Spis treści
×

Data wydania:

19.03.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 16299.1059

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1709. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Przypomnienie: koniec obsługi systemu Windows 10 w wersji 1709 nastąpi 9 kwietnia 2019 r w przypadku urządzeń z systemem Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation i IoT Core. Te urządzenia nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows do najnowszej wersji.

WAŻNE: wersje Windows 10 Enterprise, Education, i IoT Enterprise będą w dalszym ciągu obsługiwane przez 12 miesięcy bezpłatnie zgodnie z cyklem życia ogłoszonym w październiku 2018 r.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z bazą danych programu Microsoft Access 97, który powoduje zatrzymanie żądanej operacji, gdy tabela lub kolumna ma właściwości niestandardowe.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej dla Buenos Aires w Argentynie.

 • Rozwiązuje problem z programem Microsoft Office Visual Basic for Applications, który powoduje, że dla dat w formacie japońskim nie są używane ustawienia ery japońskiej z rejestru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Zaktualizowano informacje o strefach czasowych w Kazachstanie.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej dla Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom włączanie obsługi okresu gan-nen w erze japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem z zasadą grupy „Wyłącz powiadomienia aplikacji na ekranie blokady”.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić użytkownikom logowanie i powodować blokady kont podczas korzystania z klienta App-V do uruchamiania aplikacji. Ten problem występuje, ponieważ uwierzytelnianie protokołem Kerberos kończy się niepowodzeniem podczas próby uzyskania informacji o użytkownikach z serwera nazw domen (DNS). Zmień następujący klucz rejestru:

  • Ustawienie: UseDcForGetUserInfo

  • Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Typ: REG_DWORD

  • Wartość: Ustawienie następującej wartości DWORD na różną od zera aktywuje rozwiązanie.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchamianie aplikacji App-V i generuje błąd „0xc0000225”. Ustawienie następującej wartości DWORD na liczbę różną od zera aktywuje rozwiązanie: „HKLM\Software\ Microsoft \AppV\\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds”. Wartością domyślną jest 0, a maksymalną 10 000. Ogranicza ona maksymalny czas oczekiwania na sterownik po wystąpieniu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4494206.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wyświetlenie okna dialogowego poświadczeń uwierzytelniających, gdy serwer sieci web klasy Enterprise próbuje połączyć się z Internetem.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje ponowne uruchomienie klienta lub serwera podczas używania karty inteligentnej do logowania się przy użyciu wskazówek w postaci nazwy użytkownika na komputerze przyłączonym do usługi Azure Active Directory (AAD) za pomocą usługi pulpitu zdalnego.

 • Rozwiązuje problem z profilami programu Microsoft Outlook na urządzeniach, które są przyłączone do domeny i dołączone do obszaru roboczego. Tworzenie nowego profilu programu Outlook Microsoft może zakończyć się niepowodzeniem lub utworzone profile programu Microsoft Outlook mogą później nie działać.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje usuwanie zasady ALLOWCLSIDS z pliku zasad XML po uruchomieniu polecenia Add-SignerRule dla funkcji Kontrola aplikacji usługi Windows Defender.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikowi uwierzytelnienie i powoduje niepowodzenie działania aplikacji Menedżer kont systemu Windows (WAM) podczas używania modułu TPM (Trusted Platform Module).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie odnawiania certyfikatu podczas używania właściwości CERT_RENEWAL_PROP_ID z interfejsem ICertPropertyRenewal.

 • Dodaje nowe ustawienie zasad grupy o nazwie „Zezwalaj systemowi Windows na programowe odłączanie komputera od sieci”. To ustawienie określa, jak system Windows odłącza komputer od sieci, gdy stwierdzi, że komputer nie powinien już być do niej podłączony.

  • Po włączeniu tej opcji system Windows odłącza komputer od sieci płynnie i łagodnie.

  • Jeśli opcja jest wyłączona, system Windows odłącza komputer od sieci natychmiast.

  • Jeśli opcja nie jest skonfigurowana, domyślnym zachowaniem jest odłączenie programowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat odłączania programowego, zobacz Opis i konfigurowanie Menedżera połączeń systemu Windows.

Ścieżka: Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Sieć\Menedżer połączeń systemu Windows. 

 • Rozwiązuje problem, który może powodować błąd „Stop 0x133” w pliku NTFS.sys.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że system Windows ponownie używa wygasłej dzierżawy usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jeśli dzierżawa wygasła podczas zamykania systemu operacyjnego.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje wyświetlanie komunikatu „System Windows utworzył tymczasowe ostrzeżenie” podczas tworzenia pliku stronicowania na dysku z ustawioną właściwością FILE_PORTABLE_DEVICE.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że interfejs użytkownika (UI) przestaje odpowiadać na kilka sekund podczas przewijania okna w czasie, gdy jest otwartych wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja DeleteObject() graficznego interfejsu urządzenia (GDI) może powodować zaprzestanie działania procesu wywołującego, gdy są spełnione oba następujące warunki:

  • Procesem wywołującym jest proces emulatora WOW64, który obsługuje adresy pamięci większych niż 2 GB.

  • Funkcja DeleteObject() jest wywoływana w kontekście urządzenia zgodnym z kontekstem urządzenia drukarki.

 • Zapewnia bezproblemową integrację z rozwiązaniem Microsoft Cloud App Security (MCAS) w celu znajdowania informacji o używaniu aplikacji chmurowych wewnątrz firmowej sieci i poza nią dla klientów używających funkcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (ATP).

 • Umożliwia automatyczne badanie i rozwiązywanie problemów dla klientów korzystających z programu Windows Defender ATP.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie zasady grupy „Wyłącz powiadomienia aplikacji na ekranie blokady”. Ścieżka: „Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\System\Logo”.

 • Rozwiązuje niewielkie problemy z nieznanymi opcjami (nieznanymi obiektami OPT) w mechanizmach rozszerzeń systemu DNS (EDNS) dla roli serwera DNS w systemie Windows.

 • Rozwiązuje problem, aby spełnić wymagania dotyczące certyfikatów GB18030.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający analizatorom dat konwersję dat przyszłych i przeszłych (kalendarz gregoriański i japoński) w przypadku złożonych dokumentów (dawniej OLE) do odpowiednich dat ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że funkcja Wdiwifi.SYS przestaje działać i pojawia się kod błędu „7E (0xc0000005)”. Ten problem występuje, gdy urządzenie klienckie przemieszcza się między bezprzewodowymi punktami dostępu (WAP), które mają te same identyfikatory BSSID pasm 2,4 Ghz i 5 Ghz.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493441.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niestandardowe schematy identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji mogą nie uruchamiać odpowiednich aplikacji dla lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493440.

Po zastosowaniu tej aktualizacji występuje błąd zatrzymania podczas próby uruchomienia programu klienckiego usługi SSH (Secure Shell) z podsystemu Windows dla systemu Linux (WSL) z włączoną funkcją agenta przekazywania za pomocą przełącznika wiersza polecenia (ssh –A) lub ustawienia konfiguracji.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493441.

Jeśli włączysz obsługę znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC) dla poszczególnych czcionek, system przestanie działać i podczas uruchamiania pojawi się niebieski ekran. Nie jest to typowe ustawienie w regionach innych niż azjatyckie.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493441.

Aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) umieszczające obiekty osadzone w metaplikach Windows (WMF) za pomocą interfejsu API PatBlt mogą wyświetlać osadzone obiekty nieprawidłowo.

Na przykład po wklejeniu obiektu arkusza programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word komórki mogą być renderowane z innym kolorem tła.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493441.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz temat Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4485448) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4489890

Informacje pokrewne

Dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny strony historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 1709. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat używania tych stron i jak najlepszego wykorzystania zawartych na nich informacji, zobacz nasz wpis na blogu.

Aby poprawić informacje przedstawiane na stronach historii i powiązanych stronach o aktualizacjach KB oraz zwiększyć ich przydatność dla naszych klientów, utworzyliśmy anonimową ankietę, na której możesz nam przekazać swoje komentarze i opinie. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×