Licenčné podmienky pre predbežnú verziu softvéru od spoločnosti Microsoft týkajúce sa Microsoft OneNotu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo jej zastúpením, podľa toho, v ktorej oblasti žijete) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na vyššie uvedenú predbežnú verziu softvéru vrátane média, na ktorom ste softvér mohli získať. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na všetky:

 • aktualizácie,

 • doplnky,

 • internetové služby,

 • a služby technickej podpory od spoločnosti Microsoft,

ktoré sú určené pre tento softvér, pokiaľ sa na uvedené položky neviažu iné podmienky, ktoré sú ich súčasťou. V takom prípade platia príslušné podmienky.

Používaním tohto softvéru súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, softvér nepoužívajte.

Ako je uvedené v ďalšom texte, používanie niektorých funkcií sa považuje aj za vyjadrenie vášho súhlasu s prenosom určitých štandardných počítačových informácií, ktoré sú určené pre internetové služby.

Ak spĺňate požiadavky uvedené v týchto licenčných podmienkach, máte nižšie uvedené práva.

 1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE.

 2. Inštalácia a používanie. Môžete nainštalovať a používať jednu kópiu aplikácie najviac v piatich (5) zariadeniach so systémom Windows 8 prepojených s kontom Microsoft, ktoré je priradené k vášmu kontu Windows Obchod.

 3. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje spolu so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

 4. Súhlas s internetovými službami. Funkcie softvéru uvedené nižšie a v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre OneNote sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripojení osobitné oznámenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre OneNote. Používaním týchto funkcií súhlasíte s prenosom týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

 5. Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie používajú internetové protokoly, ktoré do príslušných systémov odosielajú informácie o počítači, ako je napríklad vaša adresa IP, typ operačného systému, prehliadač, názov a verzia používaného softvéru, ako aj jazykový kód zariadenia, do ktorého ste nainštalovali softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie na sprístupnenie internetových služieb.

  • Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP). Tento softvér používa program CEIP. Program CEIP automaticky odosiela spoločnosti Microsoft informácie o vašom hardvéri a o spôsobe, akým používate tento softvér. Tieto informácie sa nepoužijú na to, aby sme vás identifikovali alebo kontaktovali. Program CEIP tiež pravidelne sťahuje do vášho počítača malý súbor. Tento súbor nám pomáha zhromažďovať informácie o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri používaní softvéru. Okrem toho sa môžu automaticky stiahnuť nové pomocné informácie o chybách (ak sú k dispozícii). Ďalšie informácie o programe CEIP.

  • Funkcie webového obsahu. Funkcie softvéru môžu získavať súvisiaci obsah od spoločnosti Microsoft a poskytovať vám ho. S cieľom poskytovať obsah odosielajú tieto funkcie spoločnosti Microsoft typ operačného systému, názov a verziu používaného softvéru, typ prehliadača a jazykový kód zariadenia, do ktorého ste nainštalovali softvér. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, online školenia, online pomoc, Pomocník a Appshelp. Funkcie webového obsahu nemusíte používať.

 6. Používanie informácií. Informácie o počítači a informácie programu CEIP môžeme používať na zlepšovanie nášho softvéru a služieb. Môžeme ich tiež zdieľať s ďalšími stranami, ako sú napríklad dodávatelia hardvéru a softvéru, ktorí ich môžu použiť na zlepšovanie funkčnosti svojich produktov spolu so softvérom od spoločnosti Microsoft.

 7. Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo narušiť ich používanie inými používateľmi. Služby nesmiete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu ani sieti akýmkoľvek spôsobom.

 8. PLATNOSŤ. Táto zmluva je platná do komerčného vydania softvéru, pričom spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu softvér zmeniť alebo ukončiť. Ak aktualizujete alebo zmeníte zariadenie so systémom Windows 8 Consumer Preview alebo sa pokúsite softvér používať v zariadení so systémom Windows 8 Consumer Preview s inými funkciami alebo typom procesora, softvér môže prestať fungovať. Nesiete zodpovednosť za zálohovanie údajov uložených v softvéri vrátane obsahu nahratého pomocou softvéru. Ak sa Windows Obchod, softvér alebo ľubovoľný obsah zmení alebo ukončí, vaše údaje sa môžu odstrániť alebo nebudete mať možnosť uložené údaje získať. Spoločnosť Microsoft nie je povinná vám údaje vrátiť.

 9. PREDBEŽNÁ VERZIA SOFTVÉRU. Tento softvér predstavuje predbežnú verziu softvéru. Môže sa stať, že nebude fungovať spôsobom, akým bude fungovať finálna verzia softvéru. Predbežnú verziu môžeme zmeniť na finálnu – komerčnú verziu. Komerčnú verziu softvéru však taktiež nemusíme vydať.

 10. PRIPOMIENKY. Ak spoločnosti Microsoft poskytnete pripomienky týkajúce sa softvéru, spoločnosti Microsoft bezplatne udeľujete právo na používanie, zdieľanie a obchodné využívanie svojich pripomienok akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Okrem toho bezplatne udeľujete tretím stranám akékoľvek práva na patenty potrebné pre ich produkty, technológie a služby, aby sa mohli používať alebo spojiť s konkrétnymi časťami softvéru alebo služby spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v pripomienkach. Nebudete poskytovať pripomienky, na ktoré sa vzťahuje licencia, na základe ktorej sa požaduje od spoločnosti Microsoft poskytnutie licencie na jej softvér alebo dokumentáciu tretím stranám, pretože v nich sú vaše pripomienky zahrnuté. Tieto práva trvajú aj po uplynutí platnosti tejto zmluvy.

 11. ROZSAH LICENCIE. Na používanie softvéru sa poskytuje licencia, softvér sa nepredáva. Táto zmluva vám poskytuje iba určité práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Pokiaľ vám príslušné právne predpisy napriek tomuto obmedzeniu neposkytujú viac práv, softvér môžete používať iba spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve. Musíte pritom pracovať v súlade so všetkými technickými obmedzeniami softvéru, ktoré povoľujú používať softvér len určitými spôsobmi. Nesmiete:

  • obísť akékoľvek technické obmedzenia v žiadosti,

  • spätne upravovať, dekompilovať ani rozkladať softvér mimo rozsahu, v ktorom to napriek tomuto obmedzeniu výslovne povoľujú príslušné právne predpisy,

  • vytvárať väčší počet kópií softvéru, než je uvedené v tejto zmluve, alebo napriek tomuto obmedzeniu povolené príslušnými právnymi predpismi,

  • publikovať softvér na účely kopírovania inými osobami,

  • prenajať softvér na určitý alebo neurčitý čas, ani ho požičať,

  • previesť softvér alebo túto zmluvu na žiadnu tretiu stranu,

  • alebo používať softvér na poskytovanie komerčných služieb hosťovania softvéru.

 12. OBMEDZENIA VÝVOZU. Na tento softvér sa vzťahujú zákony a nariadenia USA týkajúce sa vývozu. Musíte dodržiavať všetky domáce a medzinárodné zákony a nariadenia týkajúce sa vývozu, ktoré sa vzťahujú na tento softvér. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových krajín, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite o vývoze produktov spoločnosti Microsoft.

 13. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Keďže softvér sa poskytuje „tak, ako je“, je možné, že nebudeme poskytovať služby technickej podpory.

 14. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory, ktoré používate, predstavujú celú zmluvu viažucu sa na softvér a služby technickej podpory.

 15. RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY.

 16. USA. Ak ste tento softvér získali v USA, výklad tejto zmluvy a právne nároky vyplývajúce z jej porušenia sa riadia právnym poriadkom štátu Washington bez ohľadu na možný konflikt zásad právnych poriadkov. Právnymi predpismi štátu, v ktorom žijete, sa riadia všetky ostatné právne nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej hospodárskej súťaži a v prípade deliktov.

 17. Mimo USA. Ak ste získali tento softvér v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony danej krajiny.

 18. PÔSOBNOSŤ. Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej ste softvér získali. Táto zmluva nemení vaše práva v rámci zákonov vašej krajiny, ak to zákony vašej krajiny nepovoľujú.

 19. VYHLÁSENIE O NEPOSKYTNUTÍ ZÁRUKY. Licencia sa poskytuje na softvér „tak, ako je“. Riziká spojené s jeho požívaním znášate vy. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne výslovné záruky, garancie ani podmienky. Vaše miestne právne predpisy vám môžu poskytovať ďalšie spotrebiteľské práva a zákonné záruky, ktoré táto zmluva nemôže meniť. V rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi spoločnosť Microsoft vylučuje akékoľvek implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia právnych predpisov.

PRE AUSTRÁLIU – Austrálsky spotrebiteľský zákon vám poskytuje zákonné záruky a žiadna z týchto podmienok tieto práva nemôže ovplyvniť.

 1. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁHRAD A ŠKÔD. Ak existuje právny základ na vymáhanie škôd od spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov, môžete vymáhať iba náhradu za priame škody do sumy 5,00 USD. Nemôžete vymáhať náhradu za žiadne iné škody vrátane následných škôd, ušlého zisku, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

 • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán,

 • nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruky, garancie alebo podmienky, absolútnu objektívnu zodpovednosť, zanedbanie alebo iné delikty v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Ak vo vašej krajine nie je povolené vylúčenie ani obmedzenie náhodných, následných ani iných škôd, je možné, že sa na vás obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie nevzťahuje.

Poznámka: Keďže sa tento softvér dodáva do Quebecu v Kanade, tieto licenčné podmienky sú nižšie uvedené vo francúzskom jazyku.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×