18 października 2018 r. — KB4462928 (kompilacja systemu operacyjnego 14393.2580)

Data wydania:

Wersja:

18.10.2018

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.2580

System Windows 10 w wersji 1607 przestał być obsługiwany 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Home i Pro nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: Systemy Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education otrzymają bezpłatnie pomoc techniczną przez dodatkowe sześć miesięcy. Urządzenia z systemami w kanale obsługi długoterminowej (LTSC) będą otrzymywać aktualizacje do października 2026 roku, zgodnie z informacjami na stronie zasad cyklu życia. Urządzenia z Rocznicową aktualizacją systemu Windows 10 (wer. 1607) wyposażone w mikroukład Intel „Clovertrail” będą otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 roku, zgodnie z informacjami na blogu Microsoft Community.

System Windows 10 Mobile, wersja 1607 przestał być obsługiwany 8 października 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Mobile i Windows 10 Mobile Enterprise nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Uwzględnia ponowną denominację lokalnej waluty przeprowadzoną przez wenezuelski bank centralny w celu wprowadzenia do obiegu bolivara soberano (suwerennego).

 • Rozwiązuje dodatkowe problemy ze zaktualizowanymi informacjami o strefie czasowej.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nie jest wyświetlany komunikat o błędzie po wywołaniu zablokowanej aplikacji z menu Start.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nazwa konta we wpisie dziennika zdarzeń dla źródła Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center i identyfikatora zdarzenia 7 czasami jest uszkodzona.

 • Rozwiązuje problem z wydajnością działania uwierzytelniania w chmurze dla kont, które bardzo szybko tworzą sesje logowania.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający wyłączenie protokołu TLS 1.0 i TLS 1.1, gdy włączony jest tryb Federal Information Processing Standard (FIPS).

 • Rozwiązuje problem polegający na mapowaniu dwóch lub więcej certyfikatów uwierzytelniających do tego samego użytkownika. Użytkownik otrzymuje komunikat „Znaleziono duplikaty” i błąd „STATUS_CERTIFICATE_MAPPING_NOT_UNIQUE”.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że w aplikacjach występują przecieki z uchwytów podczas używania certyfikatów uwierzytelniania klientów w protokole TLS. Ten problem występuje, gdy wywołanie funkcji FreeCredentialsHandle następuje przed wywołaniem funkcji DeleteSecurityContext w kodzie źródłowym aplikacji.

 • Rozwiązuje problemy z przeciekami pamięci w procesie svchost.exe (usługi netsvcs i Pomocnik IP).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyczerpanie miejsca w przestrzeni dyskowej na udostępnionym woluminie klastra (CSV) z powodu rozszerzenia wirtualnego dysku twardego (VHDX) usługi Hyper-V. W efekcie maszyna wirtualna (VM) może kontynuować zapisywanie danych na swoim dysku, aż zostanie on uszkodzony lub przestanie działać. Maszyna wirtualna może również uruchomić się ponownie, a następnie wznowić zapisywanie danych i kontynuować je do czasu, aż nastąpi uszkodzenie.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że podwyższanie poziomu kontrolera domeny tylko do odczytu (RODC) kończy się niepowodzeniem. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli partycje aplikacji są zdefiniowane, ale rozpoznawania nazw w systemie DNS nie powiodło się, czemu towarzyszył błąd nazwy. Wyświetlane komunikaty o błędach to „Nie można odnaleźć oczekiwanych obiektów stanu podczas podwyższania poziomu kontrolera domeny tylko do odczytu” i „Dostępnych jest więcej danych” (kod błędu 234).

 • Rozwiązuje problemy ze współdziałaniem między funkcją inteligentnej blokady ekstranetu (ESL) w usłudze Active Directory Federation Services (AD FS) a funkcją alternatywnego identyfikatora logowania. Gdy funkcja alternatywnego identyfikatora logowania jest włączona, wywołania do poleceń cmdlet Get-AdfsAccountActivity i Reset-AdfsAccountLockout programu Powershell w usłudze AD FS powodują zwracanie błędów „Nie znaleziono konta”. Wywołanie polecenia Set-AdfsAccountActivity powoduje dodanie nowego wpisu zamiast edytowania istniejącego.

 • Rozwiązuje problem dotyczący przechodzenia z widoku dekady w kalendarzu japońskim. Gdy użytkownik próbuje przejść z bieżącej ery do następnej ery, nawigacja nie działa poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że brama Usług pulpitu zdalnego przestaje działać efektywnie w scenariuszu z równoważeniem obciążenia po 12–24 godzinach pracy.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas korzystania z wielu klastrów usługi Hyper-V w systemie Windows Server 2016. W dzienniku pojawia się następujące zdarzenie:

  „Udostępniony wolumin klastra „CSVName” (CSVName) przeszedł do stanu wstrzymania z powodu błędu „STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203)”. Wszystkie operacje we/wy zostaną tymczasowo umieszczone w kolejce aż do ponownego ustanowienia ścieżki do woluminu.”

 • Rozwiązuje problem, który może powodować okresowe niepowodzenie operacji tworzenia klastra z jednym węzłem lub dodawania kolejnych węzłów do klastra.

 • Rozwiązuje problem występujący podczas ponownego uruchamiania węzła po jego opróżnieniu. W dzienniku pojawia się zdarzenie o identyfikatorze 5120, czemu towarzyszy komunikat o błędzie „STATUS_IO_TIMEOUT c00000b5”. Może to spowolnić lub zatrzymać wykonywanie operacji we/wy w maszynach wirtualnych, a czasami węzły są usuwane z klastrów.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że odwołanie do zestawu System.Security.Cryptography.Algorithms nie było poprawnie ładowane w programie .NET Framework 4.7.1 po zainstalowaniu poprawek z 10 lipca 2018 r. i 14 sierpnia 2018 r.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że system przestaje działać podczas zamykania niektórych aplikacji podsystemu Windows Presentation Foundation (WPF) z powodu zdarzenia TaskCanceledException. Aplikacje narażone na ten problem wykonują pracę obejmującą słabe zdarzenia lub wiązanie danych po zwróceniu wartości przez funkcję Application.Run().

 • Rozwiązuje problem z sytuacją wyścigu w plikach tymczasowych i niektórych skanerach antywirusowych, który powoduje, że program .NET Framework przestaje działać. Wyświetlany komunikat o błędzie to „Proces nie może uzyskać dostępu do pliku <nazwa pliku tymczasowego>”.

 • W programie .NET Framework aktualizuje obsługę formatowania dat japońskich w pierwszych latach er. Jeśli wzorcem formatu jest „y年”, format roku będzie używał symbolu 元, bez numeru roku 1. Ponadto program .NET Framework będzie obsługiwał daty zawierające symbol 元. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Aktualizuje informacje o walucie Wenezueli. Ma to wpływ na kulturę „es-VE” w następujący sposób:

  • Symbolem waluty jest „Bs.S”.

  • Nazwą waluty w języku angielskim jest „Bolívar Soberano”.

  • Nazwą waluty w języku lokalnym jest „bolivar soberano”.

  • Międzynarodowym kodem waluty jest „VES”.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować okresowe niepowodzenie operacji dodawania węzła po utworzeniu jednego węzła w klastrze w środowisku systemu Windows Server 2016. Kod błędu to „0x0000001e”.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że aplikacja, która ma otwarte okno podrzędne, przestanie przetwarzać dane wejściowe z myszy. Ten problem występuje, gdy precyzyjna płytka dotykowa zainicjuje zdarzenie WM_MOUSEWHEEL.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że nawigacja między erami przestaje działać w widoku kalendarza japońskiego.

 • Rozwiązuje problem dotyczący formatu daty w kalendarzu ery japońskiej.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że funkcja GetCalendarInfo zwraca nieprawidłową wartości dla ery japońskiej.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Ulepszenia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, instalacja i aktywacja systemu Windows Server 2019 i usługi zarządzania kluczami (1809 LTSC) (KMS) (CSVLK) klucze hosta nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4467684.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, promocje Windows Server 2016 tworzące domeny inne niż główne nie działają w środowiskach, w których zostały włączone opcjonalne funkcje, takie jak kosz Active Directory. Jest wyświetlany błąd: “The replication operation encountered a database error”. (Replikacja napotkała na błąd bazy danych.)

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4467684.

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji .NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480977.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy mogą nie mieć możliwość używania paska wyszukiwania w programie Windows Media Player podczas odtwarzania określonych plików. Nie ma ona wpływu na normalne odtwarzanie.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4471321.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Aktualizacje zbiorcze systemu Windows wymagają zainstalowania najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). Pomaga to ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4132216) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4462928

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×