Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre Project pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Znamienko plus (+) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov naraz.

  • Znak čiarky (,) v skratke znamená, že je potrebné stlačiť viacero klávesov v poradí.

V tomto článku sa popisujú klávesové skratky v aplikáciáchProject 2010, Project 2013, Project 2016,Project 2019,Project 2021 a Project pre Microsoft 365 spustených v aplikáciiWindows Desktop.

Dôležité: Niektoré klávesové skratky sú dostupné len pre predplatiteľov Projectu Online. Nové funkcie sa predplatiteľom služieb poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii.

Poznámka: Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie súboru projektu (zobrazenie dialógového okna Otvoriť)

Ctrl + F12

Otvorenie súboru projektu (zobrazenie karty Otvoriť v ponuke Súbor ).

Ctrl + O

Uloženie súboru projektu

Ctrl + S

Vytvorenie nového projektu

Ctrl + N

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli

F2

Aktivácia panelu s ponukami

F10 alebo Alt

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu

Alt + spojovník (-) alebo Alt + medzerník

Na začiatok stránky 

Navigácia v zobrazeniach a oknách

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli

F2

Aktivácia panelu s ponukami

F10 alebo Alt

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu

Alt + spojovník (-) alebo Alt + medzerník

Aktivácia rozdeľovacieho pruhu

Shift + F6

Zatvorenie okna programu

Alt + F4

Zobrazenie všetkých filtrovaných úloh alebo filtrovaných zdrojov

F3

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie poľa

Alt + F3

Otvorenie nového okna

Shift + F11

Zmenšenie výberu do jedného okna

Shift + Backspace

Zmena spôsobu zoradenia na zoradenie podľa identifikácie a vypnutie zoskupovania

Shift + F3

Výber nakresleného objektu

F6

Zobrazenie informácií o úlohe

Shift + F2

Zobrazenie informácií o zdroji

Shift + F2

Zobrazenie informácií o nasadení

Shift + F2

Zapnutie alebo vypnutie režimu Pridať do výberu

Shift + F8

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatických výpočtov

Ctrl + F9

Zapnutie alebo vypnutie režimu Rozšírenie výberu

F8

Ak chcete zobraziť rôzne strany na table ukážky pred tlačou, v okne Tlač sa posúvajte doľava, doprava, nahor alebo nadol.

Alt + klávesy so šípkami

Na začiatok stránky 

Použitie hlavného okna

Nasledujúce klávesové skratky môžete použiť na prácu v hlavnom okne Project 2013, Project 2016,Project 2019, Project 2021 a Project pre Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú k dispozícii v Project 2010.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi aktívnymi dialógovými oknami a hlavnou aplikáciou.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + F6

Otvorenie kontextovej ponuky pre vybratú položku (ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši).

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + F10 alebo Windows menu

Aktivácia pásu s nástrojmi.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

F10

Aktivácia rozdeľovača zobrazenia.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F6

Zobrazí rozbaľovaciu ponuku automatického filtra pre vybratý stĺpec.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F3

Opätovné použitie aktuálneho filtra

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + F3

Otvorenie ponuky objektu pre vybratú bunku

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F10

Na začiatok stránky

Používanie zobrazenia Plánovač tímov

Nasledujúce klávesové skratky môžete použiť na prácu v zobrazení Plánovač tímov v Project 2013, Project 2016,Project 2019, Project 2021 a Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú k dispozícii v Project 2010.

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalenie alebo zbalenie riadka zdroja či riadka zoskupenia

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + znamienko plus (+) alebo znamienko mínus (-)

Posun časovej mierky doľava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doprava

Preplánovanie naplánovanej úlohy

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + klávesy so šípkami

Otvorenie dialógového okna s informáciami o úlohe.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Vyberte úlohu a stlačte kláves Enter

Zmena priradenia úlohy

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + šípka nahor alebo nadol

Na začiatok stránky

Používanie zobrazenia Časová os

Nasledujúce klávesové skratky môžete použiť na prácu v zobrazení časovej osi v Project 2013, Project 2016,Project 2019,Project 2021 a Project pre Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú k dispozícii v Project 2010.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechádzajte medzi typmi prvkov – panelom úloh, medzníkom, bublinou a pruhom časovej osi – ak je jeden z nich už vybratý.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Kláves Tab alebo šípka nadol

Prechádzajte typmi prvkov v opačnom poradí – pruh časovej osi, bublina, medzník, panel úloh – ak je už jeden z nich vybratý.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + Tab alebo šípka nahor

Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci prvok daného typu, napríklad nasledujúci medzník

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Šípka doľava alebo doprava

Posun časovej mierky doľava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doprava

Presunutie položky nahor alebo nadol na nasledujúci kanál alebo pruh časovej osi

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + šípka nahor alebo nadol

Otvorenie dialógového okna s informáciami o úlohe.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + F2

Na začiatok stránky

Vytvorenie prehľadu projektu

Požadovaná akcia

Klávesy

Skrytie čiastkových úloh.

Alt + Shift + spojovník (-) alebo Alt + Shift + znamienko mínus na numerickej klávesnici (-)

Odsadenie vybratej úlohy

Alt + Shift + šípka doprava

Zobrazenie čiastkových úloh

Alt + Shift + znak rovnosti ( = ) alebo Alt + Shift + znamienko plus na numerickej klávesnici (+)

Zobrazenie všetkých úloh

Alt + Shift + hviezdička na numerickej klávesnici (*)

Odstránenie zarážky úlohy.

Alt + Shift + šípka doľava

Na začiatok stránky

Výber a úpravy v dialógovom okne

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun medzi poľami v spodnej časti formulára

Klávesy so šípkami

Presun do tabuliek v spodnej časti formulára

Ľavý Alt + 1 alebo Pravý Alt + 2

Presun na nasledujúcu úlohu alebo nasledujúci zdroj

Enter

Presun na predchádzajúcu úlohu alebo predchádzajúci zdroj

Shift + Enter

Na začiatok stránky

Práca v zobrazení hárka

Naučte sa klávesové skratky na úpravu, premiestňovanie a výber položiek a používanie časovej mierky v zobrazení hárka. 

Úpravy v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Pridanie novej úlohy.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Insert

Project 2010: nie je k dispozícii.

Zrušenie vstupu

Esc

Vymazanie alebo obnovenie vybratého poľa

Ctrl + Delete

Kopírovanie vybratých údajov

Ctrl + C

Vystrihnutie vybratých údajov

Ctrl + X

Odstránenie vybratých údajov

Delete

Odstránenie riadka s vybratou bunkou

Ctrl + znamienko mínus na numerickej klávesnici (-)

Vyplnenie stĺpca nadol.

Ctrl + D

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

Ctrl + F alebo Shift + F5

Pokračovanie vo vyhľadávaní ďalšieho výskytu textu vo výsledkoch v rámci dialógového okna príkazu Hľadať

Shift + F4

V ponuke Upraviť použite príkaz Prejsť na.

F5

Prepojenie úloh

Ctrl + F2

Prilepenie skopírovaných alebo vystrihnutých údajov

Ctrl + V

Zmenšenie výberu do jedného poľa

Shift + Backspace

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Zrušenie prepojenia úloh

Ctrl + Shift + F2

Nastavte úlohu na manuálne plánovanie.

Ctrl + Shift + M

Nastavte úlohu na automatické plánovanie.

Ctrl + Shift + A

Na začiatok stránky

Presun v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na začiatok projektu (časová mierka)

Alt + Home

Presun na koniec projektu (časová mierka)

Alt + End

Presun časovej mierky doľava

Alt + šípka doľava

Presun časovej mierky doprava

Alt + šípka doprava

Presun na prvé pole v riadku

Domov alebo Ctrl + šípka doľava

Presun na prvý riadok

Ctrl + šípka nahor

Presun na prvé pole prvého riadka

Ctrl + Home

Presun na posledné pole v riadku

End alebo Ctrl + kláves so šípkou doprava

Presun na posledné pole posledného riadka

Ctrl + End

Presun na posledný riadok

Ctrl + šípka nadol

Na začiatok stránky

Presun v bočnej table

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun zamerania medzi bočnou tablou a zobrazením na pravej strane.

Project 2013, Project 2016, Project 2019, Project 2021 a Project pre Microsoft 365: F6

Project 2010: Ctrl + Tab alebo Ctrl + Shift + Tab

Vyberte rôzne ovládacie prvky na bočnej table, ak je zameranie na bočnej table.

Kláves Tab

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok a prepínačov, ak je zameranie na bočnej table.

Medzerník

Na začiatok stránky

Výber v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol

Shift + Page down

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor

Shift + Page up

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu na prvé pole riadka

Shift + Home

Rozšírenie výberu na posledné pole riadka

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok informácie

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na koniec informácie

Ctrl + Shift + End

Rozšírenie výberu na prvý riadok

Ctrl + Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu na posledný riadok

Ctrl + Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu na prvé pole prvého riadka

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na posledné pole posledného riadka

Ctrl + Shift + End

Výber všetkých riadkov a stĺpcov

Ctrl + Shift + medzerník

Výber stĺpca

Ctrl + medzerník

Výber riadka

Shift + medzerník

Presun o jedno pole smerom nadol v rámci výberu

Enter

Presun o jedno pole smerom nahor v rámci výberu

Shift + Enter

Presun o jedno pole smerom doprava v rámci výberu

Kláves Tab

Presun o jedno pole smerom doľava v rámci výberu

Shift + Tab

Na začiatok stránky

Výber a úpravy vo vstupnom riadku

Požadovaná akcia

Klávesy

Prijatie vstupu

Enter

Zrušenie vstupu

Esc

Odstránenie jedného znaku doľava

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doprava.

Ctrl + Delete

Rozšírenie výberu na koniec textu

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok textu

Shift + Home

Zapnutie a vypnutie režimu prepisovania

Insert

Na začiatok stránky

Používanie časovej mierky

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doľava

Alt + Page up

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doprava

Alt + Page down

Posun na časovej mierke na začiatok projektu

Alt + Home

Posun na časovej mierke na koniec projektu

Alt + End

Posun časovej mierky doľava

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

Alt + šípka doprava

Zobrazenie menších časových jednotiek

Ctrl + lomka na numerickej klávesnici (/)

Zobrazenie väčších časových jednotiek

Ctrl + hviezdička na numerickej klávesnici (*)

Na začiatok stránky

Používanie sieťového diagramu

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do iného dialógového okna sieťového diagramu

Klávesy so šípkami

Pridanie polí sieťového diagramu do výberu

Shift + klávesy so šípkami

Presun poľa sieťového diagramu

Poznámka: Najskôr je potrebné nastaviť manuálne umiestnenie. Vyberte pole, ktoré chcete premiestniť. Vyberte položku Formát a potom položku Rozloženie. Vyberte možnosť Povoliť manuálne umiestnenie poľa.

Ctrl + klávesy so šípkami

Presun do horného poľa sieťového diagramu v zobrazení alebo v projekte

Ctrl + Home alebo Shift + Ctrl + Home

Presun do poľa na najnižšej úrovni sieťového diagramu v projekte

Ctrl + End alebo Shift + Ctrl + End

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vľavo v projekte

Home alebo Shift + Home

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vpravo v projekte

End alebo Shift + End

Posunutie o výšku okna nahor

Page up alebo Shift + Page up

Posunutie o výšku okna nadol

Page down alebo Shift + Page down

Posunutie o šírku okna smerom doľava

Ctrl + Page up alebo Shift + Ctrl + Page up

Posunutie o šírku okna smerom doprava

Ctrl + Page down alebo Shift + Ctrl + Page down

Vybratie nasledujúceho políčka v poli sieťového diagramu

Kláves Enter alebo Tab

Vybratie predchádzajúceho políčka v poli sieťového diagramu

Shift + Enter

Na začiatok stránky

Používanie grafických objektov balíka Office

Nasledujúce klávesové skratky použite na prácu s objektmi OfficeArt v programoch Project 2013, Project 2016, Project 2019, Project 2021 a Project pre Microsoft 365. Tieto klávesové skratky nie sú k dispozícii v Project 2010.

Posunutie tvarov grafických objektov balíka Office

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie tvaru nahor, nadol, doprava alebo doľava

Klávesy so šípkami

Zväčšenie šírky tvaru o 10 %

Shift + šípka doprava

Zmenšenie šírky tvaru o 10 %

Shift + šípka doľava

Zväčšenie výšky tvaru o 10 %

Shift + šípka nahor

Zmenšenie výšky tvaru o 10 %

Shift + šípka nadol

Zväčšenie šírky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + kláves so šípkou doprava

Zmenšenie šírky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka doľava

Zväčšenie výšky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka nahor

Zmenšenie výšky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka nadol

Otočenie tvaru o 15 stupňov doprava

Alt + šípka doprava

Otočenie tvaru o 15 stupňov doľava

Alt + šípka doľava

Na začiatok stránky

Výber a kopírovanie grafických objektov a textu balíka Office

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

Esc

Výber objektu (s vybratým objektom).

Kláves Tab alebo Shift + Tab, kým nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

Enter

Vyberte viacero tvarov.

Pri výbere tvarov stlačte a podržte kláves Ctrl

Výber viacerých tvarov s textom.

Pri výbere tvarov stlačte a podržte kláves Shift

Vystrihnutie vybratého objektu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu.

Ctrl + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

Ctrl + V

Prilepenie špeciálne

Ctrl + Alt + V

Kopírovanie len formátovania

Ctrl + Shift + C

Prilepenie len formátovania.

Ctrl + Shift + V

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + G po vybratí položiek, ktoré chcete zoskupiť

Zrušenie zoskupenia tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + SHIFT + G po vybratí skupiny, pre ktorú chcete zrušiť zoskupenie

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Pridajte ďalší objekt do výberu s viacerými objektmi.

Ctrl + kliknutie myšou

Pridajte ďalšie textové pole do výberu s viacerými objektmi (umožňuje výber textového prvku v textovom poli).

Shift + kliknutie myšou

Na začiatok stránky

Úprava textu a textových polí balíka OfficeArt

Požadovaná akcia

Klávesy

Zbalenie výberu

Esc

Výber celého textu

Ctrl + A

Odstránenie jedného slova doľava

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vrátenie akcie späť

Ctrl + Z

Zopakujte akciu.

Ctrl + Y

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Prechod na začiatok riadka.

Home

Prechod na koniec riadka

End

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok textu objektu

Ctrl + Home

Presun na koniec textu objektu

Ctrl + End

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Project pomoc pri & učení

Podpora čítačky obrazovky pre Project

Preskúmavanie projektu a navigácia v projekte pomocou čítačky obrazovky

Tento článok popisuje klávesové skratky v Project pre web.

Project pre web je moderná a odporúčaná verzia Project, webového nástroja na vytváranie projektov a plánov, sledovanie priebehu a spravovanie úloh a priradení.

Poznámka: Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Práca v zobrazení panela

Požadovaná akcia

Klávesy

Keď je zameranie na sektore v zobrazení panela , presuňte ho myšou a presuňte ho doľava alebo doprava.

Ctrl + Shift + ľavá lomená zátvorka (<) alebo Ctrl + Shift + pravá lomená zátvorka (>)

Na začiatok stránky 

Práca v zobrazení mriežky

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbaľte nadradenú úlohu a zobrazte podriadené úlohy.

Shift + Alt + znamienko plus (+) alebo Shift + Alt + znak rovnosti ( = )

Zbalenie nadradenej úlohy na skrytie podriadených úloh.

Shift + Alt + znamienko mínus (-) alebo Shift + Alt + podčiarkovník (_)

Zväčšenie zarážky úlohy.

Shift + Alt + kláves so šípkou doprava

Zmenšenie zarážky úlohy.

Shift + Alt + šípka doľava

Vyberte stĺpec aktuálnej bunky.

Ctrl + medzerník

Vyberte riadok aktuálnej bunky.

Shift + medzerník

Nepretržitý výber viacerých riadkov.

Shift + medzerník + šípka nahor alebo nadol

Otvorenie kontextovej ponuky (ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši).

Alt + M

Presun zamerania z bunky doprava, doľava, nahor alebo nadol.

Kláves so šípkou doprava, doľava, nahor alebo nadol

Posúvaním zobrazte dolný alebo horný riadok.

Page down alebo Page up

Presuňte zameranie na prvú alebo poslednú bunku v riadku, ktorý má zameranie.

Home alebo End

Presuňte výber na prvú alebo poslednú bunku v prvom alebo poslednom riadku.

Ctrl + Home alebo Ctrl + End

Vyberte všetko.

Ctrl + A

Rozšírenie výberu o jednu bunku doprava, doľava, nadol alebo nahor.

Shift + šípka doprava, doľava, nadol alebo nahor

Otvorte podrobnosti o úlohe.

KlávesOm Tab prejdite na úlohu a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + I

Na začiatok stránky  

Používanie klávesových skratiek Rýchle akcie

Požadovaná akcia

Klávesy

Opätovná aktivácia úlohy.

Shift + Alt + N

Označovanie úlohy ako dokončenej.

Shift + Alt + D

Zobrazenie podrobností o úlohe.

Alt + I

Otvorte kontextovú ponuku úlohy.

Alt + M

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Na začiatok stránky  

Práca v zobrazení časovej osi

Požadovaná akcia

Klávesy

Presuňte výber na rozdeľovač.

Ctrl + F6

Posunutie rozdeľovača, keď je zameranie na rozdeľovači.

Ctrl + šípka doľava alebo doprava

Otvorte podrobnosti o úlohe.

KlávesOm Tab prejdite na úlohu a potom na kláves Enter

Na začiatok stránky  

Pozrite tiež

Project pomoc pri & učení

Podpora čítačky obrazovky pre Project

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Tento článok popisuje klávesové skratky v Project Online.

Project Online je klasická online verzia Project, webového nástroja na spravovanie viacerých projektov, sledovanie priebehu a vyvažovanie potrieb zdrojov. Ak chcete získať prístup k modernej a odporúčanej online verzii a používať ju, prejdite na Project pre web.

Poznámky: 

  • Ak chcete rýchlo nájsť odkaz v tomto článku, môžete použiť vyhľadávanie. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F a potom zadajte hľadané slová.

Obsah tohto článku

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky na presun v Project Online:

Požadovaná akcia

Klávesy

Presuňte výber medzi prepojeniami na hornom paneli s prepojeniami.

ALT + J

Presunutie výberu z jednej webovej časti do ďalšej webovej časti na stránkach, ktoré používajú viaceré webové časti.

Alt + W

Rozbaľte rozbaľovacie zoznamy.

Alt + šípka nadol

Používanie ovládacích prvkov mriežky

Project Online, webový klient servera Microsoft Project Server 2019, používa ovládacie prvky mriežky AJAX a HTML na zobrazenie rôznych informácií. Niektoré stránky v Project Web App na zobrazenie a úpravu informácií používajú mriežku založenú na tabuľke HTML. Stránka Úlohy napríklad používa mriežku založenú na tabuľke HTML. V mriežkach HTML môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu bunku alebo riadok

Kláves so šípkou doprava alebo kláves Tab

Presun na predchádzajúcu bunku alebo riadok

Kláves so šípkou doľava alebo Shift + Tab

Posunutie nahor.

Šípka nahor

Posunutie nadol.

Kláves so šípkou nadol alebo kláves Enter

Prejdite na URL adresu vo vybratej bunke.

Enter

Presun do hlavičky bunky

Ctrl + Y

Odstránenie zamerania z vybratej bunky.

Esc

Presun na poslednú bunku alebo riadok

Ctrl + End

Presunutie do prvej bunky alebo riadka

Ctrl + Home

Prepnutie zvýraznenia riadka.

Ctrl + medzerník

Rozbalenie rozbaľovacej ponuky v hlavičke bunky

Ctrl + medzerník

Rozbalenie alebo zbalenie zoskupenia.

Ctrl + medzerník

Rozbaľte skupinu.

Ctrl + medzerník

Zbalenie skupiny.

Ctrl + medzerník

Rozbalenie alebo zbalenie prvku mriežky s podriadenými položkami.

Ctrl + medzerník

Prepnite začiarkavacie políčko.

Medzerník

Otvorte rozbaľovaciu bunku.

Alt + šípka nadol

Project Online na zobrazenie a úpravu informácií používa aj ovládacie prvky mriežky AJAX. Napríklad stránka s podrobnosťami Project používa mriežku AJAX. V mriežkach AJAX môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia režimu úprav pre bunku.

F2

O jednu stranu nahor.

Page up

O jednu stranu nižšie.

Page down

Znížiť úroveň vybratej úlohy.

Alt + Shift + šípka doprava

Zvýšiť úroveň vybratej úlohy.

Alt + Shift + šípka doľava

Zrušenie zadávania alebo úpravy.

Esc

Kopírovanie výberu.

Ctrl + C

Vystrihnutie výberu.

Ctrl + X

Odstránenie vybratých údajov

Odstrániť alebo Ctrl + V alebo Ctrl + Z

Odstránenie riadka.

Ctrl + Delete

Presun na prvé pole v riadku

Home

Presun na prvý riadok

Ctrl + šípka nahor

Presun na posledné pole v riadku

End

Presun na posledné pole posledného riadka

Ctrl + End

Ak sú na strane dve mriežky, môžete pomocou klávesu F6 presunúť zameranie z jednej bunky mriežky do príslušného riadka v druhej mriežke. Ak máte zdrojovú mriežku a cieľovú mriežku, môžete použiť tieto klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestni vybraté položky zo zdrojového zoznamu do cieľového zoznamu.

Prístupový kláves + jednoduchá pravá hranatá zátvorka (>)

Premiestni všetky položky zo zdrojového zoznamu do cieľového zoznamu.

Prístupový kláves + W

Premiestni všetky položky z cieľa do zdrojového zoznamu.

Prístupový kláves + X

Premiestni vybratú položku z cieľa do zdrojového zoznamu.

Prístupový kláves + jednoduchá ľavá lomená zátvorka (<)

Prístup k začiarkavaciemu políčkam pod začiarkavacím políčkom Názov zdroja.

Medzerník

Prístup ku kalendáru v bunke tabuľky.

Alt + kláves so šípkou nadol (napríklad počiatočný dátum alebo koncový dátum)

Na navigáciu v kalendári použite nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúci mesiac.

Alt + jednoduchá pravá hranatá zátvorka (>)

Presun na predchádzajúci mesiac

Alt + jednoduchá ľavá lomená zátvorka (<)

Pre prístupové klávesy na výmenu položiek použite nasledujúce klávesové skratky:

Button

Prístupový kľúč

Jednoduchá pravá hranatá zátvorka (>)

Alt + A

Dvojitá pravá hranatá zátvorka (>>)

Alt + W

Dvojitá ľavá hranatá zátvorka (<<)

Alt + Ý

Jednoduchá ľavá lomená zátvorka (<)

Alt + O

Nasledujúce klávesové skratky možno použiť v serverových Nastavenia:

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie obdobia časového vykazovania.

Alt + Ý

Odstránenie klasifikácie riadka.

Alt + I

Odstráňte pripojenú SharePoint lokalitu.

Alt + S

Odstránenie vlastného poľa podniku alebo vyhľadávacej tabuľky.

Alt + L

Odstránenie podnikového kalendára.

Alt + D

Nasledujúce klávesové skratky možno použiť na serveri Nastavenia > spravovať úlohy zobrazení v časti Vzhľad a prostredie:

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstráni vybraté zobrazenie.

Alt + L

Kopírovanie vybratého zobrazenia.

Alt + P

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×