Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają inny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy.

Poniżej wymieniono popularne skróty klawiaturowe w wielu aplikacjach firmy Microsoft, które są dostarczane z systemem Windows 10. Są to skróty następujących aplikacji:

W wielu tych aplikacjach skróty są wyświetlane w etykietce narzędzia, gdy wskaźnik myszy jest przytrzymywany na przycisku. W innych aplikacjach naciśnięcie klawisza Alt lub F10 powoduje wyświetlenie dostępnych skrótów klawiaturowych. Jeśli w menu znajduje się podkreślona litera, naciśnięcie klawisza Altw połączeniu z tą literą ma taki sam skutek co kliknięcie tego elementu menu. Aby na przykład utworzyć nowy obraz w programie Paint, naciśnij klawisze Ctrl + N.  

Uwaga: Jeśli używasz klawiatury dotykowej, musisz nacisnąć klawisz Ctrl, aby wyświetlić niektóre skróty.

Skróty klawiaturowe aplikacji Kalkulator

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Alt + 1

Przełączenie do trybu Standardowy

Alt + 2

Przełączenie do trybu Naukowy

Alt + 3

Przełączenie do trybu Tworzenie wykresów

Alt + 4

Przełączenie do trybu Programisty

Alt + 5

Przełączenie do trybu Obliczanie daty

Ctrl + M

Przechowywanie w pamięci w trybie Standardowy, Naukowy i w trybie Programisty

Ctrl + P

Dodawanie do pamięci w trybie Standardowy, Naukowy i trybie Programisty

Ctrl + Q

Odejmowanie od pamięci w trybie Standardowy, Naukowy i w trybie Programisty

Ctrl + R

Wycofaj z pamięci w trybie Standardowy, Naukowy i w trybie Programisty

Ctrl + L

Wyczyszczenie pamięci

Usunięcie

Czyszczenie bieżących danych wejściowych (odpowiednik wybrania pozycji CE)

Esc

Wyczyszczenie wszystkich danych wejściowych (odpowiednik wybrania pozycji C)

Tab

Przechodzenie do następnego elementu interfejsu użytkownika i zaznaczenie go

Spacja

Wybór zaznaczonego elementu interfejsu użytkownika

Klawisz Enter

Wybranie opcji = w trybie Standardowy, Naukowy i w trybie Programisty

F9

Wybór znaku +/- w trybie Standardowy, Naukowy i w trybie Programisty

R

Wybranie opcji 1/x w trybie Standardowy i Naukowy

@

Zaznaczanie 2√x w trybie standardowym i naukowym

%

Wybranie opcji w trybie Standardowy i w trybie Programisty

Ctrl + H

Jeśli przycisk historii jest widoczny, wybiera przycisk historii w trybie Standardowy i w trybie Naukowy.

Strzałka w górę

Przechodzenie w górę na liście historii, na liście pamięci i pomiędzy pozycjami menu

Strzałka w dół

Przechodzenie w dół na liście historii, na liście pamięci i pomiędzy pozycjami menu

Ctrl + Shift + D

Wyczyszczenie historii

F3

Wybranie opcji DEG w trybie Naukowy

F4

Wybranie opcji RAD w trybie Naukowy

F5

Wybranie opcji GRAD w trybie Naukowy

G

Zaznaczanie 2x wtrybie naukowym

Ctrl + G

Zaznaczanie 10xw trybie naukowym

S

Zaznaczanie 10xw trybie naukowym

Shift+S

Wybierz sin-1 w trybie naukowym

Ctrl + S

Wybranie opcji sinh w trybie Naukowy

Ctrl + Shift + S

Wybierz sinh-1 w trybie naukowym

T

Wybranie opcji tan w trybie Naukowy

Shift + T

Wybierz tan-1 w trybie naukowym

Ctrl + T

Wybranie opcji tanh w trybie Naukowy

Ctrl + Shift + T

Wybierz tanh-1 w trybie naukowym

O

Wybranie opcji cos w trybie Naukowy

Shift + O

Zaznaczanie ciągu cos-1 w trybie naukowym

Ctrl + O

Wybranie opcji cosh w trybie Naukowy

Ctrl + Shift + O

Zaznaczanie ciągu cosh-1 w trybie naukowym

U

Wybranie opcji sec w trybie Naukowy

Shift + U

Zaznaczanie sekundy -1 w trybie naukowym

Ctrl + U

Wybranie opcji sech w trybie Naukowy

Ctrl + Shift + U

Zaznaczanie sech-1 w trybie naukowym

I

Wybranie opcji csc w trybie Naukowy

Shift + I

Wybieranie csc-1 w trybie naukowym

Ctrl + I

Wybranie opcji csch w trybie Naukowy

Ctrl + Shift + I

Wybieranie csch-1 w trybie naukowym

J

Wybranie opcji cot w trybie Naukowy

Shift + J

Wybieranie cot-1 w trybie naukowym

Ctrl + J

Wybranie opcji coth w trybie Naukowy

Ctrl + Shift + J

Zaznaczanie coth-1 w trybie naukowym

Ctrl + Y

Zaznaczaniey √x w trybie naukowym

Shift + \

Wybranie opcji |x| w trybie Naukowy

[

Zaznacz &l niebłędący;x&r tej;  W trybie naukowym

]

Zaznacz ⌈x⌉ W trybie naukowym

L

Wybranie opcji log w trybie Naukowy

Shift + L

Wybierz dziennikyx w trybie naukowym

M

Wybranie opcji dms w trybie Naukowy

N

Wybranie opcji ln w trybie Naukowy

Ctrl + N

Select ex in Scientific mode

P

Wybranie opcji Pi w trybie Naukowy

Q

Zaznaczanie x2 w trybie standardowym i naukowym

V

Włączenie/wyłączenie przycisku F-E w trybie Naukowy

X

Wybranie opcji exp w trybie Naukowy

Y, ^

Select xy in Scientific mode

#

Zaznaczanie x3 w trybie naukowym

!

Wybierz pozycję n!W trybie naukowym

%

Wybranie opcji mod w trybie Naukowy

Ctrl + + na klawiaturze numerycznej

Powiększanie wykresu w trybie Tworzenie wykresów

Ctrl + - na klawiaturze numerycznej

Pomniejszenie wykresu w trybie Tworzenie wykresów

F2

Wybranie opcji DWORD w trybie Programisty

F3

Wybranie opcji WORD w trybie Programisty

F4

Wybranie opcji BYTE w trybie Programisty

F5

Wybranie opcji HEX w trybie Programisty

F6

Wybranie opcji DEC w trybie Programisty

F7

Wybranie opcji OCT w trybie Programisty

Klawisz F8

Wybranie opcji BIN w trybie Programisty

F12

Wybranie opcji QWORD w trybie Programisty

A-F

Zaznaczanie liter A-Fw trybie Programisty z zaznaczoną opcją HEX

Shift + ,

Wybranie opcji RoL w trybie Programisty, gdy przesunięcie bitowe jest ustawione na jeden z typów przesunięcia „Cyklicznie”.

Shift + .

Wybranie opcji RoR w trybie Programisty, gdy przesunięcie bitowe jest ustawione na jeden z typów przesunięcia „Cyklicznie”.

Shift + ,

Wybranie pozycji Lsh w trybie Programisty, gdy przesunięcie bitowe jest ustawione na przesunięcie „Arytmetyczne” lub „Logiczne”.

Shift + .

Wybranie pozycji Rsh w trybie Programisty, gdy przesunięcie bitowe jest ustawione na przesunięcie „Arytmetyczne” lub „Logiczne”.

%

Wybranie opcji % w trybie Programisty

|

Wybranie opcji OR w trybie Programisty

^

Wybranie opcji XOR w trybie Programisty

\

Wybranie opcji NOR w trybie Programisty

~

Wybranie opcji NOT w trybie Programisty

&

Wybranie opcji AND w trybie Programisty

.

Wybranie opcji NAND w trybie Programisty

Skróty klawiaturowe dotyczące paska gry

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Klawisz z logo systemu Windows + G

Otwarcie paska gry po otwarciu gry

Klawisz logo Windows  +Alt+G

Nagranie ostatnich 30 sekund

Klawisz logo Windows  +Alt+R

Rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania

Klawisz logo Windows  +Alt+Print Screen

Utworzenie zrzutu ekranu gry

Klawisz logo Windows  +Alt+T

Pokazanie lub ukrycie czasomierza nagrywania

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + M

Włączenie lub wyłączenie mikrofonu

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + B

Rozpoczęcie lub zatrzymanie transmitowania

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + W

Pokazywanie kamery podczas transmitowania

Skróty klawiaturowe aplikacji Groove

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + P

Odtworzenie lub wstrzymanie

Ctrl + F

Przejście do następnego utworu

Kombinacja klawiszy: Ctrl + B

Ponowne odtworzenie bieżącego utworu lub przejście do poprzedniego utworu

F9

Zwiększenie głośności

Klawisz F8

Zmniejszenie głośności

F7

Wyciszenie

Ctrl+Enter

Zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkiego

Usunięcie

Usunięcie wybranych elementów

Ctrl + Shift + P

Odtworzenie wybranego elementu

Ctrl + T

Włączenie lub wyłączenie powtarzania

Ctrl + H

Włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania

Ctrl + Q

Wyszukaj

Skróty klawiaturowe aplikacji Mapy

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Klawisze strzałek

Przesuwanie mapy w dowolnym kierunku

Ctrl+klawisz plus lub minus (+ lub -)

Powiększenie lub pomniejszenie

Ctrl+strzałka w prawo lub w lewo

Obracanie

Ctrl+strzałka w górę lub w dół

Przechylenie

Klawisze + lub -

Powiększenie lub pomniejszenie widoku miast w 3D

Page Up lub Page Down

Przejście dalej lub bliżej w widoku miast w 3D

Ctrl + Y

Przełączanie widoków map między widokiem z lotu ptaka i widokiem drogi

Ctrl + Home

Wyśrodkowanie mapy względem bieżącej lokalizacji

Ctrl + D

Uzyskaj wskazówki dojazdu

Ctrl + F

Wyszukaj

Ctrl+ M

Zminimalizowanie aktywnej karty

Ctrl + P

Druk

Ctrl + T

Pokazanie lub ukrycie ruchu drogowego

Backspace

Wstecz

Ctrl + H

Udostępnianie

Ctrl + L

Przeniesienie fokusu na mapę

Ctrl + W

Zamknięcie aktywnej karty

Ctrl+klawisz Tab

Przejście do następnej karty

Ctrl+Shift+klawisz Tab

Przejście do poprzedniej karty

Ctrl + S

Pokazywanie lub ukrywanie widoku Streetside

Ctrl + C

Kopiowanie do Schowka

Skróty klawiaturowe aplikacji Filmy i TV

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Alt + Enter

Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym

Esc

Zamknięcie widoku pełnoekranowego

Klawisz Enter

Wybranie elementu w fokusie

Spacja

lub

Ctrl + P

Odtwarzanie lub wstrzymanie (gdy film jest w fokusie)

Alt+strzałka w lewo

lub

Klawisz z logo systemu Windows  + Backspace 

Wstecz

Ctrl + T

Włączenie lub wyłączenie powtarzania

F7

Wyciszenie dźwięku

Klawisz F8

Zmniejszenie głośności

F9

Zwiększenie głośności

Skróty klawiaturowe aplikacji Paint

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

F11

Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym

F12

Zapisanie obrazu jako nowego pliku

Ctrl + A

Zaznaczenie całego obrazu

Ctrl + B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + E

Otwarcie okna dialogowegoWłaściwości

Ctrl + G

Pokazanie lub ukrycie linii siatki

Ctrl + I

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl + N

Utworzenie nowego obrazu

Ctrl + O

Otwarcie istniejącego obrazu

Ctrl + P

Wydrukowanie obrazu

Ctrl + R

Pokazanie lub ukrycie linijki

Ctrl + S

Zapisanie zmian w obrazie

Ctrl + U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + W

Otwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Ctrl + klawisz plus (+)

Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + klawisz minus (-)

Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + Page Up

Powiększenie

Ctrl + Page Down

Pomniejszenie

Alt + F4

Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint

Strzałka w prawo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo

Strzałka w lewo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo

Strzałka w dół

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół

Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę

Shift + F10

Wyświetlenie menu kontekstowego

Skróty klawiaturowe aplikacji Paint 3D

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + 0 lub 0 na klawiaturze numerycznej

Resetowanie powiększenia

Ctrl + 3

Przełączenie widoków

Ctrl + A

Wybranie wszystkich elementów 3D w obszarze roboczym. Aby przełączyć i wybrać wszystkie elementy 2D, powtórz to polecenie.

Ctrl + B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczonego elementu

Ctrl + Insert

Skopiowanie zaznaczonego elementu

Ctrl + Shift + C

Przechwycenie zrzutu ekranu

Ctrl + E

Pokazanie właściwości kanwy

Ctrl + Shift + E

Pokazanie lub ukrycie perspektywy 3D

Ctrl + G

Grupowanie obiektów

Ctrl + Shift + G

Rozgrupowanie obiektów

I

Włączenie kroplomierza

Ctrl + I

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

M

Minimalizowanie lub rozwijanie menu bocznego

Ctrl + N

Utworzenie nowego obrazu lub pliku

Ctrl + O

Otwarcie istniejącego obrazu lub pliku

Ctrl + P

Drukowanie w 2D

Ctrl + S

Zapisz

Ctrl + Shift + S

Zapisywanie jako

Ctrl + U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczonego elementu

Shift + Insert

Wklejenie zaznaczonego elementu

Ctrl + W

Wybór kanwy

Ctrl + Shift + W

Pokazanie lub ukrycie kanwy

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczonego elementu

Shift + Delete

Wycięcie zaznaczonego elementu

Ctrl + Shift + X

Przycinanie 2D

Ctrl + Y

Ponowne wykonanie akcji

Ctrl + Z

Cofnięcie akcji

Escape

Zatrzymywanie lub wychodzenie z bieżącego zadania

Strona główna

Resetowanie widoku

PgUp

Powiększenie

Ctrl + PgUp

Powiększenie

PgDn

Pomniejszenie

Ctrl + PgDn

Pomniejszenie

Ctrl + kółko myszy

Powiększenie lub pomniejszenie

Ctrl + strzałka w lewo

Zataczanie kręgów w lewo

Ctrl + strzałka w prawo

Zataczanie kręgów w prawo

Ctrl + strzałka w górę

Zataczanie kręgów w górę

Ctrl + strzałka w dół

Zataczanie kręgów w dół

Alt + strzałka w lewo

Przesunięcie w lewo

Alt + strzałka w prawo

Przesunięcie w prawo

Alt + strzałka w górę

Przesunięcie w górę

Alt + strzałka w dół 

Przesunięcie w dół

Ctrl + klawisz minus (-) lub [

Zmniejszenie rozmiaru pędzla

Ctrl + klawisz plus (+) lub ]

Zwiększenie rozmiaru pędzla

Strzałka w prawo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo

Strzałka w lewo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo

Strzałka w dół

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół

Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę

Alt + F4

Zamknięcie programu

F6

Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie

F10

Aktywacja paska menu w aplikacji

Shift + F10

Wyświetlenie menu kontekstowego

F11

Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym

F12

Zapisanie obrazu jako nowego pliku

Skróty klawiaturowe aplikacji Zdjęcia

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Spacja (w Kolekcji)

Zaznaczenie elementu i przejście do trybu zaznaczania

Enter (w trybie zaznaczania)

Zaznaczenie elementu w trybie zaznaczania

Spacja (podczas wyświetlania zdjęcia)

Pokazanie lub ukrycie poleceń

Spacja (podczas wyświetlania wideo)

Odtworzenie lub wstrzymanie materiału wideo

Klawisze strzałek (w obszarze Kolekcja)

Przewinięcie w górę, w dół, w lewo lub w prawo

Klawisz strzałki w lewo lub klawisz strzałki w prawo (w przypadku jednego elementu lub pokazu slajdów)

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Klawisze strzałek (w przypadku powiększonego zdjęcia)

Poruszanie się po zdjęciu

Ctrl + klawisz plus lub minus (+ lub -)

Powiększenie lub pomniejszenie podczas wyświetlania zdjęcia

Ctrl + 0

Zresetowanie powiększenia zdjęcia

Esc

Powrót do poprzedniego ekranu

Ctrl + S

Zapisz

Ctrl + P

Druk

Ctrl + C

Kopiowanie

Ctrl + R (wyświetlanie lub edycja)

Obracanie zdjęcia

E (podczas wyświetlania zdjęcia)

Poprawienie zdjęcia

Ctrl + Z (edycja)

Cofnięcie zmian

Ctrl + Y (edycja)

Ponowne wprowadzenie zmian

Ctrl + / (edycja)

Wyświetlenie oryginału

Shift + klawisze strzałek

Zmiana rozmiaru obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego

Ctrl + klawisze strzałek

Przeniesienie obszaru przycięcia lub fokusu selektywnego

F5 (podczas wyświetlania elementu)

Uruchomienie pokazu slajdów

Alt + Enter

Wyświetlenie informacji o pliku

Ctrl + L

Ustawienie jako ekranu blokady

Ctrl + N (w widoku Albumy)

Tworzenie nowego albumu

Ctrl + R (w widoku Albumy)

Usunięcie albumu

Ctrl + D

Dodanie wybranych elementów do albumu

Ctrl + U

Usunięcie wybranych elementów z albumu

Skróty klawiaturowe Rejestratora głosu

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + R

Rozpoczęcie nowego nagrania

Ctrl+ M

Dodawanie nowego znacznika do nagrania

Usunięcie

Usuwanie wybranego nagrania

Spacja

Odtworzenie lub wstrzymanie

Backspace

Wstecz

F2

Zmiana nazwy nagrania

Strzałka w lewo lub prawo

Przejście do przodu lub wstecz podczas odtwarzania nagrania

Shift + strzałka prawo lub w lewo

Przejście dalej do przodu lub wstecz

Strona główna

Przejście do początku nagrania

End

Przejście do końca nagrania

Skróty klawiaturowe aplikacji WordPad

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

F3

Wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowegoZnajdowanie

F12

Zapisanie dokumentu jako nowego pliku

Ctrl + 1

Ustawienie pojedynczej interlinii

Ctrl + 2

Ustawienie podwójnej interlinii

Ctrl + 5

Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl + B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + D

Wstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint

Ctrl + E

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl + F

Wyszukanie tekstu w dokumencie

Ctrl + H

Zamiana tekstu w dokumencie

Ctrl + I

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl + J

Wyjustowanie tekstu

Ctrl + L

Wyrównanie tekstu do lewej

Ctrl + N

Utworzenie nowego dokumentu

Ctrl + O

Otwarcie istniejącego dokumentu

Ctrl + P

Wydrukowanie dokumentu

Ctrl + R

Wyrównanie tekstu do prawej

Ctrl + S

Zapisanie zmian w dokumencie

Ctrl + U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Ctrl + znak równości (=)

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego

Ctrl + Shift + znak równości (=)

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego

Ctrl + Shift + znak większe niż (>)

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + znak mniejsze niż (<)

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + A

Zmiana znaków na wersaliki

Ctrl + Shift + L

Zmiana stylu punktora

Ctrl + strzałka w lewo

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo

Ctrl + strzałka w prawo

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo

Ctrl + strzałka w górę

Przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza

Ctrl + strzałka w dół

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Ctrl + Home

Przejście do początku dokumentu

Ctrl + End

Przejście do końca dokumentu

Ctrl + Page Up

Przejście o jedną stronę w górę

Ctrl + Page Down

Przejście o jedną stronę w dół

Ctrl + Delete

Usunięcie następnego wyrazu

Alt + F4

Zamknięcie aplikacji WordPad

Shift + F10

Wyświetlenie menu kontekstowego

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Poniższe skróty klawiaturowe są dostępne w systemie Windows 8.1.

Skróty klawiaturowe aplikacji Kalkulator

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalkulator.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji Kalkulator

F2

Przeprowadzenie edycji historii obliczeń

Alt + 1

Przełączenie do trybu Standardowy

Alt + 2

Przełączenie do trybu Naukowy

Alt + 3

Przełączenie do trybu Programisty

Alt + 4

Przełączenie do trybu Statystyka

Alt + C

Otwarcie okienka obliczania daty

Ctrl + E

Otwarcie okienka obliczania daty

Ctrl + H

Włączenie lub wyłączenie historii obliczeń

Ctrl + L

Naciśnięcie przycisku MC

Ctrl+ M

Naciśnięcie przycisku MS

Ctrl + P

Naciśnięcie przycisku M+

Ctrl + Q

Naciśnięcie przycisku M-

Ctrl + R

Naciśnięcie przycisku MR

Ctrl + U

Otwarcie okienka konwersji jednostek

Ctrl + Shift + D

Wyczyszczenie historii obliczeń

F9

Naciśnięcie przycisku +/–

R

Naciśnięcie przycisku 1/×

@

Naciśnięcie przycisku pierwiastka kwadratowego

Del

Naciśnięcie przycisku CE

Strzałka w górę

Przejście w górę historii obliczeń

Strzałka w dół

Przejście w dół historii obliczeń

Esc

Naciśnięcie klawisza C lub zatrzymanie edytowania historii obliczeń

Enter

Wykonanie ponownego obliczenia według historii obliczeń po edycji

F3

Wybranie pozycji Stopnie w trybie Naukowy

F4

Wybranie pozycji Radiany w trybie Naukowy

F5

Wybranie pozycji Gradusy w trybie Naukowy

Kombinacja klawiszy: Ctrl + B

Naciśnięcie przycisku 3√x w trybie Naukowy

Ctrl + G

Naciśnięcie przycisku 10x w trybie Naukowy

Ctrl + O

Naciśnięcie przycisku cosh w trybie Naukowy

Ctrl + S

Naciśnięcie przycisku sinh w trybie Naukowy

Ctrl + T

Naciśnięcie przycisku tanh w trybie Naukowy

Ctrl + Y

Naciśnięcie przycisku y√x w trybie Naukowy

D

Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Naukowy

I

Naciśnięcie przycisku Inv w trybie Naukowy

L

Naciśnięcie przycisku log w trybie Naukowy

M

Naciśnięcie przycisku dms w trybie Naukowy

N

Naciśnięcie przycisku ln w trybie Naukowy

O

Naciśnięcie przycisku cos w trybie Naukowy

P

Naciśnięcie przycisku pi w trybie Naukowy

Q

Naciśnięcie przycisku x^2 w trybie Naukowy

S

Naciśnięcie przycisku sin w trybie Naukowy

T

Naciśnięcie przycisku tan w trybie Naukowy

V

Naciśnięcie przycisku F-E w trybie Naukowy

X

Naciśnięcie przycisku Exp w trybie Naukowy

Y

Naciśnięcie przycisku x^y w trybie Naukowy

#

Naciśnięcie przycisku x^3 w trybie Naukowy

;

Naciśnięcie przycisku Int w trybie Naukowy

!

Naciśnij klawisz n! w trybie naukowym

F2

Wybranie opcji Dword w trybie Programisty

F3

Wybranie opcji Word w trybie Programisty

F4

Wybranie opcji Byte w trybie Programisty

F5

Wybranie opcji Hex w trybie Programisty

F6

Wybranie opcji Dec w trybie Programisty

F7

Wybranie opcji Oct w trybie Programisty

F8

Wybranie opcji Bin w trybie Programisty

F12

Wybranie opcji Qword w trybie Programisty

A-F

Naciskanie przycisków A-F w trybie Programisty

J

Naciśnięcie przycisku RoL w trybie Programisty

K

Naciśnięcie przycisku RoR w trybie Programisty

<

Naciśnięcie przycisku Lsh w trybie Programisty

>

Naciśnięcie przycisku Rsh w trybie Programisty

%

Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Programisty

|

Naciśnięcie przycisku Or w trybie Programisty

&

Naciśnięcie przycisku And w trybie Programisty

Spacja

Przełączenie wartości bitowej w trybie Programisty

A

Naciśnięcie przycisku Średnia w trybie Statystyka

Ctrl + A

Naciśnięcie przycisku Średnia kwadratowa w trybie Statystyka

S

Naciśnięcie przycisku Suma w trybie Statystyka

Ctrl + S

Naciśnięcie przycisku Suma kwadratów w trybie Statystyka

T

Naciśnięcie przycisku Odchylenie standardowe w trybie Statystyka

Ctrl + T

Naciśnięcie przycisku Odwrotność odchylenia standardowego w trybie Statystyka

D

Naciśnięcie przycisku CAD w trybie Statystyka

Skróty klawiaturowe aplikacji Kalendarz

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalendarz.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Ctrl + 1 lub Ctrl + D

Pokazanie widoku dnia

Ctrl + 2 lub Ctrl + O

Pokazanie widoku tygodnia roboczego

Ctrl + 3 lub Ctrl + W

Pokazanie widoku tygodnia

Ctrl + 4 lub Ctrl + M

Pokazanie widoku miesiąca

CTRL + T lub Home

Przejście do dnia dzisiejszego

Page up

W widoku miesiąca przejdź do poprzedniego miesiąca

W widoku tygodnia: przejdź do poprzedniego tygodnia

W widoku dnia przejdź do poprzednich dwóch dni    

Ctrl + H

W widoku miesiąca przejdź do poprzedniego miesiąca

W widoku tygodnia: przejdź do poprzedniego tygodnia

W widoku dnia przejdź do poprzednich dwóch dni    

Strona w dół

W widoku miesiąca przejdź do poprzedniego miesiąca

W widoku tygodnia: przejdź do poprzedniego tygodnia

W widoku dnia przejdź do poprzednich dwóch dni    

Ctrl + J

W widoku miesiąca przejdź do poprzedniego miesiąca

W widoku tygodnia: przejdź do poprzedniego tygodnia

W widoku dnia przejdź do poprzednich dwóch dni    

Strzałka w prawo

W widoku przejście do następnego dnia

Strzałka w lewo

W widoku przejście do poprzedniego dnia

Strzałka w dół

W widoku przejście do następnej godziny

Strzałka w górę

W widoku przejście do poprzedniej godziny

Esc

Wstecz

Ctrl + S

Zapisanie lub wysłanie zdarzenia

Ctrl + P, zaznaczenie odpowiedniej pozycji przy użyciu strzałek w górę i w dół

Utworzenie odpowiedzi na zdarzenie

Ctrl + D

Usunięcie zdarzenia

Skróty klawiaturowe aplikacji Poczta

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Poczta.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + R

Odpowiedz

Ctrl + Shift + R

Utworzenie odpowiedzi dla wszystkich

Ctrl + F

Dalej

Ctrl + M

Przeniesienie elementu do innego folderu

Ctrl + J

Oznaczenie wiadomości jako wiadomości-śmiecia lub wyczyszczenie tego oznaczenia

Ctrl + Shift + U

Pokazanie tylko nieprzeczytanych wiadomości

Ctrl + Shift + A

Pokazanie wszystkich wiadomości

Ctrl + Shift + E

Pokazanie opcji folderów

Ctrl + U

Oznaczenie elementów jako nieprzeczytanych

Ctrl + Q

Oznaczenie elementów jako przeczytanych

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich wiadomości

Insert

Oflagowanie wiadomości lub usunięcie flagi wiadomości

Ctrl + N

Utworzenie nowej wiadomości

F5

Synchronizacja

Alt + B

Umieszczenie fokusu na przycisku UDW

Alt + C

Ustawianie fokusu na przycisku DW

Zaakceptuj

Alt + D

Odrzucenie

Alt + T

Ustawianie fokusu na przycisku Do

Wstępna akceptacja

Alt + V

Otwarcie zaproszenia w kalendarzu

Alt + S

Wysłanie poczty

Alt + i

Wstawienie załącznika

Ctrl + Shift + F

Wybranie czcionki

Ctrl + spacja

Wyczyszczenie formatowania

Ctrl + Y

Wykonanie ponownie

F4

Wykonanie ponownie

Ctrl + [

Zwiększenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

Ctrl + ]

Zmniejszenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

Ctrl + Shift + ,

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + K

Dodanie linku

Ctrl + E

Do środka

Ctrl + L

Do lewej

Ctrl + R

Do prawej

Ctrl + Shift + L

Punktory

Ctrl+ M

Wcięcie zaznaczonego tekstu

Ctrl + Shift + M

Zmniejszenie wcięcia

Tab lub Shift + Tab

Zwiększenie/zmniejszenie wcięcia, gdy jest zaznaczony tekst lub gdy fokus jest ustawiony na liście

Ctrl + ’

Akcent silny

Ctrl + ,

Akcent z cedillą

Ctrl + Shift + 6

Akcent cyrkumfleksowy

Ctrl + Shift + ;

Akcent z diaerezą

Ctrl + `

Akcent słaby

Ctrl + Shift + 7

Akcent z ligaturą

Ctrl + Shift + 2

Akcent z kółkiem

Ctrl + /

Akcent z ukośnikiem

Ctrl + Shift + `

Akcent z tyldą

Alt + Ctrl + Shift + 1

Odwrócony wykrzyknik

Alt + Ctrl + Shift + /

Odwrócony znak zapytania

Skróty klawiaturowe aplikacji Kontakty

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe aplikacji Kontakty.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + N

Dodanie kontaktu

Ctrl + S

Zapisanie zmian

Usunięcie

Usunięcie kontaktu

Ctrl + F

Dodanie kontaktu do elementów ulubionych

Ctrl + Shift + 1

Przypięcie kontaktu do ekranu startowego

Esc

Wstecz

Strona główna

Przejdź na początek listy kontaktów

Strona w dół

Przesuń się dalej na liście kontaktów

Page up

Przesuń się do tyłu na liście kontaktów

End

Przejdź na koniec listy kontaktów

Skróty klawiaturowe aplikacji Wiadomości

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Wiadomości.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + N

Rozpoczęcie nowej konwersacji

Ctrl + N

Wybranie kontaktów

Ctrl + E

Wybranie emotikona

Ctrl + >

Następna konwersacja

Ctrl + <

Poprzednia konwersacja

Skróty klawiaturowe aplikacji Paint

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Paint.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji Paint

F11

Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym

F12

Zapisanie obrazu jako nowego pliku

Ctrl + A

Zaznaczenie całego obrazu

Ctrl + B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + E

Otwarcie okna dialogowego Właściwości

Ctrl + G

Pokazanie lub ukrycie linii siatki

Ctrl + I

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl + N

Utworzenie nowego obrazu

Ctrl + O

Otwarcie istniejącego obrazu

Ctrl + P

Wydrukowanie obrazu

Ctrl + R

Pokazanie lub ukrycie linijki

Ctrl + S

Zapisanie zmian w obrazie

Ctrl + U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + W

Otwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Ctrl + klawisz plus (+)

Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + klawisz minus (-)

Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + Page Up

Powiększenie

Ctrl + Page Down

Pomniejszenie

Alt (lub F10)

Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy

Alt + F4

Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint

Strzałka w prawo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo

Strzałka w lewo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo

Strzałka w dół

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół

Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę

Shift + F10

Pokazanie bieżącego menu skrótów

Skróty klawiaturowe aplikacji Czytnik

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Czytnik.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Klawisz F8

Użycie układu dwustronnego

Ctrl + R

Obrócenie pliku w prawo o 90 stopni

Ctrl + F

Wyszukanie tekstu w pliku

F7

Użycie trybu wyboru przy użyciu klawiatury

Ctrl + P

Wydrukowanie pliku

Ctrl + O

Otwarcie pliku

Ctrl + W

Zamknięcie pliku

Ctrl+ M

Przejście na stronę główną aplikacji Czytnik

Skróty klawiaturowe aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Podłączanie pulpitu zdalnego.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + Alt + Home

Przełączenie pasków aplikacji między komputerem zdalnym a komputerem lokalnym

Ctrl + Alt + strzałka w lewo

Przełączenie widoku do poprzedniej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Ctrl + Alt + strzałka w prawo

Przełączenie widoku do następnej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Ctrl + Alt + strzałka w górę

Przełączenie widoku do pierwszej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Ctrl + Alt + strzałka w dół

Przełączenie widoku do ostatniej sesji (podczas wyświetlania sesji)

Skróty klawiaturowe aplikacji OneDrive

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją OneDrive.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl + Alt + 1

Zmiana widoku (szczegóły/miniatury)

Ctrl + U

Przekazanie

Ctrl + Shift + N

Nowy folder

Esc

Wyczyszczenie zaznaczenia

Ctrl + O

Otwarcie za pomocą

Ctrl + Alt + O

Wyświetlenie folderu

Ctrl + Shift + V

Kopiowanie

Ctrl + Shift + Y

Przeniesienie

Ctrl + S

Pobierz

Alt + strzałka w górę

Przejście w górę

F2

Zmień nazwę

F5

Odśwież

Skróty klawiaturowe aplikacji Windows Journal

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Windows Journal.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji Windows Journal

F5

Odświeżenie listy notatek

F6

Przełączanie między listą notatek a notatką

F11

Wyświetlenie notatki w trybie pełnoekranowym

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich elementów na stronie

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + F

Wyszukanie tekstu w pliku

Ctrl + G

Przejście do strony

Ctrl + N

Rozpoczęcie tworzenia nowej notatki

Ctrl + O

Otwarcie niedawno używanej notatki

Ctrl + P

Wydrukowanie notatki

Ctrl + S

Zapisanie zmian w notatce

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Alt + F4

Zamknięcie notatki i okna aplikacji Windows Journal

Ctrl + Shift + C

Wyświetlenie menu skrótów dla nagłówków kolumn na liście notatek

Ctrl + Shift + V

Przeniesienie notatki do określonego folderu

Skróty klawiaturowe aplikacji WordPad

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją WordPad.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji WordPad

F3

Wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie

F10

Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy

F12

Zapisanie dokumentu jako nowego pliku

Ctrl + 1

Ustawienie pojedynczej interlinii

Ctrl + 2

Ustawienie podwójnej interlinii

Ctrl + 5

Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza

Ctrl + A

Zaznaczenie całego dokumentu

Ctrl + B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + D

Wstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint

Ctrl + E

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl + F

Wyszukanie tekstu w dokumencie

Ctrl + H

Zamiana tekstu w dokumencie

Ctrl + I

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl + J

Wyjustowanie tekstu

Ctrl + L

Wyrównanie tekstu do lewej

Ctrl + N

Utworzenie nowego dokumentu

Ctrl + O

Otwarcie istniejącego dokumentu

Ctrl + P

Wydrukowanie dokumentu

Ctrl + R

Wyrównanie tekstu do prawej

Ctrl + S

Zapisanie zmian w dokumencie

Ctrl + U

Zapisanie zmian w dokumencie

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Ctrl + =

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego

Ctrl + Shift + =

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego

Ctrl + Shift + >

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + <

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + A

Zmiana znaków na wersaliki

Ctrl + Shift + L

Zmiana stylu punktora

Ctrl + strzałka w lewo

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo

Ctrl + strzałka w prawo

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo

Ctrl + strzałka w górę

Przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza

Ctrl + strzałka w dół

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Ctrl + Home

Przejście do początku dokumentu

Ctrl + End

Przejście do końca dokumentu

Ctrl + Page Up

Przejście o jedną stronę w górę

Ctrl + Page Down

Przejście o jedną stronę w dół

Ctrl + Delete

Usunięcie następnego wyrazu

Alt + F4

Zamknięcie aplikacji WordPad

Shift + F10

Pokazanie bieżącego menu skrótów

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×