Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Posledná aktualizácia: december 2013

Obsah

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov v Microsoft Lyncu 2013 pre iPad

Toto je dodatok k dokumentu Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre produkty Microsoft Lync 2013. Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny produkt alebo službu Microsoft Lync, mali by ste si prečítať prehlásenie o ochrane osobných údajov pre produkty Microsoft Lync aj tento dodatok.

Tento dodatok týkajúci sa ochrany osobných údajov sa zaoberá nasadením a používaním programu Microsoft Lync 2013 pre iPad v mobilných zariadeniach vášho podniku. Ak ako službu využívate komunikačný softvér Microsoft Lync Server (inými slovami, ak servery, na ktorých je spustený softvér, hosťuje tretia strana, napríklad spoločnosť Microsoft), informácie sa prenesú danej tretej strane. Ďalšie informácie o ochrane údajov prenesených z vášho podniku tretej strane získate od podnikového správcu alebo od poskytovateľa služieb.

Na začiatok stránky

Delegovanie hovorov (presmerovanie hovorov/súčasné zvonenie)

Popis tejto funkcie: Delegovanie hovorov umožňuje používateľom priradiť jedného alebo viacerých delegátov, ktorí môžu vo vašom mene uskutočňovať hovory, odpovedať na hovory, organizovať schôdze cez Lync a zúčastňovať sa ich. Používatelia sa tiež môžu rozhodnúť automaticky presmerovať hovory do hlasovej schránky, na iné číslo alebo inému delegátovi či súčasne zvoniť na ich primárnom aj alternatívnom čísle, napríklad mobilnom zariadení, delegátovi alebo skupine hovoru.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Pri stanovovaní delegátov musí používateľ počas procesu konfigurácie zadať kontaktné údaje delegáta. Používatelia nastavení ako delegáti dostanú upozornenie o tom, že ich niekto v ich organizácii stanovil ako svojho delegáta. Keď delegát prijme hovor v mene osoby, ktorá ho stanovila ako delegáta, táto osoba dostane e-mailom upozornenie na túto udalosť. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Lync využíva kontaktné údaje delegátov na to, aby im umožnil vykonávať a prijímať hovory a plánovať alebo sa zúčastňovať schôdzí v mene osoby, pre ktorú pôsobia ako delegáti

Voľby/ovládanie: Funkcia Delegovanie hovorov je predvolene vypnutá. Zapnúť alebo vypnúť ju možno takto:

 1. V Lyncu pre iPad ťuknite na karte O mne na položku Presmerovanie hovorov.

 2. Ťuknite na aktuálne nastavenie presmerovania hovorov a v zobrazenom zozname možností vyberte položku Delegáti.

Poznámka:  Delegáti nemôžu byť nakonfigurovaní z mobilného zariadenia. Musia byť nakonfigurovaní z klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Popis tejto funkcie: Zapisovanie do denníka na strane klienta vám umožňuje zapísať informácie o využívaní Lyncu pre iPad. Informácie je možné použiť na riešenie prípadných problémov s Lyncom pre iPad, ktoré by sa mohli vyskytnúť.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Keď je zapnuté zapisovanie do denníka na strane klienta, informácie ako identifikácia zariadenia, alias a doména používateľa, údaje o prítomnosti, podrobnosti správ, história prihlasovania, zoznam kontaktov a údaje o konfigurácii klienta sa ukladajú lokálne v zariadení. Obsahy konverzácií cez Lync sa neuložia. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie zhromaždené z denníkov na strane klienta môže využiť podpora zákazníkov podniku alebo sa môžu odoslať spoločnosti Microsoft na riešenie problémov (pozri časť Odoslať denníky).

Voľby/ovládanie: Zapisovanie do denníka na strane klienta je predvolene vypnuté, zapnúť alebo vypnúť ho možno takto:

 1. V Lyncu pre iPad na karte Moje informácie ťuknite na položku Možnosti.

 2. Zo zoznamu možností vyberte položku Zapisovanie do denníka.

 3. Na stránke s možnosťami Zapisovanie do denníka posuňte prepínač Zapisovanie do denníka na možnosť Zap.

Na začiatok stránky

Karta kontaktu

Popis tejto funkcie: Karta kontaktu uvádza informácie o kontakte, prítomnosti a polohe vás a ľudí v rámci vášho podniku. Karta kontaktu poskytuje aj možnosť komunikácie cez okamžité správy, e-mail alebo telefónom.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Informácie na karte kontaktu sa zhromažďujú z niekoľkých umiestnení. Statické informácie, ako napríklad vaše meno, budova a číslo kancelárie, sa zhromažďujú z podnikového adresára spoločnosti (napríklad doménové služby Active Directory). Dynamické informácie, ako napríklad informácie o voľnom čase v kalendári, sa získavajú zo servera Microsoft Exchange Server; informácie o polohe sa získavajú niekoľkými spôsobmi (pozri časť Poloha). Telefónne čísla možno získať z podnikového adresára alebo ich môže používateľ ručne zadať. Informácie o prítomnosti spravuje Lync za pomoci kalendára Outlooku (ak ho povolí používateľ), prípadne ich používateľ zadáva manuálne. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie na karte kontaktu sa zdieľajú s ľuďmi vo vašej organizácii pomocou servera Lync Server.

Voľby/ovládanie: Kontakty sa spravujú z klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

História konverzácie

Popis tejto funkcie: Pomocou funkcie História konverzácie sa ukladajú konverzácie cez okamžité správy do zabezpečeného ukladacieho priestoru zariadenia.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Pomocou funkcie História konverzácie sa lokálne v zariadení ukladá obsah konverzácií cez okamžité správy a štatistické informácie o hlasových konverzáciách, ako napríklad dátum, čas, trvanie a podrobnosti o volajúcom. História konverzácií cez okamžité správy, ktorú vytvára Lync pre iPad, sa neukladá v priečinku História konverzácie Outlooku. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Lync zobrazuje tieto informácie na karte Konverzácie v rámci hlavného používateľského rozhrania, čo umožňuje používateľom zobraziť predchádzajúce konverzácie a pokračovať v nich.

Voľby/ovládanie: Funkciu História konverzácie zapína alebo vypína podnikový správca. Históriu konverzácie je možné odstrániť takto:

 1. Na karte Konverzácie ťuknite na položku Upraviť.

 2. Vyberte konverzáciu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP)

Popis tejto funkcie: Ak sa rozhodnite zúčastniť, program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP) zhromažďuje základné informácie o tom, ako využívate programy, počítač či zariadenie a pripojené zariadenia. Rovnako zhromažďujeme informácie o ich nastavení a výkone. Tieto hlásenia sa odosielajú spoločnosti Microsoft, ktorá na ich základe zdokonaľuje funkcie najčastejšie využívané zákazníkmi a vytvára riešenia najbežnejších problémov. Program CEIP zhromažďuje aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Spoločnosť Microsoft nebude zhromažďovať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Po zapnutí funkcie CEIP sa informácie programu CEIP automaticky odošlú Microsoftu. Ďalšie informácie o údajoch zhromažďovaných, spracúvaných a prenášaných prostredníctvom programu CEIP sa nachádzajú vo vyhlásení o používaní osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Využitie informácií: Tieto údaje spoločnosť Microsoft použije na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: Program CEIP je predvolene vypnutý. Podnikový správca môže program CEIP pre svoju organizáciu povoliť alebo zakázať. Ak podnikový správca pre svoj podnik nenastavil program CEIP, používateľ má možnosť prihlásiť sa doň počas procesu prvej inštalácie. Ak podnikový správca ovládanie programu CEIP nezakázal, používatelia môžu svoje voľby pre program CEIP kedykoľvek meniť pomocou týchto krokov:

 1. V Lyncu pre iPad ťuknite na karte O mne na položku Možnosti.

 2. Na stránke Možnosti vyberte možnosť Pomôžte nám zlepšiť Lync.

 3. Na stránke Pomôžte nám zlepšiť Lync posuňte prepínač na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.

Poznámka: Ak správca zmení nastavenie aktivácie alebo deaktivácie programu CEIP v čase, keď používateľ používa Lync, nové nastavenie začne platiť až vtedy, keď používateľ ukončí používanie Lyncu a potom sa opäť prihlási.

Na začiatok stránky

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Popis tejto funkcie: Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií umožňuje používateľom spolupracovať prostredníctvom videokonverzácie a popri tom zdieľať svoju pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu s ostatnými účastníkmi schôdze, vďaka čomu budú môcť zdieľať a upravovať súbory, ako keby sa s kolegami nachádzali v jednej miestnosti. Používatelia tiež môžu zobrazovať prezentácie Microsoft PowerPointu (pozri časť Spolupráca s PowerPointom) a spolupracovať s inými používateľmi na virtuálnej tabuli, ktorá je novou stranou na poznámky a kresby, a ktorú môžu spolu používať všetci účastníci schôdze. Keď používateľ začne zdieľať svoju pracovnú plochu alebo aplikáciu, môže ju ovládať iba on. Ak sa tak používateľ rozhodne, môže ostatným používateľom umožniť prevziať kontrolu nad jeho zdieľanou plochou alebo aplikáciou, prechádzať nimi a vykonávať zmeny pomocou vlastnej myši a klávesnice.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak zdieľanie začne iný účastník schôdze, používatelia iPadu uvidia zdieľanú pracovnú plochu alebo aplikáciu na svojej obrazovke. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Zdieľané informácie používajú účastníci schôdze na spoluprácu prostredníctvom videokonverzácie.

Voľby/ovládanie: Používatelia Lyncu pre iPad môžu zobraziť iba pracovnú plochu alebo aplikáciu, ktorú zdieľa iný účastník schôdze. Zdieľanú plochu alebo aplikáciu nemôžu ovládať, ani s ňou pracovať, rovnako tak nemôžu zdieľať túto pracovnú plochu iPadu alebo aplikácie spustené v iPade s ostatnými účastníkmi schôdze.

Na začiatok stránky

Záchranné služby (112)

Dôležité:  Odporúčame, aby ste NEPOUŽÍVALI Lync pre iPad na kontaktovanie poskytovateľa záchranných služieb, napríklad 112 na Slovensku. V Lyncu pre iPad NIE JE MOŽNÉ určiť vašu aktuálnu fyzickú polohu. Preto, ak na kontaktovanie poskytovateľov záchranných služieb použijete Lync pre iPad, poskytovatelia nebudú môcť určiť vašu polohu. Ak chcete zo svojho zariadenia kontaktovať poskytovateľov záchranných služieb, zavrite Lync pre iPad a použite klávesnicu zariadenia na vytáčanie.

Na začiatok stránky

Zdieľanie polohy

Popis tejto funkcie: Funkcia Zdieľanie polohy umožňuje zdieľať informácie o časovom pásme s ostatnými používateľmi pomocou funkcie prítomnosti na karte kontaktu, keď je zapnutý režim ochrany osobných údajov (pozri časť Režim ochrany osobných údajov).

Dôležité: V Lyncu pre iPad nie je možné určiť vašu aktuálnu fyzickú polohu. Lync pre iPad NEPOUŽÍVAJTE na vytáčanie čísla poskytovateľa záchranných služieb, ako napríklad 112. Použite klávesnicu zariadenia na vytáčanie.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, sa načíta z operačného systému mobilného zariadenia a zdieľa sa s kontaktmi Lyncu. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Pomocou funkcie Zdieľanie umiestnenia sa zobrazuje vaša poloha kontaktom a ľuďom vo vašej organizácii, ktorých máte na karte kontaktu. Prostredníctvom funkcie Prítomnosť sa nezdieľajú žiadne ďalšie informácie, ako napríklad vaša geografická poloha, formátovaná adresa alebo civilná adresa.

Voľby/ovládanie: Funkciu Zdieľanie polohy zapína a vypína podnikový správca a spravovať ju možno prostredníctvom klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

Osobný obrázok

Popis tejto funkcie: Osobný obrázok sa zobrazuje kontaktom a ľuďom vo vašej organizácii, ktorých máte na karte kontaktu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Váš osobný obrázok môže nahrať podnikový správca alebo vy osobne (ak je táto funkcia povolená) a uložiť ho do podnikového adresára (ako napríklad doménové služby Active Directory). Získava ho odtiaľ Lync, ktorý ho zdieľa s kontaktmi a inými používateľmi v rámci vašej organizácie. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Osobný obrázok sa používa na prispôsobenie prostredia a zdieľanie vášho obrázka s ostatnými používateľmi.

Voľby/ovládanie: Nastavenie funkcie Osobný obrázok sa spravuje prostredníctvom klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

Spolupráca s PowerPointom

Popis tejto funkcie: Spolupráca s PowerPointom umožňuje používateľom zobrazovať, prezerať a komentovať powerpointové prezentácie počas schôdze alebo konverzácie online.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak powerpointovú prezentáciu zdieľa iný účastník schôdze, používatelia Lyncu pre iPad môžu túto prezentáciu zobraziť vo svojom zariadení. Nebudú môcť prezentáciu ovládať, ani s ňou pracovať. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Zdieľané informácie používajú účastníci schôdze na spoluprácu prostredníctvom videokonverzácie.

Voľby/ovládanie: Používatelia iPadu môžu zobraziť iba powerpointovú prezentáciu, ktorú zdieľa iný účastník schôdze. Zo svojho zariadenia nemôžu powerpointové prezentácie nahrávať, komentovať ani zdieľať.

Na začiatok stránky

Prítomnosť a kontaktné informácie

Popis tejto funkcie: Prítomnosť a kontaktné informácie umožňujú používateľom zobraziť prítomnosť a kontaktné informácie ostatných členov organizácie, ako aj ich osobných kontaktov (v rámci organizácie aj mimo nej). Váš správca môže tiež nakonfigurovať integráciu s Outlookom a serverom Exchange Server, aby sa zobrazovali vaše správy Mimo pracoviska a iné informácie o stave (napríklad, keď máte v kalendári Outlooku naplánovanú schôdzu).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Pomocou svojej prihlasovacej adresy a hesla sa pripájate k serveru Lync Server. Spoločne so správcom môžete zverejňovať informácie o stave svojej prítomnosti a kontaktné informácie, ktoré budú priradené k vášmu prihláseniu. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Použitie informácií: Ostatní používatelia Lyncu alebo ostatné programy môžu pristupovať k informáciám o vašej prítomnosti a kontaktným informáciám, aby mohli v záujme lepšej komunikácie určiť váš publikovaný stav a iné informácie.

Voľby/ovládanie: Nastavenie funkcie Prítomnosť a kontaktné informácie sa spravuje prostredníctvom klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

Režim ochrany osobných údajov

Popis tejto funkcie: Režim ochrany osobných údajov je nastavenie, ktoré umožňuje používateľom nastaviť mieru zdieľania informácií o ich prítomnosti (napríklad Online, Nemám čas, Nerušiť atď.), o ktoré sa podelia s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Povolením režimu ochrany osobných údajov Lync prejde do režimu, v ktorom používateľ môže upraviť používateľské nastavenia tak, aby sa informácie o ich prítomnosti zdieľali iba s kontaktmi uvedenými v zozname kontaktov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Toto nastavenie umožňuje používateľom nastaviť spôsob zdieľania údajov o prítomnosti.

Voľby/ovládanie: Režim ochrany osobných údajov je predvolene vypnutý, zapína a vypína ho podnikový správca a možno ho spravovať prostredníctvom klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

Odoslať ako e-mail

Popis tejto funkcie: Funkcia Odoslať ako e-mail umožňuje používateľovi odoslať históriu konverzácie Lyncu pre iPad ako prílohu na používateľom určenú e-mailovú adresu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: 50 najnovších prichádzajúcich a odchádzajúcich konverzácií sa natrvalo lokálne ukladá v izolovanom ukladacom priestore zariadenia, kým 1. používateľ neodstráni konverzáciu, 2. používateľ neodinštaluje aplikáciu alebo 3. sa do toho istého zariadenia neprihlási nový používateľ. História okamžitých správ odoslaná prostredníctvom funkcie Odoslať ako e-mail sa doručí vo forme e-mailu na e-mailovú adresu používateľa. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Používatelia môžu odoslať svoju históriu konverzácií ako prílohu e-mailu na nimi určenú e-mailovú adresu, čím sa umožní dostupnosť konverzácií cez okamžité správy mimo zariadenia na účely, ako je napríklad archivácia alebo zdieľanie.

Voľby/ovládanie: Ak chcete použiť funkciu Odoslať ako e-mail, musíte mať v zariadení zapnutý e-mail. Informácie o zapnutí a konfigurácii e-mailu nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

História konverzácií cez okamžité správy sa odosiela takto:

 1. V Okne konverzácií ťuknite na navigačnom paneli na tlačidlo Akcie.

 2. Z ponuky vyberte možnosť Odoslať ako e-mail.

 3. Ak chcete odoslať históriu aj ďalším ľuďom, zadajte cieľovú e-mailovú adresu.

 4. Ťuknite na položku Odoslať.

Na začiatok stránky

Odoslať denníky

Popis tejto funkcie: Funkcia Odoslať denníky umožňuje používateľovi odoslať denníky na strane klienta spoločnosti Microsoft, čím sa pomôže pri riešení problémov so zvukom alebo pripojením, ktoré sa mohli vyskytnúť (pozri časť Zapisovanie do denníka na strane klienta).

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak je zapnuté zapisovanie do denníka na strane klienta, odosielajú sa len informácie zhromaždené pri zapisovaní na strane klienta. Denníky na strane klienta sa zo zariadenia automaticky neodosielajú. Denníky sa odosielajú iba vtedy, keď je v zariadení zapnuté zapisovanie do denníka (pozri časť Zapisovanie do denníka na strane klienta).

Použitie informácií: Údaje zhromaždené z vášho zariadenia sa použijú pri riešení problémov a na vylepšenie Lyncu.

Voľby/ovládanie: Ak chcete použiť funkciu Odoslať denníky, musíte mať v zariadení zapnutý e-mail. Informácie o zapnutí a konfigurácii e-mailu nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

Denníky na strane klienta možno odoslať takto:

 1. V Lyncu pre iPad na karte Moje informácie ťuknite na položku Možnosti.

 2. Zo zoznamu možností vyberte položku Zapisovanie do denníka.

 3. Na stránke s možnosťami Zapisovanie do denníka ťuknite na položku Poslať súbory denníka.

 4. V otvorenom e-mailovom formulári s priloženými denníkmi zadajte cieľovú e-mailovú adresu a potom ťuknite na položku Odoslať.

Na začiatok stránky

Nahlasovanie chýb prihlásenia

Popis tejto funkcie: Funkcia nahlasovania chýb prihlásenia automaticky vygeneruje správu o chybe, keď sa používateľ neúspešne pokúša prihlásiť do Lyncu. Používateľ má potom na výber možnosť odoslania správy o chybe spoločnosti Microsoft.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Zhromaždené informácie v správe o chybe obsahujú napríklad informácie o kvalite internetového pripojenia používateľa a kódy chýb alebo údaje o výnimkách vytvorené v dôsledku zlyhania pokusov o prihlásenie. Správa môže obsahovať aj osobne identifikovateľné informácie, napríklad IP adresu používateľa a identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

Použitie informácií: Údaje obsiahnuté v správe o chybe pri prihlasovaní použije spoločnosť Microsoft pri riešení problémov s prihlasovaním. Spoločnosť Microsoft ich použije aj na určenie bežných problémov pri prihlasovaní a trendov na zlepšenie prihlasovania do Lyncu.

Voľby/ovládanie: Táto funkcia je predvolene vypnutá a môže ju spravovať podnikový správca. Správca môže rozhodnúť o tom, že správa o chybe pri prihlasovaní sa bude do spoločnosti Microsoft odosielať vždy (alebo nikdy) alebo že o odoslaní správy rozhodne používateľ.

Používateľ môže zmeniť svoje nastavenia takto:

 1. V Lyncu pre iPad na karte Moje informácie ťuknite na položku Možnosti.

 2. Zo zoznamu možností vyberte položku Zapisovanie do denníka.

 3. Na stránke s možnosťami Zapisovanie do denníka ťuknite na položku Nahrať chyby pri prihlasovaní.

 4. Vyberte požadované nastavenie: Vždy, Nikdy, Opýtať sa ma.

Na začiatok stránky

Zjednotené ukladanie kontaktov

Popis tejto funkcie: Zjednotené ukladanie kontaktov obsahuje tri hlavné funkcie. V Lyncu pre iPad sú k dispozícii len tieto dve z nich:

 • Zlúčenie vyhľadávania – Pomocou funkcie Zlúčenie vyhľadávania sa zlučuje váš globálny zoznam adries s kontaktmi Lyncu, takže pri vyhľadávaní kontaktu sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí len jedna položka.

 • Zlúčenie kontaktov – Pomocou funkcie Zlúčenie kontaktov sa spájajú informácie o kontaktoch z globálneho zoznamu adries, servera Lync Server a zoznamu kontaktov iPadu, a to pomocou zodpovedajúcich e-mailových identifikátorov, identifikátorov prihlásenia alebo oboch. Po určení zhody spája Lync pre iPad údaje z daných zdrojov a spojené údaje zobrazí v rôznych prvkov používateľského rozhrania vrátane výsledkov vyhľadávania, zoznamu kontaktov a kariet kontaktov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Lync pre iPad spája kontaktné informácie z Outlooku, doménových služieb Active Directory, funkcie Prítomnosť a z iPadu. Tieto informácie používa interne Lync pre iPad.

Použitie informácií: Kontaktné informácie z Outlooku, doménových služieb Active Directory, funkcie Prítomnosť a z iPadu sa zobrazujú v používateľskom rozhraní Lyncu pre iPad.

Voľby/ovládanie: Nastavenie zjednoteného ukladania kontaktov sa spravuje prostredníctvom klientskeho počítača s Lyncom.

Na začiatok stránky

Zlepšenie kvality hlasového prenosu

Popis tejto funkcie: Lync odosiela informácie vzdialeným stranám, ak počas hovoru zistí problémy so zariadením alebo sieťou, ktoré by mohli znamenať, že máte nedostatočnú kvalitu zvuku.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak v zariadení používate nastavenie, ktoré spôsobuje nižšiu kvalitu zvuku počas hovoru (napríklad vzniká ozvena alebo šum), v Lyncu sa zobrazí pre vás aj pre ostatných účastníkov hovoru informácia, že nastavenie vášho zariadenia znižuje kvalitu hovoru. Ostatným účastníkom sa zobrazí iba upozornenie, že používate zariadenie, ktoré spôsobuje nízku kvalitu zvuku. Nevedia však, aké zariadenie používate. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Informácie odoslané iným účastníkom hovoru pomáhajú zlepšiť kvalitu hovoru. Prezentujúci môžu napríklad stlmiť vašu linku, ak sa hovoru zúčastňujete iba ako poslucháč.

Voľby/ovládanie: V Lyncu nie je možné vypnúť upozornenia na kvalitu hovoru.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×