Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Skróty klawiaturowe w programie Word

Używanie klawiatury zewnętrznej ze skrótami klawiaturowymi wWord może ułatwić wydajniejszą pracę. W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach mogą nie odpowiadać w pełni klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. 

 • Znak plus (+) w skrótach oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy jednocześnie.

 • Przecinek (,) w skrótach oznacza, że musisz nacisnąć wiele klawiszy w podanej kolejności.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w in programie Word dla systemu Windows.

Uwagi: 

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane skróty w programie Microsoft Word.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie dokumentu.

Ctrl+O

Tworzenie nowego dokumentu.

Ctrl+N

Zapisz dokument.

Ctrl+S

Zamknij dokument.

Ctrl+W

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Zaznaczenie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Zastosowanie pogrubienia do tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do tekstu.

Ctrl+I

Zastosowanie podkreślenia do tekstu.

Ctrl+U

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+lewy nawias kwadratowy ([)

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+prawy nawias kwadratowy (])

Wyśrodkowanie tekstu.

Ctrl+E

Wyrównanie tekstu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównanie tekstu do prawej.

Ctrl+R

Anulowanie polecenia.

Esc

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie poprzedniej akcji, jeśli to możliwe.

Ctrl+Y

Dostosowanie powiększenia.

Alt+W, Q, a następnie użyj klawisza Tab w oknie dialogowym Powiększenie, aby przejść do oczekiwanej wartości.

Dzielenie okna dokumentu.

Ctrl+Alt+S

Usuwanie podziału okna dokumentu.

Alt+Shift+C lub Ctrl+Alt+S

Początek strony

Zamykanie okienka zadań

Aby zamknąć okienko zadań za pomocą klawiatury:

 1. Naciśnij klawisz F6, aż okienko zadań zostanie zaznaczone.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pozycję Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Obszar wstążki grupuje powiązane opcje na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne znajduje się grupa Czcionka, zawierająca opcję Kolor czcionki. Naciśnij klawisz Alt , aby wyświetlić skróty wstążki , nazywane poradami dotyczącymi klawiszy, jak przedstawiono poniżej. 

Porady dotyczące klawiszy na wstążce w programie Word 365

Uwaga: Dodatki i inne programy mogą dodawać nowe karty do wstążki i ewentualnie zapewniać klawisze dostępu dla tych kart.

W przypadku różnych opcji wstążki możesz połączyć litery porad dotyczących klawiszy z klawiszem Alt, aby tworzyć skróty nazywane klawiszami dostępu. Na przykład naciśnij klawisze Alt+H, aby otworzyć kartę Narzędzia główne, i klawisze Alt+Q, aby przejść do pola Powiedz mi lub Wyszukaj. Naciśnij ponownie klawisz Alt, aby wyświetlić wskazówki klawiszowe dla opcji wybranej karty.

Zależnie od używanej wersji pakietu Microsoft 365, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

W nowszych wersjach Office większość starych skrótów menu klawisza Alt również działa. Musisz jednak znać cały skrót. Na przykład naciśnij klawisz Alt, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), V (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją, że używasz klucza dostępu z wcześniejszej wersji. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, możesz jej nadal używać. W przeciwnym razie naciśnij klawisz Esc i zamiast tego użyj porad dotyczących klawiszy.

Używanie klawiszy dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu. W zależności od zaznaczenia w dokumencie mogą być wyświetlane dodatkowe karty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do pola Powiedz mi lub Wyszukaj na wstążce, aby wyszukać wskazówki lub wyświetlić zawartość pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne, aby użyć typowych poleceń formatowania, stylów akapitów i narzędzia Znajdź.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie umożliwiającej wstawianie tabel, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwieranie karty Projektowanie, aby użyć motywów, kolorów i efektów, takich jak obramowanie strony.

Alt+G

Otwieranie karty Układ, aby pracować z marginesami strony, orientacją strony, wcięciami i odstępami.

Alt+P

Otwieranie karty Odwołania, aby dodać spis treści, przypisy dolne lub tabelę cytatów.

Alt+S

Otwieranie karty Korespondencja, aby zarządzać zadaniami korespondencji seryjnej oraz pracować z kopertami i etykietami.

Alt+M

Otwieranie karty Recenzja, aby sprawdzić pisownię, ustawić języki sprawdzania oraz śledzić i przeglądać zmiany w dokumencie.

Alt+R

Otwieranie karty Widok, aby wybrać widok lub tryb dokumentu, taki jak tryb czytania lub widok konspektu. Możesz również ustawić powiększenie i zarządzać wieloma oknami dokumentów.

Alt+W

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między grupowaniami poleceń na wstążce.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Przechodzenie między elementami na wstążce.

Klawisze strzałek

Pokazywanie etykietki narzędzia dla elementu wstążki, który jest obecnie w fokusie.

Ctrl+Shift+F10

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10

Lub, na klawiaturze systemu Windows, klawisz menu systemu Windows (między prawym klawiszem Alt a prawym klawiszem Ctrl)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Początek strony

Nawigowanie po dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit.

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit.

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

End

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

Home

Przeniesienie kursora w górę ekranu.

Ctrl+Alt+Page up

Przeniesienie kursora w dół ekranu.

Ctrl+Alt+Page down

Przeniesienie kursora poprzez przewijanie widoku dokumentu w górę o jeden ekran.

PAGE UP

Przeniesienie kursora poprzez przewijanie widoku dokumentu w dół o jeden ekran.

PAGE DOWN

Przeniesienie kursora na początek następnej strony.

Ctrl+Page Down

Przeniesienie kursora na początek poprzedniej strony.

Ctrl+Page Up

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu.

Ctrl+End

Przeniesienie kursora na początek dokumentu.

Ctrl+Home

Przeniesienie kursora do miejsca poprzedniej poprawki.

Shift+F5

Przeniesienie kursora do miejsca ostatniej poprawki przed zamknięciem dokumentu.

Shift+F5, bezpośrednio po otwarciu dokumentu.

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Wyświetlanie okienka zadań Nawigacja, aby wyszukać zawartość dokumentu.

Ctrl+F

Wyświetlanie okna dialogowego Przejdź do, aby przejść do określonej strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innej lokalizacji.

Ctrl+G

Przechodzenie między lokalizacjami czterech poprzednich zmian wprowadzonych w dokumencie.

Ctrl+Alt+Z

Początek strony

Wyświetlanie podglądu i drukowanie dokumentów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Drukowanie dokumentu.

Ctrl+P

Przełączanie do podglądu wydruku.

Ctrl+Alt+I

Przechodzenie na stronie podglądu przy włączonym powiększeniu.

Klawisze strzałek

Przechodzenie o jedną stronę podglądu w przód lub w tył przy włączonym pomniejszeniu.

Page Up lub Page Down

Przechodzenie na pierwszą stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+Home

Przechodzenie na ostatnią stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+End

Początek strony

Zaznaczanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie tekstu.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku bieżącego wiersza.

Shift+Home

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca bieżącego wiersza.

Shift+End

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku bieżącego akapitu.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca bieżącego akapitu.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do góry ekranu.

Shift+Page Up

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do dołu ekranu.

Shift+Page Down

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku dokumentu.

Ctrl+Shift+Home

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca dokumentu.

Ctrl+Shift+End

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do dołu okna.

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Zaznaczenie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Początek strony

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozpoczynanie rozszerzania zaznaczenia.

F8

W trybie rozszerzania zaznaczenia kliknięcie lokalizacji w dokumencie powoduje rozszerzenie bieżącego zaznaczenia do tej lokalizacji.

Zaznaczenie najbliższego znaku z lewej lub prawej strony.

F8, strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Rozwijanie zaznaczenia.

Naciśnij klawisz F8 kilkukrotnie, aby rozszerzyć zaznaczenie o cały wyraz, zdanie, akapit, sekcję i dokument.

Zmniejszenie zaznaczenia.

Shift+F8

Zaznaczanie pionowego bloku tekstu.

Ctrl+Shift+F8, a następnie klawisze strzałek

Kończenie rozszerzania zaznaczenia.

Esc

Początek strony

Edytowanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

Ctrl+Delete

Otwórz okienko zadań Schowek i włącz Schowek pakietu Office, który umożliwia kopiowanie i wklejanie zawartości między aplikacjami Microsoft 365.

ALT+H, F, O

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Przenoszenie zaznaczonej zawartości do określonej lokalizacji.

Naciśnij klawisz F2, przenieś kursor do miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do określonej lokalizacji.

Naciśnij klawisze Shift+F2, przenieś kursor do miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Definiowanie bloku Autotekstu z zaznaczoną zawartością.

Alt+F3

Wstawianie bloku Autotekstu.

Zaznacz kilka pierwszych znaków bloku Autotekstu, a następnie naciśnij klawisz Enter, gdy pojawi się etykietka ekranowa.

Wycięcie zaznaczenia zawartości do Kolekcji.

Ctrl+F3

Wstawianie zawartości Kolekcji.

Ctrl+Shift+F3

Kopiowanie zaznaczonego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie wybranego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Kopiowanie nagłówka lub stopki z poprzedniej sekcji dokumentu.

Alt+Shift+R

Wyświetlanie okna dialogowego Zamień, aby znaleźć i zamienić tekst, określone formatowanie lub elementy specjalne.

Ctrl+H

Wyświetlanie okna dialogowego Obiekt, aby wstawić obiekt pliku do dokumentu.

Alt+N, J, J

Wstawianie grafiki SmartArt.

Alt+N, M

Wstawianie grafiki WordArt.

Alt+N, W

Początek strony

Wyrównywanie i formatowanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyśrodkowanie akapitu.

Ctrl+E

Justowanie akapitu.

Ctrl+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Wcięcie akapitu.

Ctrl+M

Usuwanie wcięcia akapitu.

Ctrl+Shift+M

Tworzenie wysunięcia.

Ctrl+T

Usuwanie wysunięcia.

Ctrl+Shift+T

Usuwanie formatowania akapitu.

Ctrl+Q

Zastosowanie pojedynczego odstępu do akapitu.

Ctrl+1

Zastosowanie podwójnego odstępu do akapitu.

Ctrl+2

Zastosowanie interlinii 1,5 do akapitu.

Ctrl+5

Dodawanie lub usuwanie spacji przed akapitem.

CTRL+0 (zero)

Uruchamianie Autoformatowania.

Ctrl+Alt+K

Stosowanie stylu Normalny.

Ctrl + Shift + N

Stosowanie stylu Nagłówek1.

Ctrl+Alt+1

Stosowanie stylu Nagłówek2.

Ctrl+Alt+2

Stosowanie stylu Nagłówek3.

Ctrl+Alt+3

Korzystanie z okienka zadań Stosowanie stylów.

Ctrl+Shift+S

Wyświetlanie okienka zadań Style.

Ctrl+Alt+Shift+S

Początek strony

Formatowanie znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka.

Ctrl+D lub Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+prawy nawias kwadratowy (])

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+lewy nawias kwadratowy ([)

Przełączanie tekstu między wielkimi literami, małymi literami i stylem „jak nazwy własne”.

Shift+F3

Zmienianie tekstu na wszystkie wielkie litery.

Ctrl+Shift+A

Ukrywanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+H

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Dodawanie listy punktowanej.

Ctrl+Shift+L

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Ctrl+U

Stosowanie podkreślenia do wyrazów, ale nie do spacji.

Ctrl+Shift+W

Stosowanie formatowania z podwójnym podkreśleniem.

Ctrl+Shift+D

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Stosowanie formatowania małych liter.

Ctrl+Shift+K

Stosowanie formatowania indeksu dolnego.

Ctrl+Znak równości (=)

Stosowanie formatowania indeksu górnego.

Ctrl+Shift+Znak plus (+)

Usuwanie ręcznego formatowania znaków.

Ctrl+spacja

Formatowanie zaznaczonego tekstu przy użyciu czcionki Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Początek strony

Zarządzanie formatowaniem tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie znaków niedrukowanych.

Ctrl+Shift+8 (nie używaj klawiatury numerycznej)

Wyświetlanie okienka zadań Wyświetl formatowanie.

Shift+F1

Początek strony

Wstawianie znaków specjalnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Enter

Wstawianie podziału strony.

Ctrl+Enter

Wstawianie podziału kolumny.

Ctrl+Shift+Enter

Wstawianie myślnika (—).

Alt+Ctrl+Znak minus (na klawiaturze numerycznej)

Wstawianie półpauzy (–).

Ctrl+znak minus (na klawiaturze numerycznej)

Wstawianie łącznika opcjonalnego.

Ctrl+Łącznik (-)

Wstawianie łącznika nierozdzielającego.

Ctrl+Shift+Łącznik (-)

Wstawienie spacji nierozdzielającej.

Ctrl+Shift+Spacja

Wstawianie znaku zastrzeżenia praw autorskich (©).

Ctrl+Alt+C

Wstawianie zastrzeżonego znaku towarowego (®).

Ctrl+Alt+R

Wstawianie znaku towarowego (™).

Ctrl+Alt+T

Wstawianie wielokropka (…)

Ctrl+Alt+Kropka (.)

Wstawianie znaku Unicode dla określonego szesnastkowego kodu znaku Unicode. Aby na przykład wstawić symbol euro (Symbol waluty euro), należy wpisać 20AC, a następnie nacisnąć klawisz X, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Porada: Aby sprawdzić kod znaku Unicode dla wybranego znaku, naciśnij klawisze Alt+X.

Kod znaku, a następnie klawisze Alt+X

Wstawianie znaku ANSI dla określonego dziesiętnego kodu znaku ANSI. Aby na przykład wstawić symbol euro, należy na klawiaturze numerycznej wpisać 0128, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Alt+kod znaku (na klawiaturze numerycznej)

Początek strony

Praca z zawartością sieci Web

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie hiperłącza.

Ctrl+K

Przechodzenie o jedną stronę do tyłu.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Przechodzenie o jedną stronę do przodu.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Odświeżanie strony.

F9

Początek strony

Praca z tabelami

Poruszanie się w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnej komórki w wierszu i zaznaczanie jej zawartości.

Tab

Przejście do poprzedniej komórki w wierszu i zaznaczanie jej zawartości.

Shift+Tab

Przejście do pierwszej komórki w wierszu.

Alt+Home

Przejście do ostatniej komórki w wierszu.

Alt+End

Przejście do pierwszej komórki w kolumnie.

Alt+Page Up

Przejście do ostatniej komórki w kolumnie.

Alt+Page Down

Przejście do poprzedniego wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie do następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przejście o jeden wiersz w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przejście o jeden wiersz w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Początek strony

Wybieranie zawartości tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie zawartości w następnej komórce.

Tab

Zaznaczenie zawartości w poprzedniej komórce.

Shift+Tab

Rozszerzanie zaznaczenia na sąsiednie komórki.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie kolumny.

Zaznacz górną lub dolną komórkę kolumny, a następnie naciśnij klawisze Shift+Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Zaznaczanie wiersza.

Zaznacz pierwszą lub ostatnią komórkę w wierszu, a następnie naciśnij klawisze Shift+Alt+End lub Home.

Zaznaczanie całej tabeli.

Alt+5 na klawiaturze numerycznej z wyłączonym klawiszem Num Lock

Początek strony

Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego akapitu w komórce.

Enter

Wstawianie znaku tabulatora w komórce.

Ctrl+Tab

Początek strony

Recenzja dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie komentarza.

Ctrl+Alt+M

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian.

Ctrl+Shift+E

Zamykanie Okienka recenzowania.

Alt+Shift+C

Początek strony

Praca z odwołaniami, cytatami i indeksowaniem

Poniższe skróty umożliwiają dodawanie odwołań do dokumentu, takich jak spis treści, przypisy dolne i cytaty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Oznaczanie wpisu spisu treści.

Alt+Shift+O

Oznaczanie wpisu (cytatu) wykazu źródeł.

Alt+Shift+I

Wybieranie opcji cytatu.

Alt + Shift + F12, spacja

Oznaczanie wpisu indeksu.

Alt+Shift+X

Wstawianie przypisu dolnego.

Ctrl+Alt+F

Wstawianie przypisu końcowego.

Ctrl+Alt+D

Przejście do następnego przypisu dolnego.

Ctrl+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Przejście do poprzedniego przypisu dolnego.

Ctrl+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Początek strony

Praca z korespondencją seryjną i polami

Aby korzystać z następujących skrótów klawiaturowych, należy wybrać kartę Korespondencja na wstążce. Aby wybrać kartę Korespondencja, naciśnij klawisze Alt+M.

Tworzenie korespondencji seryjnej

Czynność

Skrót klawiaturowy

Podgląd korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+K

Scalanie dokumentu.

Alt+Shift+N

Drukowanie scalonego dokumentu.

Alt+Shift+M

Edytowanie dokumentu danych korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+E

Wstawianie pola korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+F

Początek strony

Praca z polami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola DATE.

Alt+Shift+D

Wstawianie pola LISTNUM.

Ctrl+Alt+L

Wstawianie pola PAGE.

Alt+Shift+P

Wstawianie pola TIME.

Alt+Shift+T

Wstawianie pustego pola.

Ctrl+F9

Aktualizowanie informacji połączonych w dokumencie źródłowym programu Word.

Ctrl+Shift+F7

Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F9

Odłączanie pola.

Ctrl+Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodu zaznaczonego pola a jego wynikiem.

Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Alt+F9

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z poziomu pola wyświetlającego wyniki pola.

Alt+Shift+F9

Przechodzenie do następnego pola.

F11

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+F11

Blokowanie pola.

Ctrl+F11

Odblokowywanie pola.

Ctrl+Shift+F11

Początek strony

Praca z tekstem w innych językach

Ustawianie języka narzędzi sprawdzających tekst.

Każdy dokument ma język domyślny — zwykle jest to język domyślny systemu operacyjnego komputera użytkownika. Jeśli dokument zawiera także wyrazy lub frazy w innym języku, warto ustawić język sprawdzania dla tych fragmentów tekstu. Umożliwia to nie tylko sprawdzanie pisowni i gramatyki w tych fragmentach, ale także zapewnia ich prawidłową obsługę przez technologie ułatwień dostępu (takie jak czytniki zawartości ekranu).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okna dialogowego Język, aby ustawić język sprawdzania.

Alt+R, U, L

Ustawianie języków domyślnych.

Alt+R, L

Początek strony

Wstawianie znaków międzynarodowych.

Aby wpisać małe litery za pomocą kombinacji klawiszy zawierającej klawisz Shift, przytrzymaj jednocześnie klawisze Ctrl+Shift+symbol, a następnie zwolnij je przed wpisaniem litery.

Uwaga: W przypadku pisania obszernych tekstów w innym języku możesz zamiast tego przełączyć się na inną klawiaturę.

Znak

Skrót klawiaturowy

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

Ctrl+Akcent słaby (`), litera

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

Ctrl+Pojedynczy cudzysłów ('), litera

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

Ctrl+Shift+Znak daszka (^), litera

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

Ctrl+Shift+Znak tyldy (~), litera

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

Ctrl+Shift+Dwukropek (:), litera

å, Å

Ctrl+Shift+Znak małpa (@), litera a lub A

æ, Æ

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&), litera a lub A

œ, Œ

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&), litera o lub O

ç, Ç

Ctrl+Przecinek (,), litera c lub C

ð, Ð

Ctrl+Pojedynczy cudzysłów ('), litera d lub D

ø, Ø

Ctrl+ukośnik (/), litera o lub O

¿

Ctrl+Alt+Shift+Znak zapytania (?)

¡

Ctrl+Alt+Shift+Wykrzyknik (!)

ß

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&), litera s

Początek strony

Używanie edytorów IME dla języków wschodnioazjatyckich

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie się do edytora Japanese Input Method Editor (IME) dla klawiatury (101 klawiszy), jeśli jest dostępna.

Alt+Tylda (~)

Przełączanie się do edytora Korean Input Method Editor (IME) dla klawiatury (101 klawiszy), jeśli jest dostępna.

Prawy klawisz Alt

Przełączanie się do edytora Chinese Input Method Editor (IME) dla klawiatury (101 klawiszy), jeśli jest dostępna.

Ctrl+Spacja

Początek strony

Praca z widokami dokumentów

Program Word udostępnia kilka różnych widoków dokumentu. Każdy widok ułatwia wykonywanie określonych zadań. Na przykład Tryb czytania umożliwia wyświetlanie dokumentu jako poziomej sekwencji stron, którą można szybko przeglądać za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo.

Przełączanie widoku dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku Tryb czytania.

Alt+W, F

Przełączanie do widoku Układ wydruku.

Ctrl+Alt+P

Przełączanie do widoku Konspekt.

Ctrl+Alt+O

Przełączanie do widoku Wersja robocza.

Ctrl+Alt+N

Początek strony

Tworzenie konspektu dokumentu

Te skróty mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dokument znajduje się w widoku Konspekt.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Obniżanie poziomu akapitu do tekstu podstawowego.

Ctrl + Shift + N

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak minus (-)

Rozwijanie lub zwijanie całego tekstu lub wszystkich nagłówków.

Alt+Shift+A

Ukrywanie lub wyświetlanie formatowania znaków.

Ukośnik (/) (na klawiaturze numerycznej)

Przełączanie między wyświetlaniem pierwszego wiersza tekstu podstawowego i wyświetlaniem całego tekstu podstawowego.

Alt+Shift+L

Pokazywanie wszystkich nagłówków o stylu Nagłówek1.

Alt+Shift+1

Wyświetlanie wszystkich nagłówków o określonym poziomie.

Alt+Shift+Numer poziomu nagłówka

Wstawianie znaku tabulacji.

Ctrl+Tab

Początek strony

Poruszanie się po dokumencie w trybie czytania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście na początek dokumentu.

Home

Przejście na koniec dokumentu.

End

Przejście do określonej strony.

Wpisz numer strony, a następnie naciśnij klawisz Enter

Kończenie pracy w trybie czytania.

Esc

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

Klawisz

Opis

F1

 • Sam klawisz F1: wyświetla okienko zadań Pomoc programu Word.

 • Shift+F1: wyświetla lub ukrywa pomoc kontekstową lub okienko zadań Pokaż formatowanie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F1: wyświetla lub ukrywa wstążkę.

 • Alt+F1: przejście do następnego pola.

 • Alt+Shift+F1: przejście do poprzedniego pola.

F2

 • Sam klawisz F2: przenosi zaznaczony tekst lub grafikę. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz przenieść tekst lub grafikę, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przenieść lub naciśnij klawisz Esc, aby anulować.

 • Shift+F2: kopiuje zaznaczony tekst lub grafikę. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz skopiować tekst lub grafikę, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby skopiować, lub naciśnij klawisz Esc, aby anulować.

 • Ctrl+F2: wyświetla obszar podglądu wydruku na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

 • Alt+Shift+F2: zapisuje dokument.

 • Ctrl+Alt+F2: wyświetla okno dialogowe Otwieranie.

F3

 • Shift+F3: przełącza zaznaczony tekst między wielkimi literami, małymi literami i stylem „jak nazwy własne”.

 • Ctrl+F3: wycina zaznaczoną zawartość do Kolekcji. Możesz wyciąć wiele tekstów i grafik do Kolekcji oraz wkleić je jako grupę w innej lokalizacji.

 • Ctrl+Shift+F3: wkleja zawartość Kolekcji.

 • Alt+F3: tworzy nowy blok konstrukcyjny.

F4

 • Sam klawisz F4: powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

 • Shift+F4: powtarza ostatnią akcję Znajdź lub Przejdź do.

 • Ctrl+F4: zamyka bieżący dokument.

 • Alt+F4: zamyka Word.

F5

 • Sam klawisz F5: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

 • Shift+F5: przenosi kursor do ostatniej zmiany.

 • Ctrl+Shift+F5: wyświetla okno dialogowe Zakładka.

 • Alt+F5: przywraca rozmiar okna dokumentu.

F6

 • Sam klawisz F6: przełączanie między dokumentem, okienkiem zadań, paskiem stanu i wstążką. W podzielonym dokumencie klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami i okienkiem zadań.

 • Shift+F6: przełączanie między dokumentem, wstążką, paskiem stanu i okienkiem zadań.

 • Ctrl+F6: przełączanie do następnego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

 • Ctrl+Shift+F6: przełączanie do poprzedniego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

 • Alt+F6: przechodzenie z otwartego okna dialogowego z powrotem do dokumentu (w przypadku okien dialogowych obsługujących tę funkcję).

F7

 • Sam klawisz F7: wyświetla okienko zadań Redaktor w celu sprawdzenia pisowni i gramatyki w dokumencie lub zaznaczonym tekście.

 • Shift+F7: wyświetla okienko zadań Tezaurus.

 • Ctrl+Shift+F7: aktualizuje informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word.

 • Alt+F7: znajduje następny błąd pisowni lub błąd gramatyczny.

 • Alt+Shift+F7: wyświetla okienko zadań Translator .

F8

 • Sam klawisz F8: rozszerza zaznaczenie. Jeśli na przykład wyraz jest zaznaczony, rozmiar zaznaczenia zostanie rozszerzony do jednego zdania.

 • Shift+F8: zmniejsza zaznaczenie. Jeśli na przykład zaznaczono akapit, rozmiar zaznaczenia zostanie zmniejszony do jednego zdania.

 • Ctrl+Shift+F8: włącza i wyłącza tryb rozszerzania zaznaczenia. W trybie rozszerzania klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

 • Alt+F8: wyświetla okno dialogowe Makro w celu tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

 • Sam klawisz F9: aktualizuje wybrane pola.

 • Shift+F9: przełącza między kodem pola a jego wynikiem.

 • Ctrl+F9: wstawia puste pole.

 • Ctrl+Shift+F9: odłącza bieżące pole.

 • Alt+F9: przełącza między wszystkimi kodami pól i ich wynikami.

 • Alt+Shift+F9: uruchamia polecenie GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola wyświetlającego wyniki pola.

F10

 • Sam klawisz F10: włącza lub wyłącza porady dotyczące klawiszy.

 • Shift+F10: wyświetla menu skrótów dla wybranego elementu.

 • Ctrl+F10: maksymalizuje lub przywraca rozmiar okna dokumentu.

 • Alt+F10: wyświetla okienko zadań Zaznaczenie.

 • Alt+Shift+F10: wyświetla menu lub komunikat dla dostępnych akcji, na przykład dla wklejonego tekstu lub Autokorektę zmiany.

F11

 • Sam klawisz F11: przejście do następnego pola.

 • Shift+F11: przejście do poprzedniego pola.

 • Ctrl+F11: blokuje bieżące pole.

 • Ctrl+Shift+F11: odblokowuje bieżące pole.

 • Alt+F11: otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic for Applications, w którym można utworzyć makro, używając Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Sam klawisz F12: wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

 • Shift+F12: zapisuje dokument.

 • Ctrl+F12: wyświetla okno dialogowe Otwieranie.

 • Ctrl+Shift+F12: wyświetla kartę Drukowanie w widoku Backstage.

 • Alt+Shift+F12: wybiera przycisk Spis treści w kontenerze Spisu treści, gdy kontener jest aktywny.

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Word

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Word dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego Mac oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikt ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkniczych w pakiecie Microsoft 365 dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania klawiszy przypisanych do skrótu klawiaturowego, zobacz Pomoc systemu Mac dla używanej przez Ciebie wersji systemu operacyjnego Mac, aplikację narzędziową lub przejrzyj zawartość Konflikty skrótów.

 • Jeśli nie znajdziesz w tym miejscu skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego dla pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Wiele skrótów z klawiszem Ctrl używanych na klawiaturze dla systemu Windows działa również z klawiszem Control w programie Word dla komputerów Mac. Jednak nie wszystkie.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Command+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

Aby korzystać z klawiatury z wstążką, włącz dostęp do wszystkich kontrolek dla klawiatury.

 1. Aby otworzyć Preferencje systemowe, naciśnij klawisze Przycisk Polecenia.+Spacja, wpisz preferencje systemowe i naciśnij klawisz Return.

 2. Aby przejść do pozycji Ustawienia klawiatury, wpisz klawiatura i naciśnij klawisz Return.

 3. Na karcie Skróty naciśnij klawisze Control+F7, aby zmienić ustawienie Pełnego dostępu klawiatury z Tylko pola tekstowe i listy na Wszystkie kontrolki.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono często używane skróty w programie Word dla komputerów Mac:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Przycisk Polecenia.+Z lub F1

Ponowne wykonanie poprzedniej akcji, jeśli to możliwe.

Przycisk Polecenia.+Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Przycisk Polecenia.+X lub F2

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Przycisk Polecenia.+C lub F3

Wklejenie zawartości Schowka.

Przycisk Polecenia.+V lub F4

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu. *

Shift+F10

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Przycisk Polecenia.+Option+G lub F5

Wyświetlanie okna dialogowego Pisownia i gramatyka.

Przycisk Polecenia.+Option+L lub F7

Włączanie trybu rozszerzonego wyboru.

F8

Przełączanie do następnego okna.

Przycisk Polecenia.+Akcent słaby ( ` )

Przełączanie do poprzedniego okna.

Przycisk Polecenia.+Shift+Akcent słaby (`)

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

Przycisk Polecenia.+Shift+S

Znajdowanie tekstu (przeniesienie fokusu na pole Wyszukaj w dokumencie).

Przycisk Polecenia.+F

Wyświetlenie okienka Znajdowanie i zamienianie.

Control+H

Wyświetlenie okna dialogowego Drukowanie.

Przycisk Polecenia.+P

Zamykanie bieżącego dokumentu.

Przycisk Polecenia.+F4

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki.

Przycisk Polecenia.+Opcja+R

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego. Funkcja sprawdzania pisowni podczas pisania musi być włączona.

Opcja+F7

Otwarcie słownika.

Opcja+Shift+F7

Początek strony

Konflikty skrótów

Niektóre skróty klawiaturowe Word dla komputerów Mac powodują konflikt z domyślnymi skrótami klawiaturowymi w systemie macOS. W tym temacie oznaczono takie przypadki gwiazdką (*). Aby używać tych skrótów, być może musisz zmodyfikować ustawienia klawiatury na komputerze Mac w celu zmiany skrótu klawisza.

Zmienianie preferencji systemowych skrótów klawiaturowych

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Wybierz kartę Skróty.

 4. Kliknij pozycję Mission Control.

 5. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu Word dla komputerów Mac, którego chcesz użyć i który powoduje konflikt.

Nawigowanie po dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w lewo.

Opcja+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora o jeden wyraz w prawo.

Opcja+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit.

Przycisk Polecenia.+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit.

Przycisk Polecenia.+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

Przycisk Polecenia.+strzałka w lewo

Home

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

Przycisk Polecenia.+Klawisz strzałki w prawo

End

Przeniesienie kursora na początek poprzedniej strony.

Przycisk Polecenia.+Page up

Na klawiaturze komputera MacBook: Przycisk Polecenia.+Fn+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora na początek następnej strony.

Przycisk Polecenia.+Page down

Na klawiaturze komputera MacBook: Przycisk Polecenia.+Fn+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora na początek dokumentu.

Przycisk Polecenia.+Home

Na klawiaturze komputera MacBook: Przycisk Polecenia.+Fn+ Strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu.

Przycisk Polecenia.+End

Na klawiaturze komputera MacBook: Przycisk Polecenia.+Fn+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora do poprzedniego punktu wstawiania.

Shift+F5

Przeniesienie kursora poprzez przewijanie widoku dokumentu w górę o jeden ekran.

PAGE UP

Przeniesienie kursora poprzez przewijanie widoku dokumentu w dół o jeden ekran.

PAGE DOWN

Początek strony

Zaznaczanie tekstu i grafiki

Porada: Jeśli jest znana kombinacja klawiszy służąca do przenoszenia kursora, na ogół można zaznaczać tekst, używając tej samej kombinacji klawiszy i przytrzymując jednocześnie klawisz Shift. Na przykład kombinacja klawiszy Przycisk Polecenia.+Strzałka w prawo powoduje przeniesienie kursora do następnego wyrazu, a kombinacja klawiszy Przycisk Polecenia.+Shift+Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie tekstu od pozycji kursora do początku następnego wyrazu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wielu elementów niesąsiadujących ze sobą.

Zaznacz pierwszy element, naciśnij klawisz Przycisk Polecenia., a następnie kliknij przyciskiem myszy na dodatkowe elementy.

Zaznaczenie tekstu.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony.

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony.

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku bieżącego wiersza.

Przycisk Polecenia.+Shift+klawisz strzałki w lewo

Shift+Home

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca bieżącego wiersza.

Przycisk Polecenia.+Shift+klawisz strzałki w prawo

Shift+End

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku bieżącego akapitu.

Przycisk Polecenia.+Shift+klawisz strzałki w górę

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca bieżącego akapitu.

Przycisk Polecenia.+Shift+klawisz strzałki w dół

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do góry ekranu.

Shift+Page Up

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do dołu ekranu.

Shift+Page Down

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku dokumentu.

Przycisk Polecenia.+Shift+Home

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca dokumentu.

Przycisk Polecenia.+Shift+End

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do dołu okna.

Przycisk Polecenia.+Shift+Option+Page down

Zaznaczenie całej zawartości dokumentu.

Przycisk Polecenia.+A

Początek strony

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozpoczynanie rozszerzania zaznaczenia. *

F8

W trybie rozszerzania zaznaczenia kliknięcie lokalizacji w dokumencie powoduje rozszerzenie bieżącego zaznaczenia do tej lokalizacji.

Zaznaczenie najbliższego znaku z lewej strony.

F8, Strzałka w lewo

Zaznaczenie najbliższego znaku z prawej strony.

F8, Strzałka w prawo

Rozwijanie zaznaczenia.

Naciśnij klawisz F8 kilkukrotnie, aby rozszerzyć zaznaczenie o cały wyraz, zdanie, akapit, sekcję i dokument.

Zmniejszenie zaznaczenia. *

Shift+F8

Zaznaczanie pionowego bloku tekstu.

Przycisk Polecenia.+Shift+F8, a następnie naciśnij klawisze strzałek

Kończenie rozszerzania zaznaczenia.

Esc

Początek strony

Edytowanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Przycisk Polecenia.+X

F2

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Przycisk Polecenia.+C

F3

Wklejenie zawartości Schowka.

Przycisk Polecenia.+V

F4

Wyświetlanie okna dialogowego Wklej specjalnie.

Przycisk Polecenia.+Control+V

Wycięcie zaznaczenia zawartości do Kolekcji.

Przycisk Polecenia.+F3

Wstawianie zawartości Kolekcji.

Przycisk Polecenia.+Shift+F3

Kopiowanie zaznaczonego formatowania.

Przycisk Polecenia.+Shift+C

Wklejanie skopiowanego formatowania.

Przycisk Polecenia.+Shift+V

Tworzenie pozycji Autotekstu.

Opcja+F3

Początek strony

Wyrównywanie i formatowanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyśrodkowanie akapitu.

Przycisk Polecenia.+E

Justowanie akapitu.

Przycisk Polecenia.+J

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Przycisk Polecenia.+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Przycisk Polecenia.+R

Wcięcie akapitu.

Control+Shift+M

Usuwanie wcięcia akapitu.

Przycisk Polecenia.+Shift+M

Tworzenie wysunięcia.

Przycisk Polecenia.+T

Usuwanie wysunięcia.

Przycisk Polecenia.+Shift+T

Zastosowanie pojedynczego odstępu do akapitu.

Przycisk Polecenia.+1

Zastosowanie podwójnego odstępu do akapitu.

Przycisk Polecenia.+2

Zastosowanie interlinii 1,5 do akapitu.

Przycisk Polecenia.+5

Uruchamianie Autoformatowania.

Przycisk Polecenia.+Opcja+K

Stosowanie stylu Normalny.

Przycisk Polecenia.+Shift+N

Stosowanie stylu Nagłówek1.

Przycisk Polecenia.+Opcja+1

Stosowanie stylu Nagłówek2.

Przycisk Polecenia.+Opcja+2

Stosowanie stylu Nagłówek3.

Przycisk Polecenia.+Opcja+3

Stosowanie stylu Lista.

Przycisk Polecenia.+Shift+L, gdy kursor znajduje się na początku wiersza

Wstawienie spacji nierozdzielającej.

Opcja+Spacja

Początek strony

Formatowanie znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Przycisk Polecenia.+Shift+Zamykający nawias kątowy (>)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Przycisk Polecenia.+Shift+Otwierający nawias kątowy (<)

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Przycisk Polecenia.+Prawy nawias kwadratowy (])

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Przycisk Polecenia.+Lewy nawias kwadratowy ([)

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka.

Przycisk Polecenia.+D

Przełączanie tekstu między wielkimi literami, małymi literami i stylem „jak nazwy własne”.

Shift+F3

Zmienianie tekstu na wszystkie wielkie litery.

Przycisk Polecenia.+Shift+A

Stosowanie pogrubienia.

Przycisk Polecenia.+B

Dodawanie listy punktowanej.

Przycisk Polecenia.+Shift+L

Zastosuj formatowanie z podkreśleniem.

Przycisk Polecenia.+U

Stosowanie podkreślenia do wyrazów, ale nie do spacji.

Przycisk Polecenia.+Shift+W

Stosowanie formatowania z podwójnym podkreśleniem.

Przycisk Polecenia.+Shift+D

Stosowanie kursywy.

Przycisk Polecenia.+I

Stosowanie formatowania małych liter.

Przycisk Polecenia.+Shift+K

Stosowanie formatowania w postaci przekreślenia.

Przycisk Polecenia.+Shift+X

Początek strony

Wstawianie znaków specjalnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pustego pola.

Przycisk Polecenia.+F9

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Return

Wstawianie podziału strony.

Przycisk Polecenia.+Return

Wstawianie podziału kolumny.

Przycisk Polecenia.+Shift+Return

Wstawianie łącznika nierozdzielającego.

Przycisk Polecenia.+Shift+Łącznik (-)

Wstawianie zastrzeżonego znaku towarowego (®).

+Opcja+R

Wstawianie znaku towarowego (™).

Opcja+2

Początek strony

Praca z tabelami

Poruszanie się w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnej komórki i zaznaczanie jej zawartości.

Tab

Przejście do poprzedniej komórki i zaznaczanie jej zawartości.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza.

Klawisz Strzałka w dół

Przejście do poprzedniego wiersza.

Klawisz Strzałka w górę

Przejście do pierwszej komórki w wierszu.

Control+Home

Przejście do ostatniej komórki w wierszu.

Control+End

Przejście do pierwszej komórki w kolumnie.

Control+Page up

Przejście do ostatniej komórki w kolumnie.

Control+Page down

Dodanie nowego wiersza u dołu tabeli.

Klawisz Tab na końcu ostatniego wiersza

Wstawianie wiersza.

Przycisk Polecenia.+Control+I

Początek strony

Wybieranie zawartości tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie zawartości w następnej komórce.

Tab

Zaznaczenie zawartości w poprzedniej komórce.

Shift+Tab

Rozszerzanie zaznaczenia na sąsiednie komórki.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie wiersza.

Zaznacz pierwszą lub ostatnią komórkę w wierszu, a następnie naciśnij klawisze Shift+Alt+End lub Home.

Początek strony

Zmienianie rozmiarów kolumn tabeli za pomocą linijki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zachowanie rozmiarów kolumn po prawej stronie i zmiana szerokości tabeli.

Przeciąganie granicy kolumny na linijce

Przesunięcie linii z jedną kolumną i zachowanie szerokości tabeli.

Shift+Przeciągnij granicę kolumny na linijce

Równa zmiana rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony i zachowanie szerokości tabeli.

Przycisk Polecenia.+Shift+Przeciągnij granice kolumny na linijce

Proporcjonalne zmienienie rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony i zachowanie szerokości tabeli.

Przycisk Polecenia.+Przeciągnij granicę kolumny na linijce

Początek strony

Zmienianie rozmiarów kolumn tabeli bezpośrednio w tabeli

Porada: Aby precyzyjnie dostosować szerokość kolumny i wyświetlić miary kolumny na linijce podczas zmiany rozmiaru kolumny, wyłącz funkcję przyciągania do, naciskając klawisze skrótów Opcja.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przesunięcie linii z jedną kolumną i zachowanie szerokości tabeli.

Przeciąganie granicy kolumny

Zachowanie rozmiarów kolumn po prawej stronie i zmiana szerokości tabeli.

Shift+Przeciągnij granice kolumny

Równa zmiana rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony i zachowanie szerokości tabeli.

Przycisk Polecenia.+Shift+Przeciągnij granicę kolumny

Proporcjonalne zmienienie rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony i zachowanie szerokości tabeli.

Przycisk Polecenia.+Przeciągnij granicę kolumny

Początek strony

Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego akapitu w komórce.

Return

Wstawianie znaku tabulatora w komórce.

Opcja+Tab

Początek strony

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącznik trybu rysowania.

Przycisk Polecenia.+Control+Z

Początek strony

Praca z polami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola DATE.

Control+Shift+D

Wstawianie pola LISTNUM.

Przycisk Polecenia.+Opcja+Shift+L

Wstawianie pola PAGE.

Control+Shift+P

Wstawianie pola TIME.

Control+Shift+T

Wstawianie pustego pola.

Przycisk Polecenia.+F9

Aktualizowanie zaznaczonych pól. *

F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku. *

Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Opcja+F9

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z poziomu pola wyświetlającego wyniki pola.

Option+Shift+F9

Blokowanie pola.

Przycisk Polecenia.+F11

Odblokowywanie pola.

Przycisk Polecenia.+Shift+F11

Początek strony

Tworzenie konspektu dokumentu

Te skróty mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dokument znajduje się w widoku Konspekt.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Control+Shift+Klawisz strzałki w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Control+Shift+Klawisz strzałki w prawo

Obniżanie poziomu akapitu do tekstu podstawowego.

Przycisk Polecenia.+Shift+N

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę. *

Control+Shift+Klawisz strzałki w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół. *

Control+Shift+Klawisz strzałki w dół

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Control+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem. *

Control+Shift+Znak minus (-)

Rozwinięcie całego tekstu podstawowego i nagłówków lub zwinięcie całego tekstu podstawowego.

Control+Shift+A

Przełączanie między wyświetlaniem pierwszego wiersza tekstu podstawowego i wyświetlaniem całego tekstu podstawowego.

Control+Shift+L

Wyświetlanie wszystkich nagłówków o określonym poziomie.

Control+Shift+Numer poziomu nagłówka

Początek strony

Recenzja dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie komentarza.

Przycisk Polecenia.+Opcja+A

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian.

Przycisk Polecenia.+Shift+E

Przejście na początek komentarza.

Home

Przejście na koniec komentarza.

End

(Klawisz End nie jest dostępny na wszystkich klawiaturach).

Przejście na początek listy komentarzy.

Przycisk Polecenia.+Home w Okienku recenzowania.

Przejście na koniec listy komentarzy.

Przycisk Polecenia.+End w Okienku recenzowania.

Początek strony

Używanie przypisów dolnych i końcowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie przypisu dolnego.

Przycisk Polecenia.+Opcja+F

Wstawianie przypisu końcowego.

Przycisk Polecenia.+Opcja+E

Początek strony

Praca z językami z zapisem od prawej do lewej

Program Word obsługuje funkcje dla języków działających w środowisku z zapisem od prawej do lewej (lub połączonym zapisem od prawej do lewej i od lewej do prawej) służącym do pisania, edytowania i wyświetlania tekstu. W tym kontekście języki z zapisem od prawej do lewej odnoszą się do każdego systemu zapisu, który jest pisany od prawej do lewej i obejmuje języki wymagające kształtowania kontekstowego, na przykład język arabski, jak również języki, które tego nie wymagają.

Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych musisz się upewnić, że zostały one włączone dla używanego języka:

 1. Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura.

 2. Na karcie Źródła wprowadzania wybierz język, dla którego chcesz włączyć skróty.

 3. W prawej części karty zaznacz pole wyboru dla opcji Włącz skróty klawiaturowe.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączenie kierunku pisania od prawej do lewej.

Control+Przycisk Polecenia.+ strzałka w lewo

Przełączenie kierunku pisania od lewej do prawej.

Control+Przycisk Polecenia.+ strzałka w prawo

Początek strony

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

W programie Word dla komputerów Mac klawisze funkcyjne są używane do obsługi typowych poleceń, na przykład Kopiuj i Wklej. Jeśli chcesz przyspieszyć dostęp do tych skrótów, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple, aby nie trzeba było naciskać klawisza Fn przy każdym użyciu skrótu z klawiszem funkcyjnym.

Uwaga: Zmiana preferencji systemowych dotyczących klawiszy funkcyjnych ma wpływ na działanie tych klawiszy nie tylko w programie Word, ale w całym komputerze Mac. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz Fn. Na przykład aby zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze Fn+F12.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz Fn oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza Fn za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych.

Poniższa tabela zawiera skróty z klawiszami funkcyjnymi dostępne w programie Word dla komputerów Mac.

Klawisz

Opis

F1

 • Sam klawisz F1: cofa poprzednią akcję.

F2

 • Sam klawisz F2: wycina wybraną zawartość do Schowka.

 • Shift+F2: kopiuje zaznaczony tekst lub grafikę. Użyj klawiszy strzałek, aby umieścić kursor w miejscu, w którym chcesz skopiować tekst lub grafikę, a następnie naciśnij klawisz Return, aby skopiować, lub naciśnij klawisz Esc, aby anulować.

F3

 • Sam klawisz F3: kopiuje wybraną zawartość do Schowka.

 • Shift+F3: przełącza zaznaczony tekst między wielkimi literami, małymi literami i stylem „jak nazwy własne”.

 • Przycisk Polecenia.+F3: wycina zaznaczoną zawartość do Kolekcji. Możesz wyciąć wiele tekstów i grafik do Kolekcji oraz wkleić je jako grupę w innej lokalizacji.

 • Przycisk Polecenia.+Shift+F3: wkleja zawartość Kolekcji.

 • Opcja+F3: tworzy pozycję Autotekstu.

F4

 • Sam klawisz F4: wkleja zawartość ze Schowka.

 • Shift+F4: powtarza ostatnią akcję Znajdź lub Przejdź do.

 • Przycisk Polecenia. Shift+F4: powtarza ostatnią akcję Znajdź lub Przejdź do.

F5

 • Sam klawisz F5: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

 • Shift+F5: przenosi kursor do ostatniej zmiany.

 • Przycisk Polecenia.+Shift+F5: wyświetla okno dialogowe Zakładka.

F6

 • Sam klawisz F6: przełączanie między dokumentem, okienkiem zadań, paskiem stanu i wstążką. W podzielonym dokumencie klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami i okienkiem zadań.

 • Shift+F6: przełączanie między dokumentem, wstążką, paskiem stanu i okienkiem zadań.

 • Przycisk Polecenia.+F6: przełączanie do następnego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

 • Przycisk Polecenia.+Shift+F6: przełączanie do poprzedniego okna dokumentu, gdy jest otwarty więcej niż jeden dokument.

F7

 • Sam klawisz F7: wyświetla okno dialogowe Pisownia i gramatyka.

 • Shift+F7: wyświetla okienko zadań Tezaurus.

 • Przycisk Polecenia.+Shift+F7: aktualizuje informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word.

 • Opcja+F7: znajduje następny błąd pisowni lub błąd gramatyczny.

 • Opcja+Shift+F7: otwiera Słownik.

F8

 • Sam klawisz F8 *: rozszerza zaznaczenie. Jeśli na przykład wyraz jest zaznaczony, rozmiar zaznaczenia zostanie rozszerzony do jednego zdania.

 • Shift+F8 *: zmniejsza zaznaczenie. Jeśli na przykład zaznaczono akapit, rozmiar zaznaczenia zostanie zmniejszony do jednego zdania.

 • Przycisk Polecenia.+Shift+F8: włącza i wyłącza tryb rozszerzania zaznaczenia. W trybie rozszerzania klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

 • Opcja+F8: wyświetla okno dialogowe Makro w celu tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

 • Sam klawisz F9 *: aktualizuje wybrane pola.

 • Shift+F9 *: przełącza między kodem pola a jego wynikiem.

 • Przycisk Polecenia.+F9: wstawia puste pole.

 • Przycisk Polecenia.+Shift+F9: odłącza bieżące pole.

 • Opcja+F9: przełącza się między wszystkimi kodami pól i ich wynikami.

 • Opcja+Shift+F9: uruchamia polecenie GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola wyświetlającego wyniki pola.

F10

 • Shift+F10 *: wyświetla menu skrótów dla wybranego elementu.

F11

 • Sam klawisz F11 *: przejście do następnego pola.

 • Shift+F11 *: przejście do poprzedniego pola.

 • Przycisk Polecenia.+F11: blokuje bieżące pole.

 • Przycisk Polecenia.+Shift+F11: odblokowuje bieżące pole.

 • Opcja+F11: otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic for Applications, w którym można utworzyć makro, używając Visual Basic for Applications (VBA).

Początek strony

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Word

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Word dla systemu iOS.

Uwagi: 

 • Jeśli znasz skróty klawiaturowe dostępne na komputerze z systemem operacyjnym macOS, te same kombinacje klawiszy działają również z programem Word dla systemu iOS przy użyciu klawiatury zewnętrznej.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Przycisk Polecenia.+F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Często używane skróty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisz dokument.

Przycisk Polecenia.+S

Drukowanie dokumentu.

Przycisk Polecenia.+P

Zamknij dokument.

Przycisk Polecenia.+W

Początek strony

Nawigowanie po dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie tekstu.

Przycisk Polecenia.+F

Znajdowanie następnego wystąpienia tekstu.

Przycisk Polecenia.+G

Znajdowanie poprzedniego wystąpienia tekstu.

Shift+Przycisk Polecenia.+G

Zaznaczenie całej zawartości dokumentu.

Przycisk Polecenia.+A

Początek strony

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Aby zaakceptować przewidywanie tekstu.

Klawisz Strzałka w prawo

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Przycisk Polecenia.+Z

Ponowne wykonanie poprzedniej akcji, jeśli to możliwe.

Przycisk Polecenia.+Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości do schowka.

Przycisk Polecenia.+X

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do schowka.

Przycisk Polecenia.+C

Wklejenie zawartości ze schowka.

Przycisk Polecenia.+V

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Przycisk Polecenia.+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Przycisk Polecenia.+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Przycisk Polecenia.+U

Podkreślanie zaznaczonych wyrazów z pominięciem spacji.

Przycisk Polecenia.+Shift+W

Zmienianie zaznaczonego tekstu, aby używał stylu Normalny.

Alt+Przycisk Polecenia.+N

Zmienianie zaznaczonego tekstu w hiperlink.

Przycisk Polecenia.+K

Zmienianie zaznaczonego tekstu na małe litery.

Shift+Przycisk Polecenia.+K

Zmienianie zaznaczonego tekstu na wszystkie wersaliki.

Shift+Przycisk Polecenia.+A

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do środka.

Przycisk Polecenia.+E

Justowanie zaznaczonego akapitu.

Przycisk Polecenia.+J

Wyrównanie do lewej zaznaczonego akapitu.

Przycisk Polecenia.+L

Wyrównanie do prawej zaznaczonego akapitu.

Przycisk Polecenia.+R

Wcięcie zaznaczonego akapitu.

Control+Shift+M

Usunięcie wcięcia z zaznaczonego akapitu.

Shift+Przycisk Polecenia.+M

Zastosowanie wysunięcia do zaznaczonego akapitu.

Przycisk Polecenia.+T

Zastosowanie formatowania wcześniej skopiowanego tekstu do aktualnie zaznaczonego tekstu.

Shift+Przycisk Polecenia.+V

Dodawanie komentarza do zaznaczonego tekstu lub kształtu.

Alt+Przycisk Polecenia.+A

Znajdowanie i zamienianie tekstu.

Control+H

Włączanie lub wyłączanie znaczników poprawek w dokumencie.

Shift+Przycisk Polecenia.+E

Początek strony

Zobacz też

Word — pomoc i informacje

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Word

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Word dla systemu Android.

Uwaga: Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

W tym temacie

Nawigowanie po dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie tekstu.

Ctrl+F

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit.

Alt+Klawisz strzałki w górę

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit.

Alt+Klawisz strzałki w dół

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz.

Alt+Klawisz strzałki w lewo

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz.

Alt+Klawisz strzałki w prawo

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

Ctrl+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

Ctrl+strzałka w prawo

Zaznaczenie tekstu.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczenie akapitu powyżej.

Shift+Alt+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczenie akapitu poniżej.

Shift+Alt+Klawisz strzałki w dół

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony.

Shift+Alt+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony.

Shift+Alt+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczenie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Początek strony

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie poprzedniej akcji, jeśli to możliwe.

Ctrl+Y

Wycinanie zaznaczonej zawartości do schowka.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do schowka.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości ze schowka.

Ctrl+V

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Enter

Początek strony

Zobacz też

Word — pomoc i informacje

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Word

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe w programie Word dla sieci Web.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Microsoft 365 dla Internetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Aby szybko odnaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć funkcji wyszukiwania. Naciśnij klawisze Ctrl+F, a następnie wpisz wyszukiwane wyrazy.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word dla sieci Web.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Word dla sieci Web.

Porada: Aby szybko utworzyć nowy dokument w programie Word dla sieci Web, otwórz przeglądarkę, wpisz na pasku adresu Word.new, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Czynność

Skrót klawiaturowy

W widoku do czytania — otwieranie opartego na pliku PDF widoku oznakowanego pod kątem współdziałania z czytnikami zawartości ekranu.

Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Tryb ułatwień dostępu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Znajdowanie tekstu w widoku do czytania.

Ctrl+F lub F3

Znajdowanie tekstu w widoku do edycji.

Ctrl+F lub Ctrl+G

Znajdowanie i zamienianie tekstu w widoku do edycji.

Ctrl+H

Ukrywanie okienka zadań, jeśli jest otwarte.

Esc

Przełączanie do kontrolki Powiększenie.

Alt+Kropka, W, a następnie Q lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, W, a następnie Q

Drukowanie dokumentu.

Ctrl+P

Przechodzenie do następnego obszaru oznaczonego punktem orientacyjnym.

Ctrl+F6

Przechodzenie do pola tekstowego Powiedz mi lub Wyszukaj.

Alt+Q

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Program Word dla sieci Web oferuje skróty klawiaturowe nazywane klawiszami dostępu do nawigowania po wstążce. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Word, przekonasz się, że klawisze dostępu w programie Word dla sieci Web są bardzo podobne.

Na komputerze Windows wszystkie klawisze dostępu zaczynają się od kombinacji klawiszy Alt+Kropka (.) lub klawiszy Alt+Klawisz logo systemu Windows, a następnie należy dodać literę karty wstążki. Aby na przykład przejść do karty Recenzja, naciśnij klawisze Alt+Kropka, R lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, R.

Jeśli używasz programu Word dla sieci Web na komputerze Mac, naciśnij klawisze Control+Kropka (.), aby rozpocząć.

Wstążka z kluczami dostępu w programie Word dla sieci Web
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+Kropka lub Alt+Klawisz logo systemu Windows. Możesz również naciskać klawisze Ctrl+F6, aż przejdziesz do karty Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F3. Powtórz tę czynność, aby ponownie wyświetlić wstążkę.

Przechodzenie do klawiszy dostępu wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola tekstowego Powiedz mi lub Wyszukaj na wstążce, aby wpisać wyszukiwany termin.

Alt+Kropka, Q lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, Q

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

Alt+Kropka, F lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, F

Otwieranie karty Narzędzia główne w celu formatowania tekstu i l skorzystania z narzędzia Znajdowanie.

Alt+Kropka, H lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, H

Otwieranie karty Wstawianie, aby wstawić obraz, link, komentarz, nagłówek, stopkę lub numer strony. Można również uzyskać dostęp do galerii symboli.

Alt+Kropka, N lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, N

Otwieranie karty Układ strony w celu ustawiania marginesów, orientacji, rozmiaru oraz odstępów.

Alt+Kropka, A lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, A

Otwieranie karty Odwołania, aby wstawić spis treści, przypisy dolne lub przypisy końcowe.

Alt+Kropka, S lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, S

Otwieranie karty Przegląd, aby sprawdzić pisownię, dodać komentarze lub śledzić i przeglądać zmiany w dokumencie.

Alt+Kropka, R lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wybór widoku, otwarcie okienka Nawigacja, wyświetlenie Nagłówka i stopki oraz korzystanie z funkcji Powiększenie widoku dokumentu.

Alt+Kropka, W lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, W

Początek strony

Korzystanie z funkcji wyszukiwania

Aby znaleźć opcję lub szybko wykonać akcję, użyj pola tekstowego Wyszukaj. Aby dowiedzieć się więcej o funkcji wyszukiwania, przejdź do artykułu Znajdź to, czego potrzebujesz, korzystając z funkcji Microsoft Search.

Uwaga: Zależnie od używanej wersji pakietu Microsoft 365, pole tekstowe Wyszukaj znajdujące się u góry okna aplikacji może być natomiast nazwane Powiedz mi. Oba oferują w znacznym stopniu podobne możliwości, ale niektóre opcje i wyniki wyszukiwania mogą różnić się.

 1. Zaznacz element lub umieść kursor w dokumencie, prezentacji lub arkuszu kalkulacyjnym, w którym chcesz wykonać akcję.

 2. Aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz wyrazy dotyczące akcji, którą chcesz wykonać. Na przykład jeśli chcesz dodać listę punktowaną, wpisz punktory.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby przejrzeć wyniki wyszukiwania.

 5. Po odnalezieniu właściwego wyniku naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć w celu wykonania akcji.

Praca z menu i kartami wstążki

Poniższe skróty pozwalają zaoszczędzić czas podczas pracy z kartami i menu wstążki.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty na wstążce i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt+Kropka lub Alt+Klawisz logo systemu Windows. Aby przejść do innej karty, użyj klawisza dostępu lub klawisza Tab.

Po wybraniu karty Wstążki przenieś fokus na polecenia kart.

Enter, a następnie klawisz Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Zwijanie i rozwijanie wstążki.

Ctrl+F3

Początek strony

Nawigowanie po dokumencie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora w prawo o jeden wyraz.

Ctrl+strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w lewo o jeden wyraz.

Ctrl+strzałka w lewo

Przeniesienie kursora w górę o jeden akapit.

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół o jeden akapit.

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wiersza.

Home

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wiersza.

End

Przeniesienie kursora na początek dokumentu.

Ctrl+Home

Przeniesienie kursora na koniec dokumentu.

Ctrl+End

Zaznaczenie tekstu.

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w prawo

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w lewo

Zaznaczenie akapitu powyżej.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w górę

Zaznaczenie akapitu poniżej.

Shift+Ctrl+Klawisz strzałki w dół

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza.

Shift+Home

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza.

Shift+End

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku dokumentu.

Shift+Ctrl+Home

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca dokumentu.

Shift+Ctrl+End

Zaznaczenie całej zawartości dokumentu.

Ctrl+A

Początek strony

Edytowanie i formatowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości ze Schowka.

Ctrl+V

Cofnięcie poprzedniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+lewy nawias kwadratowy ([)

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+prawy nawias kwadratowy (])

Zastosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Wyśrodkowanie akapitu.

Ctrl+E

Justowanie akapitu.

Ctrl+J

Tworzenie listy punktowanej.

Skrót klawiaturowy Ctrl+Kropka (.)

Tworzenie listy numerowanej.

Ctrl+ukośnik (/)

Początek strony

Praca z komentarzami

Poniższe skróty klawiaturowe działają tylko wtedy, gdy okienko Komentarze jest otwarte i zaznaczone (jeśli jest używany czytnik zawartości ekranu, okienko powinno mieć fokus).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pokazywanie lub ukrywanie okienka Komentarze.

Alt+Kropka, R, K lub Alt+Klawisz logo systemu Windows, R, K

Dodawanie nowego komentarza.

Ctrl+Alt+M

Przejście do następnego wątku komentarzy lub następnej odpowiedzi w rozwiniętym wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w dół

Przejście do poprzedniego wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w górę

Rozwijanie bieżącego wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w prawo

Zwijanie bieżącego wątku komentarzy.

Klawisz Strzałka w lewo

Przejście do pola odpowiedzi, gdy fokus znajduje się na komentarzu.

Klawisz Tab, klawisz Tab, Enter

Edytowanie komentarza lub odpowiedź na niego, gdy fokus znajduje się na komentarzu lub odpowiedzi.

Klawisz Tab, Enter

Opublikowanie komentarza/odpowiedzi lub zapis edycji.

Ctrl+Enter

Odrzucenie wersji roboczej komentarza/odpowiedzi lub edycji.

Esc

Początek strony

Zobacz też

Centrum pomocy programu Word

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Obsługa czytnika zawartości ekranu w programie Word

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×