Skróty klawiaturowe w programie Excel

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wielu użytkowników wykrywa, że korzystanie z klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla Excel ułatwia ich wydajniejszą pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. 

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że konieczne jest jednoczesne naciśnięcie wielu klawiszy.

 • Znak przecinek (,) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy w kolejności.

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych, klawiszy funkcyjnych i innych popularnych klawiszy skrótów w Excel dla systemu Windows.

Uwagi: 

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Excel.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Otwieranie skoroszytu

Ctrl+O

Przechodzenie do karty Narzędzia główne

Alt+H

Zapisywanie skoroszytu

Ctrl+S

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Usuwanie zawartości komórki

Delete (Usuń)

Wybieranie koloru wypełnienia

Alt+H, H

Wycinanie

Ctrl+X

Przechodzenie do karty Wstawianie

Alt+N

Pogrubienie

Ctrl+B

Wyrównanie zawartości komórki do środka

ALT+H, A, C

Przechodzenie do karty Układ strony

Alt+P

Przechodzenie do karty Dane

Alt+A

Przechodzenie do karty Widok

Alt+W

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10 lub

klawisz menu kontekstowego

Dodawanie obramowania

Alt+H, B

Usuwanie kolumny

ALT+H, D, C

Przechodzenie do karty Formuła

Alt+M

Ukrywanie zaznaczonych wierszy

Ctrl+9

Ukrywanie zaznaczonych kolumn

Ctrl+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Wstążka grupuje pokrewne opcje na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne Grupa Liczba zawiera opcję Format liczb . Naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić skróty wstążki, nazywane poradami kluczowymi, jako litery w małych obrazach obok kart i opcji, jak pokazano na poniższym obrazie.

Porady dotyczące klawiszy na wstążce programu Excel

Za pomocą klawisza ALT możesz połączyć litery z poradami dotyczącymi klawiszy, aby utworzyć skróty o nazwie klawisze dostępu dla opcji wstążki. Na przykład naciśnij klawisze ALT + H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne , a następnie ALT + Q, aby przejść do pola powiedz mi lub Wyszukaj . Ponownie naciśnij klawisz Alt, aby wyświetlić porady dotyczące klawiszy dla opcji wybranej karty.

W Office 2013 i Office 2010 większość starych skrótów menu klawiszy Alt nadal działa. Należy jednak znać pełny skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie naciśnij jedno z starych klawiszy menu E (Edytuj), V (widok), i (Wstaw) itd. Powiadomienie pojawia się, gdy korzystasz z klawisza dostępu z wcześniejszej wersji Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, przejdź do niej i korzystaj z niej. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz ESC i Użyj zamiast nich wskazówek dotyczących klawiszy.

Używanie klawiszy dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do karty na Wstążce, naciśnij dowolny z następujących klawiszy dostępu. W zależności od zaznaczenia w arkuszu mogą być wyświetlane dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pola powiedz mi lub Wyszukaj na Wstążce i wpisz wyszukiwany termin w celu uzyskania pomocy lub zawartości pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwórz stronę plik i użyj widoku Backstage.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne i formatowanie tekstu i liczb oraz korzystanie z narzędzia Znajdowanie.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie i Wstawianie tabel przestawnych, wykresów, dodatków, wykresów przebiegu w czasie, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwieranie karty Układ strony i praca z motywami, ustawieniami strony, skalą i wyrównaniem.

Alt+P

Otwieranie karty formuły oraz wstawianie, śledzenie i dostosowywanie funkcji i obliczeń.

Alt+M

Otwieranie karty dane i łączenie z danymi, sortowanie, filtrowanie, analizowanie i praca z danymi.

Alt+A

Otwieranie karty Recenzja i sprawdzanie pisowni, Dodawanie notatek i komentarzy z wątkami oraz chronienie arkuszy i skoroszytów.

Alt+R

Otwieranie karty Widok i wyświetlanie podziałów stron oraz układów, Pokazywanie i ukrywanie linii siatki i nagłówków, Ustawianie powiększenia powiększenia, Zarządzanie oknami i okienkami oraz wyświetlanie makr.

Alt+W

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na Wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisze strzałek

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10

Ewentualnie na klawiaturze systemu Windows klawisz Context (między prawym klawiszem Alt i klawiszem Ctrl w prawo)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do nawigowania po komórkach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę w arkuszu.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jedną komórkę w dół w arkuszu.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie do granicy bieżącego obszaru danych w arkuszu.

Ctrl+klawisz strzałki

Wprowadź tryb kończenia, przejdź do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a następnie wyłącz tryb End. Jeśli komórki są puste, przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

End, klawisz strzałki

Przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie.

Ctrl+End

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy dolny róg).

Ctrl+Shift+End

Przechodzenie do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Home+Scroll Lock

Przechodzenie na początek arkusza.

Ctrl+Home

Przechodzenie o jeden ekran w dół w arkuszu.

Page Down

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Alt+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę w arkuszu.

Page Up

Przechodzenie o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Alt+Page Up

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Up

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Lub, w arkuszu chronionym, przechodzenie między odblokowanymi komórkami.

Tab

Otwieranie listy opcji sprawdzania poprawności danych w komórce zawierającej zastosowaną do niej opcję sprawdzania poprawności danych.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie komórek.

Ctrl+1

Formatowanie czcionek w oknie dialogowym Formatowanie komórek.

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Wstawianie notatki

Otwieranie i edytowanie notatki komórki

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza powątkowanego

Otwieranie komentarza powątkowanego i odpowiadanie na nie

Ctrl+Shift+F2

Ctrl+Shift+F2

Wstawianie pustych komórek przy użyciu okna dialogowego Wstawianie.

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Otwieranie okna dialogowego usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+znak minus (-)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Dwukropek (:)

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Przełączanie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+Akcent słaby (`)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Apostrof (')

Przenoszenie zaznaczonych komórek.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonych komórek.

Ctrl+C

Wklejanie zawartości w punkcie wstawiania i zastąpienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+V

Otwieranie okna dialogowego wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I lub Ctrl+3

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B lub Ctrl+2

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U lub Ctrl+4

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Ctrl+5

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów a wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

Ctrl+6

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Usuwanie obramowania konturowego z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Podkreślenie (_)

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

Ctrl+8

Używanie polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Ctrl+D

Stosowanie ogólnego formatu liczbowego.

Ctrl + Shift + znak tyldy (~)

Stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

Ctrl+Shift+Znak dolara ($)

Stosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku.

Ctrl + Shift + znak procent (%)

Stosowanie formatu naukowego z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl + Shift + znak daszka (^)

Stosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+Znak numeru (#)

Stosowanie formatu czasu z godziną i minutami.

Ctrl+Shift+Znak @

Stosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!)

Otwieranie okna dialogowego Wstaw hiperlink.

Ctrl+K

Sprawdzanie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

F7

Wyświetlanie opcji funkcji Szybka analiza dla zaznaczonych komórek zawierających dane.

Ctrl+Q

Wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli.

Ctrl+L lub Ctrl+T

Otwórz okno dialogowe Statystyka skoroszytu.

Ctrl+Shift+G

Początek strony

Skróty klawiaturowe w oknie dialogowym wklejanie specjalne w programie Excel 2013

W Excel 2013 można wkleić określony aspekt skopiowanych danych, takich jak formatowanie lub wartość, przy użyciu opcji Wklej specjalnie . Po skopiowaniu danych naciśnij klawisze Ctrl+Alt+V, aby otworzyć okno dialogowe Wklejanie specjalne.

Okno dialogowe Wklejanie specjalne

Porada: Możesz również wybrać pozycję Narzędzia główne , > wkleić >Wklej specjalnie.

Aby wybrać opcję w oknie dialogowym, naciśnij podkreśloną literę dla tej opcji. Na przykład naciśnij klawisz z literą C, aby wybrać opcję Komentarze.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania.

A

Powoduje wklejenie tylko formuł wprowadzonych na pasku formuły.

F

Powoduje wklejenie tylko wartości (nie formuł).

V

Powoduje wklejenie tylko skopiowanego formatowania.

T

Umożliwia wklejenie tylko komentarzy i notatek dołączonych do komórki.

C

Powoduje wklejenie tylko ustawień sprawdzania poprawności ze skopiowanych komórek.

N

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki i formatowania ze skopiowanych komórek.

H

Powoduje wklejenie całej zawartości komórki bez obramowania.

X

Powoduje wklejenie tylko szerokości kolumn ze skopiowanych komórek.

W

Powoduje wklejenie tylko formuł i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

R

Powoduje wklejenie tylko wartości (bez formuł) i formatów liczb ze skopiowanych komórek.

U

Początek strony

Skróty klawiaturowe do zaznaczania i do wykonywania akcji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego arkusza.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego i następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Down

Zaznaczanie bieżącego i poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+klawisz strzałki

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+klawisz strzałki

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie.

F8

Dodawanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Shift+F8

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wypełnianie zaznaczonego zakresu komórek bieżącym wpisem.

Ctrl+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej.

Shift+Enter

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu.

Shift+Spacja

Zaznaczanie wszystkich obiektów w arkuszu, jeśli jest zaznaczony obiekt.

Ctrl+Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do początku arkusza.

Ctrl+Shift+Home

Zaznaczanie bieżącego regionu, jeśli arkusz zawiera dane. Naciśnij drugi raz, aby zaznaczyć bieżący region i jego wiersze podsumowania. Naciśnij po raz trzeci, aby zaznaczyć cały arkusz.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego regionu wokół aktywnej komórki.

Ctrl + Shift + gwiazdka (*)

Zaznaczenie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Home

Powtarzanie ostatniego polecenia lub akcji, o ile to możliwe.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące pracy z danymi, funkcjami i paskiem formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Kończenie wpisu na pasku formuły i zaznaczanie komórki poniżej.

Enter

Przenoszenie kursora na koniec tekstu na pasku formuły.

Ctrl+End

Zaznaczanie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca.

Ctrl+Shift+End

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach.

F9

Obliczanie aktywnego arkusza.

Shift+F9

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Ctrl+Alt+F9

Sprawdzanie formuł zależnych, a następnie obliczanie wszystkich komórek we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu przycisku Sprawdzanie błędów.

Alt+Shift+F10

Wyświetlanie okna dialogowego argumenty funkcji, gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Ctrl+A

Wstawianie nazw argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+Shift+A

Wywołaj funkcję Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Ctrl+E

Cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych w formule, jeśli zaznaczono odwołanie do komórki lub zakres.

F4

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl + Shift + cudzysłów prosty (")

Tworzenie wykresu osadzonego na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Alt+F1

Tworzenie wykresu na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

F11

Definiowanie nazwy do użycia w odwołaniach.

Alt+M, M, D

Wklej nazwę z okna dialogowego wklejanie nazwy (Jeśli w skoroszycie zdefiniowano nazwy).

F3

Przechodzenie do pierwszego pola w następnym rekordzie w formularzu danych.

Enter

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

Alt+F8

Otwieranie edytora języka Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

Początek strony

Skróty klawiaturowe w dodatku Power Pivot

Za pomocą poniższych skrótów klawiaturowych skrótów klawiaturowych Power PivotMicrosoft 365, Excel 2019, Excel 2016 i Excel 2013.

Kombinacja klawiszy

Opis

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Otwarcie menu kontekstowego zaznaczonej komórki, kolumny lub wiersza.

Ctrl+A

Zaznaczenie całej tabeli.

Ctrl+C

Skopiowanie zaznaczonych danych.

Ctrl+D

Usunięcie tabeli.

Ctrl+M

Przeniesienie tabeli.

Ctrl+R

Zmiana nazwy tabeli.

Ctrl+S

Zapisanie pliku.

CTRL+Y

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Spacja

Zaznaczenie bieżącej kolumny.

Shift+Spacja

Zaznaczenie bieżącego wiersza.

Shift+Page Up

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w kolumnie.

Shift+Page Down

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w kolumnie.

Shift+End

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w wierszu.

Shift+Home

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w wierszu.

Ctrl+Page Up

Przejście do poprzedniej tabeli.

Ctrl+Page Down

Przejście do następnej tabeli.

Ctrl+Home

Przejście do pierwszej komórki w lewym górnym rogu zaznaczonej tabeli.

Ctrl+End

Przejście do ostatniej komórki w prawym dolnym rogu zaznaczonej tabeli (ostatni wiersz dodanej kolumny).

Ctrl+strzałka w lewo

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonego wiersza.

Ctrl+strzałka w górę

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonej kolumny.

Ctrl+strzałka w dół

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonej kolumny.

CTRL + ESC

Zamykanie okna dialogowego lub anulowanie procesu, na przykład operacji wklejania.

Alt + Strzałka w dół

Otwieranie okna dialogowego autofiltrowanie menu.

F5

Otwórz okno dialogowe przechodzenia do.

F9

Ponowne obliczenie wszystkich formuł w oknie dodatku Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne obliczanie formuł w dodatku Power Pivot.

Początek strony

Skróty klawiaturowe w dodatkach pakietu Office

Aby pracować w okienku zadań dodatku pakietu Office, użyj następujących skrótów:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie menu kontekstowego.

Ctrl + Shift + F10

Otwarcie menu opcji okienka zadań.

Ctrl+Spacja

Zamykanie okienka zadań.

CTRL + SPACJA, a następnie wybierz pozycję Zamknij

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

 • Sam klawisz F1: wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F1: wyświetla lub ukrywa wstążkę.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F1: tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1: wstawia nowy arkusz.

F2

 • Sam klawisz F2: edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F2: umożliwia dodanie lub edycję notatki komórki.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F2: wyświetla obszar podglądu wydruku na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

F3

 • Tylko F3: Wyświetla okno dialogowe wklejanie nazwy . Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy.

 • Kombinacja klawiszy Shift + F3: Wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji .

F4

 • Sam klawisz F4: powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

  Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F4: zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F4: zamyka program Excel.

F5

 • Tylko F5: Wyświetla okno dialogowe przechodzenia do .

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F5: przywraca rozmiar okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

 • Sam klawisz F6: przełącza między arkuszem, wstążką, okienkiem zadań i kontrolkami powiększania. W podzielonym arkuszu klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami i obszarem wstążki.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F6: przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań i wstążką.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F6: powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno skoroszytu.

F7

 • Tylko pole F7: otwiera okno dialogowe pisownia , w którym można sprawdzać pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

 • Sam klawisz F8: włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F8: wykonuje polecenie Rozmiar, gdy skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

 • Kombinacja klawiszy Alt + F8: Wyświetla okno dialogowe makro umożliwiające tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

F9

 • Sam klawisz F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F9: oblicza aktywny arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9: ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F9: minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

 • Sam klawisz F10: włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

 • Kombinacja klawiszy Shift+F10: wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F10: wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F10: maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

 • Sam klawisz F11: tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F11: wstawia nowy arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F11: otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Sam F12: Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako .

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

Alt

 • Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

 • Sekwencja klawiszy Alt, O, K przełącza arkusz do widoku układu strony.

 • Sekwencja klawiszy Alt, O, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

 • Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

Klawisze strzałek

 • Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

 • Klawisz strzałki w lewo lub w prawo powoduje wybranie karty w lewo lub w prawo, gdy jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

 • Klawisz strzałki w dół lub w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, gdy jest otwarte menu lub podmenu. Jeśli jest wybrana karta wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

 • W oknie dialogowym klawisze strzałek przechodzą między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

 • W dół lub Alt + Strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

 • Usuwa jeden znak na lewo od kursora na pasku formuły.

 • Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

 • Usuwa zawartość komórki (dane i formuły) z zaznaczonych komórek bez wpływu na formaty komórek, komentarze lub notatki powątkowanego.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

 • Klawisz End włącza lub wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

 • Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

 • Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

 • Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

 • W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

 • Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia w oknie dialogowym (przycisk z pogrubionym konturem, często przycisk OK ).

 • Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

 • Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

 • Zamyka otwarte menu lub podmenu, okno dialogowe lub wiadomość.

 • Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.

Home

 • Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

 • Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

 • Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Page Down

 • Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Page Up

 • Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Spacja

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku, a także zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

Tab

 • Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

 • Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

 • Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy SHIFT + TAB powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy CTRL + TAB przełączy do następnej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte okno dialogowe) przełącza do poprzedniego otwartego wystąpienia programu Excel. 

 • Kombinacja klawiszy CTRL + SHIFT + TAB powoduje przełączenie do poprzedniej karty w oknie dialogowym lub (jeśli nie jest otwarte okno dialogowe) przełącza do następnego otwartego wystąpienia programu Excel.

Początek strony

Zobacz też

centrum pomocy programu Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych, klawiszy funkcyjnych i innych popularnych klawiszy skrótów w Excel dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Ustawienia w określonych wersjach systemu operacyjnego Mac i niektóre aplikacje narzędziowe mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi oraz operacjami klawiszy funkcyjnych w Office dla komputerów Mac. 

 • Jeśli nie znajdziesz skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do tematu Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów korzystających z klawisza Ctrl na klawiaturze systemu Windows działa również z klawiszem Control w Excel dla komputerów Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze COMMAND + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Dodatek Szybka instalacja jest dostępny, ale wymaga konfiguracji. Po prostu przejdź do preferencji programu Excel> Edytuj > Włącz opcję kliknij, aby dodać.  Następnie możesz wpisać = , aby rozpocząć formułę, a następnie kliknąć pozycję komórki, aby dodać je razem.  Znak + zostanie dodany automatycznie.

W tym temacie

Często używane skróty

W tej tabeli wyszczególnionoo najczęściej używane skróty w Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wklejanie

COMMAND + V
lub
Control + V

Kopiowanie

COMMAND + C
lub
Control + C

Czyszczenie

Delete (Usuń)

Zapisywanie

COMMAND + S
lub
Control + S

Cofanie

COMMAND + Z
lub
Control + Z

Wykonywanie ponownie

COMMAND + Y
lub
Control + Y
lub
COMMAND + SHIFT + Z

Wycinanie

COMMAND + X
lub
Control + X
lub
Shift + Delete (Usuń)

Pogrubienie

COMMAND + B
lub
Control + B

Drukowanie

COMMAND + P
lub
Control + P

Otwieranie narzędzia Visual Basic

Opcja + F11

Wypełnianie w dół

COMMAND + D
lub
Control + D

Wypełnianie w prawo

COMMAND + R
lub
Control + R

Wstawianie komórek

Control + Shift + =

Usuwanie komórek

COMMAND + łącznik
lub
Control + łącznik

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

COMMAND + =
lub
F9

Zamykanie okna

COMMAND + W
lub
Control + W

Zamykanie programu Excel

COMMAND + Q

Wyświetlanie okna dialogowego przechodzenia do

Control + G
lub
F5

Wyświetlanie okna dialogowego Formatowanie komórek

COMMAND + 1
lub
Control + 1

Wyświetlanie okna dialogowego zamienianie

Control + H
lub
COMMAND + Shift + H

Wklejanie specjalne

COMMAND + Control + V
lub
Control + opcja + V
lub
COMMAND + opcja + V

Podkreślenie

COMMAND + U

Kursywa

COMMAND + I
lub
Control + I

Nowy pusty skoroszyt

COMMAND + N
lub
Control + N

Nowy skoroszyt z szablonu

COMMAND + Shift + P

Wyświetlanie okna dialogowego Zapisywanie jako

COMMAND + Shift + S
lub
F12

Wyświetlanie okna Pomoc

F1
lub
COMMAND + ukośnik (/)

Zaznaczenie wszystkiego

COMMAND + A
lub
COMMAND + SHIFT + SPACJA

Dodanie lub usunięcie filtru

COMMAND + Shift + F
lub
Control + Shift + L

Minimalizowanie lub maksymalizowanie kart wstążki

COMMAND + opcja + R

Wyświetlanie okna dialogowego otwieranie

COMMAND + O
lub
Control + O

Sprawdzanie pisowni

F7

Otwieranie tezaurusa

Shift+F7

Wyświetlanie Konstruktora formuł

Shift+F3

Otwieranie okna dialogowego Definiowanie nazwy

COMMAND + F3

Wstawianie komentarza powątkowanego lub odpowiadanie na nie

COMMAND + Return

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nazw

COMMAND + Shift + F3

Wstawienie nowego arkusza *

Shift+F11

Drukowanie

COMMAND + P
lub
Control + P

Podgląd wydruku

COMMAND + P
lub
Control + P

Początek strony

Konflikty skrótów

Czasami występują konflikty między skrótami klawiaturowymi w systemie Windows a odpowiadającymi im domyślnymi skrótami w systemie Mac OS. W tym temacie oznaczono takie przypadki gwiazdką (*). Aby używać tych skrótów, być może musisz zmodyfikować ustawienia klawiatury na komputerze Mac i zmienić klawisz skrótu Pokaż pulpit.

Zmienianie preferencji systemowych dotyczących skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Naciśnij pozycję Klawiatura.

 3. W obszarze kart naciśnij pozycję Skróty.

 4. Kliknij pozycję Mission Control.

 5. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, którego chcesz użyć.

Praca w oknach lub oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

COMMAND + opcja + R

Przełączenie na widok pełnoekranowy

COMMAND + Control + F

Przełączenie do następnej aplikacji

COMMAND + Tab

Przełączenie do poprzedniej aplikacji

COMMAND + Shift + Tab

Zamknięcie aktywnego okna skoroszytu

COMMAND + W

Skopiowanie obrazu ekranu i zapisanie go w celu
plik zrzutu ekranu na pulpicie.

COMMAND + Shift + 3

Zminimalizowanie aktywnego okna

Control + F9

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

Control + F10
lub
COMMAND + F10

Ukrycie programu Excel

COMMAND + H

Przejście do następnego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

Tab

Przejście do poprzedniego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

Shift+Tab

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie akcji

ESC

Wykonanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK)

Return

Anulowanie polecenia i zamknięcie

ESC

Początek strony

Przechodzenie i przewijanie w obrębie arkusza lub skoroszytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

COMMAND + klawisz strzałki

Przejście na początek wiersza

Strona główna
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA w lewo

Przejście na początek arkusza

Control + Home
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze Control + FN + STRZAŁKA w lewo

Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu

Control + End
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze Control + FN + STRZAŁKA w prawo

Przechodzenie o jeden ekran w dół

Strona w dół
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA w dół

Przejście o jeden ekran w górę

Strona w górę
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA w górę

Przejście o jeden ekran w prawo

Opcja + Page Down
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + opcja + Strzałka w dół

Przejście o jeden ekran w lewo

Opcja + Page Up
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + opcja + Strzałka w górę

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

Control + Page Down
lub
Opcja + Strzałka w prawo

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

Control + Page Down
lub
Opcja + klawisz strzałki w lewo

Przewinięcie w celu wyświetlenia komórki aktywnej

Control + Delete

Wyświetlanie okna dialogowego przechodzenia do

Control+G

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie

Control + F
lub
Shift + F5

Otwarcie wyszukiwania (w obrębie komórki lub po zaznaczeniu komórki)

COMMAND + F

Przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu

Tab

Porada: Aby za pomocą klawiszy strzałek przechodzić między komórkami w Excel 2011 dla komputerów Mac, należy wyłączyć funkcję Scroll Lock. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Scroll Lock, naciśnij klawisze Shift + F14. W zależności od typu klawiatury może być konieczne użycie klawisza Control, klawisza Option lub klawisza COMMAND zamiast klawisza Shift. Jeśli korzystasz z klawiaturze komputera MacBook, może być konieczne dołączenie klawiatury USB w celu używania kombinacji klawiszy F14.

Wprowadzanie danych w arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Zakończenie wpisu w komórce i przejście dalej w ramach zaznaczenia

Return

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce

Opcja + Return lub Control + opcja + Return

Wypełnienie zaznaczonego zakresu komórek wpisywanym tekstem

COMMAND + Return
lub
Control + Return

Zakończenie wpisu w komórce i przejście do góry w ramach zaznaczenia

Shift+Return

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w prawo w ramach zaznaczenia

Tab

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w lewo w ramach zaznaczenia

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce

ESC

Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

Delete (Usuń)

Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia
Uwaga: niektóre mniejsze klawiatury nie mają tego klawisza

Delete (Usuń)
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + DELETE.

Usuwanie tekstu na końcu wiersza
Uwaga: niektóre mniejsze klawiatury nie mają tego klawisza

Control + Delete (Usuń)
Na klawiaturze komputera MacBook, naciśnij klawisze Control + FN + DELETE

Przejście o jeden znak w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Przejście na początek wiersza

Strona główna
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA w lewo

Wstawianie notatki

Otwieranie i edytowanie notatki komórki

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza powątkowanego

Otwieranie komentarza powątkowanego i odpowiadanie na nie

COMMAND + Shift + F2

COMMAND + Shift + F2

Wypełnienie w dół

Control + D
lub
COMMAND + D

 Wypełnienie w prawo

Control + R
lub
COMMAND + R 

Wywoływanie funkcji wypełnianie błyskawiczne w celu automatycznego rozpoznania wzorców w sąsiednich kolumnach i wypełnienie bieżącej kolumny

Control + E

Zdefiniowanie nazwy

Control + L

Początek strony

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

Delete (Usuń)

Zakończenie wpisu w komórce

Return

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

COMMAND + Shift + Return
lub
Control + Shift + Return

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

Control + A

Wstawienie hiperlinku

COMMAND + K
lub
Control + K

Edycja komórki aktywnej i umieszczenie punktu wstawiania na końcu wiersza

Control + U

Otwarcie Konstruktora formuł

Shift + F3

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Wyświetlenie menu kontekstowego

Shift+F10

Rozpoczęcie formuły

Równa się (=)

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym

COMMAND + T
lub
F4

Wstawienie formuły Autosumowanie

COMMAND + Shift + T

Wprowadzenie daty

Control + średnik (;)

Wprowadzenie godziny

COMMAND + średnik (;)

Skopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

Control + Shift + cal (")

Przełączenie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł komórek

Control + akcent słaby (')

Skopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

Control + apostrof (')

Wyświetlenie listy Autouzupełnianie

Opcja+strzałka w dół

Zdefiniowanie nazwy

Control + L

Otwarcie okienka Inteligentne wyszukiwanie

Control + opcja + COMMAND + L

Początek strony

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Utworzenie tabeli

COMMAND + T
lub
Control + T

Wstawienie podziału wiersza w komórce

COMMAND + opcja + Return
lub
Control + opcja + Return

Wstawienie znaków specjalnych, takich jak symbole Emoji

Control + COMMAND + spacja

Zwiększenie rozmiaru czcionki

COMMAND + Shift + prawy nawias kątowy (>)

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

COMMAND + Shift + lewy nawias ostry (<)

Wyrównywanie do środka

COMMAND + E

Wyrównywanie do lewej

COMMAND + L

Wyświetlanie okna dialogowego Modyfikowanie stylu komórki

COMMAND + SHIFT + L

Wyświetlanie okna dialogowego Formatowanie komórek

COMMAND + 1

Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego

Control + Shift + Tylda (~)

Zastosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się jako czerwone w nawiasach)

Control + Shift + znak dolara ($)

Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku

Control + Shift + znak procent (%)

Zastosowanie formatu wykładniczego z dwoma miejscami po przecinku

Control + Shift + daszek (^)

Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem

Control + Shift + znak hash (#)

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami oraz wskazaniem AM lub PM

Control + Shift + symbol (@)

Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych

Control + Shift + wykrzyknik (!)

Zastosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek

COMMAND + opcja + zero (0)

Dodanie obramowania konturowego na prawo od zaznaczenia

COMMAND + opcja + Strzałka w prawo

Dodanie obramowania konturowego na lewo od zaznaczenia

COMMAND + opcja + Strzałka w lewo

Dodanie obramowania konturowego na górę zaznaczenia

COMMAND + opcja + Strzałka w górę

Dodanie obramowania konturowego na dół zaznaczenia

COMMAND + opcja + Strzałka w dół

Usunięcie obramowania konturowego

COMMAND + opcja + łącznik

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia

COMMAND + B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy

COMMAND + I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia

COMMAND + U

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia

COMMAND + Shift + X

Ukrycie kolumny

COMMAND + prawy nawias okrągły ())
lub
Control + prawy nawias ())

Wyświetlanie kolumny

COMMAND + Shift + prawy nawias ())
lub
Control + Shift + nawias prawy ())

Ukrycie wiersza

COMMAND + lewy nawias (()
lub
Control + lewy nawias (()

Odkrycie wiersza

COMMAND + Shift + lewy nawias (()
lub
Control + Shift + lewy nawias (()

Edycja komórki aktywnej

Control + U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

Delete (Usuń)

Wklejenie tekstu do komórki aktywnej

COMMAND + V

Zakończenie wpisu w komórce

Return

Wprowadzenie do wybranych komórek wpisu z bieżącej komórki

COMMAND + Return
lub
Control + Return

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

COMMAND + Shift + Return
lub
Control + Shift + Return

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

Control + A

Początek strony

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę

Shift+klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna

COMMAND + Shift + klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

Shift + Home
W klawiaturze komputera MacBook naciśnięcie klawiszy SHIFT + FN + STRZAŁKA w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do początku arkusza

Control + Shift + Home
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze Control + Shift + FN + STRZAŁKA w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej użytej
komórki w arkuszu (prawy dolny róg)

Control + Shift + End
W klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze Control + Shift + FN + STRZAŁKA w prawo

Zaznaczenie całej kolumny

Control + spacja

Zaznaczenie całego wiersza

Shift+Spacja

Zaznaczenie całego arkusza

COMMAND + A

Zaznaczenie tylko widocznych komórek

COMMAND + Shift + gwiazdka (*)

Zaznaczenie tylko komórki aktywnej, jeśli jest zaznaczonych wiele komórek

Shift + Delete
(a nie klawisz Delete Delete (Usuń) dostępny na pełnych klawiaturach)

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół

Shift + Page Down
W klawiaturze komputera MacBook, SHIFT + FN + STRZAŁKA w dół

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę

Shift + Page Up
W klawiaturze komputera MacBook, SHIFT + FN + STRZAŁKA w górę

Przełączanie między ukrywaniem obiektów, wyświetlanie obiektów
i wyświetlanie symboli zastępczych obiektów

Control + 6

Włączanie funkcji rozszerzania zaznaczenia
za pomocą klawiszy strzałek

F8

Dodanie kolejnego zakresu komórek do zaznaczenia

Shift+F8

Zaznaczenie bieżącej tablicy, czyli tablicy
aktywna komórka należy do

Control + ukośnik (/)

Zaznaczanie komórek w wierszu, które nie pasują do wartości
w komórce aktywnej w tym wierszu.
Musisz zaznaczyć wiersz zaczynający się od komórki aktywnej.

Control + ukośnik odwrotny (\)

Zaznaczenie tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

Control + Shift + lewy nawias kwadratowy ([)

Zaznaczenie wszystkich komórek, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

Control + Shift + lewy nawias klamrowy ({)

Zaznaczenie tylko komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej

Control + prawy nawias kwadratowy (])

Zaznaczenie wszystkich komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej

Control + Shift + prawy nawias klamrowy (})

Początek strony

Praca z zaznaczeniem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie

COMMAND + C
lub
Control + V

Wklejenie

COMMAND + V
lub
Control + V

Wycinanie

COMMAND + X
lub
Control + X

Czyszczenie

Delete (Usuń)

Usunięcie zaznaczenia

Control + łącznik

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Ukrycie kolumny

COMMAND + prawy nawias okrągły ())
lub
Control + prawy nawias ())

Wyświetlanie kolumny

COMMAND + Shift + prawy nawias ())
lub
Control + Shift + nawias prawy ())

Ukrycie wiersza

COMMAND + lewy nawias (()
lub
Control + lewy nawias (()

Odkrycie wiersza

COMMAND + Shift + lewy nawias (()
lub
Control + Shift + lewy nawias (()

Przejście z góry na dół w obrębie zaznaczenia (w dół) *

Return

Przejście z dołu do góry w obrębie zaznaczenia (w górę) *

Shift+Return

Przechodzenie od lewej do prawej w obrębie zaznaczenia,
lub przechodzenie w dół o pojedynczą komórkę, jeśli jest zaznaczona tylko jedna kolumna

Tab

Przechodzenie od prawej do lewej w obrębie zaznaczenia,
lub przechodzenie w górę o pojedynczą komórkę, jeśli jest zaznaczona tylko jedna kolumna

Shift+Tab

Przejście zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego rogu zaznaczenia

Control + kropka

Zgrupowanie zaznaczonych komórek

COMMAND + Shift + K

Rozgrupowanie zaznaczonych komórek

COMMAND + Shift + J

* Te skróty mogą się poruszać w innym kierunku innym niż w dół lub w górę. Jeśli chcesz zmienić kierunek tych skrótów za pomocą myszy, w menu Excel kliknij polecenie Preferencje, kliknij pozycję Edytuj, a następnie w obszarze. Po naciśnięciu klawisza Return Przenieś zaznaczenie, wybierz kierunek, w którym chcesz przejść.

Początek strony

Używanie wykresów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego arkusza wykresu *

F11

Przejście przez zaznaczenie obiektu wykresu

Klawisze strzałek

Początek strony

Sortowanie, filtrowanie i używanie raportów w formie tabel przestawnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Sortowanie

COMMAND + Shift + R

Dodanie lub usunięcie filtru

COMMAND + Shift + F
lub
Control + Shift + L

Wyświetlanie listy filtrów lub strony
tabeli przestawnej menu podręczne pola dla zaznaczonej komórki

Opcja+strzałka w dół

Początek strony

Tworzenie konspektu danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie lub ukrycie symboli konspektu

Control + 8

Ukrycie zaznaczonych wierszy

Control + 9

Odkrycie zaznaczonych wierszy

Control + Shift + lewy nawias (()

Ukrycie zaznaczonych kolumn

Control + zero

Odkrycie zaznaczonych kolumn

Control + Shift + nawias prawy ())

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

Excel dla komputerów Mac używa klawiszy funkcyjnych dla typowych poleceń, w tym kopiowania i wklejania. Aby uzyskać szybki dostęp do tych skrótów, możesz zmienić Preferencje systemowe firmy Apple, aby nie trzeba było naciskać klawisza FN przy każdym użyciu skrótu klawisza funkcyjnego. 

Uwaga: Zmiana preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych ma wpływ na sposób działania klawiszy funkcyjnych na komputerze Mac, a nie tylko Excel dla komputerów Mac. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz FN. Aby na przykład zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze FN + F12.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić Preferencje systemowe Apple. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do przycisku Zmień preferencje klawiszy funkcyjnych za pomocą myszy

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe z klawiszami funkcyjnymi Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Pomocy

F1

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Wstawianie notatki

Otwieranie i edytowanie notatki komórki

Shift+F2

Shift+F2

Wstawianie komentarza powątkowanego

Otwieranie komentarza powątkowanego i odpowiadanie na nie

COMMAND + Shift + F2

COMMAND + Shift + F2

Otwarcie okna dialogowego Zapisywanie

Opcja + F2

Otwarcie Konstruktora formuł

Shift + F3

Otwarcie okna dialogowego Definiowanie nazwy

COMMAND + F3

Zamykanie

COMMAND + F4

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

F5

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

Shift+F5

Przejście do pola Przeszukaj arkusz

Control + F5

Sprawdzanie pisowni

F7

Otwieranie tezaurusa

Shift + F7
lub
Control + opcja + COMMAND + R

Rozszerzenie zaznaczenia

F8

Dodanie do zaznaczenia

Shift+F8

Wyświetlenie okna dialogowego Makro

Opcja + F8

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

F9

Obliczenie aktywnego arkusza

Shift+F9

Zminimalizowanie aktywnego okna

Control + F9

Wyświetlenie menu kontekstowego lub menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Shift+F10

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

Control + F10
lub
COMMAND + F10

Wstawienie nowego arkusza wykresu *

F11

Wstawienie nowego arkusza *

Shift+F11

Wstawienie arkusza makr programu Excel 4.0

COMMAND + F11

Otwieranie narzędzia Visual Basic

Opcja + F11

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

COMMAND + F12

Początek strony

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącznik trybu rysowania

COMMAND + Control + Z

Początek strony

Zobacz też

centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Excel dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze MacOS, te same kombinacje klawiszy działają tylko na Excel dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Excel.

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze COMMAND + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie w arkuszu

Przenoszenie kursora

Skrót klawiaturowy

O pojedynczą komórkę w prawo

Tab

O jednej komórce w górę, w dół, w lewo lub w prawo

Klawisze strzałek

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

Opcja + Strzałka w prawo

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

Opcja + klawisz strzałki w lewo

Formatowanie i edytowanie danych

Stosowanie obramowania konturowego

Symbol CMD firmy Apple + opcja + 0

Usuwanie obramowania konturowego

Symbol CMD firmy Apple + opcja + łącznik

Ukryj kolumny

Symbol CMD firmy Apple + 0

Ukrywanie wierszy

Control + 9

Odkrywanie wierszy

Shift + Control + prawy nawias ()) 

Odkrywanie kolumn

Shift + Control + lewy nawias ())

lub

Shift + Symbol CMD firmy Apple + lewy nawias ())

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Efekt

Skrót klawiaturowy

Przejście do komórki po prawej stronie

Tab

Poruszanie się po tekście komórki

Klawisze strzałek

Kopiowanie

Symbol CMD firmy Apple + C

Wklejenie

Symbol CMD firmy Apple + V

Wycinanie

Symbol CMD firmy Apple + X

Cofanie

Symbol CMD firmy Apple + Z

Wykonywanie ponownie

Symbol CMD firmy Apple + Y

lub

Symbol CMD firmy Apple + SHIFT + Z

Pogrubienie

Symbol CMD firmy Apple + B

Kursywa

Symbol CMD firmy Apple + I

Podkreślenie

Symbol CMD firmy Apple + U

Zaznaczenie wszystkiego

Symbol CMD firmy Apple + A

Zaznaczanie zakresu komórek

Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Wstawianie podziału wiersza w komórce

Alt + Return

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza w komórce

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza w komórce

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w prawo

Przeniesienie kursora na początek bieżącej komórki

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w górę

Przeniesienie kursora na koniec bieżącej komórki

Symbol CMD firmy Apple + Strzałka w dół

W komórce, która zawiera podział wiersza, przeniesienie kursora o jeden akapit w górę

Opcja+strzałka w górę

W komórce, która zawiera podział wiersza, przeniesienie kursora o jeden akapit w dół

Opcja+strzałka w dół

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz

Opcja+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz

Opcja+strzałka w lewo

Wstawienie formuły Autosumowanie

Shift + Symbol CMD firmy Apple + T

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym

Symbol CMD firmy Apple + T

lub 

Symbol CMD firmy Apple + 4

Oblicz teraz

Symbol CMD firmy Apple + =

Początek strony

Zobacz też

centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Excel dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze z systemem Windows, te same kombinacje klawiszy działają z Excel dla systemu Android za pomocą klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Excel.

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie w arkuszu

Efekt

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w prawo

Tab

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Praca z komórkami

Efekt

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie

Control + S

Kopiowanie

Control+C

Wklejenie

Control+V

Kopiowanie formatowania

Control + Shift + C

Wycinanie

Control+X

Cofanie

Control + Z

Wykonywanie ponownie

Control + Y lub
Control + Shift + Z

Pogrubienie

Control + B

Kursywa

Control + I

Podkreślenie

Control + U

Zaznaczenie wszystkiego

Control + A

Znajdowanie

Control + F

Wstawianie podziału wiersza w komórce

Alt+Enter

Zobacz też

centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w programie Excel Mobile.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe na komputerze z systemem Windows, te same kombinacje klawiszy działają z Excel Mobile za pomocą klawiatury zewnętrznej. Skróty wymienione w tym artykule są jedynymi, które będą działać w tej wersji programu Excel.

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie w arkuszu

Efekt

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w prawo

Tab

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

Klawisze strzałek

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę w lewo

Shift + klawisz strzałki w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę w prawo

Shift + Strzałka w prawo

Rozszerzenie zaznaczenia w lewo do pierwszej komórki

Shift + Control + strzałka w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia w prawo do ostatniej komórki

Shift + Control + strzałka w prawo

Przejście o jeden znak w lewo

Control + strzałka w lewo

(po naciśnięciu paska formuły)

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Control + strzałka w prawo

(po naciśnięciu paska formuły)

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w lewo

Control + strzałka w lewo

(po naciśnięciu paska formuły)

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w prawo

Control + strzałka w prawo

(po naciśnięciu paska formuły)

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony

Shift + klawisz strzałki w lewo

(po naciśnięciu paska formuły)

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony

Shift + Strzałka w prawo

(po naciśnięciu paska formuły)

Wyświetlenie menu skrótów

Shift+F10

Kolejne okienko

F6

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Praca z komórkami

Efekt

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie

Control + S

Kopiowanie

Control+C

Wycinanie

Control+X

Wklejenie

Control+V

Cofanie

Control + Z

Wykonywanie ponownie

Control + Y

Pogrubienie

Control + B

Kursywa

Control + I

Podkreślenie

Control + U

Zaznaczenie wszystkiego

Control + A

Znajdowanie

Control + F

Powtarzanie

Control + Y

Zamień

Control + H

Wstawianie tabeli

Control + T

Wstawianie podziału wiersza w komórce

Alt+Enter

Czyszczenie zaznaczonej komórki

Delete

Zobacz też

centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Ten artykuł zawiera opis skrótów klawiaturowych w Excel dla sieci Web w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Aby szybko znaleźć skrót, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel dla sieci Web.

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office dla sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

W tym artykule

Szybkie porady dotyczące korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Możesz szybko znaleźć dowolne polecenie, naciskając klawisze Alt + logo Windows + Q, aby przejść do pozycji powiedz mi, w powiedz mi, możesz po prostu wpisać słowo lub nazwę odpowiedniego polecenia (dostępne tylko w widoku do edycji). Powiedz mi wyszukuje pokrewne opcje i podaje listę. Wybierz polecenie za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby przejść do określonej komórki w skoroszycie, użyj opcji Przejdź do : naciśnij klawisze CTRL + G, wpisz odwołanie do komórki (na przykład B14), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, zobacz Typowe zadania w aplikacji Excel Online.

Często używane skróty

Oto najczęściej używane skróty w aplikacji Excel dla sieci Web.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do określonej komórki

Ctrl+G

Przenoszenie w dół

Page Down lub Strzałka w dół

Przenoszenie w górę

Klawisz strzałki w górę lub w górę

Drukowanie

Ctrl+P

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Wycinanie

Ctrl+X

Cofanie

Ctrl+Z

Otwórz skoroszyt

Ctrl+O

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Zapisz jako

Alt+F2

Znajdowanie

Ctrl+F

Pogrubianie

Ctrl+B

Otwieranie menu kontekstowego komórki

 • Klawiatura dla systemu Windows: klawisz menu kontekstowego systemu Windows+F10. Klawisz menu kontekstowego systemu Windows znajduje się pomiędzy lewym klawiszem Alt a lewym klawiszem Ctrl

 • Inna klawiatura: Shift+F10

Powiedz mi

Alt+Q

Znajdowanie

Ctrl+F lub Shift+F3

Powtarzanie znajdowania w dół

Shift+F4

Powtarzanie znajdowania w górę

Ctrl+Shift+F4

Wstawianie wykresu

Alt+F1

Początek strony

Klawisze dostępu: skróty do korzystania ze wstążki

Excel dla sieci Web oferuje klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację po Wstążce. Jeśli korzystasz z klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas na Excel na komputerach stacjonarnych, możesz znaleźć klawisze dostępu bardzo podobne w Excel dla sieci Web.

W Excel dla sieci Web klawisze programu Access wszystkie rozpoczynają się od klawiszy Alt + logo Windows, a następnie Dodaj litery na karcie wstążki. Na przykład aby przejść do karty Recenzja, naciśnij klawisze Alt + logo Windows + R.

Jeśli korzystasz z Excel dla sieci Web na komputerze Mac, naciśnij klawisze Control + opcja, aby rozpocząć.

Wstążka aplikacji Excel dla sieci Web z kartą Narzędzia główne i wskazówkami klawiszowymi na wszystkich kartach
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt + logo Windows lub naciskaj klawisze CTRL + F6, aż przejdziesz na kartę Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F1. Powtórz tę czynność, aby ponownie wyświetlić wstążkę.

Przechodzenie do klawiszy dostępu wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do pola powiedz mi na Wstążce i wpisz wyszukiwany termin.

Alt + klawisz logo systemu Windows, Q

Otwieranie karty plik i korzystanie z widoku Backstage

Alt + klawisz logo systemu Windows, F

Otwieranie karty Narzędzia główne i formatowanie tekstu i liczb lub używanie innych narzędzi, takich jak Znajdź.

Alt + klawisz logo systemu Windows, H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie komentarza funkcji, tabeli, wykresu, hiperłącza lub wątku.

Alt + klawisz logo systemu Windows, N

Otwórz kartę dane i Odśwież połączenia albo użyj narzędzi danych.

Alt + klawisz logo systemu Windows,

Otwieranie karty Recenzja i używanie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu lub korzystanie z komentarzy i notatek z wątkami.

Alt + klawisz logo systemu Windows, R

Otwieranie karty Widok w celu wybrania widoku, zablokowania wierszy lub kolumn w arkuszu albo wyświetlenia linii siatki i nagłówków

Alt + klawisz logo systemu Windows, W

Początek strony

Praca z menu i kartami wstążki

Skróty opisane w tej tabeli mogą zaoszczędzić czas, gdy pracujesz z kartami wstążki lub z menu wstążki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt + klawisz logo systemu Windows. Aby przejść do innej karty, użyj klawisza dostępu lub klawisza Tab.

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce.

ENTER, klawisz TAB lub klawisze Shift + Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy dla zaznaczonego polecenia

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe służące do edytowania komórek

Porady: Jeśli arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w widoku do czytania, polecenia edycji nie będą działać. Aby przełączyć się do widoku do edycji, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby przenieść fokus z arkusza, naciśnij klawisze CTRL + F6.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do listy Edytuj skoroszyt , a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż przejdziesz do opcji Edytuj w aplikacji Excel Online , a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie wiersza powyżej bieżącego wiersza

Alt + klawisz logo systemu Windows + H, I, R

Wstawianie kolumny na lewo od bieżącej kolumny

Alt + klawisz logo systemu Windows + H, I, C

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce

Alt+Enter

Wstawianie hiperlinku

Ctrl+K

Wstawianie tabeli

Ctrl+L

Wstaw funkcję

Shift+F3

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + prawy nawias ostry (>)

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + nawias ostry (<)

Stosowanie filtru

Alt + klawisz logo systemu Windows + A, T

Ponowne stosowanie filtru

Ctrl+Alt+L

Początek strony

Skróty klawiaturowe umożliwiające wprowadzanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki poniżej

Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej

Shift+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie następnej komórki w wierszu

Tab

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie poprzedniej komórki w wierszu

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe umożliwiające edytowanie danych w komórce

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu.

F4

Czyszczenie zaznaczonej komórki

Delete

Czyszczenie zaznaczonej komórki i rozpoczynanie edycji

Backspace

Przechodzenie na początek wiersza w komórce

Home

Przechodzenie na koniec wiersza w komórce

End

Zaznaczanie kolejnych znaków w prawo

Shift + Strzałka w prawo

Zaznaczanie do początku danych w komórce

Shift+Home

Zaznaczanie do końca danych w komórce

Shift+End

Zaznaczanie kolejnych znaków w lewo

Shift + klawisz strzałki w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl + Shift + Strzałka w prawo lub Ctrl + Shift + Strzałka w lewo

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Wklejenie formatowania

Shift+Ctrl+V

Zastosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek

Ctrl + Shift + znak ampersand (&)

Początek strony

Skróty klawiaturowe umożliwiające przenoszenie i przewijanie w arkuszach

Czynność

Skrót klawiaturowy

W górę o jedną komórkę

Klawisz Strzałka w górę lub Shift + Enter

W dół o jedną komórkę

Klawisz Strzałka w dół lub ENTER

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo

Klawisz Strzałka w prawo lub klawisz Tab

Przechodzenie na początek wiersza

Home

Przechodzenie do komórki A1

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki używanego zakresu

Ctrl+End

Przechodzenie o jeden ekran w dół (28 wierszy)

Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę (28 wierszy)

Page Up

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

Ctrl + Strzałka w prawo lub Ctrl + Strzałka w lewo

Przechodzenie między wstążką i zawartością skoroszytu

Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki

Tab

Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do wstążki dla tej karty.

Wstawienie nowego arkusza

Shift+F11

Przełączanie do następnego arkusza

Alt+Control+Page Down

Przełączanie do poprzedniego arkusza

Alt+Control+Page Up

Początek strony

Skróty klawiaturowe do pracy z obiektami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu/przechodzenie do szczegółów

Alt+strzałka w dół

Ukrywanie szczegółów

Alt+strzałka w górę

Używanie hiperlinku

Ctrl+Enter

Otwieranie notatki do edycji

Shift+F2

Otwieranie komentarza powątkowanego i odpowiadanie na nie

Ctrl+Shift+F2

Początek strony

Skróty klawiaturowe umożliwiające Zaznaczanie komórek, wierszy, kolumn i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie zakresu komórek

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie całej kolumny

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza

Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl + Shift + Strzałka w prawo lub Ctrl + Shift + Strzałka w lewo

Początek strony

Skróty klawiaturowe do przenoszenia się w obrębie zaznaczonego zakresu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Od góry do dołu (lub do przodu w obrębie zaznaczenia)

Enter

Od dołu do góry (lub do tyłu w obrębie zaznaczenia)

Shift+Enter

Do przodu w obrębie wiersza (lub w dół w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Tab

Do tyłu w obrębie wiersza (lub w górę w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Shift+Tab

Początek strony

Skróty klawiaturowe umożliwiające obliczanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Obliczanie skoroszytu (odświeżanie)

F9

Obliczanie pełne

Ctrl+Shift+Alt+F9

Odświeżanie danych zewnętrznych

Alt+F5

Odświeżanie wszystkich danych zewnętrznych

Ctrl+Alt+F5

Autosumowanie

Alt+znak równości (=)

Początek strony

Menu skrótów funkcji ułatwień dostępu (Alt+Shift+A)

Uzyskaj łatwy dostęp do często używanych funkcji za pomocą następujących skrótów:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między regionami punktów orientacyjnych

Ctrl+F6 lub Ctrl+Shift+F6

Przechodzenie w obrębie regionów punktów orientacyjnych

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie do pola Powiedz mi w celu uruchomienia dowolnego polecenia

Alt+Q

Wyświetlanie lub ukrywanie porad dotyczących klawiszy lub uzyskiwanie dostępu do wstążki

Alt + klawisz logo systemu Windows

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Przechodzenie do określonej komórki

Ctrl+G

Przechodzenie do innego arkusza w skoroszycie

Ctrl+Alt+Page Up lub Ctrl+Alt+Page Down

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10

Czytanie nagłówka wiersza

Ctrl+Alt+Shift+T

Czytanie wiersza do komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Home

Czytanie wiersza od komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+End

Czytanie nagłówka kolumny

Ctrl+Alt+Shift+H

Czytanie kolumny do komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Czytanie kolumny od komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Opcja przenoszenia okien dialogowych

Ctrl+Alt+Spacja

Początek strony

Sterowanie skrótami klawiaturowymi w programie Excel dla sieci Web przez przesłanianie skrótów klawiaturowych przeglądarki

Program Excel dla sieci Web działa w przeglądarce. Przeglądarki mają skróty klawiaturowe, z których niektóre są sprzeczne ze skrótami, które działają w programie Excel na komputerze. Możesz sterować tymi skrótami, aby działały tak samo w obu wersjach programu Excel, zmieniając ustawienia skrótów klawiaturowych — wystarczy kliknąć pozycję pomoc > skróty klawiaturowe.

Okno dialogowe Skróty klawiaturowe
 1. Wyszukiwanie skrótów klawiaturowych

 2. Wybieranie kategorii skrótów, które mają być wyświetlane na liście

 3. Określanie, czy mają być zastępowane skróty przeglądarki

 4. Filtrowanie w celu wyświetlenia tylko przesłonięcia skrótów

Zobacz też

centrum pomocy programu Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×