Ak chcete vytvoriť vlastný číselný formát, môžete ako východiskový bod vybrať a použiť jeden zo vstavaných číselných formátov. Potom môžete zmenou niektorej z častí kódu tohto formátu vytvoriť vlastný číselný formát.

Číselný formát môže mať až štyri sekcie kódu oddelené dvojbodkou bodkočiarkami. Tieto sekcie kódu definujú formát kladných čísel, záporných čísel, nulové hodnoty a text v tomto poradí.

<POSITIVE>;<NEGATIVE>;<ZERO>;<TEXT>

Dané sekcie kódu môžete použiť napríklad na vytvorenie nasledujúceho vlastného formátu:

[Modrá]#,##0.00_);[Červená](#,##0.00);0.00;"predaj "@

Do svojho číselného formátu nemusíte vložiť všetky sekcie kódu. Ak zadáte iba dve sekcie kódu pre svoj vlastný číselný formát, prvá sekcia sa použije pre kladné čísla a nuly a druhá sekcia sa použije pre záporné čísla. Ak určíte iba jednu sekciu kódu, použije sa pre všetky čísla. Ak chcete sekciu kódu vynechať a vložiť nasledujúcu sekciu kódu, musíte vložiť koncovú bodkočiarku pre sekciu, ktorú ste vynechali.

Nasledujúce pokyny by mohli byť užitočné pre prispôsobenie niektorej z týchto častí kódu číselných formátov.

 • Súčasné zobrazenie textu aj čísel    Ak chcete v bunke zobraziť text a čísla súčasne, uzatvorte textové znaky do dvojitých úvodzoviek (" ") alebo pred ne napíšte jeden znak s opačnou lomkou (\). Zaraďte tieto znaky do príslušnej sekcie kódu formátu. Ak chcete napríklad zobraziť kladnú čiastku v tvare „125,74 USD zisk“ a zápornú čiastku v tvare „-125,74 USD schodok“, použite tento formát: 0,00 $" zisk";-0,00 $" schodok". Všimnite si, že pred výrazmi „zisk“ a „schodok“ v každej sekcii kódu je medzera.

  Nasledujúce znaky sa zobrazujú bez použitia úvodzoviek:

$

znak dolára

+

znamienko plus

(

ľavá zátvorka

:

dvojbodka

^

znak ^

'

apostrof

{

ľavá zložená zátvorka

<

znak menej ako

=

znak rovnosti

-

znamienko mínus

/

lomka

)

pravá zátvorka

!

výkričník

&

ampersand

~

vlnovka

}

pravá zložená zátvorka

>

znak viac ako

medzera

 • Zahrnutie sekcie pre textovú položku    Ak je súčasťou sekcia s textom, nachádza sa v formáte čísel vždy na poslednom mieste. Tam, kde chcete zobraziť text zapísaný v bunke, zaraďte do sekcie znak „at“ (@). Ak sa znak @ v sekcii s textom nenachádza, zadaný text sa nezobrazí. Ak chcete spolu so zadaným textom vždy zobraziť špecifické textové znaky, uzavrite tento dodatočný text do dvojitých úvodzoviek (" "). Príklad: "hrubé príjmy"@

  Ak formát neobsahuje sekciu s textom, akákoľvek nečíselná hodnota, ktorú zadáte do bunky s týmto použitým formátom, sa formátom neovplyvní. Okrem toho sa celá bunka prevedie na text.

 • Pridanie medzier    Ak chcete vytvoriť medzeru širokú ako znak vo formáte čísel, vložte do formátu čísla znak podčiarknutia (_) nasledovaný znakom, ktorý chcete použiť. Ak dáte za podčiarknutie napríklad pravú zátvorku _), kladné čísla sa správne zarovnajú so zápornými číslami, ktoré sú uzavreté v zátvorkách.

 • Opakovanie znakov    Ak chcete zopakovať nasledujúci znak vo formáte tak, aby sa šírka stĺpca vyplnil, zahrňte do formátu čísel hviezdičku (*). Ak napríklad zadáte 0*- , za číslo sa zahrnie toľko pomlčiek, aby sa vyplnilo číslom, alebo pred ľubovoľný formát zadajte *0 , aby sa do bunky zahrnuli nuly na nuly.

 • Zahrnutie dvojitých úvodzoviek  Ak chcete v bunke zobraziť dvojité úvodzovky, použite znak \" (opačná lomka a za ním dvojité úvodzovky). Ak chcete napríklad v bunke zobraziť hodnotu 32 ako 32", použite ako formát čísla #\".

 • Vloženie desatinných miest a platných číslic    Ak chcete formátovať zlomky alebo čísla obsahujúce desatinné čiarky, zahrňte do sekcie nasledovné číselné zástupné objekty, desatinné čiarky a oddeľovače tisícov.

0 (nula)

Ak má číslo menej číslic, ako je počet núl vo formáte, zástupný objekt číslice zobrazí neplatné nuly. Ak napríklad zadáte hodnotu 8,9 a chcete ju zobraziť ako 8,90, použite formát #,00.

#

Pre tento zástupný symbol číslic platia rovnaké pravidlá ako v prípade 0 (nuly). V programe Excel sa však nezobrazia ďalšie nuly, ak zadané číslo obsahuje na ľubovoľnej strane od desatinnej čiarky menej číslic, ako je symbolov # vo formáte. Ak je napríklad vlastný formát #,## a do bunky sa zadá hodnota 8,9, zobrazí sa hodnota 8,9.

?

Pre tento zástupný symbol číslic platia rovnaké pravidlá ako v prípade 0 (nuly). Ak Excel desatinnej čiarky, pridá sa medzera pre nevýznamné nuly na oboch stranách desatinnej čiarky, aby boli desatinné čiarky v stĺpci zarovnané. Vlastný formát 0,0? napríklad zarovná desatinné čiarky pre čísla 8,9 a 88,99 v stĺpci.

. (bodka)

Tento číselný zástupný objekt zobrazuje desatinnú čiarku v čísle.

 • Ak číslo obsahuje napravo od desatinnej čiarky viac číslic, ako je zástupných objektov vo formáte, číslo sa zaokrúhli na počet desatinných miest zodpovedajúci počtu zástupných objektov. Ak je naľavo od desatinnej čiarky viac číslic ako zástupných objektov, zobrazia sa dodatočné číslice. Ak formát obsahuje naľavo od desatinnej čiarky len číselné znaky (#), čísla menšie ako 1 začínajú desatinnou čiarkou, napríklad ,47.

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234.568   

12,0
1234.57

#,0#

44,398
102,65
2.8

  44,398
102,65
    2,8
(so zarovnaním za desatinnou čiarkou)

???.???

5,25
5.3

5 1/4
5 3/10
(so zarovnaním zlomkov)

# ???/???

 • Zobrazenie oddeľovača tisícov    Ak chcete zobraziť medzeru ako oddeľovač tisícov, alebo ak chcete upraviť mierku čísla násobkom čísla 1 000, zadajte do číselného formátu nasledovný oddeľovač

; (bodkočiarka)

Zobrazí v čísle oddeľovač tisícov. V Exceli sa tisíce oddelia medzerou vtedy, ak formát obsahuje medzeru, ktorá je uzavretá medzi symboly čísiel (#) alebo nuly. Medzera, ktorá nasleduje po zástupnom symbole čísla, upraví tvar čísla na tisícky. Ak je formát napríklad #.0, a do bunky zadáte 12,200,000 zobrazí sa ako číslo 12.200.0.

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

12000

12,000

#,###

12000

12

#,

12200000

12,2

0,0 (+ dve medzery)

 • Určenie farieb    Ak chcete určiť farbu pre sekciu formátu, zadajte názov jednej z nasledujúcich ôsmich farieb do hranatých zátvoriek v sekcii. Kód farby musí byť prvou položkou v sekcii.

[Čierna]

[Zelená]

[Biela]

[Modrá]

[Purpurová]

[Žltá]

[Azúrová]

[Červená]

 • Určiť podmienky    Ak chcete nastaviť číselné formáty, ktoré sa použijú len vtedy, keď číslo splní uvedenú podmienku, uzavrite podmienku do hranatých zátvoriek. Podmienka sa skladá z operátor porovnávania a hodnoty. Nasledujúci formát napríklad zobrazí červenými číslicami čísla, ktoré sú menšie alebo rovnajúce sa 100 a modrými číslicami, ktoré sú väčšie ako 100.

  [Červená][<=100];[Modrá][>100]

  Ak chcete v bunkách použiť podmienené formáty (napr. odtieň farby, ktorý závisí od hodnoty v bunke), na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Podmienené formátovanie.

 • Vloženie symbolov meny    Ak chcete zadať vo formáte čísiel jeden z nasledujúcich symbolov meny, stlačte kláves NUM LOCK a na numerickej klávesnici napíšte kód ANSI pre symbol meny.

Požadovaný symbol meny

Stlačte tento kód

¢

ALT + 0162

£

ALT + 0163

¥

ALT + 0165

EUR

ALT + 0128

 • Poznámka: Vlastné formáty sa ukladajú spolu so zošitom. Ak chcete, aby sa používal vždy ten istý symbol meny, musíte zmeniť symbol meny, ktorý je vybratý v časti Miestne nastavenia v ovládacom paneli ešte pred spustením programu Excel.

 • Zobrazenie percent    Ak chcete zobrazovať čísla ako percentuálne hodnoty zo 100, napríklad na zobrazenie hodnôt ,08 ako 8% alebo 2,8 ako 280% , zadajte v číselnom formáte symbol percenta (%).

 • Zobrazenie vedeckého zápisu    Ak chcete zobraziť čísla vo vedeckom (exponenciálnom) formáte, použite v odseku nasledovné exponenciálne kódy.

E (E-, E+, e-, e+)

Zobrazí číslo vo vedeckom (exponenciálnom) formáte. V programe Excel sa číslo zobrazí napravo od symbolu „E“ alebo „e“ zodpovedajúcemu počtu miest, o ktorý sa desatinná čiarka posunula. Ak je formát napríklad v tvare 0,00E+00 a vy v bunke napíšete 12,200,000, zobrazí sa číslo 1,22E+07. Ak zmeníte číselný formát na #0,0E+0, zobrazí sa číslo 12,2E+6

 • Zobrazenie dní, mesiacov a rokov    Ak chcete zobraziť čísla ako formáty dátumu (napríklad ako dni, mesiace a roky), použite v odseku nasledovné kódy.

m

Zobrazí mesiac ako číslo bez počiatočnej nuly.

mm

Zobrazí mesiac ako číslo obsahujúce v prípade potreby počiatočnú nulu.

mmm

Zobrazí mesiac ako skratku (Jan až Dec).

mmmm

Zobrazí mesiac v tvare úplného názvu (Január až December).

mmmmm

Zobrazí mesiac ako jedno písmeno (J až D).

d

Zobrazí deň ako číslo bez počiatočnej nuly.

dd

Zobrazí deň ako číslo obsahujúce v prípade potreby počiatočnú nulu.

ddd

Zobrazí deň ako skratku (Ned až Sob).

dddd

Zobrazí deň v tvare úplného názvu (Pondelok až Nedeľa).

rr

Zobrazí rok ako dvojmiestne číslo.

rrrr

Zobrazí rok ako štvormiestne číslo.

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

Mesiace

1 – 12

m

Mesiace

01 – 12

mm

Mesiace

Jan – Dec

mmm

Mesiace

Január – December

mmmm

Mesiace

J – D

mmmmm

Dni

1 – 31

d

Dni

01 – 31

dd

Dni

Ned – Sob

ddd

Dni

Nedeľa – Sobota

dddd

Roky

00 – 99

yy

Roky

1900 – 9999

rrrr

 • Zobrazenie hodín, minút a sekúnd    Ak chcete zobraziť formáty času (napríklad hodiny, minúty a sekundy), použite v sekcii nasledovné kódy.

h

Zobrazí hodinu ako číslo bez počiatočnej nuly.

[h]

Zobrazí uplynutý čas v hodinách. Pri práci so vzorcom, ktorý vráti čas, v ktorom počet hodín prekročí hodnotu 24, použite formát [h]:mm:ss .

hh

Zobrazí hodinu ako číslo obsahujúce v prípade potreby počiatočnú nulu. Ak formát obsahuje položky AM alebo PM , hodnota hodín sa zobrazí v 12-hodinovom formáte. Ak nie, hodina sa zobrazí v 24-hodinovom formáte.

m

Zobrazí minútu ako číslo bez počiatočnej nuly.

Poznámka: Kód m alebo mm musí nasledovať bezprostredne po kóde h alebo kóde hh alebo pred kódom ss , v opačnom prípade program Excel zobrazí namiesto minút mesiace.

[m]

Zobrazí uplynutý čas v minútach. Pri práci so vzorcom, ktorý vráti čas s počtom minút, ktorý je väčší než 60, použite číselný formát [mm]:ss .

mm

Zobrazí minútu ako číslo obsahujúce v prípade potreby počiatočnú nulu.

Poznámka: Kód m alebo mm musí nasledovať bezprostredne po kóde h alebo kóde hh , alebo bezprostredne pred kódom ss , v opačnom prípade program Excel zobrazí namiesto minút mesiace.

s

Zobrazí sekundu ako číslo bez počiatočnej nuly.

[s]

Zobrazí uplynutý čas v sekundách. Pri práci so vzorcom, ktorý vráti čas s počtom sekúnd, ktorý je väčší než 60, použite číselný formát [ss] .

ss

Zobrazí sekundu ako číslo obsahujúce v prípade potreby počiatočnú nulu. Ak chcete zobraziť zlomky sekúnd, použite číselný formát h:mm:ss,00 .

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Zobrazí hodnotu hodín v 12-hodinovom formáte. V programe Excel sa zobrazí hodnota AM, am , A alebo a pre hodnoty času od polnoci do poludnia a hodnota PM , pm , P alebo p pre hodnoty času od poludnia do polnoci.

Ak chcete zobraziť

Cieľový formát hodnoty

Použite tento kód

Hodiny

0 – 23

h

Hodiny

00 – 23

hh

Minúty

0 – 59

m

Minúty

00 – 59

mm

Sekundy

0 – 59

s

Sekundy

00 – 59

ss

Čas

04:00:00

h AM/PM

Čas

16:36:00

h:mm AM/PM

Čas

16:36:03

h:mm:ss A/P

Čas

4:36:03.75

h:mm:ss.00

Uplynutý čas (hodiny a minúty)

1:02

[h]:mm

Uplynutý čas (minúty a sekundy)

62:16

[mm]:ss

Uplynutý čas (sekundy a stotiny)

3735,80

[ss],00

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×