Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Počíta test nezávislosti. Funkcia CHISQ.TEST vráti hodnotu rozdelenia chí-kvadrát (χ2) pre štatistiku a príslušné stupne voľnosti. Testy χ2 umožňujú určiť, či sú očakávané výsledky potvrdené experimentom.

Syntax

CHISQ.TEST(skutočný_rozsah;očakávaný_rozsah)

Syntax funkcie CHISQ.TEST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Skutočný_rozsah     Povinný argument. Rozsah údajov obsahujúci pozorovania, ktoré chcete testovať a porovnávať s predpokladanými výsledkami.

 • Očakávaný_rozsah     Povinný argument. Rozsah údajov obsahujúci podiel súčinu súčtov riadkov a stĺpcov a celkového súčtu.

Poznámky

 • Ak majú argumenty skutočný_rozsah a očakávaný_rozsah rozdielny počet údajových bodov, funkcia CHISQ.TEST vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Test χ2 najprv vypočíta štatistický údaj χ2 pomocou vzorca:

  Rovnica

  kde:

  Aij = skutočná frekvencia výskytu v i-tom riadku, j-tom stĺpci

  Eij = očakávaná frekvencia výskytu v i-tom riadku, j-tom stĺpci

  r = počet riadkov

  c = počet stĺpcov

 • Nízka hodnota χ2je indikátorom nezávislosti. Z daného vzorca vyplýva, že χ2je vždy kladné číslo alebo 0, pričom 0 len v prípade, že Aij = Eij pre všetky hodnoty i,j.

 • Funkcia CHISQ.TEST vráti pravdepodobnosť náhodného výskytu štatistickej hodnoty χ2 minimálne takej, ako je hodnota vypočítaná vyššie uvedeným vzorcom, za predpokladu nezávislosti. Pri výpočte tejto pravdepodobnosti používa funkcia CHISQ.TEST rozloženie χ2 s príslušným počtom stupňov voľnosti df. Ak r > 1 a c > 1, potom df = (r - 1)(c - 1). Ak r = 1 a c > 1, potom df = c - 1 alebo ak r > 1 a c = 1, potom df = r - 1. Hodnota r = c= 1 nie je povolená a vráti sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

 • Funkciu CHISQ.TEST je najvhodnejšie použiť, ak hodnoty Eij nie sú veľmi nízke. Niektorí štatistici tvrdia, že každá hodnota Eij by mala byť väčšia alebo rovná hodnote 5.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Muži (skutočný rozsah)

Ženy (skutočný rozsah)

Popis

58

35

Súhlasný postoj

11

25

Neutrálny postoj

10

23

Nesúhlasný postoj

Muži (očakávaný rozsah)

Ženy (očakávaný rozsah)

Popis

45,35

47,65

Súhlasný postoj

17,56

18,44

Neutrálny postoj

16,09

16,91

Nesúhlasný postoj

Vzorec

Popis

Výsledok

=CHISQ.TEST(A2:B4;A6:B8)

Štatistická hodnota χ2 pre vyššie uvedené údaje je 16,16957 pri 2 stupňoch voľnosti.

0,0003082

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×