Spis treści
×

Data wydania:

08.01.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 14393.2724

Windows 10, wersja 1607, zakończyła się usługa 10 kwietnia 2018 r. Urządzenia z Windows 10 Home lub Pro nie będą już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości, które zawierają ochronę przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i jakości, firma Microsoft zaleca aktualizację do najnowszej wersji pakietu Windows 10.

WAŻNE:Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education będą otrzymywać 6 miesięcy dodatkowej obsługi bez poniesienia kosztów. Urządzenia w kanałach Long-Term obsługi (LTSC) będą nadal otrzymywać aktualizacje do października 2026 r. na stronie Zasady cyklu życia. Windows 10 Urządzenia z aktualizacją rocznicową (v. 1607) z systemem Intel "Clovertvertvert" będą nadal otrzymywać aktualizacje do stycznia 2023 r. na blogu firmy MicrosoftCommunity.

Windows Server 2016 Standard, opcja instalacji programu Nano Server i wersja Windows Server 2016 Datacenter, opcja instalacji programu Nano Server zakończyła się 9 października 2018 r.Te wersje nie będą już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości, które zawierają ochronę przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i jakości, firma Microsoft zaleca aktualizację do najnowszej wersji pakietu Windows 10.

System Windows 10 Mobile, wersja 1607 przestał być obsługiwany 8 października 2018 r. Urządzenia z systemami operacyjnymi Windows 10 Mobile i Windows 10 Mobile Enterprise nie będą już otrzymywać miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i jakości zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

  • Rozwiązuje problem, który ma wpływ na przekierowanie pętli komunikacji zdalnej programu PowerShell przy użyciu konta innego niż konto administratora. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, Zabezpieczenia Windows zmiany dotyczące programu PowerShell. 

  • Zaktualizowano zabezpieczenia Internet Explorer, platformy i struktury aplikacji systemu Windows, aparatu skryptów firmy Microsoft, jądra systemu Windows, funkcji Windows Hyper-V, Windows MSXML oraz aparatu bazy danych Microsoft JET.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązanych luk w zabezpieczeniach, zobacz Przewodnik po aktualizacji zabezpieczeń.

Usprawnienia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla Firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objawy

Obejście

Po zainstalowaniu aktualizacji pakietu zbiorczych aktualizacji jakości z sierpnia lub aktualizacji z 11 września 201 .NET Framework 8r. wystąpienia programu SqlConnection mogą zgłaszać wyjątek. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 Wyjątek wystąpienia programu SqlConnection dla programu .NET 4.6 i nowszych po August-September 2018 r. .NET Framework aktualizacji.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480977.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji, na hostach zarządzanych przez menedżer System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) nie będzie on mógł wyliczać wdrożonych na hoście przełączników logicznych ani zarządzać nimi.

Ponadto, jeśli nie będziesz postępować zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami, błąd zatrzymania może wystąpić wvfpext.sysna hostach.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4507459.


Po zainstalowaniu tej aktualizacji w systemie Windows Server 2016 błyskawiczne wyszukiwanie w klientach Microsoft Outlook kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany błąd „Outlook nie może wyszukać”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487026.

Po zainstalowaniu poprawki KB4467691 system Windows może się nie uruchamiać na niektórych laptopach Lenovo i Fujitsu z pamięcią RAM mniejszą niż 8 GB.

Uruchom ponownie komputer przy użyciu interfejsu Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Wyłącz bezpieczny rozruch, a następnie uruchom ponownie.

Jeśli funkcja BitLocker jest włączona na komputerze, po wyłączeniu bezpiecznego rozruchu konieczne może być przeprowadzenie odzyskiwania funkcji BitLocker.

Firmy Lenovo i Fujitsu wiedzą o tym problemie. Skontaktuj się z producentem OEM i zapytaj, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji aplikacje innych firm mogą mieć trudności z uwierzytelnianiem hotspotów.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480977.

Aplikacje, które korzystają z bazy danych Microsoft Jet w formacie plików Microsoft Access 97, mogą się nie otwierać, jeśli baza danych ma kolumny o nazwach przekraczających 32 znaki. Baza danych nie otworzy się i pokaże błąd: „Nierozpoznany format bazy danych”.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4487026.

Po zainstalowaniu KB4467684, usługa klastrowania może się nie uruchomić z powodu błędu "2245 (NERR_PasswordTooShort)", jeśli zasady grupy "Minimalna długość hasła" jest skonfigurowana z więcej niż 14 znaków.

W przypadku tej aktualizacji i wszystkich aktualizacji przed tą aktualizacją lub po tej aktualizacji ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4601318.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer 11 i innych aplikacjach, które używają biblioteki WININET.DLL, mogą występować problemy z uwierzytelnianiem. Dzieje się tak, gdy co najmniej dwie osoby używają tego samego konta do wielu równoczesnych sesji logowania na tym samym komputerze z systemem Windows Server, między innymi do logowania w programie Terminal Server czy Remote Desktop Protocol (RDP). Objawy zgłaszane przez klientów obejmują (ale mogą nie być do nich ograniczone):

  • Rozmiar pamięci podręcznej i jej lokalizacji ma wartość zerową lub jest pusty.

  • Skróty klawiaturowe mogą nie działać prawidłowo.

  • Strony sieci Web mogą sporadycznie nie być ładowane lub renderowane poprawne.

  • Problemy dotyczące monitów o podanie poświadczeń.

  • Problemy podczas pobierania plików.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493470.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji analizator MSXML6 powoduje, że aplikacje przestają odpowiadać, jeśli wystąpił wyjątek podczas operacji na węzłach, takich jak appendChild(), insertBefore() czy moveNode().

Edytor zasad grupy może przestać odpowiadać podczas edycji obiektu zasad grupy (GPO) zawierającego preferencje zasad grupy dla ustawień przeglądarki Internet Explorer 10.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4493470.

Niektóre operacje, takie jak zmiana nazwy, wykonywane na plikach lub folderach znajdujących się na udostępnionym woluminie klastra (CSV) mogą kończyć się niepowodzeniem z powodu błędu „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Dzieje się tak podczas wykonywania operacji na węźle-właścicielu woluminu CSV z poziomu procesu bez uprawnień administratora.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wykonaj operację z poziomu procesu, który ma uprawnienia administratora.

  • Wykonaj operację z poziomu węzła, który nie ma własności woluminów CSV.

Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i udostępni aktualizację w najbliższej wersji.

Jak uzyskać tę aktualizację

Uwagi dotyczące wdrażania

Pakiet różnicowy dla tej aktualizacji zakłada, że wdrożono aktualizację zabezpieczeń z19 grudnia (KB4483229). Jeśli nie została wdrożona aktualizacja zabezpieczeń z 19 grudnia (KB4483229), należy zastosować pełną aktualizację dla tej wersji i nie można użyć pakietu Delta.

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa aktualizacji stosu.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4465659) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla najnowszej wersji SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update. 

Zainstaluj tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej wykazu usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby uzyskać listę plików dostępnych w tej aktualizacji, pobierz informacje o pliku dla aktualizacji skumulowanej 4480961. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×