Używanie czytnika zawartości ekranu do odpowiadania na pytania zawarte w formularzach lub testach w aplikacji Microsoft Forms

Ikona dekoracyjna. Zawartość czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz odpowiadać na pytania w formularzu lub teście. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i programu JAWS w przeglądarce Microsoft Edge, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

Odpowiadanie na pytania w formularzu lub teście

 1. Formularze i testy programu Microsoft Forms są udostępniane respondentom w formie linku internetowego. Aby rozpocząć odpowiadanie, otwórz link w przeglądarce Microsoft Edge.

 2. Aby przeglądać pytania w formularzu lub tecie, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. W przypadku każdego pytania usłyszysz jego numer i tytuł.

 3. Gdy znajdziesz się na pytaniu, na które chcesz odpowiedzieć, naciśnij klawisz Tab, aby przenieść fokus na treść pytania. Usłyszysz typ pytania. W przypadku pytań obowiązkowych usłyszysz także: „Odpowiedź wymagana”. W przypadku pytań, które pozwalają wybrać tylko jedną opcję odpowiedzi, usłyszysz: "Pojedynczy wybór". W przypadku pytań, które umożliwiają wybranie wielu opcji odpowiedzi, usłyszysz: "Wybór wielokrotny".

 4. Zależnie od typu pytania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pytań wyboru, które umożliwiają tylko jedną odpowiedź, aby przejść do opcji i ją wybrać, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat o opcji i komunikat "Przycisk radiowy". Ta opcja jest zaznaczona.

   W pytaniach wyboru, które umożliwiają wybranie wielu opcji odpowiedzi, aby przejść do opcji i ją wybrać, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat o opcji i komunikat "Pole wyboru, niezaznaczone", a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby ją zaznaczyć. Powtórz te czynności dla każdej opcji, którą chcesz wybrać.

  • W przypadku jedno- i wielo wierszowych pytań tekstowych wpisz odpowiedź w polu tekstowym.

  • W przypadku pytań z ocenami za Narrator wyłącz tryb skanowania i naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz odpowiednią ocenę. W programie JAWS używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aż usłyszysz ocenę, którą chcesz uzyskać.

  • W przypadku pytań dotyczących dat wprowadź odpowiednią datę w formacie DD-MM-RRRR.

  • W przypadku pytań rankingu użyj klawisza Tab lub klawiszy Shift+Tab, aby przeglądać elementy na liście. Usłyszysz bieżącą klasyfikację elementu, jego nazwę i "Opcja Przenieś w górę, przenieś opcję w dół".

   Aby przenieść element w górę w rankingu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przenieś opcję w górę”, a następnie naciśnij raz klawisz Enter dla każdej pozycji, o którą chcesz przenieść element.

   Aby przenieść element w dół w rankingu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przenieś opcję w dół”, a następnie naciśnij raz klawisz Enter dla każdej pozycji, o którą chcesz przenieść element.

  • W przypadku pytań skali Likerta użyj klawisza Tab lub klawiszy Shift + Tab, aby przeglądać stwierdzenia.

   W przypadku każdej instrukcji użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przejść do przycisku dla poszczególnych odpowiedzi. 

  • W przypadku pytań wymagających przekazania plików naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie systemu Windows. Przejdź do pliku, który chcesz przekazać, i naciśnij klawisz Enter.

  • W przypadku pytań Net Promoter Score użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przejść do poszukiwanej wartości.

 5. Aby przejść do następnego pytania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pytanie. Odpowiedz na pytanie zgodnie z powyższymi instrukcjami.

 6. Gdy wszystko będzie gotowe do przesłania odpowiedzi, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Prześlij”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system macOS czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Safari, możesz odpowiadać na pytania w formularzu lub teście.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

Odpowiadanie na pytania w formularzu lub teście

 1. Formularze i testy programu Microsoft Forms są udostępniane respondentom w formie linku internetowego. Aby rozpocząć odpowiadanie, otwórz link w przeglądarce Safari.

 2. Naciskaj klawisze Control + Option + Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, aby poruszać się po formularzu lub teście. W przypadku każdego pytania usłyszysz jego numer i tytuł.

 3. Naciśnij klawisze Control + Option + Strzałka w prawo, aby przenieść fokus na treść pytania. Usłyszysz typ pytania. W przypadku pytań obowiązkowych usłyszysz także: „Odpowiedź wymagana”.

 4. Zależnie od typu pytania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pytań wyboru przeglądaj przyciski radiowe opcji odpowiedzi za pomocą klawiszy Control + Option + Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, a następnie wybierz właściwy przycisk klawiszem Spacja.

   Jeśli pytanie umożliwia zaznaczenie wielu opcji, przejrzyj pola wyboru opcji odpowiedzi za pomocą klawiszy Control + Option + Strzałka w lewo i Strzałka w prawo, a następnie zaznacz właściwe za pomocą klawisza Spacja.

  • W przypadku jednowierszowych lub wielowierszowych pytań tekstowych wpisz odpowiedź w polu tekstowym.

  • W przypadku pytań z ocenami naciskaj klawisze Control + Option + Shift + Strzałka w dół, aby używać suwaka oceny, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby wybrać właściwą ocenę.

  • W przypadku pytań dotyczących dat wprowadź wybraną datę w formacie DD-MM-RRRR lub naciskaj klawisze Control + Option + Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Selektor dat”, naciśnij klawisz Return, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz właściwą datę w selektorze dat. Naciśnij klawisz Return, aby zamknąć selektor dat i wrócić do pytania.

  • W przypadku pytań rankingu naciśnij klawisze Control + Option + Shift + Strzałka w dół, aby przenieść fokus do pola listy rankingu. Przeglądaj elementy w polu listy za pomocą klawiszy Control + Option + Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Aby przenieść element w górę w rankingu, naciśnij raz klawisz Tab, a następnie naciśnij raz klawisz Return dla każdej pozycji, o którą chcesz przenieść element. Aby przenieść element w dół w rankingu, naciśnij dwukrotnie klawisz Tab, a następnie naciśnij raz klawisz Return dla każdej pozycji, o którą chcesz przenieść element. Naciśnij klawisze Control + Option + Shift + Strzałka w górę, aby przenieść fokus poza pole listy

  • W przypadku pytań skali Likerta poruszaj się po tabeli za pomocą klawiszy Control + Option + Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. W przypadku każdego stwierdzenia przejdź do przycisku radiowego właściwej odpowiedzi, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby ją zaznaczyć.

  • W przypadku pytań wymagających przekazania plików naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie systemu macOS. Przejdź do pliku, który chcesz przekazać, i naciśnij klawisz Return.

  • W przypadku pytań Net Promoter Score naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz właściwą wartość.

 5. Naciśnij klawisze Control + Option + Strzałka w prawo, aby przenieść fokus do następnego pytania, a następnie powtórz kroki 3 i 4.

 6. Gdy wszystko będzie gotowe do przesłania odpowiedzi, naciskaj klawisze Control + Option + Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Prześlij”, a następnie naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system iOS czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Safari, możesz odpowiadać na pytania w formularzu lub teście.

Uwagi: 

Odpowiadanie na pytania w formularzu lub teście

 1. Formularze i testy programu Microsoft Forms są udostępniane respondentom w formie linku internetowego. Aby rozpocząć odpowiadanie, otwórz link w przeglądarce Safari.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby poruszać się po formularzu lub teście. W przypadku każdego pytania usłyszysz jego numer i tytuł.

 3. Szybko przesuń w prawo, aby przenieść fokus na treść pytania. Usłyszysz typ pytania. W przypadku pytań obowiązkowych usłyszysz także: „Odpowiedź wymagana”.

 4. Zależnie od typu pytania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pytań wyboru usłyszysz każdą opcję i komunikat „Przycisk radiowy”. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać opcje, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać właściwą opcję.

   Jeśli pytanie umożliwia zaznaczenie wielu opcji, usłyszysz każdą opcję i komunikat „Pole do zaznaczania”. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać opcje, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać właściwą opcję.

  • W przypadku jednowierszowych lub wielowierszowych pytań tekstowych wprowadź odpowiedź w polu tekstowym za pomocą klawiatury ekranowej.

  • W przypadku pytań dotyczących dat użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić datę w formacie DD-MM-RRRR, lub szybko przesuń w prawo, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć selektor dat. W selektorze dat szybko przesuwaj w prawo lub w dół, aby znaleźć właściwą datę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją zaznaczyć.

  • W przypadku pytań skali Likerta usłyszysz każde stwierdzenie oraz przyciski radiowe opcji odpowiedzi. Szybko przesuwaj w lewo lub prawo, aby znaleźć właściwą odpowiedź, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W przypadku pytań wymagających przekazania plików szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przekaż plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę źródła, z którego chcesz przekazać plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Znajdź plik, który chcesz przekazać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć ten plik.

  • W przypadku pytań Net Promoter Score szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz właściwą wartość, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją zaznaczyć.

 5. Szybko przesuń w prawo, aby przejść do następnego pytania, a następnie powtórz kroki 3 i 4.

 6. Gdy wszystko będzie gotowe do przesłania odpowiedzi, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Prześlij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms i funkcji TalkBack, wbudowanego w system Android czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Chrome, możesz odpowiadać na pytania w formularzu lub teście.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

Odpowiadanie na pytania w formularzu lub teście

 1. Formularze i testy programu Microsoft Forms są udostępniane respondentom w formie linku internetowego. Aby rozpocząć odpowiadanie, otwórz link w przeglądarce Chrome.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby poruszać się po formularzu lub teście. W przypadku każdego pytania usłyszysz jego numer i tytuł.

 3. Szybko przesuń w prawo, aby przenieść fokus na treść pytania. Usłyszysz typ pytania. W przypadku pytań obowiązkowych usłyszysz także: „Odpowiedź wymagana”.

 4. Zależnie od typu pytania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku pytań wyboru usłyszysz każdą opcję i komunikat „Przycisk radiowy”. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać opcje, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać właściwą opcję.

   Jeśli pytanie umożliwia zaznaczenie wielu opcji, usłyszysz każdą opcję i komunikat „Pole do zaznaczania”. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać opcje, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać właściwą opcję.

  • W przypadku jednowierszowych lub wielowierszowych pytań tekstowych wprowadź odpowiedź w polu tekstowym za pomocą klawiatury ekranowej.

  • W przypadku pytań dotyczących dat użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić datę w formacie DD-MM-RRRR, lub szybko przesuń w prawo, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć selektor dat. W selektorze dat szybko przesuwaj w prawo lub w dół, aby znaleźć właściwą datę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją zaznaczyć.

  • W przypadku pytań rankingu szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aby poruszać się po elementach na liście rankingu. Aby zmienić kolejność elementów, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy usłyszysz nazwę elementu, który chcesz przenieść w górę lub w dół, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przenieś opcję w górę” lub „Przenieś opcję w dół”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść element o jedno miejsce w górę lub w dół.

  • W przypadku pytań skali Likerta usłyszysz każde stwierdzenie oraz przyciski radiowe opcji odpowiedzi. Szybko przesuwaj w lewo lub prawo, aby znaleźć właściwą odpowiedź, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W przypadku pytań wymagających przekazania plików szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przekaż plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę źródła, z którego chcesz przekazać plik, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Znajdź plik, który chcesz przekazać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć ten plik.

  • W przypadku pytań Net Promoter Score szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz właściwą wartość, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją zaznaczyć.

 5. Szybko przesuń w prawo, aby przejść do następnego pytania, a następnie powtórz kroki 3 i 4.

 6. Gdy wszystko będzie gotowe do przesłania odpowiedzi, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Prześlij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×