Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DAVERAGE v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta priemer tých hodnôt poľa (stĺpca) zoznamu alebo databázy, ktoré spĺňajú zadané kritériá.

Syntax

DAVERAGE(databáza; pole; kritériá)

Syntax funkcie DAVERAGE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Databáza     je rozsah buniek tvoriacich zoznam alebo databázu. Databáza je zoznam súvisiacich údajov, v ktorom riadky so súvisiacimi informáciami predstavujú záznamy a stĺpce s údajmi predstavujú polia. Prvý riadok zoznamu obsahuje označenia jednotlivých stĺpcov.

 • Pole     označuje, ktorý stĺpec funkcia používa. Zadajte označenie stĺpca ako text v úvodzovkách, napríklad "Vek“ alebo "Výnos“, alebo ako číslo (bez úvodzoviek) označujúce pozíciu stĺpca v zozname: 1 pre prvý stĺpec, 2 pre druhý stĺpec a tak ďalej.

 • Kritériá     sú rozsah buniek, ktorý obsahuje zadané podmienky. Pre argument kritérií môžete použiť ľubovoľný rozsah, ak obsahuje aspoň jedno označenie stĺpca a aspoň jednu bunku pod týmto označením, ktorá určuje podmienku pre stĺpec.

Poznámky

 • Ako argument kritérií môžete použiť ľubovoľný rozsah, ak zahŕňa aspoň jedno označenie stĺpca a aspoň jednu bunku pod týmto označením určujúcu podmienku.

  Ak napríklad rozsah G1:G2 obsahuje označenie stĺpca G1 Príjem a bunka G2 sumu 10 000, rozsah sa dá definovať ako ZhodnýPríjem a názov použiť ako argument kritérií v databázových funkciách.

 • Aj keď sa rozsah kritérií môže nachádzať na ľubovoľnom mieste v hárku, nemal by byť umiestnený pod zoznamom. Ak sa do zoznamu vložia nové údaje, pridajú sa do prvého riadka pod zoznam. Ak tento riadok nie je prázdny, Excel tieto informácie nedokáže pridať.

 • Uistite sa, že rozsah kritérií neprekrýva zoznam.

 • Ak chcete urobiť operáciu s celým stĺpcom databázy, zadajte pod označenia stĺpcov v rozsahu kritérií prázdny riadok.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Strom

Výška

Vek

Výnos

Zisk

Výška

=Jabloň

>3

<5

=Hruška

Strom

Výška

Vek

Výnos

Zisk

Jabloň

18

20

14

105

Hruška

12

12

10

96

Čerešňa

13

14

9

105

Jabloň

14

15

10

75

Hruška

9

8

8

76,8

Jabloň

8

9

6

45

Vzorec

Popis

Výsledok

=DAVERAGE(A4:E10; "Výnos"; A1:B2)

Priemerný výnos z jabloní vyšších než tri metre.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Priemerný vek všetkých stromov v databáze.

13

Príklady kritérií

 • Keď zadáte do bunky znamienko rovnosti, znamená to, že chcete vložiť vzorec. Ak chcete zobraziť text obsahujúci znamienko rovnosti, vložte text so znamienkom rovnosti do úvodzoviek podľa nasledujúceho príkladu:

  "=Porubská“

  Urobte tak aj vtedy, keď je znamienko rovnosti súčasťou vkladaného výrazu (kombinácie vzorcov, operátorov a textu) a nechcete, aby ho program Excel použil pri výpočtoch. Napríklad:

  ="= položka

  Pričom položka je text alebo hodnota, ktorú chcete vyhľadať. Napríklad:

Čo zadáte do bunky

Čo program Excel vyhodnotí a zobrazí

="=Porubská"

=Porubská

="=3000"

=3000

Nasledujúce časti poskytujú príklady komplexných kritérií.

Viaceré kritériá v jednom stĺpci

Booleovská logická hodnota:     (Predajca = "Porubská" OR Predajca = "Kováč")

Ak chcete vyhľadať riadky, ktoré spĺňajú viaceré kritériá pre jeden stĺpec, zadajte kritériá priamo pod sebou do samostatných riadkov v rozsahu kritérií.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) zobrazí rozsah kritérií (B1:B3) tie riadky, ktoré obsahujú hodnotu Porubská alebo Kováč v stĺpci Predajca (A8:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Predajca

Predaj

2

=Porubská

3

=Kováč

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, pričom musia byť splnené všetky kritériá

Booleovská logická hodnota:     (Typ = "Pečivo" AND Predaj > 1000)

Ak chcete vyhľadať riadky, ktoré spĺňajú viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, zadajte všetky kritériá do toho istého riadka rozsahu kritérií.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) zobrazí rozsah kritérií (A1:C2) všetky riadky, ktoré obsahujú hodnotu Pečivo v stĺpci Typ a hodnotu väčšiu než 1 000 € v stĺpci Predaj (A9:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Predajca

Predaj

2

=Pečivo

>1 000

3

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Viac kritérií vo viacerých stĺpcoch, pričom môže byť splnené ktorékoľvek kritérium

Boolovská logická hodnota:     (Typ = "Pečivo" OR Predajca = "Porubská")

Ak chcete vyhľadať riadky spĺňajúce viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, pričom môže byť splnené ktorékoľvek kritérium, zadajte kritériá do rôznych riadkov rozsahu kritérií.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (A1:B3) zobrazí všetky riadky, ktoré obsahujú hodnotu Pečivo v stĺpci Typ alebo hodnotu Porubská v stĺpci Predajca (A8:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Predajca

Predaj

2

=Pečivo

3

=Porubská

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre viac stĺpcov

Booleovská logická hodnota:     ( (Predajca = "Porubská" AND Predaj >3 000) OR (Predajca = "Kováč" AND Predaj > 1 500) )

Ak chcete vyhľadať riadky spĺňajúce viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre viac stĺpcov, zadajte jednotlivé skupiny kritérií do rôznych riadkov.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (B1:C3) zobrazí riadky, ktoré obsahujú hodnotu Porubská v stĺpci Predajca a zároveň hodnotu vyššiu než 3 000 € v stĺpci Predaj, alebo zobrazí riadky, ktoré obsahujú hodnotu Kováč v stĺpci Predajca a hodnotu vyššiu než 1 500 € v stĺpci Predaj (A9:C10).

 

A

B

C

1

Typ

Predajca

Predaj

2

=Porubská

>3 000

3

=Kováč

>1 500

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre jeden stĺpec

Boolovská logická hodnota:     ( (Predaj > 6 000 AND Predaj < 6 500 ) OR (Predaj < 500) )

Ak chcete vyhľadať riadky spĺňajúce viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre jeden stĺpec, zadajte viac stĺpcov s rovnakým záhlavím.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (C1:D3) zobrazí riadky, ktoré obsahujú hodnoty od 6 000 do 6 500 a hodnoty nižšie než 500 v stĺpci Predaj (A8:C10).

 

A

B

C

D

1

Typ

Predajca

Predaj

Predaj

2

>6 000

<6 500

3

<500

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Kritériá na vyhľadávanie textových hodnôt, ktoré obsahujú určité spoločné znaky

Ak chcete vyhľadať textové hodnoty, ktoré obsahujú určité spoločné znaky, použite nasledujúce postupy:

 • Ak chcete vyhľadať riadky obsahujúce textovú hodnotu v stĺpci, ktorý sa začína určitými znakmi, zadajte tieto znaky bez znamienka rovnosti (=). Ak napríklad zadáte ako kritérium Por, program Excel vyhľadá hodnoty Porubská, Porubčan a Poriezová.

 • Použite zástupný znak.

  Nasledujúce zástupné znaky je možné použiť ako kritériá porovnania.

Zadajte

Ak chcete vyhľadať

? (otáznik)

Ľubovoľný jeden znak
Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

* (hviezdičku)

Ľubovoľný počet znakov
Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

~ (vlnovka) a za ňou ?, * alebo ~

Otáznik, hviezdička alebo vlnovka
Napríklad fy91~? nájde text „fy91?“.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) zobrazí rozsah kritérií (A1:B3) riadky, ktoré obsahujú hodnotu „Me“ ako prvé znaky v stĺpci Typ, alebo riadky s druhým znakom, ktorý sa rovná hodnote „u“ v stĺpci Predajca (A7:C9).

 

A

B

C

1

Typ

Predajca

Predaj

2

Ja

3

=?u*

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Kritériá vytvorené ako výsledok vzorca

Ako kritérium je možné použiť vypočítanú hodnotu, ktorá je výsledkom vzorec. Je potrebné pamätať na nasledujúce dôležité body:

 • Vzorec musí mať hodnotu TRUE alebo FALSE.

 • Keďže používate vzorec, zadajte ho zvyčajným spôsobom a nezadávajte výraz takto:

  ="= položka

 • Nepoužívajte označenie stĺpca ako označenie kritérií. Buď nechajte označenie kritérií prázdne, alebo použite označenie, ktoré nie je zhodné s označením stĺpca v rozsahu (v príkladoch uvedených nižšie Vypočítaný priemer a Presná zhoda).

  Ak použijete vo vzorci označenie stĺpca namiesto relatívneho odkazu na bunky alebo názvu rozsahu, Excel zobrazí v bunke, ktorá obsahuje kritérium, chybovú hodnotu – napríklad #NÁZOV? alebo #HODNOTA! . Túto chybu môžete ignorovať, pretože neovplyvňuje spôsob filtrovania rozsahu.

 • Vzorec, ktorý použijete ako kritérium, musí používať relatívny odkaz, ktorý odkazuje na zodpovedajúcu bunku v prvom riadku (v príkladoch nižšie je to bunka C7 a A7).

 • Všetky ostatné odkazy vo vzorci musia byť absolútne odkazy.

Nasledujúce podkapitoly poskytujú presné príkladu kritérií vytvorených na základe vzorca.

Filtrovanie hodnôt vyšších ako priemer všetkých hodnôt v rozsahu údajov

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:D10) rozsah kritérií (D1:D2) zobrazí riadky, ktoré v stĺpci Predaj obsahujú hodnotu vyššiu ako priemer všetkých hodnôt v stĺpci Predaj (C7:C10). Hodnota C7 vo vzorci odkazuje na filtrovaný stĺpec (C) prvého riadka rozsahu údajov (7).

 

A

B

C

D

1

Typ

Predajca

Predaj

Vypočítavaný priemer

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Filtrovanie textu pomocou vyhľadávania s rozlíšením malých a veľkých písmen

V rozsahu údajov (A6:D10) rozsah kritérií (D1:D2) zobrazí riadky obsahujúce hodnotu Pečivo v stĺpci Typ pomocou funkcie EXACT na vyhľadávanie s rozlíšením malých a veľkých písmen (A10:C10). Vo vzorci "A7" odkazuje na filtrovaný stĺpec (A) prvého riadka rozsahu údajov (7).

 

A

B

C

D

1

Typ

Predajca

Predaj

Presná zhoda

2

=EXACT(A7; Pečivo)

3

4

5

6

Typ

Predajca

Predaj

7

Nápoje

Varga

5 122 €

8

Mäso

Porubská

450 €

9

pečivo

Kováč

6 328 €

10

Produkt

Porubská

6 544 €

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×