Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tip: Skúste použiť novú funkciu XLOOKUP , vylepšenú verziu funkcie HLOOKUP, ktorá funguje v ľubovoľnom smere a predvolene vracia presné zhody, čo uľahčuje a zjednodušuje používanie ako predchádzajúca funkcia.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HLOOKUP v Microsoft Exceli.

Popis

Vyhľadá určitú hodnotu v prvom riadku tabuľky alebo pole hodnôt a vráti hodnotu v zadanom riadku toho istého stĺpca tabuľky alebo poľa. Funkcia HLOOKUP sa používa pri vyhľadávaní hodnôt v zadaných riadkoch tabuľky, v ktorej sú porovnávané hodnoty zoradené v prvom riadku tabuľky. Pri vyhľadávaní hodnôt v tabuľke, v ktorej sú porovnávané hodnoty zoradené v prvom stĺpci tabuľky, sa používa funkcia VLOOKUP.

Písmeno H v názve HLOOKUP označuje vodorovný smer (horizontal).

Syntax

HLOOKUP(vyhľadávaná_hodnota; pole_tabuľky; číslo_indexu_riadka; [vyhľadávanie_rozsah])

Syntax funkcie HLOOKUP obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyhľadávaná_hodnota    Povinný argument. Hodnota, ktorá sa nachádza v prvom riadku tabuľky. Vyhľadávaná_hodnota môže byť hodnotou, odkazom na bunku alebo textovým reťazcom.

 • Pole_tabuľky    Povinný argument. Tabuľka s informáciami, kde sa hľadajú údaje. Použite odkaz na rozsah alebo názov rozsahu.

  • Hodnoty v prvom riadku tabuľky môžu byť textové, číselné alebo logické.

  • Ak má argument rozsah hodnotu TRUE, musia byť hodnoty v prvom riadku tabuľky zoradené zostupne: ... -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; inak môže funkcia HLOOKUP vrátiť nesprávnu hodnotu. Ak má argument rozsah hodnotu FALSE, hodnoty v prvom riadku tabuľky nemusia byť zoradené.

  • Nerozlišujú sa malé a veľké písmená.

  • Hodnoty sa zoradia vo vzostupnom poradí, zľava doprava. Ďalšie informácie nájdete v téme Zoraďovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke.

 • Číslo_indexu_riadka    Povinný argument. Číslo riadka v argumente pole_tabuľky, z ktorého sa vráti hodnota. Argument číslo_indexu_riadka s hodnotou 1 vráti hodnotu prvého riadka v argumente pole_tabuľky, argument číslo_indexu_riadka s hodnotou 2 vráti hodnotu druhého riadka v argumente pole_tabuľky a tak ďalej. Ak je hodnota argumentu číslo_indexu_riadka menšia ako 1, funkcia HLOOKUP vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!, ak je hodnota argumentu číslo_indexu_riadka väčšia ako počet riadkov v argumente pole_tabuľky, funkcia HLOOKUP vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! .

 • Vyhľadávanie_rozsahu    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia HLOOKUP vyhľadať úplnú alebo približnú zhodu. Ak je hodnota TRUE alebo nie je zadaná, vráti približnú zhodu. Inými slovami, ak sa nenájde presná zhoda, vráti sa ďalšia najväčšia hodnota, ktorá je menšia ako hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota. Ak je hodnota FALSE, funkcia HLOOKUP nájde presnú zhodu. Ak v niektorom prípade nenájde, vráti sa chybová hodnota #NEDOSTUPNÝ.

Poznámka

 • Ak nemôže funkcia HLOOKUP nájsť danú hodnotu a hodnota argumentu rozsah je TRUE, funkcia HLOOKUP vráti najväčšiu menšiu alebo rovnakú hodnotu ako je hodnota argumentu hľadaná_hodnota.

 • Ak je hodnota argumentu hľadaná_hodnota menšia ako najmenšia hodnota v prvom riadku tabuľky, funkcia HLOOKUP vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak má argument vyhľadávanie_rozsah hodnotu FALSE a argument vyhľadávaná_hodnota je text, je možné v argumente vyhľadávaná_hodnota použiť zástupné znaky, otáznik (?) alebo hviezdičku (*). Otáznik znamená ľubovoľný znak a hviezdička znamená ľubovoľnú postupnosť znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Nápravy

Ložiská

Skrutky

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Vzorec

Popis

Výsledok

=HLOOKUP("Nápravy"; A1:C4; 2; TRUE)

Vyhľadá výraz „Nápravy" v prvom riadku a vráti hodnotu z druhého riadka, ktorý sa nachádza v tom istom stĺpci (stĺpci A).

4

=HLOOKUP("Ložiská"; A1:C4; 3; FALSE)

Vyhľadá výraz „Ložiská" v prvom riadku a vráti hodnotu z tretieho riadka, ktorý sa nachádza v tom istom stĺpci (stĺpci B).

7

=HLOOKUP("B"; A1:C4; 3; TRUE)

Vyhľadá hodnotu B v riadku 1 a vráti hodnotu z riadka 3 toho istého stĺpca. Vzhľadom na to, že presná zhoda sa nenašla, použije sa najväčšia hodnota v prvom riadku, ktorá je súčasne menšia ako hodnota B: Nápravy v stĺpci A

5

=HLOOKUP("Svorníky"; A1:C4; 4)

Vyhľadá výraz „Svorníky" v prvom riadku a vráti hodnotu zo štvrtého riadka, ktorý sa nachádza v tom istom stĺpci (stĺpci C).

11

=HLOOKUP(3; {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}; 2; TRUE)

Vyhľadá číslo 3 v trojriadkovej konštante poľa a vráti hodnotu z druhého riadka toho istého (v tomto prípade tretieho) stĺpca. V konštante poľa sa nachádzajú tri riadky s hodnotami, jednotlivé riadky sú oddelené bodkočiarkou (;). Keďže hodnota c sa nachádza v druhom riadku a v tom istom stĺpci ako číslo 3, vráti sa hodnota c.

c

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×