Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 244601.

WPROWADZENIE

W Menedżerze urządzeń jest wyświetlana lista wszystkich urządzeń zainstalowanych na komputerze z systemem Windows XP. Wśród informacji wyświetlanych w Menedżerze urządzeń może być wymienione urządzenie Nieznane urządzenie z umieszczonym obok niego żółtym znakiem zapytania. Ustalenie przyczyny wyświetlania tego nieznanego urządzenia może być utrudnione, ponieważ dostępnych jest niewiele wskazówek. W tym artykule omówiono możliwe przyczyny wyświetlania nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń.

Więcej informacji

Główną przyczyną wyświetlania pozycji Nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń jest niepoprawne działanie jednego z urządzeń. Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać zaktualizowany sterownik dla urządzenia.

Należy skorzystać z następujących metod, aby umożliwić rozpoznanie danego urządzenia przez system Windows.

Metoda 1. Witryna Windows Update

Należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby sprawdzić, czy ta witryna sieci Web automatycznie wykrywa zaktualizowany sterownik dla danego urządzenia. Należy zainstalować wszystkie zalecane sterowniki.

http://www.windowsupdate.com

Metoda 2. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika z Internetu

Podczas pobierania sterownika z Internetu należy pobrać wersję sterownika przeznaczoną dla systemu Windows XP, jeśli wyświetlanych jest kilka wersji systemu Windows. Należy skorzystać z jednej z następujących opcji:

 • Odwiedź witrynę sieci Web producenta komputera, jeśli urządzenie zostało dostarczone razem z komputerem.

 • Odwiedź witrynę sieci Web producenta urządzenia, jeśli urządzenie zostało zainstalowane po zakupie komputera.

 • Odwiedź witrynę sieci Web producenta urządzenia, jeśli urządzenie zostało preinstalowane na komputerze, a producent nie dysponuje zaktualizowanym sterownikiem.

Należy znaleźć sekcję Drivers (Sterowniki) lub sekcję Download (Pobieranie) w witrynie sieci Web i odszukać nazwę urządzenia. Następnie należy pobrać i zainstalować wersję sterownika przeznaczoną dla systemu Windows XP.

Sekcja przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus

Przyczyny wyświetlania nieznanych urządzeń w Menedżerze urządzeń

 • Brak sterownika dla urządzenia. Jeśli sterownik dla urządzenia jest niedostępny, w Menedżerze urządzeń urządzenie jest wyświetlane jako Nieznane urządzenie i umieszczane w gałęzi Inne urządzenia. Ta sytuacja bardzo często występuje w przypadku urządzeń kompozytowych korzystających z uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) i zgodnych ze standardem IEEE 1394. Ponadto podczas przeglądania właściwości urządzenia w Menedżerze urządzeń może być wyświetlany stan Kod błędu 1 lub Kod błędu 10.

  Uwaga Urządzenia USB i IEEE 1394 zazwyczaj funkcjonują poprawnie bez dodatkowych sterowników urządzeń, ponieważ są konfigurowane przez sterowniki uwzględnione w systemie Windows dla tych typów magistrali. Jeśli jednak urządzenie jest niezgodne ze zdefiniowanymi i dostarczonymi sterownikami klasy Windows, jest wymagany dodatkowy sterownik urządzenia. Jeśli magistrala nie może zidentyfikować urządzenia, uznaje je za urządzenie kompozytowe i zgłasza je jako takie urządzenie w Menedżerze urządzeń.

 • Używany jest sterownik urządzenia przeznaczony dla systemu Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows 95. Nie można używać w systemie Windows XP plików sterowników urządzeń wirtualnych (vxd) typowych dla sterowników systemu Windows 98 lub Windows 95. Próba zainstalowania ich na komputerze z systemem Windows XP może skutkować pojawieniem się urządzania w Menedżerze urządzeń jako nieznanego urządzenia. Ta sytuacja zazwyczaj występuje wówczas, gdy producent sterownika nie wprowadza wyraźnego rozróżnienia tych dwóch sterowników lub zakłada, że system Windows XP może korzystać z plików vxd systemów Windows 98 lub Windows 95.

 • Nierozpoznany identyfikator urządzenia. Każde urządzenie sprzętowe ma specjalny identyfikator używany przez interfejs Plug and Play. Ten identyfikator może uwzględniać kilka typów, takich jak identyfikator dostawcy, identyfikator urządzenia, identyfikator podsystemu, identyfikator dostawcy podsystemu lub identyfikator wersji. Jeśli identyfikator urządzenia jest niedostępny lub komputer z systemem Windows XP nie rozpoznaje identyfikatora urządzenia, urządzenie może być wyświetlane w Menedżerze urządzeń jako nieznane urządzenie.

  Uwaga Programy, które wymagają haków wirtualnych w sprzęcie, mogą tworzyć te urządzenia. Ponadto wiadomo, że urządzenia tworzące mostki między różnymi typami magistrali, takie jak sterownik urządzenia umożliwiający emulowanie magistrali SCSI lub interfejsu ATAPI (AT Attachment Packet Interface) przez urządzenie portu równoległego, generują odpowiedź w postaci nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń.

 • Uszkodzony sprzęt lub oprogramowanie układowe. Uszkodzony sprzęt lub oprogramowanie układowe może być przyczyną wyświetlania urządzenia jako Nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń. Sterowniki urządzeń tylko programowych nie ujawniają identyfikatora urządzenia i nie ma standardowej metody instalowania tych urządzeń. Niektórzy producenci instalują urządzenia za pomocą programu instalacyjnego InstallShield lub w podobny sposób. Należy pamiętać, że oprogramowanie zainstalowane przy użyciu innych metod może nie zostać usunięte całkowicie podczas usuwania w Menedżerze urządzeń. Konieczne może więc być sprawdzenie rejestru w celu upewnienia się, że wszystkie wpisy zostały usunięte.

Rozwiązywanie problemów — dla użytkowników zaawansowanych


Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

Za pomocą dowolnej z poniższych metod należy ustalić, czy nieznane urządzenie jest tworzone przez oprogramowanie:

 • Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym

  Ta metoda nie jest niezawodna, jednak uruchomienie komputera w trybie awaryjnym może być jedną z najłatwiejszych metod ustalenia, czy nieznane urządzenie jest tworzone przez oprogramowanie.


  Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, należy nacisnąć klawisz F8 po ponownym uruchomieniu komputera. W wyświetlonym menu opcji zaawansowanych systemu Windows należy wybrać opcję Tryb awaryjny przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Jeśli nieznane urządzenie nie jest już wyświetlane w Menedżerze urządzeń, prawdopodobnie nie jest urządzeniem sprzętowym.

 • Sprawdzenie folderu Autostart

  Jeśli są podejrzenia, że przyczyną wyświetlania nieznanego urządzenia jest określony program, należy sprawdzić folder Autostart na komputerze, aby ustalić, które programy są skonfigurowane do uruchamiania podczas uruchamiania komputera. Folder Autostart znajduje się w następującej lokalizacji na dysku twardym, gdzie C jest dyskiem, na którym jest zainstalowany system Windows, a profil_użytkownika jest profilem danego użytkownika:

  C:\Documents and Settings\profil_użytkownika\Menu Start\Programy

 • Użycie narzędzia Informacje o systemie

  Narzędzie Informacje o systemie może być użyteczne, gdy konieczne jest ustalenie przyczyny wyświetlania nieznanego urządzenia.


  Aby za pomocą narzędzia Informacje o systemie wyświetlić listę programów uruchamianych podczas uruchamiania komputera, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg msinfo32, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Rozwiń węzeł Środowisko oprogramowania, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Programy grupy Autostart.


   Wyświetlana jest lista programów skonfigurowanych do uruchamiania podczas uruchamiania komputera.


   Sprawdź, czy w dzienniku zdarzeń zostały zarejestrowane błędy związane z tymi programami. Jeśli zostanie odnajdziesz zdarzenie związane z programem uwzględnionym na tej liście, usuń ten program. Utworzenie nieznanego urządzenia przez program nie zawsze oznacza jednak, że urządzenie nie działa, z wyjątkiem okoliczności, w których program jest uzależniony od uruchomienia danego urządzenia.


  Aby za pomocą narzędzia Informacje o systemie wyświetlić listę urządzeń powodujących problemy, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg msinfo32, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Rozwiń węzeł Składniki, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia powodujące problemy.


   Lista urządzeń zainstalowanych na komputerze, które mogą być przyczyną problemów, jest wyświetlana w okienku szczegółów w następujący sposób:

   • W kolumnie Urządzenie jest wyświetlana pospolita nazwa urządzenia lub nazwa sterownika skojarzonego z urządzeniem.

   • W kolumnie Identyfikator urządzenia PNP są wyświetlane identyfikatory urządzeń, takie jak identyfikator PCI (Peripheral Component Interconnect), identyfikator ISA i identyfikator dla innych typów magistrali, lub nieznany typ.

   • W kolumnie Kod błędu jest wyświetlany kod błędu skojarzony z określonym problemem. Często kod błędu Menedżera urządzeń ułatwia ustalenie, jaki obiekt utworzył nieznane urządzenie. Jeśli na przykład komputer generuje komunikat o błędzie „Zły lub brakujący sterownik urządzenia”, zależnie od typu urządzenia w obszarze Urządzenia powodujące problemy mogą być wyświetlane trzy typy wpisów:

    • Identyfikator urządzenia PCI PnP:

     Nazwa urządzenia | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kod błędu

    • Identyfikator ISA PnP:

     Nazwa urządzenia | ?\PNP0000\0

    • Zły lub niezgodny sterownik urządzenia:

     Nazwa urządzenia | ROOT\UNKNOWN\0000

 • Wyświetlenie pliku Setupapi.log

  Jeśli nazwa urządzenia jest znacząca, należy za pomocą informacji w pliku Setupapi.log ustalić przyczynę wyświetlania nieznanego urządzenia. Domyślnie plik Setupapi.log znajduje się w folderze %SystemRoot%.


  Czasami wyświetlana nazwa urządzenia może być myląca. Na przykład urządzenie wyświetlane jako urządzenie szeregowe w Menedżerze urządzeń w rzeczywistości może nie być związane z portem szeregowym. Ta sytuacja zazwyczaj występuje wówczas, gdy dostępny jest częściowy identyfikator Plug and Play, a Menedżer urządzeń interpretuje go jako urządzenie szeregowe. Przyczyną tej interpretacji może być niezgodny identyfikator określony przez urządzenie. W tym przypadku również można rozwiązać problem, odszukując program z grupy Autostart, który może zachowywać się niepoprawnie.


  Należy pamiętać, że zwykłe usunięcie nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń nie jest skutecznym rozwiązaniem, jeśli przyczyną wyświetlania nieznanego urządzenia jest program. Należy usunąć program, a następnie ponownie uruchomić komputer. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym nieznane urządzenie jest nadal wyświetlane w Menedżerze urządzeń, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy w zakresie usuwania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów ze sprzętem


Aby ustalić przyczynę występowania nieznanego urządzenia, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

 • Usunięcie z komputera urządzeń sprzętowych

  Należy pojedynczo usuwać urządzenia sprzętowe, aż nieznane urządzenie zniknie z Menedżera urządzeń. Ta metoda może być czasochłonna i nie zawsze jest skuteczna.

 • Ustalenie, czy sterownik urządzenia jest opatrzony podpisem cyfrowym

  Jeśli podczas instalowania sterownika urządzenia system Windows wykryje, że ten sterownik nie jest opatrzony podpisem cyfrowym, może zostać zwrócony komunikat ostrzegawczy z opcją anulowania lub kontynuowania instalacji. Ten komunikat jest wyświetlany tylko wtedy, gdy komputer jest skonfigurowany do wyświetlania komunikatów ostrzegawczych w przypadku próby zainstalowania przez program instalacyjny sterownika urządzenia bez podpisu cyfrowego.


  Uwaga Sterownik urządzenia podpisany cyfrowo może być nadal wyświetlany jako nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń.


  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podpisywania sterowników dla systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx

Instalację sterowników urządzeń, które nie zawierają podpisu cyfrowego, można zablokować. Taką strategię można zastosować w celu zapobieżenia wszelkim umyślnym próbą zdestabilizowania komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg control sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij kartę Sprzęt.

 3. W obszarze Sterowniki kliknij przycisk Podpisywanie sterowników, a następnie kliknij opcję Zablokuj — nigdy nie instaluj niepodpisanego oprogramowania sterownika.

 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Aby wyświetlić listę zainstalowanych na komputerze sterowników urządzeń bez podpisów cyfrowych, należy skorzystać z dowolnej z następujących metod:

 • Wyświetlenie pliku Setupapi.log

  Należy odszukać wpisy przypominające następujące:

  Plik (C:\Windows\inf\ntapm.inf) nie jest podpisany cyfrowo, data sterownika zostanie zignorowana.

  Instalowanie sekcji epatapi_inst z C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  Niepodpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.inf) został zainstalowany dla karty Parallel ATAPI Adapter. Błąd 0xe000022f: Plik INF, pochodzący z innego źródła, nie zawiera podpisu cyfrowego.
  Kopiowanie pliku C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.mpd do C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  Niepodpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) został zainstalowany dla karty Parallel ATAPI Adapter. Błąd 0xe000022f: Plik INF, pochodzący z innego źródła, nie zawiera podpisu cyfrowego.

 • Użycie narzędzia Weryfikacja podpisu pliku

  Narzędzie Weryfikacja podpisu pliku wyświetla listę wszystkich niepodpisanych sterowników zainstalowanych na danym komputerze. Tworzy dziennik Sigverif.txt znajdujący się w folderze %SystemRoot%. Należy wyświetlić ten plik, korzystając z dowolnego edytora tekstów, takiego jak Notatnik. Aby za pomocą narzędzia Weryfikacja podpisu pliku wyświetlić listę sterowników bez podpisów cyfrowych, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg sigverif, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Kliknij pozycję Zaawansowane, kliknij kartę Wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj inne pliki nie podpisane cyfrowo.

  3. Kliknij pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

  4. Zlokalizuj i zaznacz folder %SystemRoot%\System32\Drivers, kliknij przycisk OK dwa razy, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.

  Należy zapoznać się z tą listą, a następnie skontaktować się z producentem sterownika, aby dowiedzieć się, jak uzyskać zaktualizowany sterownik opatrzony podpisem cyfrowym.

Urządzenia USB oparte na starszych wersjach specyfikacji USB mogą tworzyć duplikaty urządzeń pojawiające się po podłączeniu urządzenia, a następnie znikające po odłączeniu urządzenia. Ponadto urządzenie może działać prawidłowo, ale może tworzyć nieznane urządzenie bez skojarzenia. Przyczyną zazwyczaj jest oprogramowanie układowe, które jest przestarzałe lub niepoprawnie skonfigurowane. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania zaktualizowanego oprogramowania układowego.


W przypadku ręcznego zainstalowania sterownika dla urządzenia Plug and Play, które zostało już wykryte i zainstalowane na komputerze, może pojawić się zduplikowane urządzenie. Ten problem można rozwiązać przez usunięcie tego zduplikowanego urządzenia.

Podobne problemy i ich rozwiązywanie — dla użytkowników zaawansowanych

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania urządzeniami za pomocą Menedżera urządzeń w systemie Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

283658 Jak zarządzać urządzeniami w systemie Windows XP

307970 Jak skonfigurować urządzenia przy użyciu Menedżera urządzeń w systemie Windows XP

304514 Jak skonfigurować Menedżera urządzeń do wyświetlania szczegółowych informacji

310126 Rozwiązywanie problemów z konfliktami urządzeń za pomocą Menedżera urządzeń

283361 Menedżer urządzeń nadal wyświetla urządzenie po próbie jego usunięcia

310123 Objaśnienie kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń w systemie Microsoft Windows XP Professional

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Informacje o systemie, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

308549 Opis narzędzia Informacje o systemie (Msinfo32.exe) systemu Windows XP

300887 Jak korzystać z przełączników narzędzia Informacje o systemie (MSINFO32)

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów przy użyciu narzędzia Msconfig, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310560 Jak rozwiązywać problemy z konfiguracją przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu Windows XP

Jeśli wymienione tu artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Szukaj w pomocy technicznej firmy Microsoft.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×