Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla programu Microsoft Lync Server 2013

Ostatnia aktualizacja: luty 2013

Spis treści

Archiwizowanie

Kanał aktywności

Usługa książki adresowej

Kontrola ruchu połączeń

Zbieranie i raportowanie danych rekordów szczegółów połączeń

Delegowanie połączeń

ID wywołującego

Wyświetlanie nazwy strony dzwoniącej

Rejestrowanie po stronie klienta

Połączenia alarmowe (112, 999)

Infrastruktura lokalizacji

Serwer aplikacji Lync Web App

Aspekty lokalizacji obejścia serwera pośredniczącego

Załączniki do spotkania

Przesyłanie plików w sesjach równorzędnych

Trwałe rozmowy grupowe

Obraz osobisty

Uwierzytelnianie numerem PIN

Ankiety

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Tryb prywatności

Linia prywatna

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Kontrola dostępu oparta na rolach

Nagrywanie

Usługa grupy odpowiedzi — anonimizacja agenta

Rejestrowanie po stronie serwera

Raportowanie błędów logowania

Wyszukiwanie kwalifikacji

Przycinanie inteligentne

Ujednolicony magazyn kontaktów

Poprawa jakości głosu

Współpraca za pomocą tablicy

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, zalecamy przeczytanie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync, jak również tego uzupełnienia.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2013 w przedsiębiorstwie i korzystania z niego. Jeśli firma używa programu Lync Server jako części rozwiązania lub usługi online (to znaczy inna firma, np. Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przekazane tej innej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przekazywanych tej innej firmie, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa lub usługodawcą.

Archiwizowanie

Działanie funkcji: Archiwizowanie zapewnia organizacjom, które mogą podlegać wymaganiom przechowywania dokumentów ze względu na przepisy prawne lub branżowe albo wewnętrzne, metodę archiwizowania pewnych elementów komunikacji i danych dotyczących użycia związanych z programem Lync w celu spełnienia tych wymagań.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja archiwizowania zapisuje zawartość wiadomości błyskawicznych w sesjach równorzędnych i wielostronnych, zawartość konferencji, w tym zawartość przekazaną (na przykład materiały informacyjne) i związaną ze zdarzeniami (na przykład dołączanie, opuszczanie, przekazywanie, udostępnianie i zmiany widoczności) na serwerze skonfigurowanym przez administratora przedsiębiorstwa. Transfery plików w sesjach równorzędnych, przekaz audio/wideo konwersacji równorzędnych, udostępnianie aplikacji podczas konwersacji równorzędnych, adnotacje podczas konferencji i ankiety nie mogą być archiwizowane. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Umożliwia organizacji archiwizowanie zawartości w celu spełnienia branżowych, prawnych i organizacyjnych wymagań przechowywania informacji.

Wybór i kontrola: Archiwizowanie jest domyślnie wyłączone. Dla tej funkcji nie jest dostępna kontrola na poziomie użytkownika — zarządza nią administrator przedsiębiorstwa.

 • Na stronie Ustawienia monitorowania i archiwizacji zaktualizuj sekcje Zasady archiwizacji i Konfiguracja archiwizacji.

Aby włączyć integrację z programem Exchange:

 • Na stronie Ustawienia monitorowania i archiwizacji zaktualizuj sekcję Konfiguracja archiwizacji.

Uwaga: Po włączeniu integracji z programem Exchange użytkownicy obsługiwani w programie Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszym muszą być zarządzani przy użyciu panelu sterowania programu Exchange.

Kanał aktywności

Działanie funkcji: Kanał aktywności pozwala użytkownikom końcowym na wyświetlanie „powiadomień społecznościowych” od kontaktów z listy kontaktów. Pozwala także użytkownikowi końcowemu na pokazywanie innym osobom jego najnowszych notatek osobistych, zmian obrazu osobistego i zmian stanowiska lub lokalizacji biura.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Użytkownicy końcowi będą publikować następujące informacje w programie Microsoft Lync 2013 przez funkcję obecności:

 • Godzina aktualizacji zdjęcia firmowego (z katalogu firmy, takiego jak usługi domenowe Active Directory)

 • Obraz sieci Web (przesłany przez użytkownika końcowego w celu wyświetlenia innym) z godziną aktualizacji

 • Godzina zmiany stanowiska firmowego oraz samo stanowisko (z katalogu firmy)

 • Godzina zmiany lokalizacji biura oraz sama lokalizacja (z katalogu firmy)

 • Historia kilku ostatnich opublikowanych notatek osobistych

 • Notatka o nieobecności w biurze z programu Microsoft Exchange Server

Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Te informacje będą udostępniane kontaktom z listy kontaktów użytkownika końcowego, które wyświetlają jego kanał aktywności i są z nim w relacji określającej poziom prywatności Znajomi i rodzina, Grupa robocza, Współpracownicy lub Kontakty zewnętrzne.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować wewnątrzpasmowe ustawienie PersonalNoteHistoryDepth, które kontroluje liczbę notatek osobistych przechowywanych dla użytkownika końcowego. W przypadku ustawienia równego 0 nie jest przechowywana historia notatek, a tylko bieżąca notatka (podobnie jak we wcześniejszych wersjach). Każdy użytkownik końcowy ma także możliwość niepublikowania niczego w swoim kanale aktywności przez zaznaczenie odpowiedniego ustawienia w oknie dialogowym opcji swojego klienta programu Lync.

Usługa książki adresowej

Działanie funkcji: Usługa książki adresowej umożliwia klientom programu Lync Server, takim jak program Lync 2010 i nowsi klienci komputerowi czy program Lync dla urządzeń przenośnych, wyszukiwanie kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Użytkownik końcowy podaje ciąg wyszukiwania, który jest następnie używany do odszukania dopasowania w bazie danych lub plikach pobierania książki adresowej. Wszystkie pasujące rekordy wyszukane dla danego ciągu wyszukiwania zostaną zwrócone klientowi.

Wykorzystywanie informacji: Informacje w ciągu wyszukiwania zostaną wykorzystane do wyszukania pasujących rekordów.

Wybór i kontrola: Usługa książki adresowej jest domyślnie włączona. Nie ma opcji wyłączenia tej usługi.

Kontrola ruchu połączeń

Działanie funkcji: Kontrola ruchu połączeń umożliwia administratorom przedsiębiorstwa kontrolowanie natężenia ruchu audio/wideo programu Lync Server na łączu WAN.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Kontrola ruchu połączeń zbiera, przetwarza i odbiera adresy IP dzwoniących i odbiorców, informacje o lokalizacji punktu końcowego (wewnątrz lub na zewnątrz sieci firmy) obu stron połączenia oraz informacje o tym, czy połączenie jest realizowane w federacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Administrator przedsiębiorstwa może użyć tych informacji do zarządzania użyciem konkretnego łącza WAN przez połączenia audio/wideo programu Lync Server w firmie.

Wybór i kontrola: Kontrola ruchu połączeń jest domyślnie wyłączona, a administrator przedsiębiorstwa może ją włączyć, przechodząc na stronę ustawień Konfiguracja sieciowa panelu sterowania programu Lync Server i aktualizując ustawienia globalnych zasad włączania zarządzania przepustowością.

Uwaga: Zasady kontroli ruchu połączeń mogą wpłynąć na usługi alarmowe (to znaczy połączenia alarmowe mogą być przekierowywane do nieprawidłowego kanału).

Zbieranie i raportowanie danych rekordów szczegółów połączeń

Działanie funkcji: Zbieranie i raportowanie danych rekordów szczegółów połączeń dotyczy szczegółów rejestracji, komunikacji w sesjach równorzędnych i spotkań za pośrednictwem programu Lync Server.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W przypadku włączenia funkcji dane ze wszystkich rejestracji, z całej komunikacji w sesjach równorzędnych i ze spotkań są zapisywane w bazie danych rekordów szczegółów połączeń. (Zawartość nie jest zapisywana). Dane rekordów szczegółów połączeń są zapisywane w bazie danych serwera monitorowania wdrożonego w przedsiębiorstwie i raportowane w formie zestawu standardowych raportów serwera monitorowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Dane rekordów szczegółów połączeń mogą być używane do sprawdzania historii rejestracji, komunikacji w sesjach równorzędnych i spotkań w organizacji.

Wybór i kontrola: Funkcja rekordów szczegółów połączeń jest domyślnie włączona, ale administrator przedsiębiorstwa musi zainstalować serwer monitorowania, połączony z wewnętrzną bazą danych serwera monitorowania, aby umożliwić zbieranie tych danych. Administrator przedsiębiorstwa może wdrożyć standardowe raporty serwera monitorowania lub utworzyć raporty niestandardowe, badając bazę danych serwera monitorowania.

Delegowanie połączeń

Działanie funkcji: Funkcja delegowania połączeń umożliwia użytkownikowi wyznaczenie jednego lub większej liczby pełnomocników, którzy będą nawiązywać lub odbierać połączenia oraz organizować spotkania online lub dołączać do nich w imieniu użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W trakcie wyznaczania pełnomocników użytkownik musi w procesie konfiguracji podać informacje kontaktowe pełnomocnika. Użytkownik skonfigurowany jako pełnomocnik otrzymuje powiadomienie o tym, że ktoś z jego organizacji wyznaczył go jako pełnomocnika. Gdy pełnomocnik odebrał połączenie w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika, ta osoba otrzymuje pocztą e-mail powiadomienie o tym zdarzeniu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą informacji kontaktowych pełnomocnika program Lync umożliwia mu nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz planowanie spotkań i dołączanie do nich w imieniu osoby, która wyznaczyła go jako pełnomocnika.

Wybór i kontrola: Funkcja delegowania połączeń jest domyślnie wyłączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć i wyłączyć delegowanie połączeń dla organizacji przez zmianę wartości opcji EnableDelegation na Prawda.

Uwaga: Administratorzy przedsiębiorstwa mogą skonfigurować synchronizację pełnomocników kalendarza programu Exchange z programem Lync Server 2010 lub nowszym. Po włączeniu synchronizacji pełnomocnicy kalendarza programu Exchange z odpowiednimi uprawnieniami (równymi lub większymi od uprawnień autora nieedytującego) zostaną automatycznie dodani w programie Lync jako pełnomocnicy. Nie zmienia to jednak ustawień przekazywania połączeń.

ID wywołującego

Działanie funkcji: Funkcja ID wywołującego steruje numerem telefonu wyświetlanym odbiorcy. Administrator przedsiębiorstwa może zdecydować się na zastąpienie ID wywołującego przez ustawienie numeru alternatywnego, który będzie wyświetlany jako ID wywołującego dla wszystkich połączeń wychodzących z organizacji lub z określonego zestawu numerów. Administrator może na przykład tak skonfigurować ID wywołującego, aby zamiast osobistego numeru służbowego użytkownika był wyświetlany ogólny numer firmy.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Numer telefonu użytkownika lub skonfigurowany alternatywny numer telefonu. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Przy nawiązywaniu połączenia u odbiorcy jest wyświetlany numer telefonu użytkownika lub numer alternatywny (jeśli został skonfigurowany).

Wybór i kontrola: Opcję Pomiń ID wywołującego można zaznaczyć lub wyczyścić, przechodząc na stronę Przekierowywanie panelu sterowania programu Lync Server. Jeśli opcja Pomiń ID wywołującego nie jest zaznaczona, numer telefonu wywołującego jest wyświetlany. Jeśli opcja Pomiń ID wywołującego jest zaznaczona, należy podać numer alternatywny, który będzie wyświetlany odbiorcy.

Wyświetlanie nazwy strony dzwoniącej

Działanie funkcji: Ta nazwa wyświetlana zawiera nazwę użytkownika końcowego, zgodnie z nazwą zapisaną w repozytorium lokalnym programu Lync Server (usłudze książki adresowej). W przypadku połączeń wychodzących od użytkowników końcowych programu Lync Server do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) ta funkcja przesyła wszelkie informacje na temat nazwy wyświetlanej do wyjściowej bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera granicznego sesji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W przypadku połączeń wychodzących z sieci programu Lync Server nazwa wyświetlana jest przesyłana do wyjściowej bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera granicznego sesji, jeśli w programie Lync Server nie wprowadzono ograniczeń prywatności dotyczących tych informacji. Te informacje mogą być następnie wyświetlone odbiorcy połączenia.

Wykorzystywanie informacji: Te informacje służą do wyświetlania u odbiorcy nazwy dzwoniącego i jego numeru. Nie należy ich uznawać za rozstrzygające.

Wybór i kontrola: Obecnie program Lync Server nie ma ustawień ograniczeń prywatności odnoszących się do przekazywania informacji związanych z nazwą wyświetlaną. Nazwa wyświetlana jest zawsze przesyłana z serwera. Niektóre bramy PSTN/centrale IP-PBX/kontrolery graniczne sesji mogą filtrować lub zamieniać informacje o nazwie wyświetlanej w zależności od kierunku połączenia (przychodzące, wychodzące).

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie klienta zbiera informacje, których zespół pomocy technicznej drugiego poziomu może użyć do określenia przyczyny problemu. Dzienniki po stronie klienta są przechowywane lokalnie, na komputerze użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Przy włączonej funkcji rejestrowania po stronie klienta pewne informacje na temat użytkowania są zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika. Informacje te mogą obejmować tematy i lokalizacje spotkań, komunikaty protokołu inicjowania sesji (SIP), odpowiedzi na zaproszenia programu Lync, informacje na temat nadawcy i odbiorcy wiadomości błyskawicznej, trasy wiadomości, listy kontaktów użytkowników i informacje o obecności, nazwy wszelkich aplikacji, załączników, plików programu Microsoft PowerPoint, tablic i ankiet udostępnionych przez użytkowników wraz z pytaniami ankiet i indeksem odpowiedzi na nie — wszystkie te dane są zapisywane w dziennikach po stronie klienta. Zawartość konwersacji programu Lync nie jest zapisywana (wiadomości błyskawiczne, slajdy programu PowerPoint, zawartość tablic, notatki, szczegóły ankiet itp.) w dziennikach po stronie klienta. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane w dziennikach po stronie klienta mogą być używane przez dział obsługi klienta użytkownika lub przesyłane do firmy Microsoft w celu rozwiązania problemów z programem Lync.

Wybór i kontrola. Rejestrowanie po stronie klienta jest domyślnie wyłączone. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję, ustawiając opcję ucEnableUserLogging na 1.

Połączenia alarmowe (112, 999)

Działanie funkcji: Jeśli zostanie udostępniona przez administratora przedsiębiorstwa, funkcja połączeń alarmowych umożliwia programowi Lync przesyłanie lokalizacji do innego dostawcy usług przekierowywania wybranego przez klienta. Dostawca usług przekierowywania przekazuje lokalizację służbom ratunkowym w przypadku wybrania numeru połączenia alarmowego (np. 112 lub 999). Po włączeniu tej funkcji informacje o lokalizacji przekazywane służbom ratunkowym to lokalizacja przypisana przez administratora przedsiębiorstwa poszczególnym użytkownikom (np. budynek i numer biura) i wprowadzona do bazy danych lokalizacji, a jeśli taka lokalizacja nie jest dostępna, lokalizacja wprowadzona ręcznie przez danego użytkownika w polu Lokalizacja. Jeśli użytkownik wybierze numer połączenia alarmowego za pomocą programu Lync przy użyciu bezprzewodowego połączenia z Internetem i jeśli przebywa w swoim miejscu pracy, informacje o lokalizacji przesyłane służbom ratunkowym to przybliżona lokalizacja użytkownika, określona na podstawie lokalizacji przypisanej punktowi dostępu do sieci bezprzewodowej używanemu przez użytkownika. Informacje o lokalizacji punktu dostępu są wprowadzane ręcznie przez administratora przedsiębiorstwa, w związku z czym informacje o lokalizacji przesłane służbom ratunkowym mogą nie odnosić się do rzeczywistej fizycznej lokalizacji użytkownika. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności ta funkcja wymaga używania przez przedsiębiorstwo usługi przekierowywania zapewnianej przez certyfikowanych usługodawców (usługa jest dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje o lokalizacji zebrane przez program Lync są określane przez automatyczne informacje o lokalizacji uzupełniane przez serwer informacji o lokalizacji lub przez informacje o lokalizacji wprowadzone ręcznie w polu Lokalizacja przez użytkownika. Informacje te są przechowywane w pamięci komputera użytkownika, tak więc po wprowadzeniu numeru alarmowego są przekazywane razem z połączeniem w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych o przybliżonej lokalizacji użytkownika. Lokalizacja może zostać przesłana także przy użyciu wiadomości błyskawicznej do lokalnego działu bezpieczeństwa. Rekord szczegółów połączenia alarmowego będzie zawierać informacje o lokalizacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Lokalizacja jest używana do przekierowania połączenia do odpowiednich służb ratunkowych i kierowania ich w odpowiednie miejsce. Informacje te mogą być także przesłane do działu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jako powiadomienie o lokalizacji dzwoniącego i numerze połączenia zwrotnego.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Może ją włączyć administrator przedsiębiorstwa.

Wyłączona:

Funkcja połączeń alarmowych jest domyślnie wyłączona. Jeśli zostanie włączona przez administratora przedsiębiorstwa, zasady lokalizacji mogą zostać zmodyfikowane lub usunięte dla podsieci lub dla użytkowników, a usługa przekierowywania od usługodawcy może zostać wyłączona.

Włączona:

Zasady lokalizacji włączające połączenia alarmowe muszą zostać zdefiniowane i przypisane albo do podsieci, z której będą rejestrowani klienci ujednoliconej komunikacji, albo do użytkowników. Należy włączyć usługę przekierowywania połączeń alarmowych u usługodawcy oraz nawiązać łączność przekierowywania z usługodawcą.

Uwaga: Administrator przedsiębiorstwa może ograniczyć możliwości nawiązywania połączeń alarmowych do miejsca pracy użytkownika, dlatego użytkownicy powinni zapytać administratora o zakres dostępności funkcji połączeń alarmowych.

Infrastruktura lokalizacji

Działanie funkcji: Informacje o lokalizacji użytkownika końcowego i strefie czasowej są określane i udostępniane innym przy użyciu funkcji obecności.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Dane dotyczące lokalizacji geograficznej użytkownika końcowego są zbierane przez jeden z dwóch mechanizmów: użytkownik wprowadza dane ręcznie lub dane są zapisywane automatycznie przez serwer informacji o lokalizacji („LIS”). Dodatkowo strefa czasowa użytkownika końcowego jest pobierana z systemu operacyjnego Windows komputera użytkownika końcowego. Zbierane dane lokalizacji składają się z ciągu „opisu”, a także sformatowanych danych adresowych. Opis to dowolny ciąg informujący innych o lokalizacji użytkownika końcowego (np. „Dom” lub „Praca”), podczas gdy sformatowane dane adresowe to adres miejski (np. „ul. Długa 12, 00-100 Warszawa”). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Opis lokalizacji i dane na temat strefy czasowej są udostępniane innym przy użyciu funkcji obecności programu Lync, w zależności od konfiguracji ustawień prywatności użytkownika. Informacje są wyświetlane na wizytówce użytkownika. Należy pamiętać, że adres sformatowany (adres miejski) nie jest udostępniany przy użyciu wizytówki, ale może być przesyłany służbom ratunkowym w przypadku wykonania połączenia alarmowego przez użytkownika (np. 112). (Patrz opis funkcji „Połączenia alarmowe”).

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może korzystać z następujących funkcji sterowania:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: W przypadku ustawienia wartości Prawda wpis nazwy lokalizacji i pełne okno dialogowe Lokalizacja są dostępne za pomocą pozycji Ustaw lokalizację w menu obszaru lokalizacji. W przypadku ustawienia Fałsz w polu lokalizacji dla nazwy lokalizacji dostępny jest jedynie ograniczony wpis lokalizacji. Ponadto w przypadku ustawienia wartości Prawda dane lokalizacji są udostępniane przy połączeniach alarmowych. W przypadku ustawienia Fałsz dane nie są udostępniane podczas połączeń alarmowych. Ustawienie to nie może zostać zastąpione przez użytkowników końcowych. Należy pamiętać, że opis lokalizacji (pobrany z serwera LIS lub wprowadzony przez użytkownika końcowego) nadal będzie udostępniany przy użyciu funkcji obecności, niezależnie od wartości ustawienia.

 • UseLocationForE911Only: W przypadku ustawienia wartości Prawda dane dotyczące lokalizacji zapisane na serwerze LIS nie będą udostępniane automatycznie przez funkcję obecności. W przypadku ustawienia wartości Fałsz dane lokalizacji zapisane na serwerze LIS będą udostępniane automatycznie przez funkcję obecności.

 • PublishLocationDataDefault: Ta funkcja sterowania konfiguruje domyślne zachowanie dla wszystkich użytkowników, którzy nie zdecydowali się jawnie na udostępnienie lub nieudostępnienie opisu swojej lokalizacji przy użyciu obecności. W przypadku ustawienia wartości Prawda lokalizacja zostanie domyślnie udostępniona. W przypadku ustawienia wartości Fałsz lokalizacja nie będzie udostępniana (ustawienie domyślne).

 • LocationRequired: To ustawienie steruje monitowaniem użytkowników końcowych o wprowadzenie lokalizacji. Dostępne są trzy wartości: Tak, Zastrzeżenie i Nie.

  • Tak — jeśli nie ma danych lokalizacji, wyświetlany jest czerwony napis „Ustaw lokalizację”.

  • Zastrzeżenie — jeśli nie ma danych lokalizacji, wyświetlany jest czerwony napis „Ustaw lokalizację”, a obok niego znak „X”. Użytkownicy końcowi mogą kliknąć znak „X”, aby wyświetlić zastrzeżenie. Uwaga: jeśli administrator przedsiębiorstwa wybierze tę wartość, musi wprowadzić tekst zastrzeżenia.

  • Nie — jeśli nie ma danych lokalizacji, wyświetlany jest czarny napis „Ustaw lokalizację”.

Serwer aplikacji Lync Web App

Działanie funkcji: Korzystanie z aplikacji Lync Web App wymaga wdrożenia składnika sieci Web aplikacji Microsoft Lync Web App, czyli opartego na wtyczce przeglądarki Microsoft Silverlight programu zapewniającego dostęp do spotkań.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adres i hasło logowania oraz informacje o spotkaniu użytkownika końcowego są używane do uwierzytelnienia użytkownika przed połączeniem go ze spotkaniem. Informacje o udostępnianiu programów i pulpitu są udostępniane wszystkim uczestnikom danego spotkania. Wszyscy uczestnicy spotkania mogą przeglądać dane obecności i informacje kontaktowe użytkownika.

Wykorzystywanie informacji: Adres i hasło logowania oraz informacje o spotkaniu są używane do uwierzytelnienia użytkownika przed połączeniem go ze spotkaniem.

Wybór i kontrola: Składnik sieci Web aplikacji Lync Web App jest domyślnie włączony.

Aspekty lokalizacji obejścia serwera pośredniczącego

Działanie funkcji: Funkcja obejścia serwera pośredniczącego określa bliskość domyślnych lokalnych adresów IP zakończeń mediów użytkownika programu Lync Server i bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera granicznego sesji używanego podczas połączenia PSTN lub PBX skojarzonego z danym użytkownikiem. Jeśli te dwa elementy są zlokalizowane w sposób zapewniający dobre połączenie, bez ograniczeń przepustowości, a funkcja obejścia serwera pośredniczącego została włączona, komunikacja będzie realizowana bezpośrednio między użytkownikiem programu Lync Server a bramą PSTN/centralą IP-PBX/kontrolerem granicznym sesji, z pominięciem serwera pośredniczącego Lync Server. Sygnalizacja połączenia nadal będzie przechodzić od użytkownika programu Lync Server, do serwera pośredniczącego Lync Server i do bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera granicznego sesji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Bliskość domyślnych lokalnych adresów IP zakończeń mediów użytkownika końcowego i bramy PSTN/centrali IP-PBX/kontrolera granicznego sesji jest określana przez porównanie każdego z domyślnych lokalnych adresów IP mediów z identyfikatorem obejścia zapisanym w magazynie konfiguracji programu Lync Server. Identyfikator obejścia to identyfikator GUID, który nie jest filtrowany przez serwer dostępowy proxy, w związku z czym jest dostarczany użytkownikom zewnętrznym i federacyjnym, jak również jest dostępny dla użytkowników wewnętrznych. Ta funkcja nie powoduje wysłania informacji do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Jeśli użytkownik programu Lync Server i brama PSTN/centrala IP-PBX/kontroler graniczny sesji znajdują się w tej samej lokalizacji, identyfikator obejścia skojarzony z obydwoma domyślnymi lokalnymi adresami IP mediów będzie identyczny. Strona otrzymująca identyfikator obejścia od strony równorzędnej może stwierdzić, że jej własny identyfikator obejścia odpowiada otrzymanemu. W takim przypadku dane (media) związane z połączeniem mogą być przesyłane bezpośrednio między użytkownikiem programu Lync Server a bramą PSTN/centralą IP-PBX/kontrolerem granicznym sesji, z pominięciem serwera pośredniczącego.

Wybór i kontrola: Funkcja obejścia serwera pośredniczącego jest domyślnie wyłączona, zarówno globalnie, jak i dla poszczególnych kanałów komunikacyjnych z bramami PSTN/centralami IP-PBX/kontrolerami granicznymi sesji. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć tę funkcję zarówno globalnie, jak i konkretnego kanału przy użyciu dwóch poniższych metod.

Przy użyciu panelu sterowania programu Lync Server

 • Funkcję obejścia globalnego można włączyć, klikając pozycję Konfiguracja sieci, klikając dwukrotnie konfigurację Globalne na liście, a następnie klikając na stronie Edytowanie ustawień globalnych opcję Włącz obejście serwera pośredniczącego i wybierając stopień szczegółowości.

 • Funkcję obejścia dla konkretnego kanału można włączyć, klikając pozycję Przekierowywanie połączeń głosowych, klikając kartę Konfiguracja kanału, klikając dwukrotnie istniejący kanał, a następnie klikając pozycję Zezwalaj na obejście serwera pośredniczącego.

Przy użyciu powłoki zarządzania programu Microsoft Lync Server 2013

 • Do włączenia funkcji obejścia serwera pośredniczącego dla kanału można użyć polecenia cmdlet New-CsTrunkConfiguration lub Set-CsTrunkConfiguration.

 • Do włączenia globalnej funkcji obejścia serwera pośredniczącego można użyć poleceń cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration i Set-CsNetworkConfiguration.

Załączniki do spotkania

Działanie funkcji: Funkcja załączników do spotkań pozwala organizatorom spotkań na przekazywanie plików i udostępnianie ich uczestnikom spotkań przez wyświetlanie ich podczas spotkania lub pozwalanie na ich późniejsze pobranie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Załączniki do spotkania są przekazywane przez organizatora spotkania i przechowywane w programie Lync Server. Okres, przez który załączniki są przechowywane na serwerze, konfiguruje administrator przedsiębiorstwa. Organizator spotkania i uczestnicy mogą pobrać załączniki do momentu usunięcia ich przez organizatora lub do końca okresu przechowywania skonfigurowanego przez administratora. W tym momencie załącznik jest usuwany. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Przekazane załączniki do spotkań są udostępniane uczestnikom spotkania i mogą być przez nich pobierane. Dostępność załączników może zostać ograniczona do konkretnych ról uczestników (organizator, osoby prowadzące, wszyscy). Jeśli dostęp do załącznika został ograniczony do konkretnych ról, załącznik nie jest wyświetlany na listach załączników pozostałych ról.

Wybór i kontrola: Załączniki do spotkań są domyślnie włączone. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla niektórych lub wszystkich użytkowników przy użyciu zasad AllowFileTransfer.

Przesyłanie plików w sesjach równorzędnych

Działanie funkcji: Funkcja przesyłania plików w sesjach równorzędnych umożliwia użytkownikom programu Lync przesyłanie plików między sobą w konwersacjach za pomocą wiadomości błyskawicznych w sesjach równorzędnych (dwustronnych).

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Plik jest przesyłany bezpośrednio między jego właścicielem a drugą osobą uczestniczącą w konwersacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Użytkownicy decydują się na rozpoczęcie transferu pliku i wybierają plik do przesłania. Odbiorca pliku musi jawnie zgodzić się na odebranie pliku. Pliki udostępniane przy użyciu funkcji przesyłania plików w sesjach równorzędnych nie są zapisywane w programie Lync Server.

Wybór i kontrola: Funkcja przesyłania plików w sesjach równorzędnych jest domyślnie włączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla dowolnego lub wszystkich użytkowników przy użyciu zasad EnableP2PFileTransfer.

Trwałe rozmowy grupowe

Działanie funkcji: Funkcja rozmów trwałych pozwala użytkownikom na współpracę przez publikowanie wiadomości w pokojach rozmów trwałych. Dane są trwale przechowywane na serwerze, a członkowie pokoju mają do nich dostęp — także do danych historycznych. Funkcja trwałych rozmów grupowych umożliwia użytkownikom prowadzenie konwersacji grupowych, wyszukiwanie rozmów grupowych, dołączanie do nich i uczestniczenie w nich, a także wyszukiwanie zawartości w jednym i w wielu pokojach oraz tworzenie filtrów umożliwiających śledzenie konwersacji dotyczących konkretnych tematów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja trwałych rozmów grupowych przechowuje zawartość rozmów grupowych na serwerze skonfigurowanym przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Trwałe rozmowy grupowe to rozmowy trwałe przypominające „pokoje rozmów”, w których konwersacje nigdy się nie kończą, chociaż rozmówcy dołączają do konwersacji i opuszczają je. W tym celu rozmowa musi być trwała.

Wybór i kontrola: Funkcja trwałych rozmów grupowych musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli została włączona, administrator kontroluje okres przechowywania informacji, serwer, na którym informacje są przechowywane, oraz ewentualną archiwizację rozmów grupowych w celu zachowania zgodności z przepisami lub w innych celach, a także zarządza wszelkimi właściwościami pokoju i modyfikuje je. Użytkownicy o różnych rolach mają różne poziomy dostępu do zapisanych danych, zgodnie z poniższą listą.

 • Administratorzy mogą usuwać starszą zawartość (na przykład zawartość opublikowaną przed konkretną datą) z dowolnego pokoju rozmów, aby zapobiec nadmiernemu zwiększeniu rozmiaru bazy danych. Mogą też usuwać lub zamieniać wiadomości uznane za nieodpowiednie dla danego pokoju rozmów (lub uznane za niestosowne).

 • Użytkownicy końcowi, w tym autorzy wiadomości, nie mogą usuwać zawartości z żadnego pokoju rozmów.

 • Menedżerowie pokojów rozmów mogą wyłączać pokoje, ale nie mogą ich usuwać. Tylko administratorzy mogą usunąć pokój rozmów po jego utworzeniu.

Obraz osobisty

Działanie funkcji: Funkcja obrazu osobistego umożliwia użytkownikom wyświetlanie obrazu osobistego innym osobom z organizacji na wizytówce. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyświetlenie obrazu osobistego na wizytówce, inni użytkownicy programu Lync będą mogli wyświetlać obraz na swojej liście kontaktów przy użyciu opcji Pokaż fotografie kontaktów. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyświetlenie obrazu osobistego innym osobom, może wybrać obraz domyślny używany przez organizację (jeśli tę funkcję włączono dla przedsiębiorstwa) lub przekazać obraz z własnego komputera.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Preferencje udostępniania obrazów osobistych oraz wszystkie przekazane obrazy niestandardowe. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje są przechowywane na serwerze programu Lync i używane do dostosowywania środowiska użytkownika i udostępniania innym.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa określa:

•Czy użytkownicy domyślnie początkowo udostępniają obrazy, czy nie. To ustawienie może zostać zastąpione.

•Maksymalny rozmiar obrazu, który użytkownik może przekazać.

•Dozwolone rodzaje obrazów.

Uwierzytelnianie numerem PIN

Działanie funkcji. Uwierzytelnianie numerem PIN to mechanizm używany do uwierzytelniania użytkowników dołączających do spotkań automatycznej recepcjonistki konferencji oraz uwierzytelniania użytkowników wdrażających po raz pierwszy program Microsoft Lync Phone Edition. Użytkownik wprowadza numer telefonu lub numer wewnętrzny oraz numer PIN używany przez program Lync Server do sprawdzania poprawności poświadczeń użytkownika. Numer PIN może zostać ustawiony przez użytkownika lub podany przez administratora przedsiębiorstwa.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Podczas uwierzytelniania zbierany jest numer telefonu lub numer wewnętrzny i numer PIN użytkownika. Program Lync Server sprawdza poprawność tych informacji w swojej bazie danych. Ze względów bezpieczeństwa numer PIN jest zapisywany w wewnętrznej bazie danych w postaci nieodwracalnego skrótu. Po ustawieniu numer PIN nie jest widoczny dla żadnej osoby. Numer PIN może zostać ustawiony lub zresetowany przez użytkownika, administratora lub pracownika pomocy technicznej.

Gdy administrator lub pracownik pomocy technicznej ustawia lub resetuje numer PIN, nowy numer PIN jest wyświetlany i opcjonalnie może zostać przesłany użytkownikowi w wiadomości e-mail. Dostępny szablon wiadomości e-mail, który można dostosować, zawiera tekst informujący użytkownika, że numer PIN mógł zostać wyświetlony przez administratora lub pracownika pomocy technicznej, więc zaleca się jego zmianę.

Wykorzystywanie informacji: Numer PIN jest używany przez program Lync Server do uwierzytelnienia użytkownika na spotkaniu lub do wdrożenia telefonu z programem Lync Phone Edition.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie włączona. Administrator przedsiębiorstwa może wyłączyć uwierzytelnianie numerem PIN na stronie ustawień zabezpieczeń panelu sterowania programu Lync Server, zaznaczając opcję Uwierzytelnianie numerem PIN.

Ankiety

Działanie funkcji: Funkcja ankiety umożliwia organizatorowi spotkania szybkie zbieranie informacji lub zestawienie preferencji uczestników spotkania i konwersacji. Informacje te mogą zostać także zapisane i przeanalizowane po zakończeniu spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Poszczególne głosy są anonimowe. Zagregowane wyniki ankiet są widoczne dla wszystkich osób prowadzących i mogą być przez nie przedstawione pozostałym uczestnikom. Ankiety są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja ankiet usprawnia współpracę, umożliwiając osobom prowadzącym szybkie sprawdzenie preferencji uczestników.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może korzystać z następujących zasad:

 • EnableDataCollaboration: Te zasady pozwalają administratorowi przedsiębiorstwa na ograniczenie wszystkich funkcji współpracy z użyciem danych, takich jak współpraca za pomocą programu Microsoft PowerPoint, udostępnianie plików, ankiety, współpraca za pomocą tablic i załączniki. Jeśli te zasady zostaną ustawione na Fałsz, zasady na poziomie funkcji dla tych funkcji nie mają znaczenia.

 • AllowPolling: Te zasady pozwalają administratorom przedsiębiorstwa na włączanie lub wyłączanie funkcji ankiet. Ta funkcja jest domyślnie włączona.

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint pozwala użytkownikom na pokazywanie, wyświetlanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wszystkie zastosowania tej funkcji zależą od działań użytkowników końcowych, takich jak przekazywanie, nawigowanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint. Wszystkie pliki prezentowane podczas konwersacji lub spotkania są emitowane do wszystkich uczestników spotkania, którzy mogą pobrać je bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub osoba prowadząca może ograniczyć możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie zapobiega to pobieraniu ani wyświetlaniu pliku. Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint umożliwia uczestnikom konwersacji przedstawianie efektywnych prezentacji i zbieranie opinii na ich temat.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może korzystać z następujących zasad:

 • EnableDataCollaboration: Te zasady pozwalają administratorowi przedsiębiorstwa na ograniczenie lub dopuszczenie wszystkich funkcji współpracy z użyciem danych, takich jak współpraca za pomocą programu PowerPoint, udostępnianie plików, ankiety, współpraca za pomocą tablic i załączniki. Jeśli te zasady zostaną ustawione na Fałsz, zasady na poziomie funkcji dla tych funkcji nie mają znaczenia.

 • AllowAnnotations: Te zasady pozwalają administratorowi przedsiębiorstwa na ograniczenie uczestnikom spotkania możliwości dodawania adnotacji do zawartości programu PowerPoint.

Ponadto osoby prowadzące mogą ograniczyć możliwość dodawania adnotacji do prezentacji programu PowerPoint na podstawie roli uczestnika (Brak, Tylko osoby prowadzące, Wszyscy) przy użyciu okna dialogowego Opcje spotkania. To ustawienie jest dostępne dla poszczególnych spotkań.

Informacje o obecności i informacje kontaktowe

Działanie funkcji: Funkcja informacji o obecności i informacji kontaktowych umożliwia użytkownikowi przeglądanie takich informacji o innych użytkownikach (z organizacji i spoza niej), a także udostępnianie opublikowanych informacji o sobie, takich jak informacje o obecności, status, stanowisko, numer telefonu, lokalizacja i notatki. Administrator przedsiębiorstwa może też skonfigurować integrację z programami Microsoft Outlook i Microsoft Exchange Server w celu wyświetlania komunikatów „poza biurem” i innych informacji o statusie, na przykład gdy użytkownik ma spotkanie zaplanowane w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adres logowania i hasło użytkownika na potrzeby logowania i uwierzytelniania. Wszelkie dodatkowe numery telefonów udostępnione przez użytkownika, informacje typu „poza biurem” i inne informacje o statusie, jeśli administrator skonfigurował integrację z programami Microsoft Outlook i Microsoft Exchange Server i włączono tę funkcję w programie Outlook; także wszelkie uwagi i informacje o dostępności ręcznie dodane przez użytkownika są dostępne na wizytówce. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Adres logowania i hasło są używane do logowania użytkownika do programu Lync i łączenia się z programem Lync Server. Zależnie od tego, jak użytkownik skonfigurował opcje prywatności, inni użytkownicy programu Lync i programy mogą mieć dostęp do jego informacji o obecności, kontaktowych i o statusie (o ile je opublikowano), co ma ułatwić użytkownikom komunikowanie się.

Wybór i kontrola: Użytkownicy mogą wybrać, które informacje na ich temat są publikowane, lub administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować publikowane informacje w ich imieniu. Administrator przedsiębiorstwa może zablokować użytkownikowi końcowemu opcję sterowania informacjami publikowanymi za pomocą stron Użytkownicy i Ustawienia wiadomości błyskawicznych i informacji o obecności w panelu sterowania programu Lync Server.

Tryb prywatności

Działanie funkcji: Tryb prywatności to ustawienie, które pozwala użytkownikowi określić, ile informacji o swojej obecności (takich jak Dostępny, Zajęty czy Nie przeszkadzać) chce udostępniać osobom ze swojej listy kontaktów.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie trybu prywatności powoduje przejście programu Lync w tryb, w którym użytkownik może tak dopasować swoje ustawienia, aby informacje o jego obecności były udostępniane tylko kontaktom z listy kontaktów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: To ustawienie pozwala użytkownikowi określić, jak mają być udostępniane dane o jego obecności.

Wybór i kontrola:

 • Administrator przedsiębiorstwa może zdecydować się na włączenie trybu prywatności na poziomie puli (korzystając z ustawienia wewnątrzpasmowego EnablePrivacyMode). Po jego włączeniu domyślnie wszyscy użytkownicy końcowi programu Lync będą przełączani w tryb prywatności przy logowaniu.

 • W przypadku włączenia trybu prywatności na serwerze przez ustawienie administratora użytkownicy końcowi mogą zdecydować się na wyświetlanie swojej obecności wszystkim osobom (tryb standardowy) lub tylko swoim kontaktom (tryb prywatności).

 • W przypadku włączenia na serwerze trybu standardowego przez ustawienia administratora użytkownicy końcowi nie mogą przełączać się w tryb prywatności. Mogą pracować jedynie w trybie standardowym. Mogą jednak wstępnie zrezygnować z trybu prywatności, dzięki czemu w przypadku ustawienia trybu prywatności przez administratora nie zostaną przełączeni w tryb prywatności przy następnym logowaniu do programu Lync.

Linia prywatna

Działanie funkcji: Linia prywatna to funkcja, która zapewnia użytkownikowi końcowemu dodatkowy, niepublikowany numer telefonu. Użytkownik może zdecydować się na poinformowanie innych osób o tym dodatkowym numerze.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje funkcji linii prywatnej są zbierane w sposób podobny, jak w przypadku obsługi zwykłych numerów, to znaczy rekordy szczegółów połączeń są przechowywane tak, jak rekordy wszystkich innych połączeń.

W niektórych przypadkach numery prywatne są przesyłane innym stronom nieumyślnie, na przykład w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca pod numer prywatny przełączy połączenie do innej osoby.

Wykorzystywanie informacji: Informacje te są używane do tworzenia historii połączeń. Dodatkowe informacje są dostępne w sekcji Zbieranie i raportowanie danych rekordów szczegółów połączeń.

Wybór i kontrola: Dla tej funkcji nie ma żadnych funkcji sterowania dostępnych dla użytkowników końcowych ani administratorów.

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Działanie funkcji: Funkcja zbierania i raportowania danych QoE zbiera i raportuje dane na temat jakości multimediów podczas spotkań programu Lync i w komunikacji w sesjach równorzędnych. Statystyki te obejmują adresy IP, współczynniki utraty danych, używane urządzenia, zdarzenia dotyczące niskiej jakości występujące w połączeniach itp.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył funkcję QoE, dane na temat jakości multimediów podczas spotkań programu Lync i w komunikacji w sesjach równorzędnych są zapisywane w bazie danych QoE. Funkcja ta nie zapisuje zawartości programu Lync. Dane QoE są zapisywane w wewnętrznej bazie danych serwera monitorowania wdrożonego w przedsiębiorstwie i raportowane w formie zestawu standardowych raportów serwera monitorowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Administrator przedsiębiorstwa ma dostęp do tych informacji i może ich użyć do zbierania danych na temat jakości multimediów przesyłanych w systemie. Obejmuje to adresy IP użytkowników.

Wybór i kontrola: Funkcja QoE jest domyślnie włączona, ale administrator przedsiębiorstwa musi zainstalować serwer monitorowania, połączony z wewnętrzną bazą danych serwera monitorowania, aby umożliwić zbieranie tych danych. Administrator przedsiębiorstwa może wdrożyć standardowe raporty serwera monitorowania lub utworzyć raporty niestandardowe, badając bazę danych serwera monitorowania.

Administratorzy przedsiębiorstwa mogą wyłączyć raporty QoE przy użyciu następującego polecenia cmdlet programu Windows PowerShell dla programu Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Kontrola dostępu oparta na rolach

Działanie funkcji: Funkcja kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC, Role Based Access Control) umożliwia delegowanie uprawnień administracyjnych na potrzeby scenariuszy administratorów przedsiębiorstwa. Interakcja administratora przedsiębiorstwa z interfejsami zarządzania może być ograniczona do konkretnie dozwolonych operacji i obiektów dostępnych do modyfikowania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Możliwości dostępne administratorowi przedsiębiorstwa są oceniane w czasie wykonywania na podstawie członkostwa w grupach użytkowników, a konkretnie w grupach zabezpieczeń usługi Active Directory. Możliwości roli w systemie są konfigurowane i ustawiane na centralnym serwerze zarządzania.

Wykorzystywanie informacji: Administrator przedsiębiorstwa może skonfigurować dodatkowe role administratorów RBAC dla danego wdrożenia. Administrator przedsiębiorstwa może wyświetlać wszystkie role, do których należą inni administratorzy.

Wybór i kontrola: To jest mechanizm zabezpieczeń/autoryzacji do zadań zarządzania infrastrukturą informatyczną. Ta funkcja nie wpływa na użytkowników końcowych ani na widoczne dla nich informacje.

Nagrywanie

Działanie funkcji: Funkcja nagrywania umożliwia uczestnikom spotkań przechwytywanie dowolnych materiałów audio i wideo, wiadomości błyskawicznych, udostępniania aplikacji, prezentacji programu Microsoft PowerPoint, tablic i ankiet występujących podczas spotkań w celu archiwizacji lub późniejszego odtworzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli uczestnicy spotkania zdecydują się na nagrywanie sesji, nagrania będą zapisywane lokalnie na ich komputerach. Jeśli uczestnicy udostępniają zawartość podczas nagrywanego spotkania, ta zawartość zostanie dołączona do nagrania. Gdy użytkownik rozpoczyna nagrywanie, informacja o rozpoczęciu nagrywania jest wyświetlana wszystkim użytkownikom ze zgodnymi klientami i urządzeniami. Uczestnicy nagrywanej sesji, którzy używają niezgodnych klientów lub urządzeń, są nagrywani, ale nie otrzymują powiadomienia o nagrywaniu. Listę niezgodnych klientów i urządzeń można znaleźć poniżej. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Niezgodni klienci:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Niezgodne urządzenia:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Uwaga: Niezależnie od używanego urządzenia, uczestnik korzystający z wideo w trybie pełnoekranowym podczas spotkania lub konwersacji otrzyma informację o rozpoczęciu nagrywania dopiero wtedy, gdy wróci do okna konwersacji.

Wykorzystywanie informacji: Nagrania są zapisywane lokalnie na komputerze użytkownika i mogą być używane i udostępniane przez użytkownika podobnie jak inne typy plików. W przypadku błędów w fazie publikowania nagrania do nagrania mogą zostać przypadkowo dołączone dane nagrane podczas pauzy w nagraniu. W przypadku niepowodzenia dowolnej części fazy publikowania (status menedżera nagrywania: „Ostrzeżenie...”) nagrania nie powinny być udostępniane innym, nawet jeśli można je w pewnej formie odtworzyć.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może korzystać z następujących funkcji sterowania:

 • AllowConferenceRecording: Domyślne ustawienie zasad to Fałsz.

  • W przypadku użytkownika zamieniającego połączenie równorzędne na spotkanie: jeśli jego zasady są ustawione na Prawda, wszystkie osoby prowadzące mogą nagrywać.

  • W przypadku użytkownika rozpoczynającego spotkanie spontaniczne: jeśli jego zasady są ustawione na Prawda, wszystkie osoby prowadzące mogą nagrywać.

  • W przypadku użytkownika, który zaplanował spotkanie: jeśli jego zasady są ustawione na Prawda w momencie dołączenia pierwszego uczestnika do spotkania, wszystkie osoby prowadzące mogą nagrywać.

  • We wszystkich tych trzech sytuacjach, jeśli zasady użytkownika, który zamienił, rozpoczął lub zaplanował spotkanie, są ustawione na Fałsz, funkcja nagrywania nie jest dostępna dla żadnych osób prowadzących ani uczestników.

  • Jeśli zasady zostaną zmienione w trakcie spotkania, mogą nie zostać zastosowane do momentu opuszczenia i ponownego dołączenia do spotkania przez wszystkich uczestników.

 • EnableP2PRecording: Domyślne ustawienie to Fałsz (ustawiane w momencie zalogowania użytkownika do programu Lync).

  • W przypadku ustawienia Prawda użytkownik rozpoczynający konwersację z inną osobą, której zasady również zostały ustawione na Prawda, będzie mógł nagrywać.

  • Użytkownicy mogą nagrywać tylko wtedy, gdy obie strony komunikacji w sesjach równorzędnych mają uprawnienia do nagrywania.

 • AllowExternalToRecord: Domyślne ustawienie to Fałsz. Użytkownicy zewnętrzni to zarówno użytkownicy federacyjni, jak i anonimowi.

  • Spotkanie: Zasady AllowExternalToRecord są stosowane w momencie dołączenia do spotkania pierwszej osoby i tylko wtedy, gdy opcja AllowConferenceRecording jest ustawiona na Prawda.

   • W przypadku ustawienia Prawda podczas spotkania, w którym jest dozwolone nagrywanie, osoby prowadzące spoza przedsiębiorstwa również mogą nagrywać. W przypadku zmiany tych zasad w trakcie spotkania nowe zasady zaczynają obowiązywać dopiero po opuszczeniu i ponownym dołączeniu do spotkania przez wszystkich użytkowników.

   • W przypadku ustawienia Fałsz podczas spotkania, w którym jest dozwolone nagrywanie, osoby prowadzące spoza przedsiębiorstwa nie mogą nagrywać. Jeśli zasady zostaną zmienione w trakcie spotkania, mogą nie zostać zastosowane do momentu opuszczenia i ponownego dołączenia do spotkania przez wszystkich uczestników.

  • Komunikacja równorzędna: Zasady AllowExternalToRecord są stosowane do konwersacji równorzędnych tylko wtedy, gdy opcja EnableP2PRecording jest ustawiona na Prawda.

   • W przypadku ustawienia Prawda użytkownicy spoza przedsiębiorstwa mogą nagrywać.

   • W przypadku ustawienia Fałsz użytkownicy spoza przedsiębiorstwa nie mogą nagrywać, natomiast użytkownik zapobiegający nagrywaniu przez osoby spoza przedsiębiorstwa może nagrywać.

Usługa grupy odpowiedzi — anonimizacja agenta

Działanie funkcji: Usługa grupy odpowiedzi umożliwia administratorom przedsiębiorstwa utworzenie i skonfigurowanie jednej lub więcej małych grup odpowiedzi w celu przekierowywania i kolejkowania przychodzących połączeń telefonicznych do jednego lub większej liczby wyznaczonych agentów lub użytkowników końcowych. Ta funkcja umożliwia agentowi usługi grupy odpowiedzi obsługę połączeń bez automatycznego ujawniania tożsamości drugiej stronie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Tożsamość agenta nie jest eksponowana, jeśli strona zdalna używa klienta Microsoft Communications lub zwykłego telefonu (PSTN), ale jest przesyłana w pakietach protokołu opisu sesji (SDP) w przypadku dodania modalności wiadomości błyskawicznych do anonimowych połączeń głosowych. W związku z tym dane tożsamości można pobrać ze śladów klienta. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Klient inny niż Microsoft Communications może wyświetlać informacje na temat agenta w interfejsie użytkownika i przez to ujawniać tożsamość agenta. Może to umożliwić stronie zdalnej bezpośredni kontakt z agentem bez korzystania z usługi grupy odpowiedzi.

Wybór i kontrola: Dla tej funkcji nie ma żadnych funkcji sterowania dostępnych dla użytkowników końcowych ani administratorów.

Rejestrowanie po stronie serwera

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie serwera umożliwia administratorowi przedsiębiorstwa zbieranie informacji o różnych typach ruchu do i z dowolnej domeny lub identyfikatora URI.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączy rejestrowanie dla programu Lync, ruch do i z określonej domeny lub identyfikatora URI jest dołączany do plików dziennika. W zależności od konfiguracji te zebrane informacje mogą zostać użyte do debugowania. Informacje na temat użytkowników końcowych, takie jak następujące, są zapisywane w pliku określonym przez administratora: temat spotkania, lokalizacja, komunikaty SIP, odpowiedzi na zaproszenia programu Lync, informacje o nadawcy i odbiorcy poszczególnych wiadomości programu Lync, trasa przebyta przez wiadomość, lista kontaktów, informacje o obecności, zawartość konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, a także informacje na temat nazw wszelkich udostępnionych programów, załączników, plików programu Microsoft PowerPoint, tablic, ankiet, pytań z ankiet oraz indeksu opcji ankiet, na które głosowali użytkownicy. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft automatycznie, ale administrator może przesłać je ręcznie.

Wykorzystywanie informacji: Dzienników po stronie serwera można używać do rozwiązywania problemów z programem Lync, to znaczy do określenia problemów występujących na poszczególnych serwerach lub w domenach.

Wybór i kontrola: Funkcja rejestrowania po stronie serwera jest domyślnie wyłączona i musi zostać włączona przez administratora przedsiębiorstwa. Administrator może użyć następujących poleceń cmdlet interfejsu wiersza polecenia programu Windows PowerShell do włączenia lub wyłączenia tej funkcji dla witryny, usługi lub serwera: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration i Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Aby można było rejestrować zawartość konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, pewne ustawienia muszą zostać skonfigurowane przy pomocy działu pomocy technicznej firmy Microsoft.

Raportowanie błędów logowania

Działanie funkcji: Funkcja raportowania błędów logowania umożliwia automatyczne generowanie raportu o błędach w przypadku nieudanej próby zalogowania się użytkownika do aplikacji Lync. Użytkownik może skorzystać z opcji wysłania tego raportu do firmy Microsoft.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w raporcie o błędach obejmują na przykład informacje o jakości połączenia internetowego użytkownika i kodach błędów lub dane wyjątków wygenerowanych w wyniku prób logowania zakończonych niepowodzeniem. Raport może też obejmować informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak adres IP użytkownika i identyfikator URI SIP (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Te dane mogą być przekazywane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Dane zawarte w raporcie dotyczącym błędów logowania ułatwiają firmie Microsoft rozwiązywanie problemów z logowaniem oraz umożliwiają identyfikowanie typowych błędów logowania i tendencji w celu poprawy procesu logowania do aplikacji Lync.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, a zarządzanie nią leży w gestii administratora przedsiębiorstwa. Administrator może określić, że raporty o błędach logowania mają być wysyłane do firmy Microsoft zawsze lub nigdy bądź pozostawić to decyzji użytkownika.

Wyszukiwanie kwalifikacji

Działanie funkcji: Funkcja wyszukiwania kwalifikacji umożliwia użytkownikom wyszukiwanie osób w przedsiębiorstwie przy użyciu dowolnej właściwości wymienionej w usługach programu Microsoft SharePoint (na przykład nazwiska, adresu e-mail, kwalifikacji czy obszaru wiedzy). Ta funkcja jest dostępna jedynie w przypadku wdrożenia programu SharePoint i włączenia integracji programów Lync i SharePoint przez administratora przedsiębiorstwa.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Zapytanie wyszukiwania wprowadzone w programie Lync jest przesyłane do serwera programu SharePoint przedsiębiorstwa. Odpowiedź z programu SharePoint jest przetwarzana przez program Lync i wyświetlane są wyniki wyszukiwania oraz powiązane informacje. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje wprowadzone przez użytkownika są wysyłane do programu SharePoint w celu uzyskania wyników wyszukiwania wyświetlanych w programie Lync.

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest włączana lub wyłączana przez administratorów przedsiębiorstwa przy użyciu 4 ustawień wewnątrzpasmowych.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Przycinanie inteligentne

Działanie funkcji: Gdy użytkownik udostępnia wideo podczas konferencji wideo, funkcja przycinania inteligentnego określa lokalizację głowy użytkownika w polu widzenia kamery internetowej przy użyciu funkcji wykrywania twarzy. Po określeniu lokalizacji głowy użytkownika klient programu Lync 2013 ustala jej współrzędne i dodaje je do wysyłanego strumienia wideo. Odbierający klient programu Lync 2013 używa tych informacji, aby przyciąć przychodzący obraz wideo o współczynniku proporcji obrazu poziomego, tak żeby głowa rozmówcy została wyśrodkowana. Przycinanie inteligentne to funkcja czasu rzeczywistego, która nieustannie monitoruje ruchy użytkownika, wprowadzając poprawki współrzędnych umieszczanych w strumieniu wideo, umożliwiając odbierającemu klientowi programu Lync 2013 dostosowywanie przycinania wideo, co pozwala na utrzymanie głowy w pozycji wyśrodkowanej.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Współrzędne lokalizacji głowy użytkownika w polu widzenia kamery są dodawane do strumienia wideo. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Współrzędne są używane do przycinania odpowiedniej części przychodzącego wideo.

Wybór i kontrola: Tej funkcji nie można wyłączyć.

Uwaga: Użytkownicy starszych klientów programu Lync i programu Lync dla urządzeń przenośnych widzą wysyłane wideo o pełnym współczynniku proporcji.

Ujednolicony magazyn kontaktów

Działanie funkcji: Ujednolicony magazyn kontaktów ma trzy główne funkcje:

 • Scalanie wyszukiwania — ta funkcja łączy globalną listę adresową z osobistymi kontaktami programu Outlook użytkownika, dzięki czemu w przypadku wyszukiwania kontaktu wyświetlany jest pojedynczy wpis.

 • Scalanie kontaktów — ta funkcja łączy informacje kontaktowe programu Outlook i globalnej listy adresowej, używając zgodnych adresów poczty e-mail lub identyfikatorów logowania. Po znalezieniu dopasowania program Lync łączy dane z trzech źródeł (program Outlook, globalna lista adresowa i obecność). Połączone dane są wyświetlane w różnych składnikach interfejsu użytkownika, w tym w wynikach wyszukiwania, na liście kontaktów i na wizytówce.

 • Tworzenie kontaktów programu Outlook dla kontaktów programu Lync (synchronizacja kontaktów) — program Lync tworzy kontakty programu Outlook dla wszystkich kontaktów użytkownika w domyślnym folderze kontaktów, jeśli użytkownik ma skrzynkę pocztową w programie Microsoft Exchange Server 2010 lub nowszym. Utworzenie kontaktu programu Outlook dla każdego kontaktu programu Lync zapewnia użytkownikom dostęp do informacji kontaktowych programu Lync z programów Outlook i Outlook Web Access oraz z urządzeń przenośnych synchronizujących kontakty z programem Exchange.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Lync agreguje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook. Te informacje są używane wewnętrznie przez program Lync. Podczas tworzenia kontaktów programu Outlook program Lync zapisuje informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook w programie Exchange. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje kontaktowe z funkcji obecności, usługi Active Directory i programu Outlook są wyświetlane w interfejsie użytkownika programu Lync (lista kontaktów, wizytówka, wyniki wyszukiwania itp.). Te informacje można również zapisać w programie Exchange przy użyciu funkcji synchronizacji kontaktów (trzeci element na powyższej liście).

Wybór i kontrola: Ta funkcja jest włączana i wyłączana przez administratora przedsiębiorstwa przy użyciu ustawienia wewnątrzpasmowego EnableExchangeContactSync.

Poprawa jakości głosu

Działanie funkcji: Program Lync przekazuje użytkownikowi powiadomienia ułatwiające poprawienie jakości połączeń w przypadku wykrycia w trakcie połączenia problemu z urządzeniem, siecią lub komputerem.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Program Lync zbiera informacje na temat konfiguracji urządzenia audio użytkownika końcowego, konfiguracji sieci i innych połączeń multimedialnych w celu określenia jakości dźwięku. W przypadku gdy program Lync określi, że coś pogarsza jakość dźwięku podczas komunikacji głosowej, użytkownik zostanie powiadomiony o problemie z jakością głosu. U innych uczestników połączenia jest wyświetlane tylko powiadomienie o tym, że użytkownicy końcowi korzystają z urządzenia powodującego niską jakość dźwięku. Nie jest wyświetlana informacja o urządzeniu użytkownika końcowego. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje przesłane innym uczestnikom połączenia są wykorzystywane do poprawienia jakości połączenia.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może wyłączyć powiadomienie o jakości głosu dotyczące urządzeń, wpisując polecenia programu PowerShell wymienione poniżej.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Współpraca za pomocą tablicy

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą tablicy umożliwia użytkownikom utworzenie i udostępnienie wirtualnej tablicy, na której uczestnicy sesji mogą sporządzać notatki i rysunki oraz importować obrazy, aby wspólnie nad nimi pracować podczas spotkań i konwersacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adnotacje na tablicach są wyświetlane wszystkim uczestnikom. W przypadku zapisania tablicy ona i wszystkie jej adnotacje są zapisywane w programie Lync Server. Dane pozostają na serwerze przez okres zgodny z zasadami wygasania zawartości spotkań określony przez administratora. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja tablicy usprawnia współpracę, umożliwiając uczestnikom spotkania prowadzenie dyskusji dotyczących pomysłów, burze mózgów, sporządzanie notatek itp.

Wybór i kontrola: Administrator przedsiębiorstwa może korzystać z następujących zasad:

 • Zasady administratora EnableDataCollaboration — te zasady pozwalają administratorowi przedsiębiorstwa na ograniczenie wszystkich funkcji współpracy z użyciem danych, takich jak współpraca za pomocą programu Microsoft PowerPoint, udostępnianie plików, ankiety, współpraca za pomocą tablic i załączniki. Jeśli te zasady zostaną ustawione na Fałsz, zasady na poziomie funkcji dla tych funkcji nie mają znaczenia.

 • Zasady administratora AllowAnnotations — te zasady pozwalają administratorowi przedsiębiorstwa na ograniczenie wszystkim uczestnikom spotkania możliwości dodawania adnotacji. Jeśli ustawienie to jest wyłączone, użytkownikom końcowym nie będzie wyświetlany punkt wejścia interfejsu użytkownika programu Lync umożliwiający tworzenie tablicy.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×