Posledná aktualizácia: október 2011

Obsah

Dodatok týkajúci sa ochrany osobných údajov v programe Microsoft Lync 2010 pre telefóny Nokia

Táto stránka je dodatkom k dokumentu Prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny produkt alebo službu Microsoft Lync, mali by ste si prečítať prehlásenie o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync aj tento dodatok.

Tento dodatok týkajúci sa ochrany osobných údajov sa zaoberá nasadením a používaním programu Microsoft Lync 2010 pre telefóny Nokia v mobilných zariadeniach vášho podniku. Ak ako službu využívate komunikačný softvér Microsoft Lync Server 2010 (inými slovami, ak servery, na ktorých je spustený softvér, hosťuje tretia strana, napríklad spoločnosť Microsoft), informácie sa prenesú danej tretej strane. Ďalšie informácie o ochrane údajov prenesených z vášho podniku tretej strane získate od podnikového správcu alebo od poskytovateľa služieb.

Na začiatok stránky

Hlásenie aktivácie

Popis tejto funkcie: Počas úvodného nastavenia a konfigurácie programu Lync 2010 pre telefóny Nokia sa zhromaždia určité údaje týkajúce sa hardvéru a softvéru, ktoré sa odošlú spoločnosti Nokia s cieľom hlásenia úspešnej konfigurácie.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Počas uvedeného procesu sa nezhromažďujú žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Používanie informácií: Údaje zhromaždené počas procesu hlásenia aktivácie používa spoločnosť Nokia na získanie hlásenia o úspešnej konfigurácii softvéru. Podrobné informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia sa nachádzajú v téme Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia.

Voľby/ovládanie: Nedostupné.

Na začiatok stránky

Delegovanie hovorov (presmerovanie hovorov)

Popis tejto funkcie: Delegovanie hovorov umožňuje priradiť jedného alebo viac delegátov, ktorí môžu vo vašom mene uskutočňovať hovory, odpovedať na hovory, organizovať schôdze v režime online a zúčastňovať sa ich. Ak používate funkciu Delegovanie hovorov z mobilného zariadenia, môžete vybrať len delegátov, ktorých ste vopred definovali v klientskom počítači s programom Microsoft Lync 2010.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Keď delegáti prijmú hovor vo vašom mene, dostanete e-mail s informáciou o tejto udalosti. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Používanie informácií: Túto funkciu môžete používať, ak chcete s delegátmi spolupracovať na správe plánov a schôdzí alebo chcete sledovať hovory, ktoré za vás (alebo vo vašom mene) delegáti uskutočnili alebo na ktoré odpovedali.

Voľby/ovládanie: Funkcia Delegovanie hovorov je podľa predvoleného nastavenia vypnutá. Pomocou nasledujúcich krokov ju môžete zapnúť alebo vypnúť:

 1. V programe Lync pre telefóny Nokia v ponuke možností na stránke zoznamu kontaktov ťuknite na položku Nastavenie.

 2. Na karte Hlas prepnite položku Presmerovanie hovorov na hodnotu ZAP.

 3. Ťuknite na položku Presmerovať hovory na a potom vyberte v rozbaľovacom poli položku Moji delegáti.

 4. V dolnej časti panela s nástrojmi ťuknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Popis tejto funkcie: Zapisovanie do denníka na strane klienta umožňuje zapísať informácie o používaní programu vo vašom zariadení do profilu používateľa. Informácie je možné použiť na riešenie prípadných problémov so softvérom Lync pre telefóny Nokia, ktoré by sa mohli vyskytnúť.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak je aktivovaná funkcia Zapisovanie do denníka na strane klienta, v zariadení sa ukladajú nasledujúce informácie: identifikácia zariadenia, alias a doména používateľa, údaje o prítomnosti, podrobnosti správ, história prihlasovania, zoznam kontaktov a údaje o konfigurácii klienta, ako sú napríklad pravidlá presmerovania hovorov, stav a poznámky. Obsah konverzácií uskutočnených prostredníctvom programu Lync 2010 sa neukladá. Spoločnosti Microsoft sa automaticky neodošlú žiadne informácie, môžete sa však rozhodnúť odoslať tieto informácie manuálne.

Používanie informácií: Zapisovanie do denníka na strane klienta je možné použiť na riešenie prípadných problémov, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas používania programu Lync pre telefóny Nokia.

Voľby/ovládanie: Funkcia Zapisovanie do denníka na strane klienta je podľa predvoleného nastavenia vypnutá. Pomocou nasledujúcich krokov ju môžete zapnúť alebo vypnúť:

 1. V programe Lync pre telefóny Nokia v ponuke možností na stránke zoznamu kontaktov ťuknite na položku Nastavenie.

 2. Na karte Preferencie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť zapisovanie do denníka.

 3. V dolnej časti panela s nástrojmi ťuknite na položku Uložiť.

Na začiatok stránky

Karta kontaktu

Popis tejto funkcie: Na karte kontaktu sa zhromažďujú statické a dynamické informácie o ostatných osobách vo vašom podniku. Tieto informácie sa zobrazujú v programe Lync a pri kontaktoch v najnovších verziách klienta na odosielanie správ a spoluprácu programu Microsoft Outlook. Karta kontaktu umožňuje pomocou jedného kliknutia odoslať e-mail, uskutočniť hovor, odoslať okamžitú správu a odoslať správu SMS (textovú správu) (možnosť odosielania správ SMS nie je dostupná v klientskom počítači s programom Lync).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Statické informácie na karte kontaktu sa zhromažďujú z podnikového adresára (ako sú napríklad doménové služby Active Directory) a zdieľajú sa s ostatnými používateľmi prostredníctvom servera Lync Server 2010. Zhromažďované dynamické informácie, ako sú napríklad telefónne čísla a prítomnosť, môžete zadať sami a potom ich zdieľať s ostatnými. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Používanie informácií: Informácie na karte kontaktu sa zobrazujú, aby ste mohli zdieľať svoje kontaktné informácie s ostatnými používateľmi.

Voľby/ovládanie: Kontakty je možné spravovať prostredníctvom klientskeho počítača s programom Lync, ako aj prostredníctvom programu Lync pre telefóny Nokia. V programe Lync pre telefóny Nokia môžete spravovať kontakty pomocou nasledujúcich krokov:

Pridanie kontaktu

 1. Na karte Zoznam kontaktov na hlavnej obrazovke programu Lync ťuknite na položku Vyhľadávanie.

 2. Do textového poľa Vyhľadávanie zadajte názov kontaktu.

 3. Z výsledkov vyhľadávania vyberte kontakt, ktorý chcete pridať, a potom ťuknite na ponuku Možnosti.

 4. Ťuknite na položku Pridať kontakt a potom na skupinu kontaktov, do ktorej chcete uvedený kontakt pridať.

Odstránenie kontaktu

 1. Na karte Zoznam kontaktov na hlavnej obrazovke programu Lync ťuknite na skupinu kontaktov, v ktorej sa príslušný kontakt nachádza.

 2. Ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť.

 3. Ťuknite na ponuku Možnosti a potom na položku Odstrániť kontakt.

Na začiatok stránky

Záchranné služby (112)

Dôležité:  Odporúčame, aby ste NEPOUŽÍVALI program Lync pre telefóny Nokia na kontaktovanie záchranných služieb (napríklad 112 na Slovensku). V programe Lync pre telefóny Nokia NIE JE MOŽNÉ určiť vaše aktuálne fyzické umiestnenie. Ak teda použijete program Lync pre telefóny Nokia na kontaktovanie poskytovateľov záchranných služieb, daní poskytovatelia NEBUDÚ schopní určiť vaše umiestnenie. Ak chcete prostredníctvom svojho zariadenia kontaktovať poskytovateľov záchranných služieb, zatvorte program Lync pre telefóny Nokia a použite klávesnicu zariadenia na vytáčanie.

Na začiatok stránky

Osobný obrázok

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom funkcie Osobný obrázok sa zobrazuje váš obrázok a obrázky ostatných osôb v rámci podniku.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Preferencia zdieľania vášho osobného obrázka sa zhromažďuje na účely zobrazovania obrázkov, ako i zdieľania vášho obrázka. V programe Lync pre telefóny Nokia je možné zobrazovať len fotografie uložené v službe Active Directory. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Používanie informácií: Informácie sa používajú na prispôsobenie prostredia a zdieľanie vášho obrázka s ostatnými používateľmi.

Voľby/ovládanie: Nastavenie funkcie Osobný obrázok sa spravuje prostredníctvom klientskeho počítača s programom Lync.

Na začiatok stránky

Prítomnosť a kontaktné informácie

Popis tejto funkcie: Funkcia Prítomnosť a kontaktné informácie umožňuje prístup k informáciám publikovaným o iných používateľoch v rámci organizácie aj mimo nej. Poskytuje tiež ostatným používateľom prístup k informáciám publikovaných o vás, ako je napríklad váš stav prítomnosti, funkcia, telefónne číslo, umiestnenie a poznámky. Správca môže nakonfigurovať aj integráciu s programom Outlook a serverom Exchange Server, aby sa zobrazovali vaše správy Mimo pracoviska a ďalšie informácie o stave (napríklad ak máte v kalendári programu Outlook naplánovanú schôdzu).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Na pripojenie k serveru Lync Server sa používa prihlasovacia adresa a heslo. Informácie o vašom stave prítomnosti a kontaktné informácie priradené k vášmu prihláseniu môžete publikovať vy alebo správca. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Používanie informácií: Ostatní používatelia programu Lync alebo ostatné programy môžu pristupovať k informáciám o vašej prítomnosti a kontaktným informáciám, aby mohli v záujme lepšej komunikácie určiť váš publikovaný stav a iné informácie.

Voľby/ovládanie: Nastavenie funkcie Prítomnosť a kontaktné informácie sa spravuje prostredníctvom klientskeho počítača s programom Lync.

Na začiatok stránky

Režim ochrany osobných údajov

Popis tejto funkcie: Režim ochrany osobných údajov je nastavenie, ktoré umožňuje zdieľať váš stav prítomnosti (ako napríklad K dispozícii, Nemám čas, Nerušiť atď.) len s kontaktmi uvedenými vo vašom zozname kontaktov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Zapnutím režimu ochrany osobných údajov prejde program Lync do režimu, v ktorom môžete zmeniť používateľské nastavenia tak, aby ste informácie o prítomnosti zdieľali iba s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Používanie informácií: Nastavenie tohto režimu určuje spôsob zdieľania údajov o prítomnosti.

Voľby/ovládanie: Režim ochrany osobných údajov zapína alebo vypína podnikový správca. Ak je režim ochrany osobných údajov zapnutý, spravuje sa prostredníctvom klientskeho počítača s programom Lync.

Na začiatok stránky

Odoslať ako e-mail

Popis tejto funkcie: Funkcia Odoslať ako e-mail umožňuje odosielať históriu konverzácií prostredníctvom okamžitých správ programu Lync 2010 pre telefóny Nokia, ktorá je uložená lokálne v zariadení, ako prílohu na používateľom určenú e-mailovú adresu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Celý prichádzajúci a odchádzajúci obsah v konverzáciách prostredníctvom okamžitých správ sa v zariadení trvalo lokálne ukladá v rámci izolovaného ukladacieho priestoru, kým 1) používateľ neodstráni konverzáciu, 2) používateľ neodinštaluje aplikáciu alebo 3) sa na to isté zariadenie neprihlási nový používateľ. História okamžitých správ odoslaná prostredníctvom funkcie Odoslať ako e-mail sa doručí vo forme e-mailu na e-mailovú adresu používateľa. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Používanie informácií: Používatelia môžu odoslať svoju históriu konverzácií prostredníctvom okamžitých správ ako prílohu e-mailu na nimi určenú e-mailovú adresu, čím sa umožní dostupnosť konverzácií cez okamžité správy mimo zariadenia na účely, ako je napríklad archivácia alebo zdieľanie.

Voľby/ovládanie: História konverzácií sa ukladá v zariadení automaticky. Túto funkciu nie je možné vypnúť. Históriu konverzácií je možné odstrániť nasledujúcim spôsobom:

 1. Na karte Konverzácie ťuknite na tlačidlo Ukončiť konverzácie na dolnom paneli s nástrojmi.

 2. Začiarknite políčka pri konverzáciách, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ťuknite na tlačidlo Ukončiť na paneli s nástrojmi.

Históriu konverzácií je možné odoslať pomocou nasledujúcich krokov:

 1. V okne konverzácie kliknite na ponuku Možnosti.

 2. V ponuke vyberte možnosť Odoslať ako e-mail.

Na začiatok stránky

Odoslanie polohy

Popis tejto funkcie: Táto funkcia v spojení s aplikáciou Nokia Maps dokáže určiť vašu polohu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: v závislosti od vybratých metód určovania polohy môže zariadenie nadviazať kontakt so spoločnosťou Nokia s cieľom určiť vašu polohu. Tieto informácie sú spracovávané anonymne. Ďalšie informácie sa nachádzajú na v téme Zásady ochrany osobných údajov v mapových aplikáciách spoločnosti Nokia.

Používanie informácií: Údaje zhromaždené pomocou funkcie Odoslanie polohy sa použijú v rámci aplikácie Nokia Maps, aby sa vám mohli poskytnúť rýchlejšie a presnejšie údaje o polohe.

Na začiatok stránky

Zjednotené ukladanie kontaktov

Popis tejto funkcie: Zjednotené ukladanie kontaktov zahŕňa tri hlavné funkcie. V programe Lync pre telefóny Nokia je k dispozícii len jedna z uvedených funkcií:

 • Zlúčenie vyhľadávania    Pomocou funkcie Zlúčenie vyhľadávania sa zlučuje váš globálny zoznam adries s kontaktmi programu Lync, takže pri vyhľadávaní kontaktu sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí len jedna položka.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Program Lync pre telefóny Nokia agreguje kontaktné informácie z programu Outlook, služby Active Directory a funkcie Prítomnosť. Tieto informácie sú používané interne programom Lync pre telefóny Nokia.

Používanie informácií: Kontaktné informácie z programu Outlook, služby Active Directory a funkcie Prítomnosť sa zobrazujú v používateľskom rozhraní programu Lync pre telefóny Nokia.

Voľby/ovládanie: Nastavenie zjednoteného ukladania kontaktov sa spravuje prostredníctvom klientskeho počítača s programom Lync.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×