Spis treści
×

Data wydania:

18.06.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17763.592

Uwaga Obserwuj wiadomości na koncie @WindowsUpdate, aby dowiadywać się o publikowaniu nowej zawartości na pulpicie nawigacyjnym informacji o wydaniach.

Począwszy od aktualizacji KB4497934 wprowadzamy funkcjonalność umożliwiającą zdecydowanie, kiedy instalować aktualizację funkcji. To Ty zdecydujesz, kiedy pobierzesz aktualizację funkcji. Przy tym Twoje urządzenia będą zawsze zaktualizowane. Aktualizacje funkcji dostępne na kwalifikujących się urządzeniach będą widoczne w osobnym module na stronie Windows Update (Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update). Jeśli chcesz uzyskać dostępne aktualizacje od razu, wybierz opcję Pobierz i zainstaluj teraz. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na tym blogu

Kiedy urządzenia z systemem Windows 10 będą miały kilka miesięcy do osiągnięcia końca wsparcia technicznego, usługa Windows Update automatycznie rozpocznie aktualizację funkcji. Dzięki temu te urządzenia będą objęte wsparciem i będą otrzymywały comiesięczne aktualizacje niezbędne dla zabezpieczenia urządzenia i zapewnienia dobrej kondycji systemu.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z wirtualizacją funkcji Hyper-V przy określonym taktowaniu procesora AMD.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne otwarcie przeglądarki Microsoft Edge w określonych przypadkach po wybraniu linku w aplikacji.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie aplikacji przy użyciu narzędzia wiersza polecenia (cmd. exe) z opcjami minimum (min) lub maksimum (max).

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacji Kalkulator użycie ustawienia Gannen, gdy jest włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacji Twój telefon łączenie się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy sieci Web w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązano problem powodujący zwrócenie pustej nazwy rodziny czcionek Bahnschrift.ttf. za pomocą interfejsu GDI+ (Windows Graphics Device Interface).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenie okresowo przestaje odpowiadać podczas korzystania ze wschodnioazjatyckich ustawień regionalnych.

 • Rozwiązano problem powodujący znikanie wskaźnika myszy podczas korzystania z komputera zdalnego Citrix do nawiązywania połączenia z sesją VDA (Virtual Delivery Agent) przy użyciu rozwiązania Citrix XenDesktop. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Komputer zdalny XenDesktop 7 — wyjaśnienie.

 • Rozwiązano problem, który mógł powodować, że zdarzenie naciśnięcia i zwolnienia myszy generowało dodatkowe zdarzenie ruchu myszy.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że interfejs użytkownika przestaje odpowiadać na kilka sekund podczas przewijania okien, dla których otwarto wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować nieoczekiwane zamknięcie programu Windows Media Player podczas odtwarzania plików multimedialnych w pętli.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne migrowanie zasad SharedPC podczas uaktualniania.

 • Rozwiązuje problem powodujący tworzenie zduplikowanych folderów profilów podczas uaktualniania, jeśli foldery profilów zostały wcześniej przekierowane.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że użytkownicy mogą wyłączyć obraz tła logowania, gdy jest włączona zasada „Computer\Administrative Templates\Control Panel\Personalization\Prevent changing lock screen and logon image”.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje migotanie obrazu pulpitu i paska zadań na serwerze terminali systemu Windows Server 2019 w przypadku używania dysków profilu użytkownika.

 • Rozwiązuje problem powodujący utratę dźwięku, gdy system Windows nie został ponownie uruchomiony przez ponad 50 dni.

 • Rozwiązuje problem z ocenianiem stanu zgodności całego ekosystemu Windows w celu zapewnienia zgodności aplikacji i urządzeń ze wszystkimi aktualizacjami systemu Windows.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający aktywowanie urządzeń Internetu rzeczy (IoT) po zainstalowaniu wcześniejszego pakietu aktualizacji zbiorczej.

 • Rozwiązuje problem z niepowodzeniem aktualizowania gałęzi użytkownika w momencie publikowania opcjonalnego pakietu w grupie połączeń po uprzednim opublikowaniu tej grupy połączeń.

 • Rozwiązano problem, który może uniemożliwić prawidłowe stosowanie pakietu inicjowania obsługi w niektórych sytuacjach, gdy jest on używany do wywoływania dostawcy usług konfiguracji (CSP) CleanPC.

 • Dodaje obsługę konfigurowalnej przez klienta listy bezpiecznych kontrolek ActiveX stosowanej podczas korzystania z kontroli aplikacji usługi Windows Defender. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zezwalanie na rejestrację obiektu COM w zasadzie Kontrola aplikacji usługi Windows Defender.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zalogowanie się użytkownika do urządzenia Microsoft Surface Hub za pomocą konta usługi Azure Active Directory. Ten problem występuje, ponieważ poprzednia sesja nie została poprawnie zakończona.

 • Rozwiązuje problem, który może zapobiec wymuszeniu szyfrowania na wymiennym dysku USB przez funkcję Windows Information Protection (WIP).

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że przeglądarka Microsoft Edge i inne aplikacje platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP) zgłaszają błąd podczas próby drukowania. Błąd to: „Wystąpił nieoczekiwany problem z konfiguracją drukarki. 0x80070007e”.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający dołączenie filtra antywirusowego do woluminów DirectAccess (DAX).

 • Rozwiązuje problem powodujący, że narzędzia Zarządzanie dyskami i DiskPart przestają odpowiadać w przypadku dołączenia niektórych dysków wymiennych do systemu Windows.

 • Rozwiązuje problem z resetowaniem komputera. Konieczne jest użycie programu dism.exe w trybie offline, aby ręcznie zastosować to rozwiązanie względem obrazu Winre.wim.

 • Rozwiązuje problem, który może wystąpić podczas naprawy przestrzeni dyskowych.

 • Rozwiązuje problem wyzwalający aktualizację zasad grupy, nawet jeśli nie ma żadnych zmian zasad. Ten problem występuje podczas korzystania z rozszerzenia po stronie klienta (CSE) służącego do przekierowywania folderu.

 • Ulepsza przeglądanie izolowane podczas używania funkcji Windows Defender Application Guard w przeglądarce Microsoft Edge.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że aplikacje usługi Office 365 po otwarciu przestają działać, gdy są wdrażane jako pakiety App-V.

 • Rozwiązuje problem z przewijaniem programowym w programie Internet Explorer 11.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować wyświetlenie błędu „Program MMC wykrył błąd w przystawce i zwolni ją” podczas próby rozwijania, wyświetlania lub tworzenia widoków niestandardowych w Podglądzie zdarzeń. Ponadto aplikacja może przestać odpowiadać lub zostać zamknięta. Ten sam błąd może również być zgłaszany podczas korzystania z opcji Filtruj bieżący dziennik w menu Akcja w przypadku wbudowanych widoków lub dzienników.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że sterowniki urządzenia radiowego Realtek Bluetooth nie będą się parować lub nawiązywać połączenia w pewnych okolicznościach po zainstalowaniu aktualizacji z 14 maja 2019 r.

 • Rozwiązuje problem związany z rejestracjami usługi WinHTTP (zwiększanie się rozmiaru rejestru i wydłużanie się uruchamiania systemu operacyjnego). Dzieje się tak w przypadku urządzeń korzystających z plików automatycznej konfiguracji serwera proxy (PAC) do definiowania sposobu, w jaki przeglądarki i agenci sieci Web wybierają odpowiedni serwer proxy. Aby zatrzymać rozrastanie się rejestru, zaktualizuj następujące elementy:

Ścieżka: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp

Ustawienie: CleanupLeakedContainerRegistrations

 

Typ: DWORD

Wartość: 1

Wartość 1 powoduje usunięcie dotychczasowych rejestracji; wartość 0 (domyślna) powoduje zachowywanie dotychczasowych rejestracji.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Po zainstalowaniu poprawki KB4493509 na urządzeniach z zainstalowanymi niektórymi azjatyckimi pakietami językowymi może występować błąd „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND”.

 1. Odinstaluj i zainstaluj ponownie ostatnio dodane pakiety językowe. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zarządzanie ustawieniami językowymi wprowadzania i wyświetlania w systemie Windows 10.

 2. Wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje i zainstaluj aktualizację zbiorczą z kwietnia 2019 roku. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Aktualizowanie systemu Windows 10.

Uwaga Jeśli ponowne zainstalowanie pakietu językowego nie rozwiąże problemu, zresetuj ustawienia komputera do stanu początkowego w następujący sposób:

 1. Przejdź do aplikacji Ustawienia > Odzyskiwanie.

 2. Wybierz element Wprowadzenie w obszarze opcji odzyskiwania Resetuj ustawienia do stanu początkowego.

 3. Wybierz opcję Zachowaj moje pliki.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Analizujemy zgłoszenia mówiące o tym, że po zainstalowaniu aktualizacji niewielka część urządzeń uruchamia się do czarnego ekranu podczas pierwszego logowania.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4520062.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia mogą mieć problemy z nawiązywaniem połączenia z niektórymi urządzeniami sieci magazynowania (SAN) za pomocą interfejsu iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Błąd może również zostać wyświetlony w sekcji dziennika System w Podglądzie zdarzeń (identyfikator zdarzenia: 43, źródło: iScsiPrt, opis: „Obiekt docelowy nie odpowiedział na czas na żądanie zalogowania”).

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4509479.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji na serwerze usług wdrażania systemu Windows uruchomienie urządzeń z użyciem obrazów środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) z poziomu usług wdrażania systemu Windows lub programu System Center Configuration Manager (SCCM) może się nie powieść z powodu błędu „Stan: 0xc0000001, Informacja: Wymagane urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512534.

Aplikacje i skrypty wywołujące interfejs API NetQueryDisplayInformation lub odpowiednik dostawcy WinNT mogą nie zwracać wyników po pierwszej stronie danych (często jest to 50 lub 100 wpisów). Podczas żądania dodatkowych stron może zostać wyświetlony błąd „1359: Wystąpił błąd wewnętrzny”. Ten problem występuje w tej aktualizacji i we wszystkich aktualizacjach przed 18 czerwca 2019 r.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4516077.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4504369) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4501371

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×