We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Chcesz dowiedzieć się, jak udostępnić lub delegować swój kalendarz?

Czy jesteś administratorem IT, który chce dowiedzieć się więcej o nowej platformie kalendarzy udostępnionych?

Wprowadziliśmy ulepszenia w sposobie synchronizacji między aplikacjami kalendarzy udostępnionych w Microsoft 365. Pozostała część tego artykułu ma na celu ułatwienie administratorom IT zrozumienia wprowadzanych zmian.

Ulepszenia dotyczą tylko kalendarzy udostępnionych osobom korzystającym z Exchange Online. Nie ma żadnych zmian dotyczących kalendarzy udostępnianych, gdy kalendarz jednej osoby jest hostowany lokalnie w Exchange.

Razem z tymi ulepszeniami administratorzy IT i użytkownicy ich organizacji mogą oczekiwać:

Ulepszenia

Podstawowe ulepszenia udostępniania można podsumować w następujący sposób:

 1. Użytkownicy mogą udostępniać swój kalendarz z dowolnej wersji programu Outlook i mieć te same opcje uprawnień we wszystkich wersjach.

 2. Użytkownicy mogą łatwo akceptować zaproszenia kalendarza udostępnionego z dowolnej aplikacji Outlook i wyświetlać te kalendarze udostępnione na wszystkich swoich urządzeniach.

 3. Użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie swoje kalendarze udostępnione na dowolnym urządzeniu lub w aplikacji kalendarza. Jeśli ktoś wprowadzi zmianę w kalendarzu udostępnionym, wszystkie inne osoby współużytkujące kalendarz natychmiast zobaczą zmiany. Użytkownicy zauważą również ulepszenia wydajności podczas przeglądania i edytowania kalendarzy udostępnionych. Korzystanie z kalendarza udostępnionego będzie równie szybkie i niezawodne, jak zarządzanie własnym kalendarzem użytkownika.

Gdy użytkownik udostępni swój kalendarz innym osobom dzisiaj, zobaczą one ulepszony kalendarz udostępniony po zaakceptowaniu zaproszenia. Jeśli jednak udostępnią one swój kalendarz innym osobom przed włączeniem tych zmian, nie zobaczą oni automatycznie tych ulepszeń.

Aby uaktualnić istniejące udostępnione kalendarze do nowego środowiska kalendarzy udostępnionych, poproś użytkowników o wykonanie instrukcji podanych w punkcie Uaktualnienie istniejącego kalendarza udostępnionego do nowego modelu w dalszej części tego artykułu. Po przeprowadzeniu przez użytkowników uaktualnienia do nowego modelu kalendarze udostępnione zostaną zsynchronizowane z ich telefonami komórkowymi. W przyszłości istniejące kalendarze udostępnione będą uaktualniane automatycznie, ale nie ma jeszcze harmonogramu tego automatycznego procesu uaktualniania.

Przy włączonej błyskawicznej synchronizacji udostępniony kalendarz natychmiast odzwierciedla zmiany wprowadzone przez innych użytkowników. Obecnie nie wszystkie typy kalendarzy udostępnionych obsługują błyskawiczną synchronizację. Poniższe sekcje opisują typy kalendarzy udostępnionych i aplikacje kalendarza obsługujące błyskawiczną synchronizację.

Błyskawiczna synchronizacja jest włączona tylko wtedy, gdy obaj użytkownicy są w tej samej dzierżawie Microsoft 365 lub jeśli kalendarz jest udostępniony przez użytkownika Outlook.com.

Poniższa tabela zawiera więcej szczegółowych informacji o różnych typach konfiguracji, które obsługują błyskawiczną synchronizację. W przyszłości błyskawiczna synchronizacja zostanie włączona dla wszystkich kalendarzy udostępnianych między użytkownikami Microsoft 365 i Outlook.com.

Właściciel kalendarza

Adresat udostępnionego kalendarza

Włączona synchronizacja błyskawiczna

Uwagi

Microsoft 365

Microsoft 365
(ta sama dzierżawa)

Microsoft 365

Microsoft 365
(inna dzierżawa)

Synchronizacja odbywa się w przybliżeniu co trzy godziny.

Jeśli udostępnianie zewnętrzne nie jest dozwolone dla dzierżawy właściciela kalendarza, jest to traktowane jakby kalendarz był udostępniany użytkownikowi z innej firmy.

Microsoft 365

Outlook.com lub
usługa innej firmy, taka jak Gmail.com

Obecnie ta konfiguracja generuje adres URL subskrypcji kalendarza internetowego (ICS). Adresat kalendarza udostępnionego dodaje kalendarz udostępniony za pomocą adresu URL pliku ICS a synchronizacja zależy od usługi kalendarza adresata.

Jeśli adresat jest na przykład w Outlook.com, kalendarz będzie aktualizowany w przybliżeniu co trzy godziny. Jeśli adresat korzysta z poczty Gmail.com, kalendarz może być aktualizowany co 24–48 godzin.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Usługa innej firmy, taka jak Gmail.com

Obecnie ta konfiguracja generuje adres URL pliku ICS. Adresat dodaje kalendarz udostępniony za pomocą adresu URL pliku ICS a synchronizacja zależy od usługi kalendarza adresata.

Jeśli adresat jest na przykład w Outlook.com, kalendarz będzie aktualizowany w przybliżeniu co trzy godziny. Jeśli adresat korzysta z poczty Gmail.com, kalendarz może być aktualizowany co 24–48 godzin.

Aplikacje obsługujące błyskawiczną synchronizację:

 • Outlook dla systemu Windows

 • Outlook dla komputerów Mac

 • Aplikacja Outlook w sieci Web (OWA)

 • Outlook dla systemu iOS

 • Outlook dla systemu Android

 • REST i aplikacje programu Exchange ActiveSync

Uwaga:  Exchange Interfejs API usług internetowych (EWS) nie będzie obsługiwał błyskawicznej synchronizacji.

Outlook dla systemu Windows: Użytkownicy mogą sprawdzić, czy ulepszenia kalendarza udostępnionego są włączone lub wyłączone, wykonując instrukcje podane w tym artykule

Outlook dla komputerów Mac: Jeśli użytkownik wyświetli udostępniony kalendarz w programie Outlook dla komputerów Mac, zobaczy nowe środowisko synchronizacji, jeśli kalendarz został dodany przez zaakceptowanie zaproszenia do udostępniania lub jeśli użytkownik dodał ten kalendarz udostępniony za pośrednictwem pozycji Plik > Otwórz folder innego użytkownika. Jeśli jednak użytkownik dodał konto jako konto pełnomocnika, będą one znajdować się w starej wersji środowiska synchronizacji. Zmiany mogą pojawiać się szybciej w aplikacjach Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS i Outlook dla systemu Android.

Outlook w sieci Web, w systemie iOS i Android: Jeśli użytkownik wyświetla to w aplikacji Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android, jest używane nowe środowisko synchronizacji.

Szczegóły techniczne ulepszeń kalendarza udostępnionego

W tej sekcji opisano, jak zostały uzyskane te ulepszenia i co uległo zmianie w architekturze kalendarzy udostępnionych w Microsoft 365.

Terminologia

Oto niektóre terminy, których będziemy używać w tej dyskusji:

 • Kalendarz udostępniony: Kalendarza udostępniony z uprawnieniami do wyświetlania, edytowania i delegowania

 • Właściciel: Osoba, kalendarz której jest udostępniany

 • Adresat: Osoba, dla której udostępniany jest kalendarz

 • Stary model: Stare zachowanie kalendarzy udostępnionych

 • Nowy model: Nowe zachowanie kalendarzy udostępnionych

Ulepszenia mają zastosowanie tylko do kalendarzy udostępnionych między użytkownikami w Exchange Online. Nie ma żadnych zmian w kalendarzach udostępnionych, gdy jeden z użytkowników jest hostowany lokalnie w Exchange.

Atrybut

Stary model

Nowy model

Sposób przechowywania kalendarza udostępnionego

Wpis (podobny do hiperlinku) jest przechowywany w skrzynce pocztowej adresata. Wpis wskazuje skrzynkę pocztową właściciela, ale nie przechowuje żadnych danych kalendarza w skrzynce pocztowej adresata.

Nowy kalendarz jest tworzony w skrzynce pocztowej adresata i ten kalendarz będzie zawierał kopię kalendarza właściciela (poczynając rok przed datą akceptacji).

Jak adresat uzyskuje dostęp do kalendarza udostępnionego

Odczytuje i zapisuje bezpośrednio ze skrzynki pocztowej właściciela.

Odczytuje z lokalnej kopii kalendarza udostępnionego przechowywanego w skrzynce pocztowej adresata. Ale zapisuje bezpośrednio w skrzynce pocztowej właściciela i synchronizuje z lokalną kopią kalendarza udostępnionego w skrzynce pocztowej adresata. 

Jak kalendarz udostępniony synchronizuje zmiany

Aplikacja okresowo sprawdza skrzynkę pocztową właściciela pod kątem zmian i synchronizuje je.

Usługa natychmiast synchronizuje zmiany w kopii lokalnej adresata. Wyzwala to powiadomienie aktywne (typu „push”) do aplikacji, która natychmiast synchronizuje zmiany.

Aplikacje, których adresat może użyć, aby uzyskać dostęp do kalendarza udostępnionego

 • Outlook dla systemu Windows

 • Outlook dla komputerów Mac

 • Outlook w sieci Web

 • Outlook dla systemu Windows

 • Outlook dla komputerów Mac

 • Outlook w sieci Web

 • Outlook dla systemu iOS

 • Outlook dla systemu Android

 • Wszystkie aplikacje REST i EAS

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz punkt Różnice funkcjonalne w nowym modelu kalendarzy udostępnionych w dalszej części tego artykułu.

Użytkownicy, którzy zaakceptują nowe zaproszenie do kalendarza udostępnionego przy użyciu najnowszej wersji klienta programu Outlook, automatycznie rozpoczną korzystanie z nowego modelu udostępniania kalendarza.

Najprostszym sposobem, w jaki użytkownik może sprawdzić, czy ma ulepszenia (czyli nowy model udostępniania kalendarza), jest sprawdzenie, czy kalendarz udostępniony jest wyświetlany na jego telefonie komórkowym. Jeśli jest, kalendarz udostępniony został już uaktualniony do nowego modelu. Użytkownicy programu Outlook dla systemu Windows mogą sprawdzić, czy włączono dla nich ulepszenia kalendarza udostępnionego, korzystając z instrukcji podanych w tym artykule.

W przypadku korzystania z najnowszej wersji klienta programu Outlook, kalendarz udostępniony użytkownikowi powinien automatycznie przełączać się do korzystania z nowych ulepszeń udostępniania Kalendarza. Jeśli jednak tak się nie stanie, użytkownik może ponownie utworzyć kalendarz udostępniony przy użyciu jednej z dwóch poniższych opcji:

 • Właściciel kalendarza ponownie udostępnia swój kalendarz. Właściciel kalendarza może to zrobić z dowolnej aplikacji Outlook, w tym Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android. Następnie użytkownik powinien zaakceptować zaproszenie do kalendarza udostępnionego przy użyciu nowszej wersji klienta programu Outlook (jeśli użytkownik zaakceptuje zaproszenie przy użyciu starszej wersji programu Outlook, kalendarz udostępniony nie zostanie włączony ze zaktualizowanymi ulepszeniami). Istniejące kalendarze udostępnione nie muszą być usunięte przed ponownym zaakceptowaniem.

 • Użytkownik usunie i ponownie otworzy kalendarz. Ta opcja nie wymaga monitowania właściciela o ponowne udostępnienie kalendarza. Użytkownik musi po prostu użyć nowszej wersji klienta programu Outlook do usunięcia i ponownego otwarcia kalendarza udostępnionego. Spowoduje to automatyczne zaktualizowanie kalendarza, jeśli użytkownikowi jawnie udzielono dostępu do kalendarza właściciela. Jeśli użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem domyślnej grupy (moja organizacja) lub za pośrednictwem grupy zabezpieczeń, jego kopia kalendarza nie zostanie uaktualniona. Jeśli użytkownik wykonuje tę akcję w programie Outlook dla systemu Windows, klient programu Outlook musi być włączony dla ulepszeń, zgodnie z opisem w tym artykule.

Uwaga: W aplikacji Outlook dla systemu iOS i Android opcja dodania kalendarza udostępnionego jest dostępna w module kalendarza: Kliknij obraz profilu w lewym górnym rogu, aby wyświetlić listę kalendarzy, kliknij ikonę + w lewym górnym rogu i wybierz pozycję Dodaj kalendarze udostępnione.

Metody synchronizacji kalendarzy udostępnionych

W tej sekcji opisano, gdzie i kiedy występuje błyskawiczna synchronizacja dla bieżącego stanu prac. W poniższej tabeli przedstawiono typy synchronizacji istniejące dla kalendarzy udostępnionych w nowym modelu.

Metoda aktualizacji

Jak synchronizować zmiany

Obsługiwane kalendarze (obecnie)

Natychmiastowe aktualizacje

Zmiany są synchronizowane natychmiast. Dotyczy to kalendarzy udostępnionych między użytkownikami tej samej dzierżawy Microsoft 365 lub udostępnionych przez użytkownika Outlook.com.

 • Udostępniony przez użytkownika Outlook.com użytkownikowi usługi Outlook.com lub użytkownikowi Microsoft 365.

 • Udostępnione między użytkownikami usługi Microsoft 365 w tej samej dzierżawie.

Okresowe aktualizacje

Okresowe synchronizowanie zmian (w większości przypadków w ciągu trzech godzin). Adresaci nie zobaczą zmian w kalendarzu udostępnionym od razu, ale kopia będzie aktualizowana co kilka godzin.

 • Udostępnione między użytkownikami Microsoft 365 w różnych dzierżawach z włączonym udostępnianiem zewnętrznym.

Subskrypcja ICS

Adres URL subskrypcji kalendarza internetowego (ICS) jest generowany, gdy kalendarz jest udostępniany. Adresat może użyć tego adresu URL, aby dodać kalendarz udostępniony do dowolnej używanej usługi kalendarza. Za pomocą adresów URL ICS usługa kalendarza adresata wybiera, kiedy zsynchronizować kalendarz, aby otrzymać nowe aktualizacje. Jeśli adresat jest użytkownikiem Outlook.com synchronizacja będzie następować w przybliżeniu co trzy godziny.

 • Udostępniane między użytkownikami Microsoft 365 w różnych dzierżawach z wyłączonym udostępnianiem zewnętrznym.

 • Udostępniony przez użytkownika Microsoft 365 użytkownikowi Outlook.com.

 • Udostępniony przez użytkownika Microsoft 365 lub usługę Outlook.com osobie używającej usługi kalendarza innej firmy, takiej jak Gmail.

Błyskawiczna synchronizacja dla udostępniania poza dzierżawą nie jest obecnie obsługiwana. Chociaż udostępnianie jest możliwe w tych konfiguracjach, synchronizacja będzie przeprowadzana okresowo. Istnieją dwa rodzaje udostępniania między dzierżawami:

 • Microsoft 365 innemu użytkownikowi Microsoft 365 (jeśli udostępnianie zewnętrzne jest włączone).

  Jest tworzony kalendarz udostępniony w pełni, ale synchronizacja będzie przeprowadzana w przybliżeniu co trzy godziny. Błyskawiczna synchronizacja zostanie ostatecznie włączona dla tej konfiguracji.

 • Microsoft 365 dla użytkownika Outlook.com. Jeśli udostępnianie zewnętrzne jest wyłączone, udostępnianie innemu użytkownikowi Microsoft 365 również należy do tej grupy.

  Adres URL ICS jest generowany podczas udostępniania, co umożliwia adresatowi użycie go do dodania do dowolnej usługi kalendarza. W ramach subskrypcji ICS usługa kalendarza adresata wybiera, kiedy przeprowadzić synchronizację subskrypcji ICS, aby otrzymać nowe aktualizacje. Jeśli adresat jest użytkownikiem Outlook.com lub Microsoft 365, synchronizacja będzie przeprowadzana w przybliżeniu co trzy godziny.

Udostępnianie użytkownikowi w zewnętrznej usłudze, takiej jak Gmail, to inny rodzaj udostępniania kalendarza. W następujących scenariuszach jest generowany adres URL subskrypcji kalendarza internetowego (ICS) łączący z kalendarzem właściciela. Adresaci mogą użyć tego adresu URL do wyświetlania kalendarza w przeglądarce internetowej lub dodania go do własnej usługi kalendarza, dodając kalendarz internetowy przy użyciu adresu URL ICS. Za pomocą subskrypcji ICS usługa kalendarza adresata wybiera, kiedy zsynchronizować subskrypcję ICS, aby otrzymać nowe aktualizacje. Jeśli adresat jest użytkownikiem Outlook.com synchronizacja będzie następować w przybliżeniu co trzy godziny. Jeśli adresat korzysta z innej usługi kalendarza, takiej jak Gmail.com, synchronizacja może nie następować tak często.

Funkcjonalne różnice w kalendarzach udostępnionych nowego modelu

Kalendarze udostępnione używające nowego modelu różnią się od starego modelu w kilku obszarach funkcjonalnych, takich jak przypomnienia, uprawnienia, delegowane spotkania i klienci innej firmy.

W przeszłości nie było spójnego zestawu opcji poziomu uprawnień dla klientów programu Outlook. W ramach tych ulepszeń zaktualizowani klienci programu Outlook będą wyświetlać uproszczony i spójny zestaw poziomów uprawnień udostępniania.

Starsze poziomy uprawnień

Uproszczone poziomy uprawnień

Nieudostępniane

Nieudostępniane

Brak

Brak

Czas wolny/zajęty

Tylko dostępność

Może wyświetlać, kiedy mam stan zajęty

Czas wolny/zajęty, temat, lokalizacja

Ograniczone szczegóły

Może wyświetlać tytuły i lokalizacje

Recenzent

Pełne szczegóły

Może wyświetlać wszystkie szczegóły

Redaktor

Może edytować

Właściciel

Publikujący redaktor

Publikujący autor

Autor

Autor nieedytujący

Współautor

Niestandardowe

Niestandardowe

Pełnomocnik

Pełnomocnik

Jeśli do zmieniania uprawnień właściciel używa Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS, Outlook dla systemu Android lub aplikacji Outlook dla komputerów Mac, kopia kalendarza adresata jest natychmiast ponownie synchronizowana z nowym poziomem uprawnień.

Jeśli właściciel używa innej aplikacji do zmieniania uprawnień, kalendarz zostanie ponownie zsynchronizowany w ciągu kilku najbliższych godzin, ale nie nastąpi to natychmiast.

Jeśli właściciel usunie w kalendarzu czyjeś uprawnienia, ta akcja zostanie wykryta w ciągu kilku godzin i spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:

 • Jeśli adresat znajduje się w tej samej organizacji, a właściciel kalendarza ma dla użytkownika w swojej organizacji domyślnie ustawione dowolne uprawnienia inne niż Brak, kalendarz adresata zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlał domyślny poziom uprawnień użytkownika. Kalendarz udostępniony pozostanie w nowym modelu, ale może mieć inny poziom uprawnień.

 • Jeśli adresat znajduje się w tej samej organizacji, a właściciel kalendarza nie udostępnia swojego kalendarza użytkownikowi z mojej organizacji (domyślnie), kalendarz udostępniony zostanie usunięty ze skrzynki pocztowej adresata. Adresat nie zobaczy już kalendarza udostępnionego na swojej liście kalendarzy.

 • Jeśli adresat znajduje się w innej organizacji, synchronizacja kalendarza udostępnionego zostanie zatrzymana, ale nie zostanie on usunięty.

Pełnomocnicy zawsze będą mogli wyświetlić wiadomości o delegowanym spotkaniu na swoim telefonie komórkowym, ponieważ zaproszenia są odbierane w ich skrzynkach odbiorczych. Jednak w przeszłości pełnomocnicy nie mieli żadnych informacji czy zaproszenie na spotkanie było dla nich, czy też dla kogokolwiek innego, będącego pełnomocnikiem.

Aby lepiej obsłużyć ten scenariusz, Outlook dla systemu iOS i Outlook dla systemu Android mają dodany interfejs użytkownika, aby było jasne, dla kogo jest przeznaczone zaproszenie na spotkanie. Na przykład uwaga „Odebrane dla Allana Deyonga” na następujących zrzutach ekranu wskazująca, że zaproszenie i wiadomość są dla Allana, a nie dla pełnomocnika.

Zrzut ekranu przedstawiający ekran urządzenia przenośnego z elementem zaproszenia kalendarza. Zrzut ekranu przedstawiający ekran urządzenia przenośnego z elementem poczty.

Nowy model udostępniania kalendarza różni się w kilku scenariuszach dla klientów poczty innej firmy, co zostało opisane poniżej.

 • W klientach EAS adresaci mający uprawnienia tylko do odczytu zobaczą opcję utworzenia spotkania lub udzielenia odpowiedzi na spotkanie w tym kalendarzu tylko do odczytu. Ten sposób spowoduje zapis lokalny w pamięci podręcznej klienta, ale zmiany są odrzucane przez serwer. Zmiany wprowadzone przez adresata nie zostaną uwzględnione w kalendarzu właściciela, ponieważ nie mają one uprawnienia do edytowania. Ten problem występuje, ponieważ klienci EAS nie rozróżniają uprawnień tylko do odczytu oraz do odczytu i zapisu dla kalendarzy udostępnionych i traktują wszystkie kalendarze jako edytowalne.

 • Niektórzy klienci innej firmy mają logikę po stronie klienta, która zawsze dodaje bieżącego użytkownika jako uczestnika spotkania. Dlatego, jeśli użytkownik używa natywnych aplikacji kalendarza na swoim telefonie i wyświetla spotkanie na kalendarzu innej osoby, może zobaczyć swoje nazwisko na liście uczestników. Występuje to tylko wtedy, gdy wyświetla on kalendarz w aplikacji kalendarza innej firmy — gdy wyświetla to samo spotkanie na Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android, nie zobaczy swojego nazwiska na liście uczestników.

 • Nie obsługujemy ulepszeń kalendarza udostępnionego dla klientów opartych na EW, więc ulepszenia są niedostępne w dowolnej aplikacji kalendarza używającej EWS, takiej jak system Mac OS X.

  Uwagi: 

  • Starsze wersje aplikacji Outlook dla komputerów Mac używają usług EWS i wyświetlają starsze kalendarze udostępnione, które nie oferują tych ulepszeń.

  • Aplikacja kalendarza w systemie Mac OS X używa EWS i wyświetla starsze kalendarze udostępnione, które nie mają tych ulepszeń.

Często zadawane pytania

 • Kiedy te ulepszenia będą zmienią stan „wersja zapoznawcza” w programie Outlook dla systemu Windows?

 • Ukończyliśmy korzystanie z „wersji zapoznawczej” środowiska we wszystkich kanałach aktualizacji platformy M365 (bieżący kanał, miesięczny kanał dla przedsiębiorstw i półroczny kanał). Ulepszenia kalendarza udostępnionego są automatycznie włączone dla Bieżącego kanału i Miesięcznego kanału przedsiębiorstwa, począwszy od wersji 2112, a dla Półrocznego kanału dla przedsiębiorstw począwszy od wersji 2202. Zdecydowanie zalecamy umieszczanie pełnomocników w miesięcznym kanale przedsiębiorstwa lub w bieżącym kanale w celu uzyskania najlepszego środowiska i najnowszych ulepszeń.

 • Nie chcę, aby kalendarze moich użytkowników były synchronizowane na telefonach komórkowych. Jakiego ustawienia mam użyć, aby wyłączyć tę funkcję?

 • Obecnie nie mamy żadnych planów umożliwiających wyłączenie ulepszeń kalendarza dla dzierżawy.

 • Moi użytkownicy martwią się użyciem danych podczas synchronizacji kalendarzy udostępnionych na swoich telefonach komórkowych. Co mam im powiedzieć?

  Jeśli wyczyścisz opcję kalendarza udostępnionego na liście kalendarzy, Outlook dla systemu iOS i Outlook dla systemu Android nie będą synchronizować kalendarzy, które nie są zaznaczone. Większość mobilnych aplikacji kalendarza powinno również działać w ten sposób.

 • Czy dotyczy to też kalendarzy zasobów?

  Wszelkie kalendarze, które mogą być używane, są uprawnione do tych ulepszeń. Jeśli użytkownik udostępni swój kalendarz, kalendarz udostępnionej skrzynki pocztowej lub kalendarz skrzynki pocztowej zasobu, a adresat zaakceptuje to przy użyciu Outlook w sieci Web, Outlook dla systemu iOS lub Outlook dla systemu Android, zobaczy on te ulepszenia.

  Jednak, w szczególności dla skrzynek pocztowych zasobów, istnieją pewne niespójności w sposobie wyświetlania uprawnień na liście uprawnień programu Outlook w porównaniu z listą uprawnień w Centrum administracyjnym. Pracujemy nad uspójnieniem wyświetlania uprawnień. Jednak funkcje kalendarza udostępnionego działają zgodnie z powyższym szczegółowym opisem dla kalendarzy skrzynki pocztowej zasobu, a adresat będzie mógł wyświetlić kalendarz zasobu na swoim telefonie komórkowym.

 • Czy obsługujecie teraz udostępnianie kalendarza dla grup Microsoft 365?

  Jeszcze nie, ale mamy to wysoko na naszej liście. Obecnie możesz udostępniać wyłącznie kalendarze poszczególnym użytkownikom lub grupom zabezpieczeń.

 • Czy te zmiany ułatwią posiadanie przez jedną osobę wielu pełnomocników kalendarza?

  Te ulepszenia, szczególnie szybsza synchronizacja, ułatwią wielu osobom zarządzanie tym samym kalendarzem, ale scenariusz wielu pełnomocników nie jest celem tych początkowych ulepszeń. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, tylko jeden pełnomocnik powinien zarządzać kalendarzem udostępnionym.

 • Czy są jakieś inne problemy, o których należy wiedzieć?

  Artykuł Znane problemy z ulepszeniami udostępnionego kalendarza klasycznego programu Outlook zawiera listę ostatnich znanych problemów.

Ulepszenia Kalendarza na różnych klientach

Poniżej znajduje się podsumowanie ulepszeń kalendarza dla klientów programu Outlook.

Ulepszenie

Internet

KS*

Komputer Mac*

iOS

Android

Udostępnianie kalendarza z uproszczonymi uprawnieniami

✔***

Akceptacja kalendarza, aby należał on do nowego modelu

✔***

Synchronizowanie natychmiast za pośrednictwem nowego modelu

✔**

✔***

*Dotyczy tylko klientów, którzy zakupili aplikacje Platformy Microsoft 365 w ramach subskrypcji miesięcznej lub rocznej i którzy zainstalowali pakiet Office przy użyciu technologii Szybka instalacja (C2R).

**Domyślnie włączone dla Miesięcznego kanału dla przedsiębiorstw i Bieżącego kanału w wersji 2112 lub nowszej i domyślnie włączone dla klientów korzystających z Półrocznego kanału począwszy od wersji 2202.

***Dostępne od wersji 16.23.326.1.

Tematy pokrewne

Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm
Delegowanie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web dla firm
Zarządzanie kalendarzem innej osoby w aplikacji Outlook w sieci Web

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×