Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

19.03.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 17134.677

Przypomnienie: Aktualizacje z dnia 12 marca i 9 kwietnia będą dwoma ostatnimi aktualizacjami różnicowymi dla systemu Windows 10 w wersji 1803. Aktualizacje zabezpieczeń i jakości będą w dalszym ciągu dostępne za pośrednictwem aktualizacji ekspresowych i pakietów pełnych zbiorczych aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, odwiedź nasz blog .

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem z bazą danych programu Microsoft Access 97, który powoduje zatrzymanie żądanej operacji, gdy tabela lub kolumna ma właściwości niestandardowe.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia pobieranie aktualizacji pakietu Microsoft Office ze sklepu Microsoft Store.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej dla Buenos Aires w Argentynie.

 • Rozwiązuje problem z programem Microsoft Office Visual Basic for Applications, który powoduje, że dla dat w formacie japońskim nie są używane ustawienia ery japońskiej z rejestru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Zaktualizowano informacje o strefach czasowych w Kazachstanie.

 • Aktualizuje informacje o strefie czasowej dla Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikom włączanie obsługi okresu gan-nen w erze japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4469068.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenie okresowo przestaje odpowiadać podczas korzystania ze wschodnioazjatyckich ustawień regionalnych.

 • Rozwiązuje problem związany z niezawodnością, który może spowodować, że ekran laptopa pozostanie czarny po wznowieniu pracy z trybu uśpienia, jeśli pokrywa została zamknięta podczas odłączania laptopa od stacji dokującej.

 • Rozwiązuje problem z zasadą grupy „Wyłącz powiadomienia aplikacji na ekranie blokady”.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwić użytkownikom logowanie i powodować blokady kont podczas korzystania z klienta App-V do uruchamiania aplikacji. Ten problem występuje, ponieważ uwierzytelnianie protokołem Kerberos kończy się niepowodzeniem podczas próby uzyskania informacji o użytkownikach z serwera nazw domen (DNS). Zmień następujący klucz rejestru:

  • Ustawienie: UseDcForGetUserInfo

  • Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Typ: REG_DWORD

  • Wartość: Ustawienie następującej wartości DWORD na różną od zera aktywuje rozwiązanie.

 • Rozwiązuje problem z ekranem blokady systemu Windows, który uniemożliwia użytkownikom odblokowanie urządzenia po tym, gdy wielu użytkowników kart inteligentnych użyło tego samego urządzenia. Ten problem występuje w trakcie próby użycia stacji roboczej, która została zablokowana przez innego użytkownika.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia wyświetlenie okna dialogowego poświadczeń uwierzytelniających, gdy serwer sieci web klasy Enterprise próbuje połączyć się z Internetem.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje ponowne uruchomienie klienta lub serwera podczas używania karty inteligentnej do logowania się przy użyciu wskazówek w postaci nazwy użytkownika na komputerze przyłączonym do usługi Azure Active Directory (AAD) za pomocą usługi pulpitu zdalnego.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że istnieje wiele wpisów jednego urządzenia przyłączonego do domeny hybrydowej.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje usuwanie zasady ALLOWCLSIDS z pliku zasad XML po uruchomieniu polecenia Add-SignerRule dla funkcji Kontrola aplikacji usługi Windows Defender.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia uruchomienie wirtualnej karty inteligentnej, jeśli równocześnie jest uruchomione oprogramowanie Citrix 7.15.2000 Workstation VDA.

 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia użytkownikowi uwierzytelnienie i powoduje niepowodzenie działania aplikacji Menedżer kont systemu Windows (WAM) podczas używania modułu TPM (Trusted Platform Module).

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie odnawiania certyfikatu podczas używania właściwości CERT_RENEWAL_PROP_ID z interfejsem ICertPropertyRenewal.

 • Dodaje nowe ustawienie zasad grupy o nazwie „Zezwalaj systemowi Windows na programowe odłączanie komputera od sieci”. To ustawienie określa, jak system Windows odłącza komputer od sieci, gdy stwierdzi, że komputer nie powinien już być do niej podłączony.

  • Po włączeniu tej opcji system Windows odłącza komputer od sieci płynnie i łagodnie.

  • Jeśli opcja jest wyłączona, system Windows odłącza komputer od sieci natychmiast.

  • Jeśli opcja nie jest skonfigurowana, domyślnym zachowaniem jest odłączenie programowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat odłączania programowego, zobacz Opis i konfigurowanie Menedżera połączeń systemu Windows.

Ścieżka: Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Sieć\Menedżer połączeń systemu Windows

 • Rozwiązuje problem, który może powodować błąd „Stop 0x133” w pliku NTFS.sys.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że system Windows ponownie używa wygasłej dzierżawy usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), jeśli dzierżawa wygasła podczas zamykania systemu operacyjnego.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować zaprzestanie działania usługi zarządzania maszynami wirtualnymi (VMMS). Problem występuje podczas wykonywania migracji na żywo za pomocą polecenia cmdlet Measure-VM lub skierowaniu dowolnego zapytania o metryki do usługi Instrumentacja zarządzania Windows (WMI).

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że funkcja DeleteObject() graficznego interfejsu urządzenia (GDI) może powodować zaprzestanie działania procesu wywołującego, gdy są spełnione oba następujące warunki:

  • Procesem wywołującym jest proces emulatora WOW64, który obsługuje adresy pamięci większych niż 2 GB.

  • Funkcja DeleteObject() jest wywoływana w kontekście urządzenia zgodnym z kontekstem urządzenia drukarki.

 • Zapewnia bezproblemową integrację z rozwiązaniem Microsoft Cloud App Security (MCAS) w celu znajdowania informacji o używaniu aplikacji chmurowych wewnątrz firmowej sieci i poza nią dla klientów używających funkcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender (ATP).

 • Rozszerza funkcje automatycznego badania i rozwiązywania problemów, w tym zbierania danych dowodowych o działaniu pamięci, dla klientów korzystających z programu Windows Defender ATP.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający działanie zasady grupy „Wyłącz powiadomienia aplikacji na ekranie blokady”. Ścieżka: „Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\System\Logo”.

 • Rozwiązuje niewielkie problemy z nieznanymi opcjami (nieznanymi obiektami OPT) w mechanizmach rozszerzeń systemu DNS (EDNS) dla roli serwera DNS w systemie Windows.

 • Rozwiązuje problem, aby spełnić wymagania dotyczące certyfikatów GB18030.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający analizatorom dat konwersję dat przyszłych i przeszłych (kalendarz gregoriański i japoński) w przypadku złożonych dokumentów (dawniej OLE) do odpowiednich dat ery japońskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobaczKB4469068.

 • Rozwiązuje problem powodujący wolną częstotliwość odświeżania ekranu, gdy aplikacja tworzy i usuwa wiele okien podrzędnych.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że funkcja Wdiwifi.SYS przestaje działać i pojawia się kod błędu „7E (0xc0000005)”. Ten problem występuje, gdy urządzenie klienckie przemieszcza się między bezprzewodowymi punktami dostępu (WAP), które mają te same identyfikatory BSSID pasm 2,4 Ghz i 5 Ghz.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493464.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niestandardowe schematy identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji mogą nie uruchamiać odpowiednich aplikacji dla lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493437.

Po zastosowaniu tej aktualizacji występuje błąd zatrzymania podczas próby uruchomienia programu klienckiego usługi SSH (Secure Shell) z podsystemu Windows dla systemu Linux (WSL) z włączoną funkcją agenta przekazywania za pomocą przełącznika wiersza polecenia (ssh –A) lub ustawienia konfiguracji.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493464.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą występować problemy podczas używania środowiska wykonawczego przed uruchomieniem systemu (PXE) do uruchamiania urządzenia z poziomu serwera usług wdrażania systemu Windows (WDS) skonfigurowanego do używania rozszerzenia zmiennego okna. Może to spowodować, że połączenie z serwerem usług WDS zostanie przedwcześnie zakończone podczas pobierania obrazu. Ten problem nie dotyczy klientów ani urządzeń, które nie używają rozszerzenia zmiennego okna.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4503286.

Jeśli włączysz obsługę znaków zdefiniowanych przez użytkownika końcowego (EUDC) dla poszczególnych czcionek, system przestanie działać i podczas uruchamiania pojawi się niebieski ekran. Nie jest to typowe ustawienie w regionach innych niż azjatyckie.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493464.

Aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) umieszczające obiekty osadzone w metaplikach Windows (WMF) za pomocą interfejsu API PatBlt mogą wyświetlać osadzone obiekty nieprawidłowo.

Na przykład po wklejeniu obiektu arkusza programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word komórki mogą być renderowane z innym kolorem tła.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493464.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

 • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4485449) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4489894

Informacje pokrewne

Dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny strony historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 1803. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat używania tych stron i jak najlepszego wykorzystania zawartych na nich informacji, zobacz nasz wpis na blogu.

Aby poprawić informacje przedstawiane na stronach historii i powiązanych stronach o aktualizacjach KB oraz zwiększyć ich przydatność dla naszych klientów, utworzyliśmy anonimową ankietę, na której możesz nam przekazać swoje komentarze i opinie. 

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×