Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn

Po utworzeniu tabeli Excel w arkuszu można łatwo dodawać lub usuwać wiersze i kolumny tabeli.

Możesz użyć polecenia Zmień rozmiar w Excel, aby dodać wiersze i kolumny do tabeli:

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli i pojawi się opcja Narzędzia tabel.

 2. Kliknij kartę Projektowanie > zmień rozmiar tabeli.

  Używanie opcji zmiany rozmiaru tabeli na karcie Narzędzia tabel

 3. Zaznacz cały zakres komórek, które chcesz uwzględnić w tabeli, zaczynając od komórki wysuniętej w lewym górnym rogu.

  W poniższym przykładzie oryginalna tabela obejmuje zakres A1:C5. Po resizing to add two columns and three rows, the table will cover the range A1:E8.

  Zmienianie rozmiaru tabeli

  Porada: Możesz również kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku aby tymczasowo ukryć okno dialogowe Zmienianie rozmiaru tabeli, zaznaczyć zakres w arkuszu, a następnie kliknąć przycisk Rozwiń okno Obraz przycisku .

 4. Po wybraniu zakresu, który ma być tabelą, naciśnij przycisk OK.

Dodaj wiersz lub kolumnę do tabeli, wpisując tekst w komórce tuż poniżej ostatniego wiersza lub po prawej stronie ostatniej kolumny, wklejając dane do komórki albo wstawiając wiersze lub kolumny między istniejącymi wierszami lub kolumnami.

Rozpocznij wpisywanie tekstu   

 • Aby dodać wiersz u dołu tabeli, zacznij pisać w komórce poniżej ostatniego wiersza tabeli. Tabela zostanie rozwinięta, aby uwzględnić nowy wiersz. Aby dodać kolumnę z prawej strony tabeli, zacznij pisać w komórce obok ostatniej kolumny tabeli.

W poniższym przykładzie w przypadku wiersza wpisanie wartości w komórce A4 rozszerza tabelę, tak aby zawierała komórkę w tabeli wraz z przylegającymi komórkami w kolumnie B.

Dodawanie wiersza przez wpisanie tekstu w pierwszym wierszu poniżej tabeli

W poniższym przykładzie w przypadku kolumny wpisanie wartości w komórce C2 rozszerza tabelę o kolumnę C, dzięki temu kolumna tabeli Kw 3 jest nazewnictwem kolumny Kw 3, ponieważ program Excel wytyczył wzorzec nazewnictwa od Kw 1 i Kw 2.

Wpisanie wartości w komórce po prawej stronie tabeli powoduje dodanie kolumny

Wklejanie danych   

 • Aby dodać wiersz przez wklejenie, wklej dane w skrajnej lewej komórce poniżej ostatniego wiersza tabeli. Aby dodać kolumnę przez wklejenie, wklej dane po prawej stronie skrajnej prawej kolumny tabeli.

Jeśli dane wklejone w nowym wierszu zawierają mniej lub więcej kolumn niż tabela, tabela zostanie rozwinięta, aby uwzględnić wszystkie komórki z wklejanego zakresu. Jeśli wklejane dane zawierają więcej kolumn niż tabela, dodatkowe kolumny nie stają się częścią tabeli — musisz rozwinąć tabelę za pomocą polecenia Zmień rozmiar, aby je dołączyć.

W poniższym przykładzie dla wierszy wklejenie wartości z A10:B12 w pierwszym wierszu poniżej tabeli (wiersz 5) rozszerza tabelę, aby uwzględnić wklejone dane.

Wklejenie danych poniżej tabeli powoduje rozszerzenie tej tabeli w celu uwzględnienia danych

W poniższym przykładzie dla kolumn wklejenie wartości z kolumn C7:C9 w pierwszej kolumnie po prawej stronie tabeli (kolumna C) rozszerza tabelę o wklejone dane, dodając nagłówek Kw 3.

Wklejenie danych kolumny powoduje rozszerzenie tabeli i dodanie nagłówka

Dodawanie wiersza za pomocą przycisku Wstaw   

 1. Aby wstawić wiersz, wybierz komórkę lub wiersz, który nie jest wierszem nagłówka, i kliknij prawym przyciskiem myszy. Aby wstawić kolumnę, wybierz dowolną komórkę w tabeli i kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wskaż pozycję Wstawianie, a następnie wybierz pozycję Wiersze tabeli powyżej, aby wstawić nowy wiersz, lub pozycję Kolumny tabeli po lewej, aby wstawić nową kolumnę.

Jeśli jesteś w ostatnim wierszu, możesz wybrać wiersz tabeli powyżej lub wiersz tabeli poniżej.

W poniższym przykładzie w przypadku wierszy wiersz zostanie wstawiony powyżej wiersza 3.

Polecenie Wstaw > Wiersze tabeli powyżej

W przypadku kolumn, jeśli w skrajnej prawej kolumnie tabeli jest zaznaczona komórka, możesz wybrać między wstawianiem kolumn tabeli do lewej lub kolumn tabeli po prawej stronie.

W poniższym przykładzie kolumna zostanie wstawiona z lewej strony kolumny 1.

Wstawianie kolumny tabeli

 1. Zaznacz co najmniej jeden wiersz tabeli albo kolumny tabeli, które chcesz usunąć.

  Możesz także zaznaczyć tylko jedną lub więcej komórek w wierszach lub kolumnach tabeli do usunięcia.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij strzałkę obok przycisku Usuń,a następnie kliknij polecenie Usuń wiersze tabeli lub Usuń kolumny tabeli.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden lub więcej wierszy bądź kolumn, wskazać polecenie Usuń w menu skrótów, a następnie kliknąć polecenie Kolumny tabeli lub Wiersze tabeli. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy co najmniej jedną komórkę w wierszu tabeli lub kolumnie tabeli, wskazać polecenie Usuń ,a następnie kliknąć polecenie Wiersze tabeli lub Kolumny tabeli.

Duplikaty można usuwać z dowolnych zaznaczonych danych w programie Excel, ale można je łatwo usunąć z tabeli.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu tabeli.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia tabel wraz z kartą Projektowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Usuń duplikaty.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów w obszarze Kolumnyzaznacz kolumny zawierające duplikaty, które chcesz usunąć.

  Możesz również kliknąć pozycję Usuń zaznaczenie wszystkich, a następnie zaznaczyć odpowiednie kolumny lub kliknąć pozycję Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie kolumny.

Uwaga: Usunięte duplikaty są usuwane z arkusza. Jeśli przypadkowo usuniesz dane, które chcesz zachować, możesz użyć klawiszy Ctrl+Z lub kliknąć przycisk Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp, aby przywrócić usunięte dane. Można też użyć formatów warunkowych, aby wyróżnić zduplikowane wartości przed ich usunięciem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, zmienianie i wyczyszczenie formatów warunkowych.

 1. Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Aby filtrować w celu filtrowania pustych wartości, w menu Autofiltr u góry listy wartości wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko),a następnie u dołu listy wartości wybierz pozycję (Puste).

  Uwaga: Pole wyboru (Puste) jest dostępne tylko wtedy, gdy zakres komórek lub kolumna tabeli zawiera co najmniej jedną pustą komórkę.

 4. Zaznacz puste wiersze w tabeli, a następnie naciśnij klawisze CTRL+- (łącznik).

Podobnie możesz użyć do filtrowania i usuwania pustych wierszy arkusza. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania pustych wierszy w arkuszu, zobacz Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli.

 1. Zaznacz tabelę, a następnie wybierz pozycję Projekt tabeli, > Zmień rozmiar tabeli.

 2. Dostosuj zakres komórek w tabeli odpowiednio do potrzeb, a następnie wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Zmienianie rozmiaru tabeli

Ważne: Nagłówki tabeli nie mogą przechodzić do innego wiersza i nowy zakres musi nakładać się na oryginalny zakres.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Jak można scalić dwie lub większą liczbę tabel?

Tworzenie tabeli programu Excel w arkuszu

Używanie odwołań strukturalnych w formułach tabeli programu Excel

Formatowanie tabeli programu Excel

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×