Klávesové skratky pre program Microsoft Office InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma Pomocníka popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v Microsoft Office InfoPath 2007, ako sú napríklad úlohy pri navrhovaní šablón formulárov. Tieto klávesové skratky odkazujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy na iné rozloženie klávesnice nemusia presne zodpovedať klávesom na klávesnici USA.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú tieto klávesy oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, v rámci ktorej sa stláčajú klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačením klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko , stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Obsah tohto článku

Navrhovanie šablón formulárov

Vytváranie šablón formulárov

Úloha

Klávesy

Navrhnutie novej šablóny formulára

CTRL + SHIFT + D

Poznámka: Ak dialógové okno Začíname je otvorená, stláčajte kláves TAB, až kým nevyberiete návrhu šablóny formulára a potom stlačte kláves ENTER.

Otvorenie dialógového okna Otvoriť v režime návrhu

CTRL + O alebo CTRL + F12

Zobrazenie pracovnej tably Vytvoriť úlohy.

ALT + N

Zobrazenie ukážky aktuálnej šablóny návrhu

CTRL + SHIFT + B

Vyhľadanie slova alebo výrazu

CTRL + F

Nahradenie slova alebo výrazu

CTRL + H

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky

CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky

CTRL + C

Prilepenie textu alebo položky

CTRL + V

Vytlačenie aktuálnej šablóny formulára

CTRL + P

Zobrazenie vlastností vybratého ovládacieho prvku

ALT + ENTER

Vloženie ovládacieho prvku.

KLÁVESY ALT + I, C.

Výber predchádzajúceho ovládacieho prvku

CTRL + < (znamienko „menšie než“) alebo SHIFT + TAB

Výber nasledujúceho ovládacieho prvku

CTRL + > (znamienko „väčšie než“) alebo TAB

Otvorte program Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Otvorte Microsoft Office Developer Center webovej lokality vo webovom prehliadači.

KLÁVESY ALT + H, MÔŽEM

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Presunutie na začiatok odseku

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie na koniec odseku

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber textu, grafiky alebo poľa o jeden riadok vyššie alebo nižšie

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Vloženie zlomu riadka

SHIFT + ENTER

Vloženie symbolu eura

CTRL + ALT + E

Formátovanie textu

Úloha

Klávesy

Odstránenie všetkého formátovania

CTRL + MEDZERNÍK

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte

Klávesy CTRL+B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

Klávesy CTRL+I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu

ALT + SHIFT + K

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text

CTRL + SHIFT + ZNAK ROVNOSTI

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text

CTRL + ZNAK ROVNOSTI

Použiť alebo zrušiť normálny štýl vo vybratom texte.

CTRL + SHIFT + N

Použitie alebo odstránenie štýlu nadpis 1 z vybratého textu.

ALT + 1

Použitie alebo odstránenie štýlu nadpis 2 z vybratého textu

ALT + 2

Použitie alebo odstránenie štýlu nadpis 3 vo vybratom texte.

ALT+ CTRL + 3

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku

CTRL + SHIFT + L

Odsadenie odseku zľava

CTRL + M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

CTRL + SHIFT + M

Zarovnanie vybratého odseku

CTRL + J

Zarovnanie vybraného odseku doprava

CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku na stred

CTRL + E

Zarovnanie vybraného odseku doľava

CTRL + L

Zväčšiť veľkosť písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + ČIARKA

Zmenšiť veľkosť písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + BODKA

Otvorenie pracovnej tably Písmo

CTRL + D

Práca s tabuľkami

Úloha

Klávesy

Vloženie opakujúcej sa tabuľky.

KLÁVESY ALT + I, G

Zmena šírky stĺpca smerom do ľavej časti orámovania bez zmeny šírky ostatných stĺpcov

Podržte stlačený kláves SHIFT a orámovanie stĺpca posuňte pomocou myši.

Zmena výšky riadka nad alebo pod orámovanie bez zmeny výšky ostatných riadkov

Poznámka: Tento odkaz na riadky, ktoré sú veľké v ich minimálna výška, zmeny výšky riadka nad orámovanie. Minimálna výška riadka závisí od niekoľkých faktorov, vrátane toho, či obsahuje text alebo ovládacie prvky.

Podržte stlačený kláves SHIFT a orámovanie riadka posuňte pomocou myši.

Zmena výšky alebo šírky všetkých vybratých riadkov alebo stĺpcov na rovnakú hodnotu

Podržte stlačený kláves ALT a orámovanie riadka alebo stĺpca posuňte pomocou myši.

Prechádzanie medzi nasledujúcou alebo predchádzajúcou bunkou v tabuľke

TAB alebo SHIFT + TAB
sa pridá nový riadok tabuľky stlačením klávesu TAB, keď sa kurzor nachádza na poslednú bunku v poslednom riadku.

Výber alebo zrušenie výberu určitej bunky tabuľky.

F2

Vykonávanie opráv a ukladanie zmien

Úloha

Klávesy

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

Poznámka: Musí byť začiarknuté políčko Automatická kontrola pravopisu (stlačte kombináciu klávesov ALT + T a potom stlačte tlačidlo O).

ALT + F7

Uloženie alebo publikovanie aktuálnej šablóny formulára

Poznámka: Táto klávesová skratka otvorí dialógové okno, ktoré vám ponúkne na výber uloženie alebo publikovanie šablóny formulára. Ak sa rozhodnete pre skrytie tohto dialógového okna v budúcnosti, po stlačení kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F2 sa zobrazí dialógové okno Uložiť ako.

ALT + SHIFT + F2

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Uloženie aktuálnej šablóny formulára

SHIFT + F12

Zobrazenie ukážky šablóny formulára pred tlačou

Úloha

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Ukážka pred tlačou

ALT + F, V

Presunutie na nasledujúcu stranu

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Presunutie na predchádzajúcu stranu

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zväčšenie zobrazenia a získanie detailného pohľadu na šablónu formulára

ALT + ZNAK ROVNOSTI

Zmenšenie zobrazenia a získanie komplexnejšieho pohľadu na šablónu formulára

ALT + SPOJOVNÍK

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup k celému obsahu Pomocníka balíka Microsoft Office. V okne Pomocníka sú zobrazené témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka.

F5

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Prejdite späť do programu InfoPath 2007 Pomocník a postupy pre domácnosti.

ALT + HOME

Výber nasledujúcej položky

TAB

Výber predchádzajúcej položky

SHIFT + TAB

Vykonanie predvolenej akcie pre vybratú položku

ENTER

V časti Prehľadávať Pomocníka programu názov programu vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti Prehľadávať Pomocníka programu názov.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie ponuky príkazov pre okno Pomocníka, najskôr je však v okne Pomocníka potrebné (kliknutím na kláves F1) vybrať niektorú položku

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť ).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak aktuálna téma Pomocníka nie je aktívneho okna, stlačte kláves F6 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia

F6, ŠÍPKA NADOL

Zadajte text do poľa Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať.

F6, šípka nadol (stláčajte opakovane)

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad prepínanie medzi panel s nástrojmi, poľa Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať a zoznamom vyhľadávanie.

F6

V tabuľke obsahu v stromovom zobrazení vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v tabuľke obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Výber nasledujúceho hypertextového prepojenia alebo zapnutie prepínača Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté hypertextové prepojenie, vybraté položky Zobraziť všetko alebo Skryť všetko

ENTER

Tlač aktuálnej témy Pomocníka

CTRL + P

Zadávanie vyhľadávacej otázky

Predtým, ako môžete zadať vyhľadávaciu otázku, musíte vybrať pole Zadajte otázku.

ako

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým sa nezobrazí kurzor do poľa Zadajte otázku.

 3. Zadajte svoju otázku.

 • Ak chcete odoslať hľadaný výraz, ktorý ste zadali do poľa Zadajte otázku, stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pomocou ponuky, panely s nástrojmi a pracovné tably

Prístup a práca s ponukami a panely s nástrojmi

Kým bude možné presunúť alebo zmeniť veľkosť panela s nástrojmi, musíte najprv vybrať.

ako

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + TAB vyberte panel s nástrojmi.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK a zobrazí sa ponuka Možností panela s nástrojmi.

 4. Stlačte kláves P alebo v vyberte príkaz Premiestniť alebo veľkosť .

Úloha

Klávesy

Presunutie panela s nástrojmi.

CTRL + klávesy so šípkami

Zrušenie ukotvenia panela s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL (stláčajte opakovane)

Ukotvenie panela s nástrojmi zvislo na ľavej alebo pravej časti obrazovky.

ŠÍPKA doľava alebo šípka doprava (stláčajte opakovane)

Panel s ponukami, alebo zavrite otvorenú ponuku a vedľajšiu ponuku v rovnakom čase.

ALT alebo F10

Vyberte pracovnú tablu alebo panel s nástrojmi po stlačení klávesu F10 alebo ALT vyberte panel s ponukami. Stlačte klávesy opakovane na presun medzi otvorené panely s nástrojmi, ponukami a pracovné tably.

CTRL + TAB alebo kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + TAB

Keď je vybratý panel s nástrojmi alebo ponuky, vyberte nasledujúce tlačidlo alebo ponuku na paneli s nástrojmi.

TAB alebo ŠÍPKA NAHOR

Ak je vybratá na paneli s nástrojmi alebo menu, vyberte predchádzajúce tlačidlo alebo ponuku na paneli s nástrojmi.

SHIFT + TAB alebo šípka doľava

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie pre vybraté tlačidlo alebo príkaz.

ENTER

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

SHIFT + F10

Zobrazí záhlavie okna kontextovej ponuky.

ALT + MEDZERNÍK

Ak je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, vybrať nasledujúci príkaz.

ŠÍPKA NADOL

Ak je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, vybrať Predchádzajúci príkaz.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberte ponuku vľavo. Ak je otvorená vedľajšia ponuka, prepína medzi Hlavná ponuka a vedľajšej ponuke.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberte ponuku napravo. Ak je otvorená vedľajšia ponuka, prepína medzi Hlavná ponuka a vedľajšej ponuke.

ŠÍPKA DOPRAVA

Výber prvého príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke.

HOME

Vyberte posledného príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke.

END

Zatvorenie otvorenej ponuky. Ak je otvorená vedľajšia ponuka, zavrieť len vedľajšiu ponuku.

ESC

Otvorenie vybratej ponuky.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Ak je otvorená skrátená ponuka, zobrazenie celej množiny príkazov.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prepínanie medzi pracovnou tablou a aktívnou šablónou formulára.

F6

Výber nasledujúcej položky na pracovnej table.

TAB

Výber predchádzajúcej položky na pracovnej table.

SHIFT + TAB

Poznámka: Ak chcete vybrať ľubovoľný príkaz ponuky na paneli s ponukami, môžete pomocou klávesnice. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami. Stlačte písmeno podčiarknuté v ponuke položky názov, ktorý obsahuje požadovaný príkaz.

Prístup a práca s nimi pracovné tably

Predtým, ako môžete pracovať s pracovnej tably, musíte najprv otvoriť a potom ho vyberte.

ako

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + F1 Otvorte pracovnú tablu.

 2. Stlačením klávesu F6 vyberte panel s ponukami.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK a zobrazte ponuku možností pracovnej tably.

 4. Stlačením klávesu M alebo S vyberte príkaz Premiestniť alebo veľkosť.

Úloha

Klávesy

Zobrazenie pracovnej tably Vytvoriť úlohy.

ALT + N

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka: Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí pracovná tabla, ktoré chcete, skúste kláves ALT na paneli s ponukami, a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB na presun na pracovnú tablu.

F6

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek)

SHIFT + F6

Zmena veľkosti pracovnej tably (po výbere príkazu veľkosť ).

Klávesy so šípkami

Premiestnenie pracovnej tably (po výbere príkazu Premiestniť ).

Klávesy so šípkami

Otvorte pracovnú tablu alebo skryť aktuálnu pracovnú tablu.

CTRL + F1

Presun na pracovnú tablu z okna aktívneho programu. (Budete musieť viac než jedenkrát stlačte kláves F6.)

F6

Prechod na pracovnú tablu, ak je aktívna ponuka alebo panel s nástrojmi. (Kombináciu klávesov CTRL + TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL + TAB

Otvorte ponuku možností pracovnej tably.

CTRL + MEDZERNÍK

Zatvorenie ponuky, ak je aktuálne otvorené alebo prejdite späť do šablóny formulára.

ESC

Ak je pracovná tabla aktívna, vyberte možnosť nasledujúca na pracovnej table.

TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, vybrať predchádzajúcu možnosť na pracovnej table.

SHIFT + TAB

Posun nahor medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo presun medzi možnosťami v skupine možností.

ŠÍPKA NAHOR

Posun nadol medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo presun medzi možnosťami v skupine možností.

ŠÍPKA NADOL

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu

ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky v šablóne formulára alebo otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku pracovnej tably.

SHIFT + F10

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke.

HOME

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber posledného príkazu v ponuke alebo vedľajšej ponuke.

END

Presun do hornej časti vybratého zoznamu pracovnej tably.

CTRL + HOME

Presun do dolnej časti vybratého zoznamu pracovnej tably.

CTRL + END

Na začiatok stránky

Použitie dialógových okien

Prístup a výberom možnosti v dialógových oknách

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Otvoriť v režime návrhu

CTRL + O alebo CTRL + F12

Presun z otvoreného dialógového okna späť do šablóny formulára (pre dialógové okná, ktoré túto možnosť podporujú)

ALT + F6

Presu na nasledujúcu možnosť

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu

CTRL + SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kategóriu

TAB

Poznámka: Po výbere kategórie prejdite pomocou klávesov so šípkami na požadovaný názov kategórie.

Prepnutie na predchádzajúcu kategóriu

SHIFT + TAB

Poznámka: Po výbere kategórie prejdite pomocou klávesov so šípkami na požadovaný názov kategórie.

Prechádzanie medzi možnosťami v zozname alebo skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Otvorenie zoznamu, ak je zatvorený, a prechod na určitú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti, alebo začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, alebo zrušenie príkazu a potom zatvorenie dialógového okna

ESC

Spustenie vybratého príkazu

ENTER

Prechod do predchádzajúceho priečinka

ALT + 1

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad vybratým priečinkom

ALT + 2

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

ALT + 3

Vytvorí nový podpriečinok v otvorenom priečinku.

ALT + 4

Prepínanie medzi zobrazeniami Miniatúry, Dlaždice, Ikony, Zoznam, Detaily, Vlastnosti a Ukážka

ALT + 5

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratý priečinok alebo súbor

SHIFT + F10

Otvorte prehľadáva alebo Uložiť do zoznamu (nazývaného panela s adresou v systéme Windows Vista).

F4

Aktualizovanie zoznamu priečinkov a súborov v dialógovom okne Otvorenie, Otvoriť v režime návrhu alebo Uložiť ako

F5

Použitie editovacích polí v dialógových oknách

Textové pole je pole, do ktorého môžete zadať alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Úloha

Klávesy

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky

END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora (bodu vloženia) po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora (bodu vloženia) po koniec položky.

SHIFT + END

Na začiatok stránky

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT + SHIFT + TAB

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po minimalizovať alebo maximalizovať.

CTRL + F5

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

CTRL + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL + SHIFT + F6

Keď okno dokumentu nie je maximalizovaný, vykoná príkaz Premiestniť (v ponuke okna Ovládací prvok ). Pomocou klávesov so šípkami okno premiestnite a po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F7

Ak okno dokumentu nie je maximalizovaný, vykonať príkaz veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok ). Stlačte klávesy so šípkami zmeňte veľkosť okna a po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office)

CTRL + F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna, ktorý bol upravený.

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT + PRINT SCREEN

Presun v texte

Úloha

Klávesy

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na koniec riadka.

Kláves END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×