Formátovanie čísel na percentá

V článku sa popisuje spôsob zobrazovania čísiel v percentuálnych hodnotách v programe Excel. Ponúka sa tiež niekoľko základných techník na výpočet percentuálnych hodnôt v hárku.

Obsah článku

Spôsob spracovania percentuálnych hodnôt v Exceli

Zobrazenie čísel v percentách

Tipy na zobrazenie percentuálnych hodnôt

Príklady výpočtov percentuálnych hodnôt

Príklad 1: Zvýšenie alebo zníženie čísla o určitú percentuálnu hodnotu

Príklad 2: Výpočet čiastky založenej na percentách

Príklad 3: Výpočet percentuálnej hodnoty založený na dvoch čiastkach

Príklad 4: Výpočet čiastky založenej na inej čiastke a na percentách

Príklad 5: Výpočet rozdielu medzi dvoma číslami a jeho zobrazenie vo forme percentuálnej hodnoty

Spôsob spracovania percentuálnych hodnôt v programe Excel

Hoci formátovanie čísel ako percentuálnych hodnôt je jednoduché, výsledky, ktoré získate po použití formátu, môžu byť rôzne v závislosti od toho, či už čísla existujú v zošite.

 • Formátovanie buniek, ktoré už obsahujú čísla    Ak v prípade existujúcich čísel zošita použijete formát percent, v programe Excel sa na skonvertovanie do percent tieto čísla vynásobia hodnotou 100. Ak napríklad bunka obsahuje číslo 10, v programe Excel sa toto číslo vynásobí hodnotou 100, čo znamená, že sa po použití formátu percent zobrazí hodnota 1 000,00 %. Toto ste možno nečakali. Ak chcete presne zobraziť percentuálnu hodnotu, pred sformátovaním čísel ako percentuálnych hodnôt skontrolujte, či boli vypočítané ako percentá a či sa zobrazujú vo formáte desatinného čísla. Percentuálne hodnoty sa vypočítavajú pomocou rovnice suma/celková suma = percentuálna hodnota. Ak napríklad bunka obsahuje vzorec = 10/100, výsledkom tohto výpočtu je hodnota 0,1. Ak potom hodnotu 0,1 sformátujete ako percento, číslo sa zobrazí správne ako 10 %. Ďalšie informácie o výpočtoch percentuálnych hodnôt sa nachádzajú v časti Príklady výpočtov percentuálnych hodnôt.

 • Formátovanie prázdnych buniek    Ak v prípade buniek použijete formát percent a potom zadáte do týchto buniek čísla, správanie je odlišné. Čísla rovnajúce sa alebo väčšie ako 1 budú predvolene skonvertované na percentá a čísla menšie ako 1 budú násobené číslom 100 a potom skonvertované na percentá. Ak napríklad zadáte hodnoty 10 alebo 0,1, v oboch príkladoch sa zobrazí hodnota 10,00 %. (Ak nechcete, aby sa po desatinnej čiarke zobrazovali dve nuly, dajú sa jednoducho odstrániť pomocou postupu vysvetleného v nasledujúcej časti.)

Na začiatok stránky

Zobrazenie čísel v percentách

Ak chcete použiť formát percent vo vybratých bunkách rýchlo, kliknite na položku Štýl percent vzhľad tlačidla v skupine Číslo na karte Domov alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + %. Ak chcete získať ďalšie možnosti pri formátovaní alebo ak chcete zmeniť iné aspekty formátovania vo svojom výbere, postupujte nasledovne.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom presuňte myš do poslednej bunky. Rozsah možno tiež rozšíriť podržaním klávesu Shift a následným stlačením klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu, podržte kláves Shift a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete ju zobraziť posunutím.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

  Poznámka: Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

  Poznámka: Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Myš presuňte cez nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte kláves Shift a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo nadpis prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Prvá alebo posledná bunka v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

  Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

  Bunky na začiatku hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na ikonu vedľa poľa Číslo. Zobrazí sa dialógové okno Formátovať bunky.

  [prázdne]

 3. V dialógovom okne Formát buniek v zozname Kategória kliknite na položku Percentá.

  Kategória Percentá v dialógovom okne Formát buniek

 4. V poli Desatinné miesta vyberte počet desatinných miest, ktoré chcete zobraziť. Ak napríklad chcete zobraziť hodnotu 10 % namiesto hodnoty 10,00 %, zadajte hodnotu 0 do poľa Desatinné miesta.

Na začiatok stránky

Tipy na zobrazenie percentuálnych hodnôt

 • Ak chcete zrušiť formát čísel vo vybratých bunkách, kliknite v zozname Kategórie na formát Všeobecné. Bunky s formátom Všeobecné sa nevyznačujú konkrétnym formátom čísla.

 • Ak chcete, aby sa zvýraznila záporná percentuálna hodnota, napríklad, ak chcete aby sa zobrazila v červenej farbe, môžete vytvoriť vlastný číselný formát (v dialógovom okne Formát buniek na karte Číslo v kategórii Vlastné). Formát by mal vyzerať takto: 0,00 %;[Red]-0,00 %. Keď sa použije v bunkách, v tomto formáte sa zobrazia kladné percentuálne hodnoty v predvolenej farbe textu a záporné percentuálne hodnoty v červenej farbe. Časť, ktorá nasleduje po bodkočiarke, reprezentuje formát, ktorý sa použije v prípade zápornej hodnoty.

  Vlastný číselný formát

  Podobne môžete zobraziť záporné percentuálne hodnoty v zátvorkách pomocou vytvorenia vlastného formátu, ktorý vyzerá takto: 0,00 %_);(0,00 %). Ďalšie informácie o vytváraní vlastných formátov sa nachádzajú v téme Vytvorenie alebo odstránenie vlastného číselného formátu.

 • Na úpravu spôsobu zobrazovanie záporných percentuálnych hodnôt v zošite tiež môžete používať podmienené formátovanie (karta Domov, skupina Štýly, položka Podmienené formátovanie). Pravidlo podmieneného formátovania, ktoré vytvoríte, môže vyzerať podobne ako v nasledujúcom príklade. Podľa tohto konkrétneho pravidla by sa mal v programe Excel použiť formát (červený text) v bunke, ak je hodnota bunky menšia ako nula. Ďalšie informácie o podmienenom formátovaní sa nachádzajú v téme Pridanie, zmena, vyhľadanie alebo vymazanie podmienených formátov.

  Pravidlo podmieneného formátovania, podľa ktorého sa zobrazia čísla menšie ako 0 v červenom texte

Na začiatok stránky

Príklady výpočtov percentuálnych hodnôt

V tejto časti sa zobrazí niekoľko jednoduchých techník na výpočet percentuálnych hodnôt.

Príklad 1: Zvýšenie alebo zníženie čísla o určitú percentuálnu hodnotu

Scenár    Každý týždeň miniete napríklad na stravu 25 EUR a chcete tieto týždňové výdavky znížiť o 25 %. Koľko môžete minúť? Ak by ste chceli svoj týždenný limit výdavkov na stravu (25 EUR) naopak zvýšiť o 25 %, aký by bol váš nový týždenný limit?

Ak je v bunke B2 čiastka, ktorú miniete na stravu, a v bunke C2 sa nachádza percentuálna hodnota, o ktorú chcete túto čiastku znížiť, výsledok získate pomocou zadania hodnoty =B2*(1-C2) do bunky D2:

Príklad vzorca na výpočet percentuálnej hodnoty

V tomto vzorci sa na reprezentáciu hodnoty 100 % používa hodnota 1. Ak teda chcete zvýšiť čiastku o istú percentuálnu hodnotu, do bunky D2 zadajte hodnotu =B2*(1+C2):

Príklad vzorca na výpočet percentuálnej hodnoty

Na začiatok stránky

Príklad 2: Výpočet čiastky založenej na percentách

Scenár    Ak zakúpite počítač za 800 EUR a k tomu sa pripočíta DPH vo výške 20 %, koľko musíte zaplatiť na DPH? V tomto príklade chcete zistiť 20 % z 800.

Ak sa v bunke B2 nachádza cena a v bunke C2 DPH, do bunky D2 zadajte vzorec =B2*C2 ako v tomto príklade:

Príklad vzorca na výpočet percentuálnej hodnoty

V tomto vzorci sa na zistenie hodnoty DPH, ktorú treba zaplatiť, vynásobí hodnota 800 číslom 0,20 (príslušná percentuálna hodnota vo formáte desatinného čísla).

Na začiatok stránky

Príklad 3: Výpočet percentuálnej hodnoty založený na dvoch čiastkach

Scenár    Ak napríklad v teste získa študent 42 bodov z 50 bodov, aký je percentuálny podiel správnych odpovedí?

Ak sa v tomto scenári nachádza v bunke B2 počet bodov, ktoré sa získali za správne odpovede, a v bunke C2 sa nachádza celkový počet bodov, na zistenie hodnoty zadajte do bunky D2 tento vzorec =B2/C2.

Príklad vzorca na výpočet percentuálnej hodnoty

V tomto vzorci sa percentuálna hodnota správnych odpovedí vypočíta vydelením čísla 42 číslom 50. (V uvedenom príklade sa hodnota formátuje ako percentuálna hodnota bez zobrazenia čísel za desatinnou čiarkou.)

Na začiatok stránky

Príklad 4: Výpočet čiastky založenej na inej čiastke a na percentách

Scenár    Predajná cena košele je napríklad 15 EUR, čo predstavuje cenu po zľave 25 % z pôvodnej ceny. Aká je pôvodná cena? V tomto príklade chcete vypočítať, z akého čísla sa 75 % rovná 15.

Ak sa v bunke B2 nachádza predajná cena a v bunke C2 sa nachádza hodnota 0,75, čo je 100 % mínus 25 % zľava (vo formáte desatinného čísla), na zistenie pôvodnej ceny zadajte do bunky D2 vzorec =B2/C2:

Príklad vzorca na výpočet percentuálnej hodnoty

V tomto vzorci sa na zistenie pôvodnej ceny vydelí predajná cena percentuálnou hodnotou.

Na začiatok stránky

Príklad 5: Výpočet rozdielu medzi dvoma číslami a jeho zobrazenie vo forme percentuálnej hodnoty

Scenár    Príjem vášho oddelenia v novembri bol napríklad 2 342 EUR a v decembri 2 500 EUR. Aká je percentuálna zmena týchto dvoch príjmov medzi týmito dvoma mesiacmi? Na vypočítanie výsledku použite v jednom vzorci operátory odčítania (-) a delenia (/).

Ak sa v bunke B2 reprezentujú príjmy za november a v bunke C2 príjmy za december, na zistenie rozdielu zadajte do bunky D2 vzorec =(C2-B2)/ (B2).

Príklad vzorca na výpočet percentuálnej hodnoty

Vo vzorci sa rozdiel medzi druhým a prvým číslom vydelí hodnotou prvého čísla. (V uvedenom príklade sa rozdiel formátuje ako percentuálna hodnota so zobrazením dvoch čísel za desatinnou čiarkou.)

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×