Nastavenie

Pomocou nastavení môžete upraviť hlas, oznámenia a možnosti zjednodušenia ovládania, ako aj kontakty či ďalšie nastavenia Lyncu 2013 pre Windows Phone.

Ak chcete prejsť na obrazovku s nastaveniami, ťuknite na položku Viac () v dolnej časti ľubovoľnej obrazovky Lyncu a potom ťuknite na nastavenia.

Aké nastavenia chcete zobraziť?

Presmerovanie hovorov

Podrobnosti o všetkých možnostiach presmerovania hovorov nájdete v téme Presmerovanie hovorov a súčasné zvonenie. Nezabudnite však:

Dôležité: Ak zmeníte niektoré z predvolených nastavení presmerovania hovorov, mali by ste vedieť o dvoch skutočnostiach.

 • Nastavenia presmerovania hovorov sú globálne a automaticky sa použijú aj vo všetkých zariadeniach pripojených k Lyncu (stolný počítač, Outlook OWA, mobilný telefón). Ak tieto nastavenia zmeníte v niektorom počítači alebo zariadení pripojenom k Lyncu, toto nastavenie sa prejaví vo všetkých zariadeniach – funguje to ako funkcia Prítomnosť v Lyncu. Ďalšie nastavenia hlasu sa vzťahujú už len na aktuálne zariadenie.

 • Ak ste si istí, že používate tú správnu kombináciu nastavení presmerovania hovoru, ťuknite na znak začiarknutia v dolnej časti obrazovky. Tieto nastavenia sa použijú všetky naraz, takže proces sa ukončí až po ťuknutí na tento znak začiarknutia. Neváhajte!

Upozornenie: Funkcia Súčasne zvoniť sa pri nastavení hlasu používa aj ako zabezpečenie pred zlyhaním. Tým sa zaručí, že hlasové hovory budete môcť uskutočňovať a prijímať aj vtedy, ak sieť Wi-Fi nie je k dispozícii alebo sú vybraté položky Nastavenie hlasu > Mobilné dáta. Ak nastavíte presmerovanie hovoru na možnosť Vypnuté alebo ak vypnete možnosť Súčasne zvoniť počas toho, ako sú položky Nastavenie hlasu > Mobilné dáta nastavené na hodnotu Zapnuté, nebudete môcť prijímať hovory cez Lync, aj keď máte Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie.

Nastavenie hlasu

Poznámka:  Nastavenie hlasu je k dispozícii iba pre Windows Phone 8.1 – a to len v prípade, ak má vaša organizácia na Lync Serveri nakonfigurovanú funkciu Enterprise Voice. Ak máte nainštalovaný Windows Phone 8.1, ale tieto možnosti sa vám nezobrazujú, vaša organizácia pravdepodobne nemá nakonfigurovanú funkciu Enterprise Voice.

Predvolené nastavenie hlasu je Vždy VoIP, kedy Lync najprv použije na VoIP alebo uskutočnenie hovorov cez Lync sieť Wi-Fi. V prípade, že k sieti Wi-fi nie ste pripojení, použije Lync mobilné dátové pripojenie.

Ak ste pripojení k sieti Wi-Fi a vyberiete možnosť VoIP len cez Wi-Fi, Lync pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory cez Lync použije najprv sieť Wi-Fi. Keď vyberiete túto možnosť, vaše nastavenia presmerovania hovorov sa nastavia aj na súčasné zvonenie na mobilnom čísle. Pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru cez Lync bez pripojenia k sieti Wi-Fi bude potom zvoniť váš mobilný telefón, ktorý vás pripojí k hovoru. V takom prípade sa hovor uskutoční prostredníctvom mobilnej hlasovej siete, preto video nebude k dispozícii. Použijú sa predplatené minúty v rámci mobilnej hlasovej siete.

Poznámka: Ak po výbere tejto možnosti (Len VoIP s použitím Wi-Fi) vypnete možnosť Súčasne zvoniť, nebudete môcť v mobilnom telefóne prijímať hovory cez Lync, ak nebudete pripojení k sieti Wi-Fi.

Ak pri uskutočňovaní alebo prijímaní hovoru cez Lync vyberiete možnosť Mobilné dáta, Lync vám zavolá späť na číslo mobilného telefónu, ktoré ste zadali. V tomto prípade video nebude k dispozícii. Pri uskutočňovaní hovoru cez Lync použije táto metóda pri vytváraní spojenia s Lync servermi údaje siete Wi-Fi (alebo mobilné údaje v prípade, že Wi-Fi nie je k dispozícii). Následne sa na trvanie hovoru použijú predplatené minúty. Ak vyberiete túto možnosť, nastavenie presmerovania hovorov sa nastaví na možnosť Súčasne zvoniť na číslo mobilného telefónu. Možnosť Súčasne zvoniť umožňuje Lyncu zavolať späť na vaše číslo mobilného telefónu.

Upozornenie: 

 • Ak po výbere tejto možnosti (Mobilné dáta) vypnete možnosť Súčasne zvoniť, nebudete môcť v mobilnom telefóne prijímať hovory cez Lync, a to bez ohľadu na to, či používate Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie.

 • Ak použijete Lync vo Windows Phone bez prihlásenia, môžete sa k schôdzi pripojiť aj anonymne, nielen pomocou možnosti Mobilná sieť.

Vyžadovanie Wi-Fi pre obsah videa a schôdze

Ďalšie informácie o týchto nastaveniach nájdete v téme Úprava nastavení používania údajov.

Nastavenie čísla mobilného telefónu

Ťuknite na položku Číslo mobilného telefónu a zadajte číslo svojho mobilného telefónu s predvoľbou krajiny alebo oblasti. Ak sa Lyncu nepodarí použiť na zvukový hovor alebo videohovor Wi-Fi ani mobilnú dátovú sieť, zavolá vám späť na toto číslo a spojí vás so zvukovou časťou hovoru cez Lync.

Oznámenia bez vyžiadania

Oznámenia bez vyžiadania vás informuje o nových alebo zmeškaných zvukových hovoroch či videohovoroch, okamžitej správe alebo upozornení, keď ste prihlásení v Lyncu, ale nie ste aktívni vo svojom mobilnom zariadení. Oznámenia bez vyžiadania zapnete nastavením položky Oznámenia bez vyžiadania na hodnotu Zapnuté.

Fotografie

Ak chcete zobraziť svoju fotografiu a fotografiu iných kontaktov v mobilnom zariadení, nastavte položku Zobraziť fotografie na možnosť Zapnuté.

Telefónny zoznam

Ak chcete Lyncu umožniť prístup ku kontaktom v mobilnom telefóne pomocou funkcie vyhľadávania, nastavte položku Telefónny zoznam na hodnotu Zapnuté.

Exchange

Na obrazovke Exchange môžete upravovať nastavenia, na základe ktorých sa určuje, ako sa má Lync pripájať k serverom podporujúcim schôdze a hlasovú schránku.

Dôležité:  Tieto nastavenia bežne netreba meniť. Možnosti Použiť poverenia Lyncu a Automatická detekcia servera vypnite len v prípade, ak vás o to požiada tím podpory, ktorý vám tiež poskytne správne údaje, ktoré treba zadať.

Ak máte zmeniť poverenia Exchange Servera:

 1. Položku Použiť poverenia Lyncu prepnite na možnosť Vypnuté.

 2. Ťuknite na príslušné polia, zadajte meno používateľa, e-mailovú adresu a heslo. Potom zavrite obrazovku.

Ak máte vypnúť funkciu Automatická detekcia servera:

 1. Položku Automatická detekcia servera prepnite na možnosť Vypnuté.

 2. Ťuknite na prázdne pole a zadajte úplný názov domény (FQDN) alebo URL adresu webového servera Exchange presne tak, ako vám ich poskytol tím podpory. Potom zavrite obrazovku.

Server HTTP Proxy

Informácie o serveri HTTP proxy môžu byť potrebné, ak ste pripojení k Wi-Fi sieti, ktorá vyžaduje informácie o serveri proxy. Ak nenakonfigurujete informácie o serveri proxy, budete sa môcť prihlásiť a odoslať okamžitú správu používateľom pripojeným k rovnakej Wi-Fi sieti alebo im zavolať. Pri všetkých ostatných činnostiach však budete musieť do časti Nastavenie zadať informácie o serveri proxy. Aplikácia nedokáže zistiť server proxy z nastavení telefónu, preto je potrebné informácie o serveri proxy pridať konkrétne do nastavení aplikácie Lync. Informácie o serveri proxy pridáte takto:

 1. V dolnej časti ťuknite na ikonu Ďalšie (…) a potom na položku Nastavenie.

 2. Ťuknite na položku HTTP proxy, na obrazovke HTTP proxy zadajte informácie o serveri proxy Wi-Fi siete a potom ťuknite na položku Nastaviť server proxy.

Ak nepoznáte informácie o serveri proxy, kontaktujte tím technickej podpory.

Textový telefón (TTY)

Režim TTY (textový telefón) sa používa na odosielanie textu prostredníctvom telefónnej linky. Na interpretáciu modifikovaného zvuku je zariadenie TTY potrebné pripojiť k zariadeniu Windows Phone, inak sa môže znížiť kvalita zvuku. Použitie režimu TTY počas konferenčného hovoru môže tiež spôsobiť problémy s kvalitou zvuku.

 • Predvolene je režim TTY vypnutý. Ťuknutím na položku Zap. ho zapnete.

Motív s vysokým kontrastom

Ak pri výbere motívu s vysokým kontrastom použijete všeobecné nastavenia svojho telefónu, aj pri zobrazení Lyncu sa použije vysoký kontrast. Nastavenie vysokého kontrastu zvýši kontrast medzi textom a pozadím, vďaka čomu bude obsah obrazovky čitateľnejší a prehľadnejší. Zapnete ho takto:

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite funkciu Vysoký kontrast.

Lupa

Ak v telefóne zapnete funkciu lupy, môžete pomocou gest zväčšiť ľubovoľnú prezeranú stránku vrátane stránok Lyncu. Zapnete ju takto:

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu.

 2. Zapnite funkciu Lupa.

 3. Na ľubovoľnej stránke, ktorú chcete zväčšiť, postupujte takto:

 4. Ak chcete obsah stránky zväčšiť na maximálnu mieru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 5. Ak chcete mieru zväčšenia zmeniť, dvakrát ťuknite dvoma prstami, podržte ich na obrazovke a posúvaním k sebe a od seba zmeňte zväčšenie na požadovanú úroveň.

Zapisovanie do denníka

Denníky využívajú správcovia systému na zhromažďovanie, analyzovanie a ukladanie údajov. Správcovia systému od vás môžu vyžadovať, aby ste z dôvodu riešenia problémov zapli možnosť zapisovania do denníka. Ak to od vás správca nevyžaduje, nemusíte sa touto možnosťou zaoberať.

 • Ak chcete zapnúť funkciu Zapisovanie do denníka diagnostiky, nastavte položku Zapisovanie do denníka diagnostiky na hodnotu Zapnuté.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Lyncu

Ak vaša organizácia zapla túto funkciu, môžete sa zúčastniť programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft (CEIP). Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, z Windows Phonu sa budú spoločnosti Microsoft automaticky odosielať základné anonymné informácie o spôsobe používania programov a zariadení, typoch a počte chýb, ktoré sa vyskytli, ako aj rýchlosti služieb. Tieto informácie v spojení s ďalšími údajmi programu CEIP pomáhajú spoločnosti Microsoft pri riešení problémov a zdokonaľovaní produktov a funkcií, ktoré zákazníci najčastejšie používajú. Spoločnosť Microsoft nebude zaznamenávať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Účasť v programe CEIP je predvolene vypnutá. Ak sa chcete zúčastniť, ťuknite na položky Nastavenie > Pomôžte nám pri zlepšovaní Lyncu a posuňte prepínač Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov do polohy Zapnuté.

Nahrávanie denníkov prihlásenia

Funkcia nahlasovania chýb prihlásenia automaticky vygeneruje chybové hlásenie, keď sa používateľ nemôže prihlásiť do Lyncu.

Na obrazovke Nastavenie môžete vybrať, kedy sa má hlásenie o chybe prihlásenia odovzdať spoločnosti Microsoft.

 1. V dolnej časti ťuknite na ikonu Ďalšie (…) a potom ťuknite na položku Nastavenie.

 2. Ťuknite na položku Odovzdať denníky prihlásenia a na nasledujúcej obrazovke vyberte, kedy chcete odovzdávať denníky chýb prihlásenia.

Pomocník online

Ak chcete zobraziť online témy a videá Pomocníka s postupmi používania Lyncu vo Windows Phone, postupujte takto:

 • Na ľubovoľnej obrazovke ťuknite na ikonu Viac (…) v dolnej časti, potom ťuknite na možnosť Informácie a nakoniec na položku Pomocník.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×