Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Excelový súbor môžete uložiť v inom formáte súboru kliknutím na kartu Súbor >Uložiť ako. Formáty súborov, ktoré sú k dispozícii v dialógovom okne Uložiť ako, sa líšia v závislosti od toho, aký typ hárka je aktívny (hárok, hárok s grafom alebo iný typ hárka).

Poznámka: Pri uložení súboru v inom formáte súboru sa niektoré prvky formátovania, údaje a funkcie nemusia zachovať.

Ak chcete otvoriť súbor, ktorý bol vytvorený v inom formáte súboru, buď v staršej verzii Excelu, alebo v inom programe, kliknite na položky Súbor > Otvoriť. Ak otvoríte zošit Programu Excel 97-2003, automaticky sa otvorí v režime kompatibility. Ak chcete využívať nové funkcie balíka Excel 2010, môžete zošit uložiť vo formáte Excel 2010 súboru. Máte však aj naďalej možnosť pokračovať v kompatibilnom režime, ktorý zachováva pôvodný formát súboru na zachovanie spätnej kompatibility.

Formáty súborov Excelu

Formát

Prípona

Popis

Zošit programu Excel

.xlsx

Predvolený formát súborov programu Excel 2010 a Excel 2007 založený na formáte XML. Neumožňuje uloženie kódov makier jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani hárkov s makrami programu Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Zošit Macro-Enabled Excelu (kód)

.xlsm

Formát súborov pre všetky zariadenia , Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Binárny zošit Excelu

.xlsb

Formát binárneho súboru (BIFF12) programov Excel 2010 a Excel 2007.

Šablóna

.xltx

Predvolený formát súboru pre šablónu Excelu pre Excel 2010 a Excel 2007. Neumožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA ani hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Šablóna (kód)

.xltm

Formát súboru pre šablónu Excelu, ktorý obsahuje makrá, Excel 2010 a Excel 2007. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Zošit Excelu 97 – Excelu 2003

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Šablóna programu Excel 97- Excel 2003

.xlt

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) pre šablóny programu Excel.

Zošit programu Microsoft Excel verzia 5.0/95

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Tabuľka vo formáte XML 2003

.xml

Formát súboru tabuľkového hárka XML 2003 (XMLSS).

Údaje XML

.xml

Formát údajov XML.

Doplnok programu Excel

.xlam

Formát doplnku programov Excel 2010 a Excel 2007 založený na formáte XML, ktorý podporuje makrá. Je to doplnkový program určený na spúšťanie doplnkových kódov. Podporuje používanie projektov jazyka VBA a hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Doplnok Excelu 97 – 2003

.xla

Doplnok programu Excel 97-2003, doplnkový program, ktorý je určený na spustenie doplnkového kódu. Podporuje používanie projektov VBA.

Zošit programu Excel 4.0

.xlw

Formát súborov Excelu 4.0, v ktorom sa ukladajú iba hárky, hárky s grafmi a hárky s makrami. Zošit v tomto formáte súborov môžete vo formáte Excel 2010, ale excelový súbor nie je možné uložiť v tomto formáte súboru.

Tabuľkový hárok programu Works 6.0 – 9.0

.xlr

Tabuľkový hárok uložený v programe Microsoft Works 6.0-9.0.

Poznámka: Tento formát je podporovaný len Excel Starter formáte.

Formáty textových súborov

Formát

Prípona

Popis

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.prn

Formát programu Lotus s medzerami ako oddeľovacími znakmi. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi na použitie v inom operačnom systéme Microsoft Windows. Zabezpečuje sa správná interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém Macintosh)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi na použitie v operačnom systéme Macintosh. Zabezpečuje sa správná interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém MS-DOS)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi na použitie v operačnom systéme MS-DOS. Zabezpečuje sa správná interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text Unicode

.txt

Zošit sa ukladá ako text v kódovaní Unicode, čo je kódovací štandard, ktorý vyvinulo konzorcium Unicode.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Zošit sa ukladá ako textový súbor s čiarkami ako oddeľovacími znakmi pre použitie v inom operačnom systéme Windows. Zabezpečuje sa správná interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém Macintosh)

.csv

Zošit sa ukladá ako textový súbor s čiarkami ako oddeľovacími znakmi pre použitie v operačnom systéme Macintosh. Zabezpečuje sa správná interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém MS-DOS)

.csv

Zošit sa ukladá ako textový súbor s čiarkami ako oddeľovacími znakmi pre použitie v operačnom systéme MS-DOS. Zabezpečuje sa správná interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov. Ukladá sa len aktívny hárok.

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link. Ukladá sa len aktívny hárok.

Poznámka: Pri uložení zošita v akomkoľvek textovom formáte sa stratí celé formátovanie.

Iné formáty súborov

Formát

Prípona

Popis

DBF 3, DBF 4

.dbf

Súbory vo formáte dBase III a IV. Tieto formáty súborov môžete otvoriť v programe Excel, ale súbor programu Excel nemôžete uložiť vo formáte dBase.

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument

.ods

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument. Súbory vo formáte Excel 2010 môžete uložiť, aby ich bolo možné otvoriť v aplikáciách, ktoré používajú formát tabuľkového hárka OpenDocument, ako sú napríklad Dokumenty Google OpenOffice.org Calc. Tabuľkové hárky vo formáte .ods môžete otvoriť aj vo Excel 2010. Pri ukladaní a otváraní súborov .ods sa môže formátovanie stratiť.

PDF

.pdf

Formát PDF (Portable Document Format). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a umožňuje zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru PDF v režime online alebo pri tlači sa zachováva požadovaný formát. Údaje v súbore nie je možné jednoducho zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

Poznámka: Tento formát nie je podporovaný v Excel 2007.

Dokument vo formáte XPS

.xps

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a je vhodný na zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru XPS v režime online alebo pri tlači sa presne zachováva požadovaný formát a údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť.

Poznámka: Tento formát nie je podporovaný v Excel 2007.

Formáty súborov, ktoré používajú Schránku

Údaje zo Schránky balíka Microsoft Office môžete prilepiť do Excelu pomocou príkazu Prilepiť alebo Prilepiť špeciálne( karta Domov, skupina Schránka, tlačidlo Prilepiť), ak sú údaje Schránky balíka Office v niektorom z týchto formátov.

Formát

Prípona

Identifikátory typu Schránky

Obrázok

.wmf alebo .emf

Obrázky vo formáte metasúboru Windows (WMF) alebo vo formáte rozšíreného metasúboru Windows (EMF).

Poznámka:     Ak kopírujete obrázok vo formáte metasúboru Windows (WMF) z iného programu, Excel obrázok vloží vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Bitová mapa

.bmp

Obrázky uložené vo formáte bitovej mapy (BMP).

Formáty súborov programu Microsoft Excel

.xls

Formáty binárnych súborov pre verzie Excel 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) a Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Textový formát s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Formát s hodnotami oddelenými čiarkami.

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.rtf

Formát RTF. Len z programu Excel.

Vložený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

Objekty Microsoft Excelu, objekty správne zaregistrovaných programov, ktoré podporujú OLE 2.0 (OwnerLink ) a formát obrázka alebo inej prezentácie.

Prepojený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture, or other format.

Kresba typu Office

.emf

Formát kresby alebo obrázka typu Microsoft Office (formát rozšíreného metasúboru Windows, EMF).

Text

.txt

Text displeja, text OEM.

Jednosúborová webová stránka

.mht, .mhtml

Jednosúborová webová stránka (MHT alebo MHTML). Tento formát súborov integruje vloženú grafiku, aplety, prepojené dokumenty a iné podporné položky, na ktoré sa odkazuje v dokumente.

Poznámka: Tento formát nie je podporovaný v Excel 2007.

Webová stránka

.htm, .html

HTML (Hypertext Markup Language).

Poznámka: Pri kopírovaní textu z iného programu ho Excel prilepí vo formáte HTML bez ohľadu na formát pôvodného textu.

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v Exceli

Nasledujúce formáty súborov už nie sú podporované v Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter a Excel 2007. Súbory v týchto formátoch nie je možné otvoriť ani uložiť.

Formát

Prípona

Identifikátory typu schránky

Graf programu Excel

.xlc

Formáty súborov programu Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Formáty súborov programu Lotus 1-2-3 (všetky verzie)

Microsoft Works

.wks

Formát súborov programu Microsoft Works (všetky verzie)

DBF 2

.dbf

Formát súborov DBASE II

WQ1

.wq1

Formát súborov programu Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Program Quattro Pro, verzia 5.0 a 7.0 pre Windows.

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v Excel Starter

Okrem toho nasledujúce formáty súborov už nie sú podporované v Excel Starter. Súbory v týchto formátoch nie je možné otvoriť ani uložiť.

Formát

Prípona

Doplnok Excelu 97 – 2003

.xla

Doplnok programu Excel

.xlam

Názov zdroja údajov

.dsn

Databáza MDE Accessu

.mde

Pripojenie údajov balíka Office

.odc

Súbor Data Link

.udl

Otvorenie alebo zobrazenie nepodporovaných formátov súborov

Ak v Exceli nie je podporovaný formát súboru, ktorý chcete použiť, vyskúšajte tento postup:

  • Vyhľadajte na internete spoločnosť, ktorá vytvára konvertory pre formáty súborov, ktoré Nie sú podporované v Exceli.

  • Uložte súbor vo formáte, ktorý podporuje iný program, a potom ho exportujte z tohto programu do formátu súboru, ktorý Excel podporuje.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Excelové formátovanie a funkcie, ktoré sa neprenesú do iných formátov súborov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×