawisze dostępu zaczynają się od kombinacji klawiszy Alt+logo Windows, a następnie należy dodać literę dla karty wstążki. Aby na przykład przejść do karty Recenzja, naciśnij klawisze Alt+Windows klawisz logo R.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak zastąpić skróty wstążki oparte na klawiszu Alt w przeglądarce, zobacz Kontrolowanie skrótów klawiaturowych w Excel dla sieci web przez zastąpienie skrótów klawiaturowych w przeglądarce.

Jeśli korzystasz z programu Excel dla sieci Web na komputerze Mac, naciśnij klawisze Control+Opcja, aby rozpocząć.

Porady dotyczące klawiszy kart wstążki na Excel dla sieci Web.
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+Windows klawisz logo lub naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż przejdziesz do karty Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F1. Aby ponownie wyświetlić wstążkę, naciśnij klawisze Ctrl+F1.

Przechodzenie do klawiszy dostępu wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do pola Wyszukaj lub Powiedz mi na wstążce i wpisz wyszukiwany termin.

Alt+Klawisz logo Windows, Q

Otwórz menuPlik.

Alt+Klawisz logo Windows, F

Otwórz kartę Narzędzia główne, sformatuj tekst i liczby lub użyj innych narzędzi, takich jak Sortuj & Filtr.

Alt+Klawisz logo Windows, H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie funkcji, tabeli, wykresu, hiperlinku lub komentarza z wątkami.

Alt+Klawisz logo Windows, N

Otwieranie karty Dane i odświeżanie połączeń lub używanie narzędzi danych.

Alt+Klawisz logo Windows, A

Otwieranie karty Recenzja i korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu lub praca z komentarzami z wątkami i notatkami.

Alt+Klawisz logo Windows, R

Otwórz kartę Widok , aby wybrać widok, zablokować wiersze lub kolumny w arkuszu lub wyświetlić linie siatki i nagłówki.

Alt+Klawisz logo Windows, W

Początek strony

Praca z menu i kartami wstążki

Skróty w tej tabeli pozwalają zaoszczędzić czas podczas pracy z kartami wstążki i menu wstążki.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybierz aktywną kartę wstążki i uaktywnij klawisze dostępu.

Alt+Klawisz logo Windows. Aby przejść do innej karty, użyj klawisza dostępu lub klawisza Tab.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Enter, a następnie klawisz Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do edytowania komórek

Porada: Jeśli arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w trybie wyświetlania , polecenia edycji nie będą działać. Aby przełączyć się do trybu edycji, naciśnij klawisze Alt+Windows klawisz logo, Z, M, E.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie wiersza powyżej bieżącego wiersza.

Alt+Windows klawisz logo, H, I, R

Wstawianie kolumny z lewej strony bieżącej kolumny.

Alt+Windows klawisz logo, H, I, C

Wycięcie zaznaczenia.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczenia.

Ctrl+C

Wklej zaznaczenie.

Ctrl+V

Cofanie akcji.

CTRL+Z

Ponowne wykonywanie akcji.

Ctrl+Y

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wstawianie hiperlinku.

Ctrl+K

Wstawienie tabeli.

Ctrl+L

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Stosowanie filtru.

Alt+Windows klawisz logo, A, T

Ponownie zastosuj filtr.

Ctrl+Alt+L

Włączanie i wyłączanie Autofiltru .

Ctrl+Shift+L

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do wprowadzania danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ukończ wpis w komórce i zaznacz komórkę poniżej.

Enter

Ukończ wpis w komórce i zaznacz komórkę powyżej.

Shift+Enter

Ukończ wpis w komórce i zaznacz następną komórkę w wierszu.

Tab

Ukończ wpis w komórce i zaznacz poprzednią komórkę w wierszu.

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do edytowania danych w komórce

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytuj zaznaczoną komórkę.

F2

Klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu.

F4

Wyczyść zaznaczoną komórkę.

Usuń

Wyczyść zaznaczoną komórkę i rozpocznij edytowanie.

Backspace

Przechodzenie na początek wiersza komórki.

Strona główna

Przechodzenie na koniec wiersza komórki.

End

Zaznaczanie w prawo o jeden znak.

Shift+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczanie do początku danych komórki.

Shift+Home

Zaznaczanie do końca danych komórki.

Shift+End

Zaznaczanie w lewo o jeden znak.

Shift+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Średnik (;)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej.

Ctrl+Apostrof (')

Skopiuj wartość z komórki powyżej.

Ctrl+Shift+Apostrof (')

Wstawianie argumentu formuły.

Ctrl+Shift+A

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Ctrl+U

Wklej formatowanie.

Shift+Ctrl+V

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Stosowanie formatu liczb.

Ctrl+Shift+1

Stosowanie formatu czasu.

Ctrl+Shift+2

Stosowanie formatu daty.

Ctrl+Shift+3

Zastosowanie formatu walutowego.

Ctrl+Shift+4

Zastosowanie formatu procentowego.

Ctrl+Shift+5

Zastosowanie formatu naukowego.

Ctrl+Shift+6

Stosowanie obramowania zewnętrznego.

Ctrl+Shift+7

Otwieranie okna dialogowego Format liczb .

Ctrl+1

Początek strony

Skróty klawiaturowe do przenoszenia i przewijania w obrębie arkuszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jedną komórkę w górę.

Strzałka w górę lub Shift+Enter

Przechodzenie o jedną komórkę w dół.

Klawisz Strzałka w dół lub Enter

Przechodzenie w prawo o jedną komórkę.

Klawisz Strzałka w prawo lub Tab

Przechodzenie na początek wiersza.

Strona główna

Przejdź do komórki A1.

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki użytego zakresu.

Ctrl+End

Przechodzenie o jeden ekran w dół (28 wierszy).

PAGE DOWN

Przechodzenie o jeden ekran w górę (28 wierszy).

PAGE UP

Przechodzenie do krawędzi bieżącego obszaru danych.

Ctrl+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Klawisz strzałki w lewo

Przechodzenie między wstążką a zawartością skoroszytu.

Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki.

Tab

Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do wstążki karty.

Wstawienie nowego arkusza

Shift+F11

Przełączanie do następnego arkusza.

Alt+Ctrl+Page down

Przechodzenie do następnego arkusza (wMicrosoft Teams lub w przeglądarce innej niż Chrome).

Ctrl+Page Down

Przełączanie do poprzedniego arkusza.

Alt+Ctrl+Page up

Przełączanie do poprzedniego arkusza (wMicrosoft Teams lub w przeglądarce innej niż Chrome).

Ctrl+Page Up

Początek strony

Skróty klawiaturowe do pracy z obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu lub przechodzenie do szczegółów.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Zamknij menu lub przejdź do szczegółów.

Alt+Klawisz strzałki w górę

Postępuj zgodnie z hiperlinkami.

Ctrl+Enter

Otwórz notatkę do edycji.

Shift+F2

Otwieranie komentarza z wątkami i odpowiadanie na nie.

Ctrl+Shift+F2

Obracanie obiektu w lewo.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Obracanie obiektu w prawo.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do pracy z komórkami, wierszami, kolumnami i obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznacz zakres komórek.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie całej kolumny.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza.

Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w prawo lub Ctrl+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Dodawanie niesąsiedzącej komórki lub zakresu do zaznaczenia.

Shift+F8

Wstawianie komórek, wierszy lub kolumn.

Ctrl+znak plus (+)

Usuwanie komórek, wierszy lub kolumn.

Ctrl+Znak minus (-)

Ukrywanie wierszy.

Ctrl+9

Odkrywanie wierszy.

Ctrl+Shift+9

Ukrywanie kolumn

Ctrl+0

Odkrywanie kolumn

Ctrl+Shift+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe do poruszania się w obrębie zaznaczonego zakresu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie od góry do dołu (lub do przodu przez zaznaczenie).

Enter

Przechodzenie od dołu do góry (lub wstecz przez zaznaczenie).

Shift+Enter

Przechodzenie do przodu w wierszu (lub w dół w ramach zaznaczenia jednokolumnowego).

Tab

Przechodzenie do tyłu przez wiersz (lub w górę przez zaznaczenie jednokolumnowe).

Shift+Tab

Przechodzenie do komórki aktywnej.

Shift+Backspace

Przejście do aktywnej komórki i zachowanie zaznaczenia.

Ctrl+Backspace

Obracanie aktywnej komórki przez narożniki zaznaczenia.

Skrót klawiaturowy Ctrl+Kropka (.)

Przechodzenie do następnego zaznaczonego zakresu.

Ctrl+Alt+Klawisz strzałki w prawo

Przechodzenie do poprzedniego zaznaczonego zakresu.

Ctrl+Alt+Klawisz strzałki w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej używanej komórki w arkuszu.

Ctrl+Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej komórki w arkuszu.

Ctrl+Shift+Home

Początek strony

Skróty klawiaturowe do obliczania danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Obliczanie skoroszytu (odświeżanie).

F9

Wykonywanie pełnych obliczeń.

Ctrl+Shift+Alt+F9

Odświeżanie danych zewnętrznych.

Alt+F5

Odświeżenie wszystkich danych zewnętrznych.

Ctrl+Alt+F5

Zastosuj funkcję Autosumowanie.

Alt+znak równości (= )

Stosowanie wypełniania błyskawicznego.

Ctrl+E

Początek strony

Menu skrótów funkcji ułatwień dostępu (Alt+Shift+A)

Uzyskuj szybki dostęp do typowych funkcji za pomocą następujących skrótów:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między regionami punktów orientacyjnych.

Ctrl+F6 lub Ctrl+Shift+F6

Przechodzenie w obrębie regionu punktu orientacyjnego.

Tab lub Shift+Tab

Przejdź do pola Wyszukaj lub Powiedz mi , aby uruchomić dowolne polecenie.

Alt+Q

Wyświetlanie lub ukrywanie Wskazówki klawisza lub uzyskiwanie dostępu do wstążki.

Alt+Klawisz logo Windows

Edytuj zaznaczoną komórkę.

F2

Przechodzenie do określonej komórki.

Ctrl+G

Przechodzenie do innego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Alt+Page up lub Ctrl+Alt+Page down

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub klawisz menu Windows

Odczytywanie nagłówka wiersza.

Ctrl+Alt+Shift+T

Odczytywanie wiersza do komórki aktywnej.

Ctrl+Alt+Shift+Home

Odczytywanie wiersza z komórki aktywnej.

Ctrl+Alt+Shift+End

Odczytywanie nagłówka kolumny.

Ctrl+Alt+Shift+H

Odczytywanie kolumny do momentu, aż komórka aktywna.

Ctrl+Alt+Shift+Page up

Odczytywanie kolumny z komórki aktywnej.

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Otwieranie listy opcji przenoszenia w oknie dialogowym.

Ctrl+Alt+Spacja

Początek strony

Sterowanie skrótami klawiaturowymi w Excel dla sieci Web przez zastąpienie skrótów klawiaturowych w przeglądarce

Excel dla sieci Web działa w przeglądarce. Przeglądarki mają skróty klawiaturowe, z których niektóre powodują konflikt ze skrótami, które działają w Excel na pulpicie. Możesz sterować tymi skrótami, aby działały tak samo w obu wersjach Excel, zmieniając ustawienia skrótów klawiaturowych . Zastępowanie skrótów przeglądarki umożliwia również otwarcie Excel dla sieci WebPomocy przez naciśnięcie klawisza F1.

Zastępowanie skrótów przeglądarki w oknie dialogowym Excel dla sieci web.
 1. WExcel dla sieci Web wybierz pozycję Pomoc > Skróty klawiaturowe

 2. Wyszukaj dowolne skróty klawiaturowe.

 3. Wybierz kategorię skrótów do wyświetlenia na liście.

 4. Wybierz pozycję Zastąp skróty przeglądarki.

 5. Wybierz pozycję Pokaż zastępowania, aby wyświetlić zastępowania skrótów w oknie dialogowym.

 6. Wybierz pozycję Zamknij.

Zobacz też

Centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Obsługa ułatwień dostępu w programie Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×