Hlavičky alebo päty môžete pridať do hornej alebo dolnej časti tlačených hárkov programu Excel. Môžete napríklad vytvoriť pätu s číslami strán, dátumom a názvom súboru. Hlavičky a päty môžete vytvoriť vlastné alebo použiť niektoré z mnohých vstavaných možností.

Hlavičky a päty sa zobrazuj len v zobrazení Rozloženie strany, Ukážka pred tlačou a na tlačených stranách. Ak chcete hlavičky a päty vložiť do viacerých hárkov súčasne, môžete tak urobiť pomocou dialógového okna Nastavenie strany. Do iných typov hárkov, ako sú napríklad hárky s grafmi alebo grafy, môžete hlavičky a päty vkladať len pomocou dialógového okna Nastavenie strany.

Pridanie alebo zmena hlavičky alebo päty v zobrazení Rozloženie strany

 1. Kliknite na hárok, kde chcete pridať alebo zmeniť hlavičky alebo päty.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  V Exceli sa hárok zobrazuje v zobrazení Rozloženie strany.

 3. Ak chcete pridať alebo upraviť hlavičku alebo pätu, kliknite na blok textu hlavičky alebo päty vľavo, v strede alebo vpravo v hornej alebo dolnej časti hárka (pod položkou Hlavička alebo nad položkou Päta).

 4. Zadajte nový text hlavičky alebo päty.

  Poznámky: 

  • Ak chcete v textovom poli hlavičky alebo päty začať nový riadok, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete do textu hlavičky alebo päty vložiť znak „&“, musíte napísať dva znaky „&“. Ak chcete do hlavičky alebo päty napísať napríklad text „Dodávatelia & služby“, napíšte Dodávatelia && služby.

  • Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty, kliknite na ľubovoľné miesto na hárku. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty bez zachovania vykonaných zmien, stlačte kláves Esc.

 1. Kliknite na hárok, hárky, hárok s grafom alebo graf, kde chcete pridať alebo zmeniť hlavičky alebo päty.

  Tip: Pomocou kombinácie klávesov Ctrl + kliknutie ľavým tlačidlom myši môžete vybrať viacero hárkov. Ak vyberiete viacero hárkov, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

  Program Excel zobrazí dialógové okno Nastavenie strany.

 3. Na karte Hlavička alebo päta kliknite na položku Vlastná hlavička alebo Vlastná päta.

 4. Kliknite do poľa Ľavá časť, Stredná časť alebo Pravá časť a potom kliknutím na niektoré z tlačidiel vložte v rámci danej časti požadované informácie do hlavičky alebo päty.

  Dialógové okno nastavenia strany Vlastná hlavička
 5. Ak chcete pridať alebo zmeniť text hlavičky alebo päty, zadajte dodatočný text alebo upravte existujúci text v poli Ľavá časť, Stredná časť alebo Pravá časť.

  Poznámky: 

  • Ak chcete v textovom poli hlavičky alebo päty začať nový riadok, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete do textu hlavičky alebo päty vložiť znak „&“, musíte napísať dva znaky „&“. Ak chcete do hlavičky alebo päty napísať napríklad text „Dodávatelia & služby“, napíšte Dodávatelia && služby.

V Exceli sa nachádza mnoho vstavaného textu hlavičiek a piat, ktoré môžete použiť. V hárkoch môžete pracovať s hlavičkami a pätami v zobrazení Rozloženie strany. V hárkoch s grafmi alebo v grafoch musíte použiť dialógové okno Nastavenie strany.

 1. Kliknite na hárok, kde chcete pridať alebo zmeniť vstavanú hlavičku alebo pätu.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  V Exceli sa hárok zobrazuje v zobrazení Rozloženie strany.

 3. Kliknite na textové pole hlavičky alebo päty vľavo, v strede alebo vpravo v hornej alebo dolnej časti hárka.

  Tip: Kliknutím na ľubovoľný blok textu sa vyberie hlavička alebo päta a zobrazí sa okno Nástroje hlavičky a päty spolu s kartou Návrh.

 4. Na karte Návrh kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo Päta a potom kliknite na požadovanú vstavanú hlavičku alebo pätu.

  Vstavané možnosti hlavičiek a piat

Namiesto vstavanej hlavičky alebo päty si môžete vybrať vstavaný prvok. Mnohé z nich (ako napríklad Číslo strany, Názov súboru a Aktuálny dátum) nájdete na páse s nástrojmi. V hárkoch môžete pracovať s hlavičkami a pätami v zobrazení Rozloženie strany. V hárkoch s grafmi alebo v grafoch môžete pracovať s hlavičkami a pätami v dialógovom okne Nastavenie strany.

 1. Kliknite na hárok, na ktorý chcete pridať konkrétne prvky hlavičky alebo päty.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  V Exceli sa hárok zobrazuje v zobrazení Rozloženie strany.

 3. Kliknite na textové pole hlavičky alebo päty vľavo, v strede alebo vpravo v hornej alebo dolnej časti hárka.

  Tip: Kliknutím na ľubovoľný blok textu sa vyberie hlavička alebo päta a zobrazí sa okno Nástroje hlavičky a päty spolu s kartou Návrh.

 4. Na karte Návrh v skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na požadované prvky.

  Návrh hlavičiek a piat na karte Pás s nástrojmi

 1. Kliknite na hárok s grafom alebo na graf, kde chcete pridať alebo zmeniť prvok hlavičky alebo päty.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  Program Excel zobrazí dialógové okno Nastavenie strany.

 3. Kliknite na tlačidlo Vlastná hlavička alebo Vlastná päta.

  Dialógové okno nastavenia strany Vlastná hlavička
 4. Konkrétne prvky hlavičiek a piat možno vkladať pomocou tlačidiel v dialógových oknách Hlavička a Päta.

  Tip: Keď umiestnite ukazovateľ myši nad tlačidlo, v obrazovkovom komentári sa zobrazí názov prvku, ktorý tlačidlo vloží.

V hárkoch môžete pracovať s hlavičkami a pätami v zobrazení Rozloženie strany. V hárkoch s grafmi alebo v grafoch môžete pracovať s hlavičkami a pätami v dialógovom okne Nastavenie strany.

 1. Kliknite na hárok, v ktorom chcete vybrať možnosti hlavičky a päty.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  V Exceli sa hárok zobrazuje v zobrazení Rozloženie strany.

 3. Kliknite na textové pole hlavičky alebo päty vľavo, v strede alebo vpravo v hornej alebo dolnej časti hárka.

  Tip: Kliknutím na ľubovoľný blok textu sa vyberie hlavička alebo päta a zobrazí sa okno Nástroje hlavičky a päty spolu s kartou Návrh.

 4. Na karte Návrh v skupine Možnosti vyberte niektoré z nasledujúcich možností:

  Možnosti Hlavička a päta na karte Návrh na páse s nástrojmi
  • Ak chcete odstrániť hlavičky a päty z prvej tlačenej strany, začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  • Ak chcete nastaviť, aby sa hlavičky a päty na nepárnych stranách odlišovali od hlavičiek a piat na párnych stranách, začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

  • Ak chcete nastaviť, aby sa v hlavičkách a pätách používala rovnaká veľkosť písma a mierka ako na hárku, začiarknite políčko Upraviť na mierku dokumentu.

   Ak chcete, aby bola veľkosť písma a mierka v hlavičkách alebo pätách nezávislá od mierky dokumentu, čo pomáha zabezpečiť konzistentné zobrazenie na viacerých stranách, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  • Ak chcete, aby sa okraje hlavičky alebo päty zarovnali s ľavým a pravým okrajom hárka, začiarknite políčko Zarovnať s okrajmi strany.

   Ak chcete nastaviť ľavý a pravý okraj pre hlavičky a päty na konkrétnu hodnotu nezávisle od pravého a ľavého okraja hárka, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 1. Kliknite na hárok s grafom alebo na graf, kde chcete vybrať možnosti hlavičky alebo päty.

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  Program Excel zobrazí dialógové okno Nastavenie strany.

 3. Vyberte niektoré z nasledujúcich možností:

  Možnosti hlavičiek a piat v dialógovom okne Nastavenie strany
  • Ak chcete hlavičku a pätu odstrániť z prvej tlačenej strany, začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  • Ak chcete nastaviť, aby sa hlavičky a päty na nepárnych stranách odlišovali od hlavičiek a piat na párnych stranách, začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne strany.

  • Ak chcete nastaviť, aby sa v hlavičkách a pätách používala rovnaká veľkosť písma a mierka ako na hárku, začiarknite políčko Upraviť na mierku dokumentu.

   Ak chcete, aby bola veľkosť písma a mierka v hlavičkách alebo pätách nezávislá od mierky dokumentu, čo pomáha zabezpečiť konzistentné zobrazenie na viacerých stranách, zrušte začiarknutie políčka Upraviť na mierku dokumentu.

  • Ak chcete, aby sa okraje hlavičky alebo päty zarovnali s ľavým a pravým okrajom hárka, začiarknite políčko Zarovnať s okrajmi strany.

   Tip: Ak chcete nastaviť ľavý a pravý okraj pre hlavičky a päty na konkrétnu hodnotu nezávisle od pravého a ľavého okraja hárka, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Ak chcete zatvoriť hlavičku a pätu, musíte prepnúť zo zobrazenia Rozloženie strany na normálne zobrazenie.

 • Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na položku Normálne.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne

  Môžete tiež kliknúť na položku Normálna Obrázok tlačidla v stavovom riadku.

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  V Exceli sa hárok zobrazuje v zobrazení Rozloženie strany.

 2. Kliknite na textové pole hlavičky alebo päty vľavo, v strede alebo vpravo v hornej alebo dolnej časti hárka.

  Tip: Kliknutím na ľubovoľný blok textu sa vyberie hlavička alebo päta a zobrazí sa okno Nástroje hlavičky a päty spolu s kartou Návrh.

 3. Stlačte kláves Delete alebo Backspace.

  Poznámka: Ak chcete hlavičky a päty odstrániť z viacerých hárkov súčasne, vyberte hárky a potom otvorte dialógové okno Nastavenie strany. Ak chcete odstrániť všetky hlavičky a päty súčasne, na karte Hlavička alebo päta vyberte možnosť (Nie je definovaná) nachádzajúcu sa v poli Hlavička alebo Päta.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Pozrite tiež

Tlač v Exceli

Nastavenie strany v Excel

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×