Zbiorcza aktualizacja 3 dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP2

Content Idea Request 55308

W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej 3 (numer kompilacji: 12.0.5538.0) dla dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft SQL Server 2014. Ta aktualizacja zawiera poprawki hotfix wydane po wydaniu dodatku SP2 dla programu SQL Server 2014.

Zbiorcza aktualizacja

Zbiorcze aktualizacje są teraz dostępne w Microsoft Center.Only pobierania najnowszych aktualizacji zbiorczej (CU), która została opublikowana dla dodatku SP2 dla programu SQL Server 2014 jest dostępny w Centrum pobierania.

 • Każdy nowy CU zawiera wszystkie poprawki, które zostały zawarte w poprzednich CU zainstalowaną wersję/Service Pack programu SQL Server.

 • Firma Microsoft zaleca toku, proaktywne instalacja CUs, staną się one dostępne:

  • SQL Server CUs poświadcza się, że taki sam poziom jak dodatki Service Pack i powinien być zainstalowany na tym samym poziomie ufności.

  • Pokazuje dane historyczne znacznej liczbie przypadków pomocy technicznej dotyczących problemu, który został wyrażony w CU zwolnione.

  • CUs może zawierać wartości dodanej powyżej poprawki. Dotyczy to możliwości obsługi, łatwość zarządzania i niezawodność aktualizacji.

 • Podobnie jak w przypadku dodatków service Pack dla programu SQL Server zaleca się przetestowanie CUs przed ich wdrożeniem do środowiska produkcyjnego.

 • Firma Microsoft zaleca uaktualnienie instalacja programu SQL Server do najnowszej SQL Server 2014 z dodatkiem Service pack.

Sposób uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej

Następująca aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Download Center:

Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej dla dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft SQL Server 2014.Jeśli nie ma strony pobierania, skontaktuj się z działu obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej. Microsoft SQL Server 2014 Integration Services Attunity Oracle CDC Projektant/usługi Feature Pack jest pakietu autonomicznego, który zapewnia dodatkową wartość dla programu SQL Server Integration Services (SSIS).

Download Pobierz teraz pakiet Microsoft SQL Server 2014 Integration Services Attunity Oracle CDC Projektant/usługi Feature Pack.Uwaga Po przyszłych CUs są dopuszczone do dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2014 r., to CU można pobrać z Wykazu usługi Microsoft Windows Update. Jednak firma Microsoft zaleca zainstalowanie najnowszej CU, która jest dostępna.

Dodatkowych poprawek uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Note The following table lists the status of individual Microsoft Knowledge Base articles. A separate Microsoft Knowledge Base article might not be created for each bug.

VSTS bugnumber

KB articlenumber

Description

Fix area

Status

8299199

3189959

FIX: Deadlock causes deferred transaction on the secondary replica in an Always On environment

High Availability

Public

8850766

3183686

FIX: MDX LastChild function returns incorrect result after ProcessUpdate a dimension in SSAS 2012 or 2014

Analysis Services

Public

8465133

3195823

FIX: Ghost record cleanup task on the primary replica is blocked by queries running on secondary replicas in SQL Server 2012 or 2014

SQL service

MS Internal

8845975

3174370

A memory leak occurs when you use Azure Storage in SQL Server 2014 or 2016

SQL service

Public

8850814

3005011

Unexpected growth of tempdb data files when using SQL Server Service Broker

SQL service

Public

8850820

3197631

FIX: TDE encrypted Databases go in suspect state during the recovery phase when you restart SQL Server 2012 or 2014

SQL security

Public

8825171

3207327

FIX: On failover, the new secondary replica stops accepting transaction log records until the instance is restarted in SQL Server

High Availability

Public

8891572

3208243

FIX: Adding a subscription to an Oracle transactional publication or an Oracle snapshot publication fails in SQL Server 2014 SP2 or later

SQL service

Public

8505731

3205937

FIX: An assertion occurs when you restore a clone database that has Query Store enabled in SQL Server 2014

SQL service

Public

8960948

3108537

FIX: DBCC CHECKFILEGROUP reports false inconsistency error 5283 on a database that contains a partitioned table in SQL Server

SQL service

Public

8806402

3206299

FIX: Availability databases in incorrect initializing/synchronizing state after failover of SQL Server 2014 AlwaysOn availability group

High Availability

Public

8492070

3196012

FIX: Incorrect full-text keys are recorded for the rows that aren't indexed correctly by a full-text index in SQL Server 2012 or 2014

SQL service

Public

7990677

3122088

Sqlps utility fails to run when the "Turn on Script Execution" policy is set to "Allow all scripts" in SQL Server

Management Tools

Public

8965746

3209443

Update improves the stability of SQL Server 2014 Management Studio when exiting or removing a connection from Object Explorer

Management Tools

MS Internal

8850811

3183345

FIX: Publication contains column filters stops working after restored from SQL Server 2005 to SQL Server 2012 or 2014

SQL service

MS Internal

8845917

3194959

Statistics are removed after rebuilding a specific partition of an partitioned aligned index on a partitioned table in SQL Server

SQL performance

Public

8919683

3208246

Updates to DBCC CLONEDATABASE functionality in SQL Server 2014

SQL service

Public

8918520

3206402

FIX: Data difference between republisher and its subscriber after subscription initialization from the top-level publisher in SQL Server 2014

SQL service

MS Internal

7996679

3209442

FIX: "No Data Available" in the SQL Server Memory Usage page in the SQL Server 2014 MDM report

Management Tools

Public

8960942

3198261

FIX: MDS business rule doesn't work if the Code value contains a leading space in SQL Server MDS Add-in for Excel

Master Data Services (MDS)

Public

8850836

3198826

FIX: Can't cancel queries with SORT conditions on cells or measure values in SQL Server 2012 or 2014 Analysis Services

Analysis Services

Public

8850798

3180980

Can't export a report as an Excel workbook when the "Interpret HTML Tags as Styles" option is selected

Reporting Services

Public

8894127

3208524

FIX: You cannot select any replica when you fail over from an availability group that's in the resolving state

High Availability

Public

8850772

3115741

FIX: "The process cannot access the file" error when an XML task fails in SQL Server

Integration Services

Public

8850785

3188670

FIX: Error when you select a KPI in a Power View report that consumes a BISM connection in a PowerPivot Gallery

Analysis Services

Public

8885443

3201416

FIX: Out-of-memory errors when you execute DBCC CHECKDB on database that contains columnstore indexes in SQL Server 2014

SQL service

Public

8918038

3177838

How to use DBCC CLONEDATABASE to generate a schema and statistics only copy of a user database in SQL Server 2014 SP2 and SQL Server 2016 SP1

SQL service

Public

8850830

3194365

FIX: Rebuilding a nonclustered index to add columns by using CREATE INDEX with DROP_EXISTING=ON and ONLINE=ON causes blocking

SQL performance

Public

8850833

3198827

FIX: KPIs return a non-translated caption when an MDSCHEMA_MEASURES request is issued and the restrictions request hidden members

Analysis Services

Public

8850789

3181444

FIX: Queries that run against secondary databases always get recompiled in SQL Server

High Availability

Public

8497372

3204469

FIX: Distribution Agent fails for a SQL Server 2014 publisher and a SQL Server 2012 subscriber in Transactional Replication

SQL service

Public

8788029

3201865

FIX: The Target Recovery Time of a database set to a nonzero value causes an assertion and a lease timeout in SQL Server 2014

SQL service

Public

8850861

3197950

FIX: Error when you open Data Alert Manager in SQL Server 2014 Reporting Services in SharePoint integrated mode

Reporting Services

Public

8685442

3205994

FIX: Memory leak when you query sys.dm_sql_referenced_entities view in SQL Server 2014

SQL service

Public

8960939

3177238

FIX: No automatic failover after database mirroring stops unexpectedly in SQL Server 2012 or 2014

High Availability

Public

8850804

3188454

Improvement: Enhance VDI Protocol with VDC_Complete command in SQL Server 2012 or 2014

SQL service

Public

8344429

3192069

FIX: Resize handle is missing from the parameter combo box in SQL Server 2014 Reporting Services

Reporting Services

Public

8436184

3204769

FIX: Intra-query deadlock when values are inserted into a partitioned clustered columnstore index in SQL Server 2014

SQL service

Public

8845915

3191062

FIX: FileTable directory stops responding when you create multiple files concurrently in SQL Server 2014 or 2016

SQL service

Public

8859008

3209459

FIX: Error 21050 when you remove a table that is not part of a publication in SQL Server 2014

SQL service

Public

8898351

3208179

FIX: MDX query returns errors if the value of MaxRolapOrConditions is greater than 256 in SQL Server 2014 Analysis Services

Analysis Services

Public

Liczba błędów VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Naprawić obszar

8299199

3189959

Poprawka: Zakleszczenie powoduje odroczonych transakcji na replice wtórnego w środowisku zawsze włączony

Wysoka dostępność

8850766

3183686

Poprawka: Funkcja MDX LastChild zwraca nieprawidłowe wyniki po ProcessUpdate wymiaru w SSAS 2012 lub 2014

Usługi Analysis Services

8845975

3174370

Występuje przeciek pamięci, gdy jest używany Magazyn Azure w programie SQL Server 2014 lub 2016

Usługa SQL

8850814

3005011

Nieoczekiwany wzrost tempdb plików danych podczas korzystania z programu SQL Server Service Broker

Usługa SQL

8850820

3197631

Poprawka: TDE zaszyfrowanych baz danych przejdź w stanie podejrzanych na etapie odzyskiwania po ponownym uruchomieniu programu SQL Server 2012 lub 2014

Zabezpieczenia programu SQL

8825171

3207327

Poprawka: W pracy awaryjnej nowej repliki pomocniczy przestanie akceptować rekordy dziennika transakcji aż do ponownego uruchomienia wystąpienia programu SQL Server

Wysoka dostępność

8891572

3208243

Poprawka: Dodawanie subskrypcji do dla publikacji migawka programu Oracle lub publikacja transakcyjna Oracle nie powiedzie się, program SQL Server 2014 z dodatkiem SP2 lub nowszym

Usługa SQL

8505731

3205937

Poprawka: Assertion występuje po przywróceniu bazy danych klon, który ma włączone w programie SQL Server 2014 magazynu kwerendy

Usługa SQL

8960948

3108537

Poprawka: DBCC CHECKFILEGROUP raportuje niespójność FAŁSZ błąd 5283 bazy danych, która zawiera podzielonej na partycje tabeli w programie SQL Server

Usługa SQL

8806402

3206299

Poprawka: Dostępność bazy danych w niepoprawnym inicjowanie synchronizowanie stanie po pracy awaryjnej grupy dostępności (AlwaysOn) programu SQL Server 2014 r.

Wysoka dostępność

8492070

3196012

Poprawka: Niepoprawne klucze pełnego tekstu są rejestrowane dla wierszy, które nie są poprawnie indeksowana według indeksu pełnotekstowego programu SQL Server 2012 lub 2014

Usługa SQL

7990677

3122088

Sqlpsnarzędzie nie można uruchomić, gdy zasady "Wyłącz na wykonywanie skryptu" jest ustawiona na "Zezwalaj na wszystkie skrypty" w programie SQL Server

Narzędzia do zarządzania

8845917

3194959

Statystyki są usuwane po odbudowaniu określonej partycji podzielonym na partycje indeksu wyrównany na podzielonej na partycje tabeli w programie SQL Server

Wydajność programu SQL

8919683

3208246

Aktualizacje do funkcji DBCC CLONEDATABASE w programie SQL Server 2014

Usługa SQL

7996679

3209442

Poprawka: "Brak danych dostępnych" użycie pamięci SQL Server strona w raporcie programu SQL Server 2014 MDM

Narzędzia do zarządzania

8960942

3198261

Poprawka: MDS reguły biznesowej nie działa, jeśli wartość kodu zawiera spacje wiodące w SQL serwer MDS Add-in for Excel

Usługa Master Data Services (MDS)

8850836

3198826

Poprawka: Nie można anulować kwerend z warunków sortowania na komórki lub odpowiadają wartościom w 2014 Analysis Services lub SQL Server 2012

Usługi Analysis Services

8850798

3180980

Nie można wyeksportować raport jako skoroszyt programu Excel, po wybraniu opcji "Interpretować jako style znaczników HTML"

Usługi Reporting Services

8898351

3208179

Poprawka: Kwerendy MDX zwraca błędy, jeśli wartość MaxRolapOrConditions jest większa niż 256 w usługach Analysis Services programu SQL Server 2014

Usługi Analysis Services

8894127

3208524

Poprawka: Nie można wybrać dowolną repliką podczas awaryjnej z grupą dostępności, który jest w stanie rozpoznawania

Wysoka dostępność

8850772

3115741

Poprawka: "proces nie może uzyskać dostępu do pliku" błąd podczas zadanie XML nie powiedzie się w programie SQL Server

Usługi integracji

8850785

3188670

Poprawka: Błąd podczas Wybierz kluczowy wskaźnik wydajności w raporcie Power View, który zużywa połączenia BISM w galerii programu PowerPivot

Usługi Analysis Services

8885443

3201416

Poprawka: Błędy braku pamięci podczas wykonywania polecenia DBCC CHECKDB w bazie danych, która zawiera indeksy w 2014 serwera SQL

Usługa SQL

8918038

3177838

Jak używać DBCC CLONEDATABASE do generowania schematu i statystyki tylko kopię bazy danych użytkowników w dodatku SP2 dla programu SQL Server 2014 i dodatku SP1 dla programu SQL Server 2016

Usługa SQL

8850830

3194365

Poprawka: Przebudowywanie indeksu nieklastrowanego Dodawanie kolumn za pomocą instrukcji CREATE INDEX z DROP_EXISTING = ON i ONLINE = ON doprowadzić do blokowania

Wydajność programu SQL

8850833

3198827

Poprawka: Kluczowych wskaźników wydajności zwracają podpis nieprzeliczonych podczas wydane żądanie MDSCHEMA_MEASURES i ograniczenia żądania ukryte składowe

Usługi Analysis Services

8850789

3181444

Poprawka: Kwerendy, które wykonywane pomocniczych baz danych są zawsze uzyskać ponownie kompilowana w programie SQL Server

Wysoka dostępność

8497372

3204469

Poprawka: Agent dystrybucji nie powiedzie się wydawca 2014 serwera SQL i programu SQL Server 2012 abonenta w Replikacja transakcyjna

Usługa SQL

8788029

3201865

Poprawka: Docelowy czas odzyskiwania bazy danych ustawiony na wartość różną od zera powoduje potwierdzenia i limitu czasu dzierżawy w 2014 serwera SQL

Usługa SQL

8850861

3197950

Poprawka: Błąd podczas otwierania Menedżera Alert danych w usługach Reporting Services programu SQL Server 2014 w trybie zintegrowanym programu SharePoint

Usługi Reporting Services

8685442

3205994

Poprawka: Przeciek pamięci, gdy kwerendy widoku sys.dm_sql_referenced_entities 2014 serwera SQL

Usługa SQL

8960939

3177238

Poprawka: Nie automatycznej pracy awaryjnej po nieoczekiwanego zatrzymania programu SQL Server 2012 lub 2014 dublowanie bazy danych

Wysoka dostępność

8850804

3188454

Ulepszenie: Wzmocnienia infrastruktury pulpitów wirtualnych protokołu za pomocą polecenia VDC_Complete programu SQL Server 2012 lub 2014

Usługa SQL

8344429

3192069

Poprawka: W polu kombi parametr w usługach Reporting Services programu SQL Server 2014 brakuje uchwyt zmiany rozmiaru

Usługi Reporting Services

8436184

3204769

Poprawka: Zakleszczenie wewnątrz kwerendy, gdy wartości są wstawiane do indeksu klastrowanego podzielonym na partycje w 2014 serwera SQL

Usługa SQL

8845915

3191062

Poprawka: Tablica plików jest katalog przestaje odpowiadać, gdy jednocześnie utworzyć wiele plików w programie SQL Server 2014 lub 2016

Usługa SQL

8859008

3209459

Poprawka: Błąd 21050 podczas usuwania tabeli, która nie jest częścią publikacji w programie SQL Server 2014

Usługa SQL

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Hybrydowe środowiska wdrażania

Podczas wdrażania poprawki do środowiska hybrydowy (takich jak AlwaysOn, replikacja, klaster i dublowanie), firma Microsoft zaleca, zapoznaj się z następującymi artykułami przed wdrożeniem poprawki:

 • Aktualizacje zbiorcze programu SQL Server są obecnie wielojęzycznych. W związku z tym ten pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest specyficzne dla jednego języka. Dotyczy to wszystkich obsługiwanych języków.

 • "Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu Microsoft SQL Server 2014 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)" zawiera listę języków, dla których dostępny jest pakiet aktualizacji. Jeśli język, który jest, ponieważ pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest dostępna dla specjalnie dla tego języka i pobierania ENU ma zastosowanie do wszystkich języków nie jest widoczny.

Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie pakiety składowe. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. W Panelu sterowania kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy. Uwaga Jeśli używasz systemu Windows 7 lub nowszej wersji, kliknij opcję Programy i funkcje w Panelu sterowania.

 2. Zlokalizuj wpis, który odpowiada ten pakiet aktualizacji zbiorczej.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępneAby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, zostanie uruchomiony program SQL Server 2014 z dodatkiem SP2.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.Wersja anglojęzyczna tego pakietu ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

wersje x86

Usługa Przeglądarka SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5000.0

6649024

18-Jun-2016

01:45

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5000.0

962752

18-Jun-2016

01:48

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5000.0

960192

18-Jun-2016

01:48

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

SQL Server 2014 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.5000.0

93888

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.5000.0

89792

18-Jun-2016

01:52

x86

Sqlsqm.exe

12.0.5000.0

110272

18-Jun-2016

01:50

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

Moduł zapisujący programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Sqlvdi.dll

2014.120.5537.0

148672

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5537.0

161472

09-Dec-2016

23:05

x64

Usług analiz programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5537.0

129728

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

69312

09-Dec-2016

23:15

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

77504

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

77504

09-Dec-2016

23:09

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:08

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

89792

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

65216

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5537.0

400064

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5537.0

911552

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5537.0

129728

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5537.0

401088

09-Dec-2016

23:11

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5537.0

292032

09-Dec-2016

23:11

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

35136704

09-Dec-2016

23:06

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5537.0

34940608

09-Dec-2016

22:59

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

7116480

09-Dec-2016

23:06

x86

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

22251712

09-Dec-2016

23:11

x86

SQL Server 2014 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5537.0

1541312

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5537.0

3741888

09-Dec-2016

15:57

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Klient jakości danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

12.0.5000.0

472768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.5000.0

609984

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.5000.0

88768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5000.0

1876160

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

12.0.5000.0

375488

18-Jun-2016

01:52

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Sql_dreplay_client 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

Sql_dreplay_controller 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

Wystąpienia podstawowe usługi bazy danych SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Databasemail.exe

12.0.5537.0

29888

09-Dec-2016

22:56

x86

Hadrres.dll

2014.120.5537.0

160448

09-Dec-2016

23:11

x86

Qds.dll

2014.120.5537.0

520384

09-Dec-2016

23:06

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Sqlaccess.dll

2014.120.5537.0

468160

09-Dec-2016

23:15

x86

Sqlagent.exe

2014.120.5537.0

454848

09-Dec-2016

22:59

x86

Sqldk.dll

2014.120.5537.0

1994432

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqllang.dll

2014.120.5537.0

28914880

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqlmin.dll

2014.120.5537.0

67325632

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqlos.dll

2014.120.5537.0

25280

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5537.0

25280

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5537.0

5718208

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqlservr.exe

2014.120.5537.0

199872

09-Dec-2016

22:59

x86

Sqltses.dll

2014.120.5537.0

9014976

09-Dec-2016

23:06

x86

Program SQL Server 2014 r. udostępnione podstawowe usługi bazy danych.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5537.0

1593024

09-Dec-2016

23:15

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5537.0

3741888

09-Dec-2016

15:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5537.0

153792

09-Dec-2016

23:15

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Sqllogship.exe

12.0.5537.0

105152

09-Dec-2016

23:11

x86

Sqlps.exe

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:11

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5537.0

285376

09-Dec-2016

23:06

x86

Aparat SQL Server 2014 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2014.120.5000.0

584896

18-Jun-2016

01:49

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

Usługi integracji programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5537.0

153792

09-Dec-2016

23:15

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5537.0

217280

09-Dec-2016

23:11

x86

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5537.0

1541312

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5537.0

202944

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5537.0

202944

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5537.0

147136

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5537.0

147136

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5537.0

1412800

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5537.0

1412800

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5537.0

657088

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5537.0

657088

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5537.0

321216

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5537.0

321216

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5537.0

303296

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5537.0

303296

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5537.0

158912

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5537.0

158912

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5537.0

5565120

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5537.0

5565120

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5537.0

108736

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5537.0

108736

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5537.0

239808

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5537.0

477888

09-Dec-2016

23:12

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

35136704

09-Dec-2016

23:06

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

7116480

09-Dec-2016

23:06

x86

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5537.0

2015936

09-Dec-2016

23:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5537.0

110272

09-Dec-2016

23:15

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5537.0

106176

09-Dec-2016

23:15

x86

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5537.0

1542848

09-Dec-2016

23:15

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5537.0

2236608

09-Dec-2016

23:15

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

22251712

09-Dec-2016

23:11

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5537.0

202944

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5537.0

1412800

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5537.0

317120

09-Dec-2016

23:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5537.0

1593024

09-Dec-2016

23:15

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5537.0

153792

09-Dec-2016

23:15

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5537.0

3975360

09-Dec-2016

23:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5537.0

110272

09-Dec-2016

23:15

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Sqlps.exe

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:11

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5537.0

285376

09-Dec-2016

23:06

x86

Narzędzia programu SQL Server 2014 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5537.0

1541312

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5537.0

2141376

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5537.0

399552

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5537.0

2034880

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:12

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

35136704

09-Dec-2016

23:06

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

7116480

09-Dec-2016

23:06

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5537.0

60096

09-Dec-2016

23:11

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

22251712

09-Dec-2016

23:11

x86

x64-bitowego

Usługa Przeglądarka SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5000.0

6649024

18-Jun-2016

01:45

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5000.0

962752

18-Jun-2016

01:48

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5000.0

960192

18-Jun-2016

01:48

x86

SQL Server 2014 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.5000.0

93888

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.5000.0

89792

18-Jun-2016

01:50

x86

Sqlsqm.exe

12.0.5000.0

106176

18-Jun-2016

01:50

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

Moduł zapisujący programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sqlvdi.dll

2014.120.5537.0

161472

09-Dec-2016

23:05

x64

Sqlvdi.dll

2014.120.5537.0

148672

09-Dec-2016

23:06

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Usług analiz programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5537.0

129728

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5537.0

129728

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

69312

09-Dec-2016

23:09

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:09

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

77504

09-Dec-2016

23:08

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:08

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

77504

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:08

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:14

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

89792

09-Dec-2016

23:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

65216

09-Dec-2016

23:10

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5537.0

400064

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5537.0

400064

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5537.0

911552

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5537.0

911552

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5537.0

129728

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5537.0

129728

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5537.0

401088

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5537.0

401088

09-Dec-2016

23:12

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5537.0

292032

09-Dec-2016

23:11

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5537.0

291528

09-Dec-2016

23:40

x64

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

35136704

09-Dec-2016

23:06

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

52093632

09-Dec-2016

23:08

x64

Msmdsrv.exe

2014.120.5537.0

51192000

09-Dec-2016

23:08

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

7423680

09-Dec-2016

23:09

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

7116480

09-Dec-2016

23:06

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

8571584

09-Dec-2016

23:08

x64

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

19110080

09-Dec-2016

23:06

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

22251712

09-Dec-2016

23:11

x86

SQL Server 2014 bazy danych usług wspólnej podstawy

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5537.0

1541312

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5537.0

3741888

09-Dec-2016

15:57

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5537.0

3741888

09-Dec-2016

23:15

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Klient jakości danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

12.0.5000.0

472768

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

12.0.5000.0

472768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.5000.0

609984

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.5000.0

609984

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.5000.0

88768

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.5000.0

88768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5000.0

1876160

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5000.0

1876160

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

12.0.5000.0

375488

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

12.0.5000.0

375488

18-Jun-2016

01:52

x86

Jakość danych programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Sql_dreplay_client 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

59072

18-Jun-2016

01:49

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

Sql_dreplay_controller 2014 serwera SQL

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

59072

18-Jun-2016

01:49

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

Wystąpienia podstawowe usługi bazy danych SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Databasemail.exe

12.0.5537.0

29384

09-Dec-2016

23:40

x64

Hadrres.dll

2014.120.5537.0

178880

09-Dec-2016

23:08

x64

Hkcompile.dll

2014.120.5537.0

752320

09-Dec-2016

23:08

x64

Hkengine.dll

2014.120.5537.0

1655488

09-Dec-2016

23:08

x64

Hkruntime.dll

2014.120.5537.0

109248

09-Dec-2016

23:08

x64

Qds.dll

2014.120.5537.0

544448

09-Dec-2016

23:05

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Sqlaccess.dll

2014.120.5537.0

469184

09-Dec-2016

23:09

x64

Sqlagent.exe

2014.120.5537.0

613056

09-Dec-2016

23:08

x64

Sqldk.dll

2014.120.5537.0

2480320

09-Dec-2016

23:05

x64

Sqllang.dll

2014.120.5537.0

36361920

09-Dec-2016

23:05

x64

Sqlmin.dll

2014.120.5537.0

64913600

09-Dec-2016

23:06

x64

Sqlos.dll

2014.120.5537.0

26816

09-Dec-2016

23:05

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5537.0

25792

09-Dec-2016

23:05

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5537.0

5718208

09-Dec-2016

23:05

x64

Sqlservr.exe

2014.120.5537.0

372416

09-Dec-2016

23:08

x64

Sqltses.dll

2014.120.5537.0

8975040

09-Dec-2016

23:05

x64

Program SQL Server 2014 r. udostępnione podstawowe usługi bazy danych.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:09

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5537.0

1650368

09-Dec-2016

23:09

x64

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5537.0

3741888

09-Dec-2016

15:57

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5537.0

153792

09-Dec-2016

23:09

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Sqllogship.exe

12.0.5537.0

104640

09-Dec-2016

23:12

x64

Sqlps.exe

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:11

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5537.0

397504

09-Dec-2016

23:05

x64

Aparat SQL Server 2014 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2014.120.5000.0

661184

18-Jun-2016

01:49

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

Usługi integracji programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:09

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5537.0

153792

09-Dec-2016

23:09

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5537.0

216776

09-Dec-2016

23:40

x64

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2014

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5537.0

1541312

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5537.0

202944

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5537.0

202944

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5537.0

147136

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5537.0

147136

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5537.0

1412800

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5537.0

1412800

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5537.0

657088

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5537.0

657088

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5537.0

321216

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5537.0

321216

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5537.0

303296

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5537.0

303296

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5537.0

158912

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5537.0

158912

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5537.0

5565120

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5537.0

5565120

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5537.0

108736

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5537.0

108736

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5537.0

239808

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5537.0

477888

09-Dec-2016

23:12

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

35136704

09-Dec-2016

23:06

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

52093632

09-Dec-2016

23:08

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

7423680

09-Dec-2016

23:09

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

7116480

09-Dec-2016

23:06

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

8571584

09-Dec-2016

23:08

x64

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5537.0

2015936

09-Dec-2016

23:09

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5537.0

104640

09-Dec-2016

23:09

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5537.0

110272

09-Dec-2016

23:15

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5537.0

100032

09-Dec-2016

23:09

x64

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5537.0

1542848

09-Dec-2016

23:09

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5537.0

2236608

09-Dec-2016

23:09

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

19110080

09-Dec-2016

23:06

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

22251712

09-Dec-2016

23:11

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5537.0

202944

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5537.0

1412800

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5537.0

317120

09-Dec-2016

23:13

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5537.0

1593024

09-Dec-2016

23:15

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5537.0

153792

09-Dec-2016

23:15

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5537.0

3975360

09-Dec-2016

23:15

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5537.0

110272

09-Dec-2016

23:15

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Sqlps.exe

12.0.5537.0

73408

09-Dec-2016

23:11

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5537.0

285376

09-Dec-2016

23:06

x86

Narzędzia programu SQL Server 2014 i składniki stacja robocza

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5537.0

1541312

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5537.0

2141376

09-Dec-2016

23:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5537.0

399552

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5537.0

2034880

09-Dec-2016

23:12

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5537.0

531648

09-Dec-2016

23:12

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

35136704

09-Dec-2016

23:06

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5537.0

52093632

09-Dec-2016

23:08

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

7423680

09-Dec-2016

23:09

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5537.0

6739136

09-Dec-2016

23:15

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

7116480

09-Dec-2016

23:06

x86

Msolap120.dll

2014.120.5537.0

8571584

09-Dec-2016

23:08

x64

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5537.0

57024

09-Dec-2016

23:08

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

19110080

09-Dec-2016

23:06

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5537.0

22251712

09-Dec-2016

23:11

x86

Informacje

Writer Review: v-shysun
Tech Reviewer: sanat
Editor: v-phoebh

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×