Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DCOUNTA v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti počet buniek v poli (stĺpci) zoznamu alebo databázy, ktoré spĺňajú zadané kritériá.

Argument pole je voliteľný. Ak ho nezadáte, funkcia DCOUNTA vráti počet všetkých záznamov v databáze, ktoré spĺňajú dané kritériá.

Syntax

DCOUNTA(databáza; pole; kritériá)

Syntax funkcie DCOUNTA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Databáza    Povinný argument. Rozsah buniek tvoriacich zoznam alebo databázu. Databáza je zoznam súvisiacich údajov, v ktorom riadky so súvisiacimi informáciami predstavujú záznamy a stĺpce s údajmi predstavujú polia. Prvý riadok zoznamu obsahuje označenia jednotlivých stĺpcov.

 • Pole    Povinný argument. Označuje, ktorý stĺpec funkcia používa. Zadajte názov stĺpca ako text v úvodzovkách, napríklad "Vek" alebo "Výnos", alebo ako číslo označujúce pozíciu stĺpca v zozname: 1 pre prvý stĺpec, 2 pre druhý stĺpec, a tak ďalej.

 • Kritériá    Povinný argument. Rozsah buniek, ktorý obsahuje dané podmienky. Pre argument kritériá môžete použiť ľubovoľný rozsah, ak obsahuje aspoň jedno označenie stĺpca a aspoň jednu bunku pod týmto označením, ktorá určuje podmienku pre stĺpec.

Poznámky

 • Ako argument kritériá môžete použiť ľubovoľný rozsah, ak zahŕňa aspoň jedno označenie stĺpca a aspoň jednu bunku pod týmto označením určujúcu podmienku.

  Ak napríklad rozsah G1:G2 obsahuje označenie stĺpca Príjem v bunke G1 a sumu 10 000 € v bunke G2, rozsah je možné definovať ako ZhodnýPríjem a názov sa dá použiť ako argument kritéria v databázových funkciách.

 • Aj keď môže byť rozsah kritérií umiestnený v hárku ľubovoľne, nemal by byť umiestnený pod zoznamom. Ak sa do zoznamu vložia nové údaje, pridajú sa do prvého riadka pod zoznam. Ak tento riadok nie je prázdny, program Microsoft Excel nevie dané údaje pridať.

 • Uistite sa, že rozsah kritérií neprekrýva zoznam.

 • Ak chcete urobiť operáciu s celým stĺpcom databázy, zadajte pod označenia stĺpcov v rozsahu kritérií prázdny riadok.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. Pre prípad, že sa údaje nezobrazujú celé, môžete upraviť šírku stĺpcov. Ak kopírujete ľubovoľnú z týchto vzorových údajov do Excelu, presvedčte sa, že ste vybrali všetky bunky v tabuľke vrátane bunky v jej ľavom hornom rohu.

Strom

Výška

Vek

Výnos

Zisk

Výška

="=Jabloň"

>3

<5

="=Hruška"

Strom

Výška

Vek

Výnos

Zisk

Jabloň

18

20

14

105,0

Hruška

12

12

10

96,0

Čerešňa

13

14

9

105,0

Jabloň

14

15

10

75,0

Hruška

9

8

8

76,8

Jabloň

8

9

6

45,0

Vzorec

Popis

Výsledok

=DCOUNTA(A4:E10; "Zisk"; A1:F2)

Spočíta riadky (1) obsahujúce výraz „Jabloň" v stĺpci A s hodnotou výšky >3 a <5. Tieto tri podmienky spĺňa iba riadok 8.

1

Príklady kritérií

 • Ak do bunky zadáte =text, program Excel si daný pokyn vysvetlí ako vzorec a bude sa ho snažiť vypočítať. Ak nechcete, aby program Excel pokyn =text považoval za vzorec, použite nasledovnú syntax:

  ="= položka "

  Pričom položka je text alebo hodnota, ktorú chcete vyhľadať. Napríklad:

Čo zadáte do bunky

Čo program Excel vyhodnotí a zobrazí

="=Porubská"

=Porubská

="=3000"

=3000

 • Pri filtrovaní textových údajov program Excel nerozlišuje medzi malými a veľkými písmenami. Môžete však použiť vzorec, ktorý spustí vyhľadávanie založené na rozlišovaní malých a veľkých písmen.

Nasledujúce časti poskytujú príklady komplexných kritérií.

Viaceré kritériá v jednom stĺpci

Booleovská logická hodnota:     (Predajca = "Porubská" OR Predajca = "Kováč")

Ak chcete vyhľadať riadky, ktoré spĺňajú viaceré kritériá pre jeden stĺpec, zadajte kritériá priamo pod sebou do zvláštnych riadkov v rozsahu kritérií.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (B1:B3) spočíta tie riadky, ktoré obsahujú hodnotu Porubská alebo Kováč v stĺpci Predajca.

Predajca

="=Porubská"

="=Kováč"

Kategória

Predajca

Obrat

Nápoje

Varga

5 122 EUR

Mäso

Porubská

450 EUR

Pečivo

Kováč

6 328 EUR

Zelenina a ovocie

Porubská

6 544 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

'=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Spočíta počet riadkov (3) v rozsahu buniek A6:C10, ktoré spĺňajú podmienku „Predajca" v riadkoch 2 a 3.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, pričom musia byť splnené všetky kritériá

Boolovská logická hodnota:     (Typ = "Výroba" AND Predaj > 2000)

Ak chcete vyhľadať riadky, ktoré spĺňajú viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, zadajte všetky kritériá do toho istého riadka rozsahu kritérií.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) zobrazí rozsah kritérií (A1:C2) všetky riadky, ktoré obsahujú hodnotu Pečivo v stĺpci Typ a hodnotu väčšiu než 1 000 € v stĺpci Predaj (A9:C10).

Kategória

Predajca

Obrat

="=Zelenina a ovocie"

>2000

Kategória

Predajca

Obrat

Nápoje

Varga

5 122 EUR

Mäso

Porubská

450 EUR

Zelenina a ovocie

Kováč

935 EUR

Zelenina a ovocie

Porubská

6 544 EUR

Nápoje

Kováč

3 677 EUR

Zelenina a ovocie

Porubská

3 186 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

'=DCOUNTA(A6:C12;A1:C2)

Spočíta počet riadkov (2) v rozsahu buniek A6:C12, ktoré spĺňajú podmienky v riadku 2 (="Zelenina a ovocie" a >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;A1:C2)

Viac kritérií vo viacerých stĺpcoch, pričom môže byť splnené ktorékoľvek kritérium

Boolovská logická hodnota:     (Typ = "Pečivo" OR Predajca = "Porubská")

Ak chcete vyhľadať riadky spĺňajúce viaceré kritériá vo viacerých stĺpcoch, pričom môže byť splnené ktorékoľvek kritérium, zadajte kritériá do rôznych riadkov rozsahu kritérií.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (A1:B3) zobrazí všetky riadky, ktoré obsahujú hodnotu Zelenina a ovocie v stĺpci Typ alebo hodnotu Porubská.

Kategória

Predajca

="=Zelenina a ovocie"

="=Porubská"

Kategória

Predajca

Obrat

Nápoje

Varga

5 122 EUR

Mäso

Porubská

€ 675

zelenina a ovocie

Kováč

€ 937

Zelenina a ovocie

Kováč

Vzorec

Popis

Výsledok

'=DCOUNTA(A6:C10;"Obrat";A1:B3)

Spočíta počet riadkov (2) v rozsahu buniek A6:C10, ktoré spĺňajú jednu z podmienok v rozsahu A1:C3, pričom pole Obrat nie je prázdne.

=DCOUNTA(A6:C10;Obrat";A1:B3)

Viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre viac stĺpcov

Booleovská logická hodnota:     ( (Predajca = "Porubská" AND Predaj >3 000) OR (Predajca = "Kováč" AND Predaj > 1 500) )

Ak chcete vyhľadať riadky spĺňajúce viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre viac stĺpcov, zadajte jednotlivé skupiny kritérií do rôznych riadkov.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (B1:C3) spočíta riadky, ktoré obsahujú hodnotu Porubská v stĺpci Predajca a zároveň hodnotu vyššiu než 3 000 € v stĺpci Predaj, alebo spočíta riadky, ktoré obsahujú hodnotu Kováč v stĺpci Predajca a hodnotu vyššiu než 1 500 € v stĺpci Predaj.

Kategória

Predajca

Obrat

="=Porubská"

>3000

="=Kováč"

>1500

Kategória

Predajca

Obrat

Nápoje

Varga

5 122 EUR

Mäso

Porubská

450 EUR

Pečivo

Kováč

6 328 EUR

Zelenina a ovocie

Porubská

6 544 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Spočíta počet riadkov (2) v rozsahu buniek A6:C10, ktoré spĺňajú všetky podmienky v rozsahu B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre jeden stĺpec

Boolovská logická hodnota:     ( (Predaj > 6 000 AND Predaj < 6 500 ) OR (Predaj < 500) )

Ak chcete vyhľadať riadky spĺňajúce viac skupín kritérií, pričom každá skupina obsahuje kritériá pre jeden stĺpec, zadajte viac stĺpcov s rovnakým záhlavím.

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (C1:D3) spočíta riadky, ktoré obsahujú hodnoty od 6 000 do 6 500 € a hodnoty nižšie ako 500 € v stĺpci Predaj.

Kategória

Predajca

Predaj

Obrat

>6000

<6500

<500

Kategória

Predajca

Obrat

Nápoje

Varga

5 122 EUR

Mäso

Porubská

450 EUR

Pečivo

Kováč

6 328 EUR

Zelenina a ovocie

Porubská

6 544 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Spočíta počet riadkov (2), ktoré spĺňajú podmienky v riadku 2 (>6000 a <6500) alebo podmienku v riadku 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Kritériá na vyhľadávanie textových hodnôt, ktoré obsahujú určité spoločné znaky

Ak chcete vyhľadať textové hodnoty, ktoré obsahujú určité spoločné znaky, použite nasledujúce postupy:

 • Ak chcete vyhľadať riadky obsahujúce textovú hodnotu v stĺpci, ktorý sa začína určitými znakmi, zadajte tieto znaky bez znamienka rovnosti (=). Ak napríklad zadáte ako kritérium Por, program Excel vyhľadá hodnoty Porubská, Porubčan a Poriezová.

 • Použite zástupný znak.

  Nasledujúce zástupné znaky je možné použiť ako kritériá porovnania.

Zadajte

Ak chcete vyhľadať

? (otáznik)

Ľubovoľný jeden znak
Napríklad po zadaní reťazca hl?va sa vyhľadajú slová „hlava“ aj „hliva“

* (hviezdičku)

Ľubovoľný počet znakov
Napríklad po zadaní reťazca *východ sa vyhľadajú slová „severovýchod“ alebo „juhovýchod“

~ (vlnovka) a za ňou ?, * alebo ~

Otáznik, hviezdička alebo vlnovka
Napríklad fy91~? nájde text „fy91?“

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) spočíta rozsah kritérií (A1:B3) riadky, ktoré obsahujú hodnotu Ja ako prvé znaky v stĺpci Typ, alebo riadky s druhým znakom, ktorý sa rovná hodnote „u“ v stĺpci Predajca.

Kategória

Predajca

Obrat

Ja

?u*

Kategória

Predajca

Obrat

Nápoje

Varga

5 122 EUR

Mäso

Porubská

450 EUR

Pečivo

Kováč

6 328 EUR

Zelenina a ovocie

Porubská

6 544 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Spočíta počet riadkov (3), ktoré spĺňajú jednu z podmienok v rozsahu A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Kritériá vytvorené ako výsledok vzorca

Ako kritérium je možné použiť vypočítanú hodnotu, ktorá je výsledkom vzorec. Je potrebné pamätať na nasledujúce dôležité body:

 • Vzorec musí mať hodnotu TRUE alebo FALSE.

 • Keďže používate vzorec, zadajte ho zvyčajným spôsobom a nezadávajte výraz takto:

  ="= položka

 • Nepoužívajte označenie stĺpca ako označenie kritérií. Buď nechajte označenie kritérií prázdne, alebo použite označenie, ktoré nie je zhodné s označením stĺpca v rozsahu (v príkladoch uvedených nižšie Vypočítaný priemer a Presná zhoda).

  Ak použijete vo vzorci označenie stĺpca namiesto relatívneho odkazu na bunky alebo názvu rozsahu, program Excel zobrazí v bunke, ktorá obsahuje kritérium, chybnú hodnotu – napríklad #NÁZOV? alebo #HODNOTA! Túto chybu môžete ignorovať, pretože neovplyvňuje spôsob filtrovania rozsahu.

 • Vzorec, ktorý použijete ako kritérium, musí používať relatívny odkaz, ktorý odkazuje na zodpovedajúcu bunku v prvom riadku (v príkladoch nižšie je to bunka C7 a A7).

 • Všetky ostatné odkazy vo vzorci musia byť absolútne odkazy.

Filtrovanie hodnôt vyšších ako priemer všetkých hodnôt v rozsahu údajov

V nasledujúcom rozsahu údajov (A6:C10) rozsah kritérií (C1:C2) spočíta riadky, ktoré v stĺpci Predaj obsahujú hodnotu vyššiu ako priemer všetkých hodnôt v stĺpci Predaj (C7:C10). Priemerná hodnota sa vypočíta v bunke C4 a výsledok sa v bunke C2 skombinuje so vzorcom =">"&C4, aby sa vytvorili použité kritériá.

Obrat

=CONCATENATE(">";C4)

Vypočítaný priemer

=AVERAGE(C7:C10)

Kategória

Predajca

Obrat

Nápoje

Varga

5 122 EUR

Mäso

Porubská

450 EUR

Pečivo

Kováč

6 328 EUR

Zelenina a ovocie

Porubská

6 544 EUR

Vzorec

Popis

Výsledok

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Spočíta počet riadkov (3), ktoré spĺňajú podmienku (>4611) v rozsahu C1:C2. Podmienka v bunke C2 bola vytvorená zreťazením výrazu =">" s bunkou C4, ktorá predstavuje priemer vypočítaný z rozsahu údajov C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×