Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Jeśli chcesz wykonać zrzut (przechwycenie) ekranu, zobacz Jak wykonywać zrzuty ekranu i je opisywać.

Kliknij opcję poniżej, aby ją otworzyć i wyświetlić tabelę powiązanych skrótów:

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczonego elementu.

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)

Skopiowanie zaznaczonego elementu.

Ctrl + V (lub Shift + Insert)

Wklejenie zaznaczonego elementu.

Ctrl + Z

Cofnięcie akcji.

Alt + Tab

Przełączenie się między otwartymi aplikacjami.

Alt + F4

Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją.

Klawisz z logo systemu Windows  + L

Zablokowanie komputera.

Klawisz z logo systemu Windows  + D

Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.

F2

Zmienianie nazwy wybranego elementu.

F3

Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików.

F4

Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików.

F5

Odświeżanie aktywnego okna.

F6

Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie.

F10

Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji.

Alt + F8

Pokazywanie hasła na ekranie logowania.

Alt + Esc

Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte.

Alt + podkreślona litera

Wykonywanie polecenia powiązanego z literą.

Alt + Enter

Wyświetlanie właściwości wybranego elementu.

Alt + spacja

Otwarcie menu skrótów aktywnego okna.

Alt + strzałka w lewo

Przejdź wstecz.

Alt + strzałka w prawo

Przejście dalej.

Alt + Page Up

Przejście o jeden ekran w górę.

Alt + Page Down

Przejście o jeden ekran w dół.

Ctrl + F4

Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów).

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie.

Ctrl + D (lub Delete)

Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza.

Ctrl + E

Otwórz wyszukiwanie (w większości aplikacji).

Ctrl + R (lub F5)

Odświeżanie aktywnego okna.

Ctrl + Y

Ponowne wykonanie akcji.

Ctrl + strzałka w prawo

Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu.

Ctrl + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu.

Ctrl + strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu.

Ctrl + strzałka w górę

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu.

Ctrl + Alt + klawisz Tab

Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami.

Shift + Alt + klawisze strzałek

Gdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku.

Ctrl + Shift + klawisze strzałek

Gdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder.

Ctrl + klawisze strzałek

Zmiana rozmiaru menu Start, gdy jest otwarte.

Ctrl + klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu) + spacja

Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie.

Ctrl + Shift z klawiszem strzałki

Zaznaczanie bloku tekstu.

Ctrl + Esc

Otwarcie menu Start.

Ctrl + Shift + Esc

Otwarcie Menedżera zadań.

Ctrl + Shift

Przełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury.

Ctrl + spacja

Włączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim.

Shift + F10

Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu.

Shift z dowolnym klawiszem strzałki

Zaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie.

Shift + Delete

Usuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza.

Strzałka w prawo

Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu.

Strzałka w lewo

Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu.

Esc

Zatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania.

PrtScn

Wykonanie zrzutu całego ekranu i skopiowanie go do schowka. 

Uwaga

  • Możesz zmienić ten skrót, aby również otwierał funkcję wycinania ekranu, za pomocą której można edytować zrzut ekranu. Wybierz pozycję Start  > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Klawiatura i włącz przełącznik w obszarze Skrót klawisza Print Screen.

Użyj klawisza PrtScn, aby otworzyć wycinanie ekranu

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows

Otwarcie lub zamknięcie menu Start.

Klawisz logo Windows +A

Otwórz szybkie ustawienia. Zaktualizowane w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + B

Ustaw fokus na pierwszą ikonę w rogu Paska zadań.

Klawisz z logo systemu Windows  + C

Otwórz czat z aplikacji Microsoft Teams. Zaktualizowane w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + C

Otwarcie menu paneli funkcji.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + C

Włącz filtry kolorów (najpierw włącz ten skrót w ustawieniach filtru kolorów).

Klawisz z logo systemu Windows  + D

Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.

Klawisz z logo systemu Windows  + E

Otwarcie Eksploratora plików.

Klawisz z logo systemu Windows  + F

Otwarcie Centrum opinii i wykonanie zrzutu ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + G

Otwarcie paska Xbox Game Bar po otwarciu gry.

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + B

Włącz lub wyłącz funkcję HDR.

Uwaga: Dotyczy aplikacji Xbox Game Bar w wersji 5.721.7292.0 lub nowszej. Aby zaktualizować aplikację Xbox Game Bar, przejdź do aplikacji Microsoft Store i sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Klawisz z logo systemu Windows  + H

Uruchomienie dyktowania. Zaktualizowane w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + I

Otwarcie obszaru Ustawienia.

Klawisz z logo systemu Windows  + J

Ustawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Gdy pojawi się porada systemu Windows, przenieś do niej fokus.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.

Klawisz z logo systemu Windows  + K

Otwarcie funkcji Rzutowanie z poziomu szybkich ustawień. Zaktualizowane w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + L

Zablokowanie komputera lub przełączenie kont.

Klawisz z logo systemu Windows  + M

Minimalizowanie wszystkich okien.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + M

Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.

Klawisz logo Windows   + N

Otwarcie Centrum powiadomień i kalendarza. Zaktualizowane w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + O

Zablokowanie orientacji urządzenia.

Klawisz z logo systemu Windows  + P

Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Q

Otwarcie Szybkiej pomocy.

Klawisz z logo systemu Windows  + R

Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.

Klawisz logo Windows  +Alt+R

Nagrywanie klipu wideo z fokusem na oknie gry (za pomocą paska Xbox Game Bar).

Klawisz z logo systemu Windows + S

Otwarcie wyszukiwania.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + S

Utworzenie zrzutu części ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + T

Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań.

Klawisz z logo systemu Windows  + U

Otwórz ustawienia ułatwień dostępu.

Klawisz z logo systemu Windows  + V

Otwarcie historii schowka. 

Uwaga

  • Historia schowka nie jest domyślnie włączona. Jeśli chcesz włączyć tę funkcję, użyj tego skrótu klawiaturowego, a następnie wybierz monit, aby włączyć historię. Lub, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > System  > Schowek i przesuń przełącznik w obszarze Historia schowka.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + V

Ustaw fokus na powiadomienie.

Klawisz logo Windows  + W

Otwórz widżety. Zaktualizowane w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + X

Otwarcie menu Szybki link.

Klawisz z logo systemu Windows  + Y

Przełączanie wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem.

Klawisz z logo systemu Windows  + Z

Otwarcie układów przyciągania. Zaktualizowane w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + kropka (.) lub średnik (;)

Otwarcie panelu emoji.

Klawisz z logo systemu Windows  + przecinek (,)

Chwilowy podgląd na pulpit.

Klawisz z logo systemu Windows  + Pause

Otwarcie Ustawienia  > System > Informacje.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F

Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).

Klawisz z logo systemu Windows  + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator.

Klawisz z logo systemu Windows  + klawisz Tab

Otwarcie widoku zadań.

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w górę

Zmaksymalizowanie okna.

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + strzałka w górę

Przyciąganie okna z fokusem do górnej połowy ekranu. Nowość w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w dół

Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu.

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + strzałka w dół

Przyciąganie okna z fokusem do dolnej połowy ekranu. Nowość w systemie Windows 11.

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w lewo

Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w prawo

Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + Home

Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien).

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w górę

Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w dół

Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w lewo lub w prawo

Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + Spacja

Przechodzenie wstecz przez język i układ klawiatury.

Klawisz z logo systemu Windows  + spacja

Przełączenie języka i układu klawiatury.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + spacja

Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Enter

Włączanie Narratora.

Klawisz z logo systemu Windows  + plus (+)

Otwarcie Lupy i powiększenie.

Klawisz z logo systemu Windows + minus (-)

Pomniejszenie Lupy.

Klawisz z logo systemu Windows  + Esc

Zamykanie Lupy.

Klawisz z logo systemu Windows   + ukośnik (/)

Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + B

Wznawianie pracy komputera osobistego z czarnego lub pustego ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows + PrtScn

Zapisywanie zrzutu pełnego ekranu w pliku.

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + PrtScn

Zapisywanie zrzutu ekranu przedstawiającego okno gry z fokusem na pliku (przy użyciu paska Xbox Game Bar).

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl + V (lub Shift + Insert)

Wklejenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+ M

Wchodzenie do trybu oznaczania.

Alt + klawisz wyboru

Rozpoczęcie zaznaczania w trybie bloku.

Klawisze strzałek

Przesunięcie kursora w określonym kierunku.

Page up

Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę.

Page down

Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół.

Ctrl + Home (tryb oznaczania)

Przeniesienie kursora na początek buforu.

Ctrl+ End (tryb oznaczania)

Przeniesienie kursora na koniec buforu.

Ctrl + strzałka w górę

Przejście w górę o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.

Ctrl + strzałka w dół

Przejście w dół o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.

Ctrl + Home (nawigowanie w historii)

Przeniesienie okienka ekranu na górę buforu (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej strony kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).

Ctrl + End (nawigowanie w historii)

Przeniesienie okienka ekranu do wiersza polecenia (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej prawej kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

F4

Wyświetlanie elementów na aktywnej liście.

Ctrl + Tab

Przechodzenie między kartami do przodu.

Ctrl + Shift + Tab

Przechodzenie między kartami do tyłu.

Ctrl + cyfra (1–9)

Przejście do n-tej karty.

Tab

Przechodzenie między opcjami do przodu.

Shift + Tab

Przechodzenie między opcjami do tyłu.

Alt + podkreślona litera

Wykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą.

Spacja

Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.

Backspace

Otwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz.

Klawisze strzałek

Wybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Alt + D

Wybranie paska adresu.

Ctrl + E

Wybranie pola wyszukiwania.

Ctrl + F

Wybranie pola wyszukiwania.

Ctrl + N

Otwarcie nowego okna.

Ctrl + W

Zamknięcie aktywnego okna.

Ctrl + kółko przewijania myszy

Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów.

Ctrl + Shift + E

Wyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu.

Ctrl + Shift + N

Utworzenie nowego folderu.

Num Lock + gwiazdka (*)

Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu.

Num Lock + klawisz plus (+)

Wyświetlanie zawartości wybranego folderu.

Num Lock + klawisz minus (-)

Zwinięcie wybranego folderu.

Alt + P

Wyświetlanie panelu podglądu.

Alt + Enter

Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.

Alt + strzałka w prawo

Wyświetlanie następnego folderu.

Alt + strzałka w górę

Wyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.

Alt + strzałka w lewo

Wyświetlanie poprzedniego folderu.

Backspace

Wyświetlanie poprzedniego folderu.

Strzałka w prawo

Wyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu.

Strzałka w lewo

Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.

End

Wyświetlanie dołu aktywnego okna.

Home

Wyświetlanie góry aktywnego okna.

F11

Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows  + klawisz Tab

Otwarcie widoku zadań.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + D

Dodawanie pulpitu wirtualnego.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + strzałka w prawo

Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z prawej strony.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + strzałka w lewo

Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z lewej strony.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F4

Zamknięcie używanego pulpitu wirtualnego.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji.

Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie aplikacji jako administrator.

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna aplikacji.

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna grupy.

Ctrl + kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadań

Przełączanie między oknami należącymi do grupy.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows  + I

Otwarcie sekcji Ustawienia.

Backspace

Powrót do strony głównej ustawień.

Pisanie na dowolnej stronie zawierającej pole wyszukiwania

Ustawienia wyszukiwania.

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kliknij opcję poniżej, aby ją otworzyć i wyświetlić tabelę powiązanych skrótów:

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczonego elementu.

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)

Skopiowanie zaznaczonego elementu.

Ctrl + V (lub Shift + Insert)

Wklejenie zaznaczonego elementu.

Ctrl + Z

Cofnięcie akcji.

Alt + Tab

Przełączenie się między otwartymi aplikacjami.

Alt + F4

Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją.

Klawisz z logo systemu Windows  + L

Zablokowanie komputera.

Klawisz z logo systemu Windows  + D

Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.

F2

Zmienianie nazwy wybranego elementu.

F3

Wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików.

F4

Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików.

F5

Odświeżanie aktywnego okna.

F6

Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie.

F10

Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji.

Alt + F8

Pokazywanie hasła na ekranie logowania.

Alt + Esc

Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte.

Alt + podkreślona litera

Wykonywanie polecenia powiązanego z literą.

Alt + Enter

Wyświetlanie właściwości wybranego elementu.

Alt + spacja

Otwarcie menu skrótów aktywnego okna.

Alt + strzałka w lewo

Przejdź wstecz.

Alt + strzałka w prawo

Przejście dalej.

Alt + Page Up

Przejście o jeden ekran w górę.

Alt + Page Down

Przejście o jeden ekran w dół.

Ctrl + F4

Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie w tym samym czasie wielu dokumentów).

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie.

Ctrl + D (lub Delete)

Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza.

Ctrl + R (lub F5)

Odświeżanie aktywnego okna.

Ctrl + Y

Ponowne wykonanie akcji.

Ctrl + strzałka w prawo

Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu.

Ctrl + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu.

Ctrl + strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu.

Ctrl + strzałka w górę

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu.

Ctrl + Alt + klawisz Tab

Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami.

Shift + Alt + klawisze strzałek

Gdy w menu Start fokus jest ustawiony na grupie lub kafelku, ta kombinacja klawiszy przeniesie go w określonym kierunku.

Ctrl + Shift + klawisze strzałek

Gdy jest koncentracja na kafelku w menu Start, przenieś go do innego kafelka, aby utworzyć folder.

Ctrl + klawisze strzałek

Zmiana rozmiaru menu Start, gdy jest otwarte.

Ctrl + klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu) + spacja

Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie.

Ctrl + Shift z klawiszem strzałki

Zaznaczanie bloku tekstu.

Ctrl + Esc

Otwarcie menu Start.

Ctrl + Shift + Esc

Otwarcie Menedżera zadań.

Ctrl + Shift

Przełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury.

Ctrl + spacja

Włączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim.

Shift + F10

Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu.

Shift z dowolnym klawiszem strzałki

Zaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu w dokumencie.

Shift + Delete

Usuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza.

Strzałka w prawo

Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu.

Strzałka w lewo

Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu.

Esc

Zatrzymanie lub zakończenie bieżącego zadania.

PrtScn

Wykonanie zrzutu całego ekranu i skopiowanie go do schowka. 

Uwaga

  • Możesz zmienić ten skrót, aby również otwierał funkcję wycinania ekranu, za pomocą której można edytować zrzut ekranu. Wybierz opcję Start  > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Klawiatura i włącz przełącznik w obszarze Skrót klawisza Print Screen.

Użyj klawisza PrtScn, aby otworzyć wycinanie ekranu

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz logo Windows 

Otwarcie lub zamknięcie menu Start.

Klawisz z logo systemu Windows  + A

Otwarcie centrum akcji.

Klawisz z logo systemu Windows  + B

Ustawianie fokusu w obszarze powiadomień.

Klawisz z logo systemu Windows  + C

Otwarcie Cortany w trybie słuchania.

Uwagi

  • Ten skrót jest domyślnie wyłączony. Aby włączyć tę funkcję, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Cortana i włącz przełącznik w obszarze Zezwól Cortanie na słuchanie moich poleceń, gdy nacisnę klawisz z logo systemu Windows+ C.

  • Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, możesz nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + C

Otwarcie menu paneli funkcji.

Klawisz z logo systemu Windows  + D

Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu.

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + D

Wyświetlanie i ukrywanie daty i godziny na pulpicie.

Klawisz z logo systemu Windows  + E

Otwarcie Eksploratora plików.

Klawisz z logo systemu Windows  + F

Otwarcie Centrum opinii i wykonanie zrzutu ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + G

Otwarcie paska gry po otwarciu gry.

Klawisz z logo systemu Windows   + H

Rozpoczęcie dyktowania.

Klawisz z logo systemu Windows  + I

Otwarcie obszaru Ustawienia.

Klawisz z logo systemu Windows  + J

Ustawianie fokusu na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Gdy pojawi się porada systemu Windows, przenieś do niej fokus.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.

Klawisz z logo systemu Windows  + K

Otwarcie szybkiej akcji Połącz.

Klawisz z logo systemu Windows  + L

Zablokowanie komputera lub przełączenie kont.

Klawisz z logo systemu Windows  + M

Minimalizowanie wszystkich okien.

Klawisz z logo systemu Windows  + O

Zablokowanie orientacji urządzenia.

Klawisz z logo systemu Windows  + P

Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.

Klawisz z logo systemu Windows + Ctrl + Q

Otwarcie Szybkiej pomocy.

Klawisz z logo systemu Windows  + R

Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.

Klawisz z logo systemu Windows  + S

Otwarcie wyszukiwania.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + S

Utworzenie zrzutu części ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + T

Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań.

Klawisz z logo systemu Windows  + U

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.

Klawisz z logo systemu Windows  + V

Otwarcie schowka. 

Uwaga

  • Aby włączyć ten skrót, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > System  > Schowek i przesuń przełącznik w obszarze Historia schowka.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + V

Przełączanie między powiadomieniami.

Klawisz z logo systemu Windows  + X

Otwarcie menu Szybki link.

Klawisz z logo systemu Windows  + Y

Przełączanie wprowadzania między Windows Mixed Reality i pulpitem.

Klawisz z logo systemu Windows  + Z

Pokazywanie poleceń dostępnych w aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Klawisz z logo systemu Windows  + kropka (.) lub średnik (;)

Otwarcie panelu emoji.

Klawisz z logo systemu Windows  + przecinek (,)

Chwilowy podgląd na pulpit.

Klawisz z logo systemu Windows  + Pause

Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F

Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + M

Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.

Klawisz z logo systemu Windows  + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator.

Klawisz z logo systemu Windows  + klawisz Tab

Otwarcie widoku zadań.

Klawisz z logo systemu Windows   + strzałka w górę

Zmaksymalizowanie okna.

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w dół

Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu.

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w lewo

Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w prawo

Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + Home

Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien).

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w górę

Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w dół

Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w lewo lub w prawo

Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego.

Klawisz z logo systemu Windows  + spacja

Przełączenie języka i układu klawiatury.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + spacja

Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Enter

Włączanie Narratora.

Klawisz z logo systemu Windows  + plus (+)

Otwarcie Lupy.

Klawisz z logo systemu Windows   + ukośnik (/)

Rozpoczynanie ponownej konwersji w edytorze IME.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + V

Otwarcie dotknięcia w ramię.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + B

Wznawianie pracy komputera osobistego z czarnego lub pustego ekranu.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl + V (lub Shift + Insert)

Wklejenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+ M

Wchodzenie do trybu oznaczania.

Alt + klawisz wyboru

Rozpoczęcie zaznaczania w trybie bloku.

Klawisze strzałek

Przesunięcie kursora w określonym kierunku.

Page up

Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę.

Page down

Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół.

Ctrl + Home (tryb oznaczania)

Przeniesienie kursora na początek buforu.

Ctrl+ End (tryb oznaczania)

Przeniesienie kursora na koniec buforu.

Ctrl + strzałka w górę

Przejście w górę o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.

Ctrl + strzałka w dół

Przejście w dół o jeden wiersz w historii danych wyjściowych.

Ctrl + Home (nawigowanie w historii)

Przeniesienie okienka ekranu na górę buforu (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej strony kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).

Ctrl + End (nawigowanie w historii)

Przeniesienie okienka ekranu do wiersza polecenia (jeśli wiersz polecenia jest pusty). W przeciwnym razie usunięcie wszystkich znaków z lewej prawej kursora (jeśli wiersz polecenia nie jest pusty).

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

F4

Wyświetlanie elementów na aktywnej liście.

Ctrl + Tab

Przechodzenie między kartami do przodu.

Ctrl + Shift + Tab

Przechodzenie między kartami do tyłu.

Ctrl + cyfra (1–9)

Przejście do n-tej karty.

Tab

Przechodzenie między opcjami do przodu.

Shift + Tab

Przechodzenie między opcjami do tyłu.

Alt + podkreślona litera

Wykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą.

Spacja

Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru.

Backspace

Otwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz.

Klawisze strzałek

Wybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Alt + D

Wybranie paska adresu.

Ctrl + E

Wybranie pola wyszukiwania.

Ctrl + F

Wybranie pola wyszukiwania.

Ctrl + N

Otwarcie nowego okna.

Ctrl + W

Zamknięcie aktywnego okna.

Ctrl + kółko przewijania myszy

Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów.

Ctrl + Shift + E

Wyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu.

Ctrl + Shift + N

Utworzenie nowego folderu.

Num Lock + gwiazdka (*)

Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu.

Num Lock + klawisz plus (+)

Wyświetlanie zawartości wybranego folderu.

Num Lock + klawisz minus (-)

Zwinięcie wybranego folderu.

Alt + P

Wyświetlanie panelu podglądu.

Alt + Enter

Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.

Alt + strzałka w prawo

Wyświetlanie następnego folderu.

Alt + strzałka w górę

Wyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.

Alt + strzałka w lewo

Wyświetlanie poprzedniego folderu.

Backspace

Wyświetlanie poprzedniego folderu.

Strzałka w prawo

Wyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu.

Strzałka w lewo

Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder.

End

Wyświetlanie dołu aktywnego okna.

Home

Wyświetlanie góry aktywnego okna.

F11

Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows  + klawisz Tab

Otwarcie widoku zadań.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + D

Dodawanie pulpitu wirtualnego.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + strzałka w prawo

Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z prawej strony.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + strzałka w lewo

Przełączanie między pulpitami wirtualnymi utworzonymi z lewej strony.

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F4

Zamknięcie używanego pulpitu wirtualnego.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji.

Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie aplikacji jako administrator.

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna aplikacji.

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna grupy.

Ctrl + kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadań

Przełączanie między oknami należącymi do grupy.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows  + I

Otwarcie sekcji Ustawienia.

Backspace

Powrót do strony głównej ustawień.

Pisanie na dowolnej stronie zawierającej pole wyszukiwania

Ustawienia wyszukiwania.

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kliknij opcję poniżej, aby ją otworzyć i wyświetlić tabelę powiązanych skrótów:

Poniższa tabela zawiera popularne skróty klawiaturowe używane w systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)

Skopiowanie zaznaczonego elementu

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczonego elementu

Ctrl + V (lub Shift + Insert)

Wklejenie zaznaczonego elementu

Ctrl + Z

Cofnięcie akcji

Alt + Tab

Przełączenie się między otwartymi aplikacjami

Alt + F4

Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją

Klawisz z logo systemu Windows  + L

Zablokowanie komputera lub przełączenie kont

Klawisz z logo systemu Windows  + D

Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu

Poniższa tabela zawiera nowe skróty klawiaturowe, których można używać w systemie Windows.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows  + zacznij wpisywać tekst

Wyszukiwanie na komputerze

Ctrl + klawisz plus (+) lub Ctrl + klawisz minus (-)

Przybliżanie lub oddalanie widoku dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego

Ctrl + kółko przewijania

Przybliżanie lub oddalanie widoku dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego

Klawisz z logo systemu Windows  + C

Otwieranie paneli funkcji

W aplikacji otwieranie poleceń aplikacji

Klawisz z logo systemu Windows  + F

Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania plików

Klawisz z logo systemu Windows  + H

Otwieranie panelu Udostępnianie

Klawisz z logo systemu Windows  + I

Otwieranie panelu Ustawienia

Klawisz z logo systemu Windows  + K

Otwieranie panelu Urządzenia

Klawisz z logo systemu Windows  + O

Zablokowanie orientacji ekranu (w pionie lub poziomie)

Klawisz z logo systemu Windows  + Q

Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub wewnątrz otwartej aplikacji (jeśli aplikacja obsługuje wyszukiwanie w aplikacji)

Klawisz z logo systemu Windows + S

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania systemu Windows i sieci web

Klawisz z logo systemu Windows  + W

Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania ustawień

Klawisz z logo systemu Windows  + Z

Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji

Uwaga: Niektóre opcje i ustawienia można również wyświetlić, przechodząc do panelu Ustawienia przy otwartej aplikacji.

Klawisz z logo systemu Windows  + spacja

Przełączenie języka i układu klawiatury

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + spacja

Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe

Klawisz z logo systemu Windows  + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie) w odwrotnej kolejności

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + kropka (.)

Przyciąganie aplikacji do lewej krawędzi

Klawisz z logo systemu Windows  + kropka (.)

Przełączanie między otwartymi aplikacjami

Esc

Zatrzymywanie lub zamykanie bieżącego zadania

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + B

Wznawianie pracy komputera osobistego z czarnego lub pustego ekranu.

Poniższa tabela zawiera ogólne skróty klawiaturowe dostępne w systemie Windows.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

F1

Wyświetlanie Pomocy

F2

Zmiana nazwy zaznaczonego elementu

F3

Wyszukiwanie pliku lub folderu

F4

Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików

F5

Odświeżanie aktywnego okna

F6

Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie

F10

Aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji

Alt + F4

Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją

Alt + Esc

Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte

Alt + podkreślona litera

Wykonywanie polecenia powiązanego z literą

Alt + Enter

Wyświetlanie właściwości wybranego elementu

Alt + spacja

Otwarcie menu skrótów aktywnego okna

Alt + strzałka w lewo

Wstecz

Alt + strzałka w prawo

Dalej

Alt + Page Up

Przejście o jeden ekran w górę

Alt + Page Down

Przejście o jeden ekran w dół

Alt + Tab

Przełączanie między otwartymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji klasycznych)

Ctrl + F4

Zamknięcie aktywnego dokumentu (w aplikacjach wyświetlanych na pełnym ekranie, które umożliwiają otwarcie wielu dokumentów równocześnie)

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)

Skopiowanie zaznaczonego elementu

Ctrl + D (lub Delete)

Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza

Ctrl + R (lub F5)

Odświeżanie aktywnego okna

Ctrl + V (lub Shift + Insert)

Wklejenie zaznaczonego elementu

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczonego elementu

Ctrl + Y

Ponowne wykonanie akcji

Ctrl + Z

Cofnięcie akcji

Ctrl + klawisz plus (+) lub Ctrl + klawisz minus (-)

Przybliżanie lub oddalanie widoku dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego

Ctrl + kółko przewijania myszy

Zmiana rozmiaru ikon pulpitu albo przybliżanie lub oddalanie widoku dużej liczby elementów, takich jak aplikacje przypięte do ekranu startowego

Ctrl + strzałka w prawo

Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu

Ctrl + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu

Ctrl + strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu

Ctrl + strzałka w górę

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu

Ctrl + Alt + klawisz Tab

Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między wszystkimi otwartymi aplikacjami

Ctrl + klawisz strzałki (w celu przejścia do elementu) + spacja

Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie

Ctrl + Shift z klawiszem strzałki

Zaznaczanie bloku tekstu

Ctrl + Esc

Otwieranie menu Start

Ctrl + Shift + Esc

Otwieranie Menedżera zadań

Ctrl + Shift

Przełączanie układu klawiatury w przypadku dostępności kilku układów klawiatury

Ctrl + spacja

Włączanie i wyłączanie edytora wprowadzania informacji (IME) w języku chińskim

Shift + F10

Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu

Shift z dowolnym klawiszem strzałki

Zaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu wewnątrz dokumentu

Shift + Delete

Usuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza

Strzałka w prawo

Otwieranie następnego menu z prawej strony lub otwieranie podmenu

Strzałka w lewo

Otwieranie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu

Esc

Zatrzymywanie lub wychodzenie z bieżącego zadania

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe wykorzystujące klawisz z logo systemu Windows .

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows + F1

Otwieranie Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows

Klawisz z logo systemu Windows

Wyświetlanie lub ukrywanie ekranu startowego

Klawisz z logo systemu Windows  + B

Ustawianie fokusu w obszarze powiadomień

Klawisz z logo systemu Windows  + C

Otwieranie paneli funkcji

Klawisz z logo systemu Windows  + D

Wyświetlanie i ukrywanie pulpitu

Klawisz z logo systemu Windows  + E

Otwórz Eksplorator plików

Klawisz z logo systemu Windows  + F

Otwarcie panelu Wyszukiwanie i szukanie plików

Klawisz z logo systemu Windows  + H

Otwieranie panelu Udostępnianie

Klawisz z logo systemu Windows  + I

Otwieranie panelu Ustawienia

Klawisz z logo systemu Windows  + K

Otwieranie panelu Urządzenia

Klawisz z logo systemu Windows  + L

Zablokowanie komputera lub przełączenie osób

Klawisz z logo systemu Windows  + M

Minimalizowanie wszystkich okien

Klawisz z logo systemu Windows  + O

Zablokowanie orientacji urządzenia

Klawisz z logo systemu Windows  + P

Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji

Klawisz z logo systemu Windows  + Q

Otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu wyszukiwania wszędzie lub wewnątrz otwartej aplikacji (jeśli aplikacja obsługuje wyszukiwanie w aplikacji)

Klawisz z logo systemu Windows  + R

Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie

Klawisz z logo systemu Windows + S

Otwarcie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania systemu Windows i sieci web

Klawisz z logo systemu Windows  + T

Przełączanie między aplikacjami na pasku zadań

Klawisz z logo systemu Windows  + U

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu

Klawisz z logo systemu Windows  + V

Przełączanie między powiadomieniami

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + V

Przełączanie między powiadomieniami do tyłu

Klawisz z logo systemu Windows  + X

Otwarcie menu Szybki link

Klawisz z logo systemu Windows  + Z

Wyświetlenie poleceń dostępnych w aplikacji

Uwaga: Niektóre opcje i ustawienia można również wyświetlić, przechodząc do panelu Ustawienia przy otwartej aplikacji.

Klawisz z logo systemu Windows  + ,

Chwilowy podgląd na pulpit

Klawisz z logo systemu Windows  + Pause

Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F

Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + M

Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie

Klawisz z logo systemu Windows  + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie uruchomienie nowego wystąpienia aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie przełączenie do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie listy szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + cyfra

Otwarcie pulpitu, a następnie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator

Klawisz z logo systemu Windows  + klawisz Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie)

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + Tab

Przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami (z wyjątkiem aplikacji na pulpicie) w odwrotnej kolejności

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + B

Przełączanie się do aplikacji, o której jest wyświetlany komunikat w obszarze powiadomień

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w górę

Zmaksymalizowanie okna

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w dół

Usunięcie bieżącej aplikacji z ekranu lub zminimalizowanie okna pulpitu

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w lewo

Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w prawo

Maksymalizowanie okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu

Klawisz z logo systemu Windows  + Home

Minimalizowanie wszystkich okien z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien)

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w górę

Rozciągnięcie okna pulpitu do góry i dołu ekranu

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w dół

Przywracanie/minimalizowanie aktywnych okien pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w lewo lub w prawo

Przenoszenie aplikacji lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego

Klawisz z logo systemu Windows  + spacja

Przełączenie języka i układu klawiatury

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + spacja

Zmiana na wcześniej wybrane dane wejściowe

Klawisz z logo systemu Windows  + Enter

Otwieranie programu Narrator

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + kropka (.)

Przełączanie między otwartymi aplikacjami

Klawisz z logo systemu Windows  + kropka (.)

Przełączanie między otwartymi aplikacjami

Klawisz z logo systemu Windows  + /

Inicjowanie ponownej konwersji w edytorze IME

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + Enter

Otwieranie programu Windows Media Center

Klawisz z logo systemu Windows  + plus (+) lub minus (-)

Powiększanie lub pomniejszanie przy użyciu aplikacji Lupa

Klawisz z logo systemu Windows  + Esc

Zakończenie działania aplikacji Lupa

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, których można używać w oknach dialogowych.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

F1

Wyświetlanie Pomocy

F4

Wyświetlanie elementów na aktywnej liście

Ctrl + Tab

Przechodzenie między kartami do przodu

Ctrl + Shift + Tab

Przechodzenie między kartami do tyłu

Ctrl + cyfra (1–9)

Przejście do n-tej karty

Tab

Przechodzenie między opcjami do przodu

Shift + Tab

Przechodzenie między opcjami do tyłu

Alt + podkreślona litera

Wykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą

Spacja

Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru

Backspace

Otwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz.

Klawisze strzałek

Wybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Alt + D

Wybranie paska adresu

Ctrl + E

Wybranie pola wyszukiwania

Ctrl + F

Wybranie pola wyszukiwania

Ctrl + N

Otwarcie nowego okna

Ctrl + W

Zamknięcie bieżącego okna

Ctrl + kółko przewijania myszy

Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów

Ctrl + Shift + E

Wyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu

Ctrl + Shift + N

Tworzenie nowego folderu

Num Lock + gwiazdka (*)

Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu

Num Lock + klawisz plus (+)

Wyświetlanie zawartości wybranego folderu

Num Lock + klawisz minus (-)

Zwinięcie wybranego folderu

Alt + P

Wyświetlanie panelu podglądu

Alt + Enter

Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu.

Alt + strzałka w prawo

Wyświetlanie następnego folderu

Alt + strzałka w górę

Wyświetlanie folderu, w którym znajdował się bieżący folder

Alt + strzałka w lewo

Wyświetlanie poprzedniego folderu

Backspace

Wyświetlanie poprzedniego folderu

Strzałka w prawo

Wyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu

Strzałka w lewo

Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu, w którym znajdował się bieżący folder

End

Wyświetlanie dołu aktywnego okna

Home

Wyświetlanie góry aktywnego okna

F11

Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z elementami na pasku zadań pulpitu.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie aplikacji lub szybkie otwarcie nowego wystąpienia aplikacji

Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie aplikacji jako administrator

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna aplikacji

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna grupy

Ctrl + kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadań

Przełączanie między oknami należącymi do grupy

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Alt + Page Up

Przechodzenie między aplikacjami od lewej do prawej

Alt + Page Down

Przechodzenie między aplikacjami od prawej do lewej

Alt + Insert

Przełączanie między aplikacjami w kolejności, w jakiej zostały uruchomione

Alt + Home

Wyświetlanie ekranu startowego

Ctrl + Alt + Break

Przełączanie między oknem a pełnym ekranem

Ctrl + Alt + End

Wyświetlanie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows

Ctrl + Alt + Home

W trybie pełnoekranowym — aktywowanie paska połączenia

Alt + Delete

Wyświetlenie menu systemowego

Ctrl + Alt + klawisz minus (-) na klawiaturze numerycznej

Umieszczenie kopii aktywnego okna klienta w schowku serwera terminali (skrót działa tak samo, jak naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt + Print Screen na lokalnym komputerze)

Ctrl + Alt + klawisz plus (+) na klawiaturze numerycznej

Umieszczenie kopii całego obszaru okna klienta w schowku serwera terminali (skrót działa tak samo, jak naciśnięcie klawisza Print Screen na lokalnym komputerze)

Ctrl + Alt + strzałka w prawo

Wyjście spoza formantów aplikacji Pulpit zdalny do formantu w aplikacji hosta (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Skrót przydatny, gdy formanty aplikacji Pulpit zdalny są osadzone w innej aplikacji (hosta).

Ctrl + Alt + strzałka w lewo

Wyjście spoza formantów aplikacji Pulpit zdalny do formantu w aplikacji hosta (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Skrót przydatny, gdy formanty aplikacji Pulpit zdalny są osadzone w innej aplikacji (hosta).

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z podglądem Pomocy.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

F3

Przeniesienie kursora do pola wyszukiwania

F10

Wyświetlenie menu Opcje

Home

Przejście do początku tematu

End

Przejście do końca tematu

Alt + strzałka w lewo

Przejście z powrotem do poprzednio przeglądanego tematu

Alt + strzałka w prawo

Przejście do przodu do następnego (poprzednio przeglądanego) tematu

Alt + Home

Wyświetlenie strony głównej funkcji Pomoc i obsługa techniczna

Alt + A

Wyświetlenie strony pomocy technicznej dla klientów

Alt + C

Wyświetlenie spisu treści

Alt + N

Wyświetlenie menu Ustawienia połączenia

Ctrl + F

Przeszukiwanie bieżącego tematu

Ctrl + P

Drukowanie tematu

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do zmiany rozmieszczenia nowoczesnych aplikacji.

Uwaga: Podczas zmiany rozmieszczenia aplikacji trzymaj cały czas wciśnięty klawisz z logo systemu Windows — od momentu wejścia do trybu zmiany rozmieszczenia i następnie w trakcie wykonywania wszystkich poleceń rozmieszczania. Po zakończeniu rozmieszczania puść klawisz z logo systemu Windows , a bieżący układ zacznie obowiązywać.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows  + . (kropka)

Wchodzenie do trybu zmiany rozmieszczenia i wybieranie aplikacji lub separatorów na monitorach

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w lewo

Przesuwanie separatora aplikacji w lewo

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w prawo

Przesuwanie separatora aplikacji w prawo

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w górę

Maksymalizowanie aplikacji

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w dół

Zamykanie aplikacji

Klawisz z logo systemu Windows  + Esc

Wychodzenie z trybu zmiany rozmieszczenia

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Pomoc techniczna dla Windows 7 stycznia zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy przejście na komputer Windows 11, aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Mer informasjon

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kliknij opcję poniżej, aby ją otworzyć i wyświetlić tabelę powiązanych skrótów:

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

F1

Wyświetlanie Pomocy

Ctrl + C (lub Ctrl + Insert)

Skopiowanie zaznaczonego elementu

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczonego elementu

Ctrl + V (lub Shift + Insert)

Wklejenie zaznaczonego elementu

Ctrl + Z

Cofnięcie akcji

Ctrl + Y

Ponowne wykonanie akcji

Delete (lub Ctrl + D)

Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza

Shift + Delete

Usuwanie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza

F2

Zmiana nazwy zaznaczonego elementu

Ctrl + strzałka w prawo

Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu

Ctrl + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu

Ctrl + strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu

Ctrl + strzałka w górę

Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu

Ctrl + Shift z klawiszem strzałki

Zaznaczanie bloku tekstu

Shift z dowolnym klawiszem strzałki

Zaznaczanie więcej niż jednego elementu w oknie lub na pulpicie albo zaznaczanie tekstu wewnątrz dokumentu

Ctrl z dowolnym klawiszem strzałki + spacja

Zaznaczanie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie

F3

Wyszukiwanie pliku lub folderu

Alt + Enter

Wyświetlanie właściwości wybranego elementu

Alt + F4

Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywnym programem

Alt + spacja

Otwarcie menu skrótów aktywnego okna

Ctrl + F4

Zamknięcie aktywnego dokumentu (w programach, które umożliwiają otwarcie wielu dokumentów równocześnie)

Alt + Tab

Przełączenie między otwartymi elementami

Ctrl + Alt + klawisz Tab

Używanie klawiszy strzałek do przełączania się między otwartymi elementami

Ctrl + kółko przewijania myszy

Zmiana rozmiaru ikon na pulpicie

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Tab

Przełączanie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero

Ctrl + klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Tab

Używanie klawiszy strzałek do przechodzenia między kolejnymi programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero

Alt + Esc

Przechodzenie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte

F6

Przechodzenie między elementami ekranu w oknie lub na pulpicie

F4

Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze Windows

Shift + F10

Wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu

Ctrl + Esc

Otwieranie menu Start

Alt + podkreślona litera

Wyświetlenie odpowiedniego menu

Alt + podkreślona litera

Wykonywanie polecenia menu (lub innego polecenia wskazywanego przez podkreślenie)

F10

Aktywacja paska menu aktywnym programie

Strzałka w prawo

Otwieranie następnego menu z prawej strony lub otwieranie podmenu

Strzałka w lewo

Otwieranie następnego menu z lewej strony lub zamykanie podmenu

F5 (lub Ctrl + R)

Odświeżanie aktywnego okna

Alt + strzałka w górę

Wyświetlanie folderu o jeden poziom wyżej w Eksploratorze Windows

Esc

Anulowanie bieżącego zadania

Ctrl + Shift + Esc

Otwieranie Menedżera zadań

Shift po włożeniu dysku CD

Uniemożliwienie automatycznego odtwarzania dysku CD

Lewy Alt + Shift

Przełączanie języka wprowadzania danych, jeżeli włączono obsługę wielu języków

Ctrl + Shift

Przełączanie układu klawiatury w przypadku włączenia kilku układów klawiatury

Prawy lub lewy Ctrl + Shift

Zmiana kierunku czytania tekstu w językach czytania od prawej do lewej

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne w oknach dialogowych.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Ctrl + Tab

Przechodzenie między kartami do przodu

Ctrl + Shift + Tab

Przechodzenie między kartami do tyłu

Tab

Przechodzenie między opcjami do przodu

Shift + Tab

Przechodzenie między opcjami do tyłu

Alt + podkreślona litera

Wykonanie polecenia (lub wybranie opcji) powiązanego z tą literą

Enter

Zastępuje kliknięcie myszy w wielu wybranych poleceniach

Spacja

Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru

Klawisze strzałek

Wybranie przycisku, jeśli aktywną opcją jest grupa przycisków opcji

F1

Wyświetlanie Pomocy

F4

Wyświetlanie elementów na aktywnej liście

Backspace

Otwarcie folderu o jeden poziom wyżej, jeżeli wybrano folder w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe wykorzystujące klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows

Otwarcie lub zamknięcie menu Start.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Pause

Wyświetlanie okna dialogowego Właściwości systemu.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + D

Wyświetlanie pulpitu.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + M

Minimalizowanie wszystkich okien.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Shift + M

Przywracanie zminimalizowanych okien na pulpicie.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + E

Otwieranie okna Komputer.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + F

Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci).

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows+ L

Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + R

Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + T

Przechodzenie między programami na pasku zadań.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + cyfra

Uruchomienie programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli program jest już uruchomiony, następuje przełączenie do tego programu.

Shift + klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + cyfra

Uruchomienie nowego wystąpienia programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Ctrl + klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + cyfra

Przełączenie do ostatnio aktywnego okna programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Alt + klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + cyfra

Otwarcie listy szybkiego dostępu dla programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Tab

Przełączanie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero.

Ctrl + klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Tab

Używanie klawiszy strzałek do przechodzenia między kolejnymi programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3D dostępnej w interfejsie Aero.

Ctrl+klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + B

Przełączanie się do programu, o którym jest wyświetlany komunikat w obszarze powiadomień.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + spacja

Wyświetlanie podglądu pulpitu.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + strzałka w górę

Zmaksymalizowanie okna.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + strzałka w lewo

Maksymalizowanie okna do lewej strony ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + strzałka w prawo

Maksymalizowanie okna do prawej strony ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + strzałka w dół

Zminimalizowanie okna.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Home

Minimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Shift + strzałka w górę

Rozciągnięcie okna do góry i dołu ekranu.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + Shift + strzałka w lewo lub w prawo

Przeniesienie okna z jednego monitora do drugiego.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + P

Wybieranie trybu wyświetlania prezentacji.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + G

Przechodzenie między gadżetami.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + U

Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.

Klawisz z logo systemu Windows Obraz klawisza z logo systemu Windows + X

Otwieranie Centrum mobilności w systemie Windows.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby to wykonać

Ctrl + N

Otwarcie nowego okna

Ctrl + W

Zamknięcie bieżącego okna

Ctrl + Shift + N

Tworzenie nowego folderu

End

Wyświetlanie dołu aktywnego okna

Home

Wyświetlanie góry aktywnego okna

F11

Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna

Ctrl + kropka (.)

Obracania obrazu w prawo

Ctrl + przecinek (,)

Obracanie obrazu w lewo

Num Lock + gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej

Wyświetlanie wszystkich podfolderów wybranego folderu

Num Lock + klawisz plus (+) na klawiaturze numerycznej

Wyświetlanie zawartości wybranego folderu

Num Lock + klawisz minus (+) na klawiaturze numerycznej

Zwinięcie wybranego folderu

Strzałka w lewo

Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) lub wybranie folderu nadrzędnego

Alt + Enter

Otwieranie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu

Alt + P

Wyświetlanie panelu podglądu

Alt + strzałka w lewo

Wyświetlanie poprzedniego folderu

Backspace

Wyświetlanie poprzedniego folderu

Strzałka w prawo

Wyświetlanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte) lub wybranie pierwszego podfolderu

Alt + strzałka w prawo

Wyświetlanie następnego folderu

Alt + strzałka w górę

Wyświetlenie folderu nadrzędnego

Ctrl + Shift + E

Wyświetlanie wszystkich folderów powyżej wybranego folderu

Ctrl + kółko przewijania myszy

Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów

Alt + D

Wybranie paska adresu

Ctrl + E

Wybranie pola wyszukiwania

Ctrl + F

Wybranie pola wyszukiwania

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z elementami na pasku zadań pulpitu.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie programu lub szybkie otwarcie następnego wystąpienia programu

Ctrl + Shift + kliknięcie przycisku na pasku zadań

Otwarcie programu jako administrator

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna programu

Shift + kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupowego przycisku na pasku zadań

Wyświetlenie menu okna grupy

Ctrl + kliknięcie grupowego przycisku na pasku zadań

Przełączanie między oknami należącymi do grupy

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Podłączanie pulpitu zdalnego.

Kombinacja klawiszy

Aby wykonać tę operację

Alt + Page Up

Przechodzenie między aplikacjami od lewej do prawej

Alt + Page Down

Przechodzenie między aplikacjami od prawej do lewej

Alt + Insert

Przełączanie między programami w kolejności, w jakiej zostały uruchomione.

Alt + Home

Wyświetlanie menu Start.

Ctrl + Alt + Break

Przełączanie między oknem a pełnym ekranem

Ctrl + Alt + End

Wyświetlanie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows

Alt + Delete

Wyświetlenie menu systemowego.

Ctrl + Alt + klawisz minus (-) na klawiaturze numerycznej

Umieszczenie kopii aktywnego okna klienta w schowku serwera terminali (skrót działa tak samo, jak naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt + PrtScn na lokalnym komputerze).

Ctrl + Alt + klawisz plus (+) na klawiaturze numerycznej

Umieszczenie kopii całego obszaru okna klienta w schowku serwera terminali (skrót działa tak samo, jak naciśnięcie klawisza PrtScn na lokalnym komputerze).

Ctrl + Alt + strzałka w prawo

Wyjście spoza formantów aplikacji Pulpit zdalny do formantu w programie hosta (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Skrót przydatny, gdy formanty aplikacji Pulpit zdalny są osadzone w innym programie (hosta).

Ctrl + Alt + strzałka w lewo

Wyjście spoza formantów aplikacji Pulpit zdalny do formantu w programie hosta (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Skrót przydatny, gdy formanty aplikacji Pulpit zdalny są osadzone w innym programie (hosta).

Uwaga: Skróty klawiaturowe Ctrl+Alt+Break i Ctrl+Alt+End są dostępne we wszystkich sesjach narzędzia Pulpit zdalny, nawet wtedy, gdy na zdalnym komputerze skonfigurowano rozpoznawanie skrótów klawiaturowych systemu Windows.

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Paint.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + N

Utworzenie nowego obrazu

Ctrl + O

Otwarcie istniejącego obrazu

Ctrl + S

Zapisanie zmian w obrazie

F12

Zapisanie obrazu jako nowego pliku

Ctrl + P

Wydrukowanie obrazu

Alt + F4

Zamknięcie obrazu i jego okna aplikacji Paint

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + A

Zaznaczenie całego obrazu

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Strzałka w prawo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w prawo

Strzałka w lewo

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w lewo

Strzałka w dół

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w dół

Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczenia lub aktywnego kształtu o jeden piksel w górę

Esc

Anulowanie zaznaczenia

Usunięcie

Usunięcie zaznaczenia

Ctrl + B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + +

Zwiększenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + -

Zmniejszenie szerokości pędzla, linii lub konturu kształtu o jeden piksel

Ctrl + U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + E

Otwarcie okna dialogowego Właściwości

Ctrl + W

Otwarcie okna dialogowego Zmiana rozmiaru i pochylanie

Ctrl + Page Up

Powiększenie

Ctrl + Page Down

Pomniejszenie

F11

Wyświetlenie obrazu w trybie pełnoekranowym

Ctrl + R

Pokazanie lub ukrycie linijki

Ctrl + G

Pokazanie lub ukrycie linii siatki

F10 lub Alt

Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy

Shift + F10

Pokazanie bieżącego menu skrótów

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji Paint

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją WordPad.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + N

Utworzenie nowego dokumentu

Ctrl + O

Otwarcie istniejącego dokumentu

Ctrl + S

Zapisanie zmian w dokumencie

F12

Zapisanie dokumentu jako nowego pliku

Ctrl + P

Wydrukowanie dokumentu

Alt + F4

Zamknięcie aplikacji WordPad

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + A

Zaznaczenie całego dokumentu

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Ctrl + B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl + I

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl + U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

Ctrl + =

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu dolnego

Ctrl + Shift + =

Ustawienie zaznaczonego tekstu jako indeksu górnego

Ctrl + L

Wyrównanie tekstu do lewej

Ctrl + E

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl + R

Wyrównanie tekstu do prawej

Ctrl + J

Wyjustowanie tekstu

Ctrl + 1

Ustawienie pojedynczej interlinii

Ctrl + 2

Ustawienie podwójnej interlinii

Ctrl + 5

Ustawienie dla interlinii wartości 1,5 wiersza

Ctrl + Shift + >

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + <

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl + Shift + A

Zmiana znaków na wersaliki

Ctrl + Shift + L

Zmiana stylu punktora

Ctrl + D

Wstawienie rysunku aplikacji Microsoft Paint

Ctrl + F

Wyszukiwanie tekstu w dokumencie

F3

Wyszukanie następnego wystąpienia tekstu z okna dialogowego Znajdowanie

Ctrl + H

Zamiana tekstu w dokumencie

Ctrl + strzałka w lewo

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w lewo

Ctrl + strzałka w prawo

Przesunięcie kursora o jeden wyraz w prawo

Ctrl + strzałka w górę

Przeniesienie kursora do wiersza wyżej

Ctrl + strzałka w dół

Przeniesienie kursora do wiersza niżej

Ctrl + Home

Przejście do początku dokumentu

Ctrl + End

Przejście do końca dokumentu

Ctrl + Page Up

Przejście o jedną stronę w górę

Ctrl + Page Down

Przejście o jedną stronę w dół

Ctrl + Delete

Usunięcie następnego wyrazu

F10

Wyświetlenie porad dotyczących klawiszy

Shift + F10

Pokazanie bieżącego menu skrótów

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji WordPad

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Kalkulator.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Alt + 1

Przełączenie do trybu Standardowy

Alt + 2

Przełączenie do trybu Naukowy

Alt + 3

Przełączenie do trybu Programisty

Alt + 4

Przełączenie do trybu Statystyka

Ctrl + E

Otwarcie okienka obliczania daty

Ctrl + H

Włączenie lub wyłączenie historii obliczeń

Ctrl + U

Otwarcie okienka konwersji jednostek

Alt + C

Obliczenie lub rozwiązanie obliczeń daty i arkuszy

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji Kalkulator

Ctrl + Q

Naciśnięcie przycisku M-

Ctrl + P

Naciśnięcie przycisku M+

Ctrl+ M

Naciśnięcie przycisku MS

Ctrl + R

Naciśnięcie przycisku MR

Ctrl + L

Naciśnięcie przycisku MC

%

Naciśnięcie przycisku %

F9

Naciśnięcie przycisku +/–

/

Naciśnięcie przycisku /

*

Naciśnięcie przycisku *

+

Naciśnięcie przycisku +

-

Naciśnięcie przycisku

R

Naciśnięcie przycisku 1/×

@

Naciśnięcie przycisku pierwiastka kwadratowego

0–9

Naciskanie przycisków cyfr (0-9)

=

Naciśnięcie przycisku =

.

Naciśnięcie przycisku . (separatora dziesiętnego)

Backspace

Naciśnięcie przycisku Backspace

Esc

Naciśnięcie przycisku C

Del

Naciśnięcie przycisku CE

Ctrl + Shift + D

Wyczyszczenie historii obliczeń

F2

Przeprowadzenie edycji historii obliczeń

Klawisz strzałki w górę

Przejście w górę historii obliczeń

Klawisz strzałki w dół

Przejście w dół historii obliczeń

Esc

Anulowanie edycji historii obliczeń

Enter

Wykonanie ponownego obliczenia według historii obliczeń po edycji

F3

Wybranie pozycji Stopnie w trybie Naukowy

F4

Wybranie pozycji Radiany w trybie Naukowy

F5

Wybranie pozycji Gradusy w trybie Naukowy

I

Naciśnięcie przycisku Inv w trybie Naukowy

D

Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Naukowy

Ctrl + S

Naciśnięcie przycisku sinh w trybie Naukowy

Ctrl + O

Naciśnięcie przycisku cosh w trybie Naukowy

Ctrl + T

Naciśnięcie przycisku tanh w trybie Naukowy

(

Naciśnięcie przycisku ( w trybie Naukowy

)

Naciśnięcie przycisku ) w trybie Naukowy

N

Naciśnięcie przycisku ln w trybie Naukowy

;

Naciśnięcie przycisku Int w trybie Naukowy

S

Naciśnięcie przycisku sin w trybie Naukowy

O

Naciśnięcie przycisku cos w trybie Naukowy

T

Naciśnięcie przycisku tan w trybie Naukowy

M

Naciśnięcie przycisku dms w trybie Naukowy

P

Naciśnięcie przycisku pi w trybie Naukowy

V

Naciśnięcie przycisku F-E w trybie Naukowy

X

Naciśnięcie przycisku Exp w trybie Naukowy

Q

Naciśnięcie przycisku x^2 w trybie Naukowy

Y

Naciśnięcie przycisku x^y w trybie Naukowy

#

Naciśnięcie przycisku x^3 w trybie Naukowy

L

Naciśnięcie przycisku log w trybie Naukowy

!

Naciśnięcie przycisku n! w trybie Naukowy

Ctrl + Y

Naciśnięcie przycisku y√x w trybie Naukowy

Ctrl + B

Naciśnięcie przycisku 3√x w trybie Naukowy

Ctrl + G

Naciśnięcie przycisku 10x w trybie Naukowy

F5

Wybranie opcji Hex w trybie Programisty

F6

Wybranie opcji Dec w trybie Programisty

F7

Wybranie opcji Oct w trybie Programisty

F8

Wybranie opcji Bin w trybie Programisty

F12

Wybranie opcji Qword w trybie Programisty

F2

Wybranie opcji Dword w trybie Programisty

F3

Wybranie opcji Word w trybie Programisty

F4

Wybranie opcji Byte w trybie Programisty

K

Naciśnięcie przycisku RoR w trybie Programisty

J

Naciśnięcie przycisku RoL w trybie Programisty

<

Naciśnięcie przycisku Lsh w trybie Programisty

>

Naciśnięcie przycisku Rsh w trybie Programisty

%

Naciśnięcie przycisku Mod w trybie Programisty

(

Naciśnięcie przycisku ( w trybie Programisty

)

Naciśnięcie przycisku ) w trybie Programisty

|

Naciśnięcie przycisku Or w trybie Programisty

^

Naciśnięcie przycisku Xor w trybie Programisty

~

Naciśnięcie przycisku Not w trybie Programisty

&

Naciśnięcie przycisku And w trybie Programisty

A–F

Naciskanie przycisków AF w trybie Programisty

Spacja

Przełączenie wartości bitowej w trybie Programisty

A

Naciśnięcie przycisku Średnia w trybie Statystyka

Ctrl + A

Naciśnięcie przycisku Średnia kwadratowa w trybie Statystyka

S

Naciśnięcie przycisku Suma w trybie Statystyka

Ctrl + S

Naciśnięcie przycisku Suma kwadratów w trybie Statystyka

T

Naciśnięcie przycisku Odchylenie standardowe w trybie Statystyka

Ctrl + T

Naciśnięcie przycisku Odwrotność odchylenia standardowego w trybie Statystyka

D

Naciśnięcie przycisku CAD w trybie Statystyka

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z aplikacją Windows Journal.

Kombinacja klawiszy

Aby to wykonać

Ctrl + N

Rozpoczęcie tworzenia nowej notatki

Ctrl + O

Otwarcie niedawno używanej notatki

Ctrl + S

Zapisanie zmian w notatce

Ctrl + Shift + V

Przeniesienie notatki do określonego folderu

Ctrl + P

Wydrukowanie notatki

Alt + F4

Zamknięcie notatki i okna aplikacji Windows Journal

Ctrl + Z

Cofnięcie zmiany

Ctrl + Y

Ponowne wprowadzenie zmiany

Ctrl + A

Zaznaczenie wszystkich elementów na stronie

Ctrl + X

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl + C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

Esc

Anulowanie zaznaczenia

Usunięcie

Usunięcie zaznaczenia

Ctrl + F

Uruchomienie funkcji szukania podstawowego

Ctrl + G

Przejście do strony

F5

Odświeżenie wyników wyszukiwania

F5

Odświeżenie listy notatek

F6

Przełączanie między listą notatek a notatką

Ctrl + Shift + C

Wyświetlenie menu skrótów dla nagłówków kolumn na liście notatek

F11

Wyświetlenie notatki w trybie pełnoekranowym

F1

Otwarcie Pomocy aplikacji Windows Journal

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z podglądem Pomocy.

Wybierz skrót klawiaturowy

Aby wykonać tę operację

Alt + C

Wyświetlenie spisu treści

Alt + N

Wyświetlenie menu Ustawienia połączenia

F10

Wyświetlenie menu Opcje

Alt + strzałka w lewo

Przejście z powrotem do poprzednio przeglądanego tematu

Alt + strzałka w prawo

Przejście do przodu do następnego (poprzednio przeglądanego) tematu

Alt + A

Wyświetlenie strony pomocy technicznej dla klientów

Alt + Home

Wyświetlenie strony głównej funkcji Pomoc i obsługa techniczna

Home

Przejście do początku tematu

End

Przejście do końca tematu

Ctrl + F

Przeszukiwanie bieżącego tematu

Ctrl + P

Drukowanie tematu

F3

Przeniesienie kursora do pola wyszukiwania

Dodatkowe skróty klawiaturowe

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×