Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, napríklad Windows Narrator, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte OneNote s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridávanie rôznych druhov obsahu do poznámok, napríklad Excel zošitov a iných súborov, tabuliek, obrázkov a nahrávok. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad Microsoft #x1 dokumentu) na stranu v OneNote uložíte kópiu tohto súboru do poznámok. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať a otvoriť na úpravu obsahu súboru.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, F otvorte dialógové okno Výber súboru alebo množiny súborov na vloženie . Zameranie je na poli Názov súboru.

 3. Prejdite na súbor, ktorý chcete vložiť. Pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzajte sekciami v dialógovom okne, pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte v rámci sekcie a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

 4. Keď sa dostanete na súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor . Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v dialógovom okne. Možnosti v dialógovom okne sa môžu líšiť v závislosti od typu priloženého súboru. Pri presúvaní budete počuť možnosti.

 6. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor kdekoľvek na strane, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, T otvorte ponuku Tabuľka.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú veľkosť tabuľky. Pri presúvaní sa ozve aktuálne vybratá veľkosť tabuľky. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kláves Enter.

  Tabuľka sa vloží a výber sa bude nachádzať na prvej bunke tabuľky. V Moderátori a NVDA sa ozve "Table inserted" (Tabuľka je vložená) spolu s počtom stĺpcov a riadkov v tabuľke. V JAWS sa ozve "Content block" (Blok s obsahom) a potom "Untitled table, cell" (Tabuľka bez názvu, bunka).

Vloženie značiek

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Umiestnite kurzor na začiatok riadka textu, ktorý chcete označiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, T otvorte ponuku Značky.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na požadované možnosti. Pri presúvaní budete počuť možnosti.

 4. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

Tip: Poznámky so značkami môžete vyhľadávať podľa kľúčového slova a kategórie. Ak chcete vyhľadávať, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, G. Otvorí sa tabla Súhrn značiek . Ak sa neozve "Group tags by, combo box" (Zoskupovať značky podľa, rozbaľovacie pole), stláčajte kláves Tab, kým to neurobíte. Potom stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte zoznam možností a opakovaným stláčanie klávesu so šípkou nadol prechádzajte možnosťami. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Ak sa chcete presunúť do zoznamu značiek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve označený text. Stlačením klávesu Enter presuňte zameranie na označený text poznámky v poznámkovom bloku a potom stlačením klávesu Esc umiestnite kurzor na dané miesto na strane.

Vloženie zoznamov

Vložte zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam na usporiadanie textu a uľahčenie jeho čítania.

Vloženie zoznamu s odrážkami

Ak položky nie je potrebné mať v konkrétnom poradí, na vytvorenie zoznamu použite formát s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Vloženie čísloného zoznamu

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoradeného zoznamu.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, P otvorte dialógové okno Vložiť obrázok .

 3. Prejdite na obrázok, ktorý chcete vložiť. Pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzajte sekciami v dialógovom okne, pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte v rámci sekcie a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

 4. Keď sa nachádzate na požadovanom obrázku, vložte ho stlačením klávesu Enter.

Vloženie zošita Excel

Táto možnosť vytvorí kópiu zošita a pridá do poznámok statický obrázok zošita. Nad obrázkom sa nachádza ikona, ktorá obsahuje prepojenie na plne funkčnú verziu zošita v programe Excel.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť zošit programu Excel.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, X otvorte ponuku Tabuľkový hárok . Vybratá je možnosť Existujúci tabuľkový hárok Excelu. Stlačte kláves Enter.

  Tip: Vytvoriť môžete aj nový tabuľkový hárok. Ak chcete vytvoriť a vložiť nový tabuľkový hárok, stlačte kláves so šípkou nadol a potom kláves Enter.

 3. Otvorí sa dialógové okno Výber dokumentu na vloženie . Prejdite na súbor, ktorý chcete vložiť. Pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzajte sekciami v dialógovom okne, pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte v rámci sekcie a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok. Keď sa nachádzate na požadovanom súbore, vyberte ho stlačením klávesu Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor . Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na možnosť Vložiť tabuľku. Zošit programu Excel vložíte stlačením klávesu Enter. Kurzor sa umiestni na stranu pod vložený zošit a v Moderátorovi a NVDA sa ozve: "Paste succeeded" (Prilepiť úspešné). V jaws neexistuje zvuková stopa, že súbor bol vložený.

Vloženie online videa

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

  Poznámka: Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v časti Vloženie online videí do OneNotu pre Windows.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť video.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, J otvorte dialógové okno Vložiť online video . Zameranie sa nachádza v poli Adresa videa a budete počuť obsah poľa.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte prepojenie na video. Takisto môžete zadať príslušnú adresu.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK button" (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

  Prepojenie na video a vložený prehrávač videa sa pridá na stranu poznámkového bloku.

Vloženie zvukových záznamov a videozáznamov

V niektorých prípadoch môže byť nahrávanie zvuku alebo videa rýchlejšie a jednoduchšie ako písanie poznámok. Ak sa rozhodnete zapísať poznámky počas nahrávania, sú prepojené na záznam. Skôr než začnete nahrávať zvuk alebo video, uistite sa, že počítač je vybavený mikrofónom a webovou kamerou a obe zariadenia sú nastavené a funkčné. Uistite sa tiež, že všetky zúčastnené strany o zázname vedia a že máte povolenie na nahrávanie.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť.

 3. Záznam zvuku:

  1. Stlačte kláves H. Spustí sa nahrávanie.

  2. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, A, U. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, znova stlačte kombináciu klávesov Alt + J, A, U.

  3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, A, S.

  Záznam videa:

  1. Stlačte kláves Ť. Spustí sa nahrávanie.

  2. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F4.

 4. Ak chcete záznam prehrať, prejdite na záznam v poznámkovom bloku. V závislosti od typu záznamu sa ozve "Audio file" (Zvukový súbor) alebo "Video file" (Videosúbor) a potom názov súboru. Prehrávanie spustíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + P.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používajte OneNote pre Mac s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na pridanie rôznych druhov obsahu do poznámok, ako sú súbory, tabuľky, obrázky, videá a zvukové nahrávky. 

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tejto témy

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad Microsoft #x1 zošita) na stranu v OneNote vložíte kópiu tohto súboru do poznámok. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať a otvoriť na úpravu obsahu súboru.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert" (Vložiť), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "File, ellipsis" (Súbor, tri bodky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno so zobrazením, v ktorom ste naposledy vybrali súbory. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi položkami v aktuálnej sekcii. Ak chcete prejsť na inú sekciu v dialógovom okne, použite kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 5. Po nájdení požadovaného súboru stlačte kláves Return a vložte ho.

 6. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor a ozve sa: "How do you want to insert this file?" (Ako chcete vložiť tento súbor? Možnosti v dialógovom okne sa môžu líšiť v závislosti od typu priloženého súboru.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Insert as attachment" (Vložiť ako prílohu), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie tabuľky

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Home, selected, tab" (Domov, vybraté, karta). Ak ste sa nedostali na kartu Vložiť, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava alebo šípka doľava, kým sa neozve "Insert, tab" (Vložiť, karta), a potom uskutočnite výber stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Table, menu button" (Tabuľka, tlačidlo ponuky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete definovať veľkosť tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol a doprava. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznámi aktuálnu veľkosť, napríklad "Table with three columns, three rows, button" (Tabuľka s tromi stĺpcami, tri riadky, tlačidlo).

 5. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Tabuľka sa pridá na stranu vášho poznámkového bloku.

Vloženie značky

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete označiť.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty, napríklad "Home, selected, tab" (Domov, vybraté, karta). Ak ste sa nedostali na kartu Domov, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava alebo šípka doľava, kým sa neozve "Home, tab" (Domov, karta), a potom uskutočnite výber stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Entering Tags gallery, To Do button" (Zadajte galériu značiek, tlačidlo To Do). To Do je prvá značka v skupine. Ak chcete prehľadávať ostatné značky, použite klávesy so šípkami.

 4. Keď sa nachádzate na značke, ktorú chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Značka sa pridá k vašej poznámke.

Vloženie zoznamov

Vloženie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu.

 4. Ak chcete začať novú položku zoznamu, stlačte kláves Return.

  Tip: Ak chcete zoznam dokončiť, dvakrát stlačte kláves Return.

Vloženie čísloného zoznamu

Formátovanie s číslovaním môžete použiť na vytvorenie zoradeného zoznamu a na sekvenčné zoradenie položiek.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu.

 4. Stlačením klávesu Return pridáte novú položku zoznamu.

  Tip: Ak chcete zoznam dokončiť, dvakrát stlačte kláves Return.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert" (Vložiť), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Picture, ellipsis" (Obrázok, tri bodky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno so zobrazením, v ktorom ste naposledy vybrali súbory. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi položkami v aktuálnej sekcii. Ak chcete prejsť na inú sekciu v dialógovom okne, použite kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 5. Po nájdení požadovaného súboru stlačte kláves Return a vložte ho.

Vloženie online videa

Do svojho poznámkového bloku môžete jednoducho pridať vložený prehrávač videa.

Poznámka: Lokality s videami nie sú podporované všetky. V prípade aktuálne podporovaných lokalít začiarknite políčko Vložiť obsah do OneNotu.

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prehrávač videa.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + V prilepte adresu do poznámkového bloku. Funkcia VoiceOver oznámi: "Paste succeeded" (Prilepiť úspešné).

  Do poznámkového bloku sa spolu s vloženým prehrávačom videa pridá aj prepojenie na webovú stránku.

Vloženie zvukovej nahrávky

Pred nahrávaním zvuku sa uistite, že všetky zúčastnené strany o zázname vedia a že máte povolenie na nahrávanie.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Insert" (Vložiť), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "Audio recording" (Nahrávanie zvuku). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak sa ozve "Microsoft #x1 chcete získať prístup k mikrofónu", stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava, kým sa neozve "OK" (OK), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Spustí sa zaznamenávanie.

 5. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "Audio, selected, tab" (Zvuk, vybraté, karta). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Stop, button" (Zastaviť, tlačidlo), a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník nahrávanie zastavíte.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vo OneNote pre iOS môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS pridávať do poznámok rôzne druhy obsahu, ako sú súbory uložené v iCloude, obrázky a videá.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tejto témy

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad Microsoft #x1 zošita) na stranu v OneNote uložíte kópiu tohto súboru do poznámok. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, súbor otvoriť a následne upravovať.

Poznámka: Pred vložením musí byť súbor uložený v službe iCloud alebo OneDrive. Ďalšie informácie o nastavení služby iCloud nájdete v téme Nastavenie služby iCloud Drive.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "File attachment, button" (Príloha súboru, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie výberu súborov sa otvorí v zobrazení, v ktorom ste naposledy vybrali súbory.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov súboru, ktorý chcete vložiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vložte. Ak sa požadovaný súbor nachádza v inom priečinku, presúvajte prst v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Tab bar, selected, Browse, tab" (Panel s kartami, vybraté, Prehľadávať, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom potiahnutím prstom doľava alebo doprava prejdite na umiestnenie súboru. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinky a keď sa nachádzate na súbore, ktorý chcete vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie značiek úloh

Môžete vytvoriť zoznam úloh so začiarkavacím políčkom, ktoré je možné označiť v každom riadku.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorej chcete vytvoriť položku zoznamu úloh.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "To do" (To do). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Na začiatok riadka sa vloží začiarkavacie políčko.

Vloženie zoznamov

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Bullet points, button" (Odrážky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu.

 4. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, vyberte položku Return na klávesnici na obrazovke. Ak chcete rýchlo nájsť návrat , ťuknite štyrmi prstami do dolnej časti obrazovky. Ozve sa: "Dictate button" (Tlačidlo Diktovať). Potom ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Return" (Návrat), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát vyberte položku return (návrat).

Vytvorenie zoradeného zoznamu

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí číslovaný zoznam.

 3. Zadajte položku zoznamu.

 4. Ak chcete pridať novú položku zoznamu, vyberte položku Return na klávesnici na obrazovke. Ak chcete rýchlo nájsť návrat , ťuknite štyrmi prstami do dolnej časti obrazovky. Ozve sa: "Dictate button" (Tlačidlo Diktovať). Potom ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Return" (Návrat), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát vyberte položku return (návrat).

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. V OneNote otvorte blok s obsahom, do ktorého chcete pridať fotografiu.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Camera, button" (Fotoaparát, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Vložiť obrázok .

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Take picture, button" (Nasnímať obrázok, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Môže sa ozve: "OneNote would like to access the camera" ("OneNote chce získať prístup k fotoaparátu"). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Capture a photo" (Zachytiť fotografiu). Nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa zvuk, ktorý indikuje, že sa obrázok nasnímal.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Done, button" (Hotovo, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Picture inserted" (Vložený obrázok).

 7. Môže sa ozve: "OneNote would like to access your photos" ("OneNote chcete získať prístup k fotografiám"). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. V OneNote otvorte blok s obsahom, do ktorého chcete pridať obrázok.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Camera, button" (Fotoaparát, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Vložiť obrázok .

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "From library, button" (Z knižnice, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Môže sa ozve: "OneNote would like to access your photos" ("OneNote chcete získať prístup k fotografiám"). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov obrázka, ktorý chcete vložiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vložte. Ak sa požadovaný obrázok nachádza v inom priečinku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Native gallery, button" (Natívna galéria, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Albums" (Albumy), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnutím prstom doprava prejdite na umiestnenie súboru. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinky a keď sa nachádzate na obrázku, ktorý chcete vložiť, dvakrát ťuknite na obrazovku. 

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Done, button" (Hotovo, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Picture inserted" (Vložený obrázok).

Vloženie online videa

Ak chcete do svojho poznámkového bloku zahrnúť online video, stačí do svojich poznámok jednoducho prilepiť prepojenie.

 1. Prejdite na video, ktoré chcete vložiť, a skopírujte prepojenie do Schránky.

 2. V OneNote otvorte blok s obsahom, do ktorého chcete vložiť video.

 3. Podržte a otočte dvoma prstami doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Edit“ (Upraviť).

 4. Potiahnite prstom nadol, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť) a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku prilepte prepojenie do textového poľa.

Prepojenie na video sa automaticky zmení na obrázok s ukážkou videa.

Vloženie zvukovej nahrávky

Do poznámkového bloku môžete nahrať alebo vložiť zvukovú nahrávku. Čitateľom môžete napríklad nechať hovorenú poznámku.

 1. V OneNote otvorte blok s obsahom, do ktorého chcete vložiť záznam.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Audio, button" (Zvuk, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. OneNote vás môže požiadať o povolenie používať mikrofón. V takom prípade potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Spustí sa nahrávanie. Po skončení nahrávania potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Stop recording“ (Zastaviť nahrávanie) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Záznam sa vloží do poznámky spolu s ikonou hudobnej noty, ktorá označuje umiestnenie záznamu.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vo OneNote pre Android môžete pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android, pridávať do poznámok rôzne druhy obsahu, napríklad obrázky, videá a zoznamy.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Vloženie značiek úloh

Môžete vytvoriť zoznam úloh so začiarkavacím políčkom, ktoré je možné označiť v každom riadku.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorej chcete vytvoriť položku zoznamu úloh.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „To do button“ (Tlačidlo Úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa "Tag to-do inserted" (Vložené značky úloh) a na začiatku riadka sa vloží začiarkavacie políčko.

Vloženie zoznamov

V aplikácii OneNote pre Android môžete rýchlo vytvoriť zoznam s odrážkami aj číslovaný zoznam.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Bullets button“ (Tlačidlo Odrážky), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky začne vytvárať zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu.

  Tip: Ak klávesnica na obrazovke nie je otvorená, otvorte ju dvojitým ťuknutím dvomi prstami na obrazovku.

 4. Ak chcete začať novú položku zoznamu, vyberte kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete nájsť enter, ťahajte prstom v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Enter" (Enter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vytvorenie zoradeného zoznamu

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Numbering button" (Tlačidlo Číslovanie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu.

  Tip: Ak klávesnica na obrazovke nie je otvorená, otvorte ju dvojitým ťuknutím dvomi prstami na obrazovku.

 4. Ak chcete začať novú položku zoznamu, vyberte kláves Enter na klávesnici na obrazovke. Ak chcete nájsť enter, ťahajte prstom v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "Enter" (Enter), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. V OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorú chcete pridať fotografiu.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Picture button“ (Tlačidlo Obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Môže sa ozve: "Allow OneNote to take pictures and record video?" (Povoliť OneNote nasnímať fotografie a nahrávať video? Ak sa tak stane, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Allow, button“ (Tlačidlo Povoliť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa fotoaparát a ozve sa: "Camera in document mode" (Fotoaparát v režime dokumentu).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Photo, two of four" (Fotografia, dva zo štyroch), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Camera in photo mode" (Fotoaparát v režime fotografie).

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: "Capture button" (Tlačidlo Zaznamenať). Nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka ukážky fotografie.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Done button" (Tlačidlo Hotovo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte fotografiu. Ozve sa: „Inserting picture“ (Vkladá sa obrázok). Fotografia sa vloží a zameranie sa presunie na stranu vo OneNote.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete pridať obrázok.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Picture button“ (Tlačidlo Obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Import button" (Tlačidlo Importovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Gallery expanded" (Rozbalená galéria).

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Native gallery" (Natívna galéria), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie výberu súboru sa otvorí v zobrazení, v ktorom ste naposledy vybrali obrázky, a ozve sa: "Show roots button" (Tlačidlo Zobraziť korene).

  Poznámka: Ak používate OneNote doma aj v práci, môže sa ozvať: "Complete action using" (Dokončiť akciu pomocou). Potiahnutím prstom doprava alebo doľava vyberte položku Osobné alebo Pracovné a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte položku. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, napríklad "Files" (Súbory), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Just once" (Len raz) alebo "Always" (Vždy) v závislosti od toho, ktorú možnosť preferujete.

 5. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte, kde sa má vybrať obrázok, napríklad Nedávne, Obrázky, Disk Google, Fotografie alebo OneDrive. Otvorí sa ponuka Otvoriť z. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného umiestnenia, potom dvakrát ťuknite na obrazovku, čím umiestnenie otvoríte. Ak chcete prehľadávať súbory alebo priečinky v rámci umiestnenia, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov položky, ktorú chcete vybrať. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po výbere obrázka sa otvorí obrazovka s ukážkou. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Done button" (Tlačidlo Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte obrázok. Obrázok sa vloží a zameranie sa presunie na stranu vo OneNote. Ozve sa: „Inserting picture“ (Vkladá sa obrázok).

Vloženie online videa

Ak chcete do svojho poznámkového bloku zahrnúť online video, stačí do svojich poznámok jednoducho prilepiť prepojenie.

 1. Vyhľadajte video, ktoré chcete vložiť, a skopírujte prepojenie do schránky.

 2. V OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorú chcete vložiť video.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým s neozve „Link menu button“ (Tlačidlo ponuky Prepojenie), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Prepojenie a ozve sa: "Address edit box" (Textové pole adresa).

 4. Ťuknite na obrazovku a podržte ju, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paste, window pop-up" (Prilepiť, kontextové okno), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku prilepte prepojenie do textového poľa.

 5. Ak chcete pridať text, ktorý sa zobrazuje na stránke namiesto adresy hypertextového prepojenia, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Text to display edit box" (Textové pole na zobrazenie textu), dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte text pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a zatvorte klávesnicu na obrazovke.

 6. Ak chcete vložiť prepojenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zvukovej nahrávky

Do poznámkového bloku môžete nahrať alebo vložiť zvukovú nahrávku. Čitateľom môžete napríklad nechať hovorenú poznámku.

 1. V OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorú chcete vložiť záznam.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Audio button“ (Tlačidlo Zvuk), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. OneNote sa vás môže opýtať: "Allow OneNote to record audio?" (Povoliť OneNote nahrávanie zvuku?) Ak áno, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "While using the app" (Pri používaní aplikácie) alebo "Only this time" (Iba tentoraz), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Start button" (Tlačidlo Štart), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Spustí sa nahrávanie a zameranie sa presunie na tlačidlo Zastaviť .

 5. Keď ste nahrali všetko, čo potrebujete, dvakrát ťuknite na obrazovku. Záznam sa vloží a zameranie sa presunie naOneNote stranu. Ozve sa: „Audio note created“ (Vytvorila sa zvuková poznámka).

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na čítanie strán vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používajte OneNote pre Windows 10 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na pridávanie rôznych druhov obsahu do poznámok, ako sú napríklad Excel zošity a iné súbory, tabuľky, obrázky a prepojenia. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Table button" (Tlačidlo Tabuľka).

 3. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku na výber veľkosti tabuľky a potom pomocou klávesov so šípkami vyberte veľkosť. Pri presúvaní sa ozve aktuálne vybratá veľkosť tabuľky. Keď sa nachádzate na požadovanej veľkosti, stlačte kláves Enter.

  Tabuľka sa vloží a zameranie sa presunie na prvú bunku. V Moderátori a NVDA sa ozve "Table inserted" (Tabuľka je vložená) spolu s počtom stĺpcov a riadkov v tabuľke. V JAWS sa ozve "Content block" (Blok s obsahom) a potom "Untitled table, cell" (Tabuľka bez názvu, bunka). 

 4. Vyplňte tabuľku.

 5. Ak chcete pridať ďalšie stĺpce alebo riadky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať ďalší stĺpec napravo od aktuálneho umiestnenia, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + R.

  • Ak chcete vložiť riadok pod aktuálny riadok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad Microsoft #x1 zošita) na stranu v OneNote vložíte kópiu tohto súboru do poznámok. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať a otvoriť na úpravu obsahu súboru.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "File button" (Tlačidlo Súbor). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť .

 3. Prejdite na súbor, ktorý chcete vložiť. Pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzajte sekciami v dialógovom okne, pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte v rámci sekcie a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

 4. Keď sa dostanete na súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Ako chcete vložiť tento súbor . Možnosti v dialógovom okne sa môžu líšiť v závislosti od typu priloženého súboru.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Insert as attachment" (Vložiť ako prílohu), a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete namiesto toho vložiť pdf výtlačok súboru, vyberte možnosť Vložiť ako výtlačok a potom stlačte kláves Enter. 

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie zoznamov

Vložte zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam na usporiadanie textu a uľahčenie jeho čítania.

Vloženie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu.

 4. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie čísloného zoznamu

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu.

 4. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. Otvorte vo OneNote poznámku, ku ktorej chcete pridať fotografiu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Pictures button" (Tlačidlo Obrázky).

 3. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku Obrázky a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "From camera" (Z fotoaparátu), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa fotoaparát so zameraním na hľadáčik.

 4. Ak sa ozve "LetOneNote pre Windows 10 access your camera" (UmožniťOneNote pre Windows 10 prístup k fotoaparátu), stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Yes" (Áno), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Take a picture button" (Tlačidlo Nasnímať obrázok).

 6. Ak chcete urobiť fotografiu, stlačte medzerník.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Insert all button" (Tlačidlo Vložiť všetko), a stlačením klávesu Enter vložte fotografiu.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete pridať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Pictures button" (Tlačidlo Obrázky).

 3. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku Obrázky . Zameranie sa nachádza na tlačidli Zo súboru . Stlačením klávesu Enter ho vyberte. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť .

 4. Prejdite na súbor, ktorý chcete vložiť. Pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzajte sekciami v dialógovom okne, pomocou klávesov so šípkami sa presúvajte v rámci sekcie a stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

 5. Keď sa nachádzate na požadovanom obrázku, vložte ho stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používajte OneNote pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky na pridávanie rôznych druhov obsahu do poznámok, ako sú napríklad Excel zošity a iné súbory, tabuľky, obrázky, videá a nahrávky. Testovali sme ho s Moderátorom v prehliadačochMicrosoft Edge a JAWS a NVDA v Prehliadači Chrome, ale môže fungovať s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržiavajú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Ak používate OneNote pre web, odporúčame, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote pre web sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote pre web.

 • V tejto téme sa používa klávesová skratka Alt + bodka (.) na prístup k možnosti na páse s nástrojmi, ale namiesto toho môžete stlačiť aj kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku Tabuľka , môžete stlačiť kombináciu klávesov Alt + Bodka, N, T alebo Alt + kláves s logom Windows, N, T. Ak používate kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, prepnite do režimu zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 zapnite a vypnite režim zobrazenia na celú obrazovku. 

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor kdekoľvek na strane, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + bodka, N, T otvorte ponuku Tabuľka .

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú veľkosť tabuľky. Pri presúvaní sa ozve aktuálne vybratá veľkosť. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kláves Enter. Tabuľka sa vloží a zameranie bude na prvej bunke tabuľky. V Moderátori sa ozve "Table, enter table" (Tabuľka, zadajte tabuľku) spolu s veľkosťou tabuľky. V JAWS sa ozve: "Row header, edit" (Hlavička riadka, upraviť). V NVDA sa ozve: "Table, header row" (Tabuľka, riadok hlavičky).

 4. Zadajte obsah bunky. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu bunku, stlačte kláves so šípkou doprava alebo kláves Tab. Ak sa nachádzate v poslednej bunke tabuľky, stlačením klávesu Tab alebo klávesu Enter pridáte nový riadok.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad Microsoft #x1 dokumentu) ako prílohy do OneNote sa do poznámok vloží kópia tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, stiahnuť, súbor otvoriť a následne upravovať.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Ak chcete vybrať položku ponuky Vložiť prílohu súboru, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak používate zjednodušený pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + bodka, N, F a potom F.

  • Ak používate klasický pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + bodka, N, F.

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť . Zameranie je na poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzať sekciami v dialógovom okne. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie. Stlačením klávesu Enter otvoríte priečinok.

 4. Keď sa dostanete na súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter. Súbor sa vloží.

Vloženie značky

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Umiestnite kurzor na riadok textu, ktorý chcete označiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + bodka, H, T otvorte položku ponuky Značky.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na požadované možnosti. Pri presúvaní budete počuť možnosti.

 4. Keď budete počuť názov značky, ktorú chcete použiť, stlačte kláves Enter. Značka sa pridá.

Vloženie zoznamov

Vložte zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam na usporiadanie textu a uľahčenie jeho čítania.

Vloženie zoznamu s odrážkami

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, použite zoznam s odrážkami.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zoznam začať.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie čísloného zoznamu

Číslovaný zoznam môžete použiť na usporiadanie položiek, ktoré je potrebné uvádzať v sekvenčnom poradí.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zoznam začať.

 2. Zadajte číslo 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí číslovaný zoznam.

 3. Zadajte text položky zoznamu.

 4. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Nasnímajte obrázok s vaším zariadením a priložte ho k svojim poznámkam. Pred snímaním skontrolujte, či je fotoaparát pripojený k počítaču.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok pridať.

 2. Ak chcete vybrať položku ponuky Z fotoaparátu, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak používate zjednodušený pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + bodka, N, P, W.

  • Ak používate klasický pás s nástrojmi, alt + bodka, N, W. 

 3. Ak sa ozve "OneNote would like to access the camera" ("Ok, tlačidlo"), stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK, button" (OK, tlačidlo), a stlačte kláves Enter. PotomOneNote poskytnite povolenie na používanie kamery podľa pokynov v časti Správa povolení fotoaparátu pre OneNote pre web.

 4. Otvorí sa fotoaparát a zameranie sa presunie na tlačidlo Nasnímať fotografiu. Nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a potom stlačením medzerníka fotografiu nasnímajte.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Insert button" (Tlačidlo Vložiť), a stlačením medzerníka vložte fotografiu.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Ak chcete vybrať položku ponuky Zo súboru, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak používate zjednodušený pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + Bodka, N, P, P.

  • Ak používate klasický pás s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + Bodka, N, P.

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť . Zameranie je na poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo pomocou klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzať sekciami v dialógovom okne. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie.

 4. Keď sa nachádzate na súbore, ktorý chcete vložiť, stlačte kláves Enter. Obrázok sa vloží na stranu.

Vloženie online videa

Do svojho poznámkového bloku môžete jednoducho pridať vložený prehrávač videa.

Poznámka: Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v časti Vloženie online videí do OneNotu pre Windows.

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prehrávač videa.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte adresu do poznámkového bloku. Prepojenie na video a vložený prehrávač videa sa pridá do poznámkového bloku. Zameranie sa nachádza na konci prepojenia.

Vloženie zvukovej nahrávky

Pred nahrávaním zvuku sa uistite, že všetky zúčastnené strany o zázname vedia a že máte povolenie na nahrávanie.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + bodka, N, A otvorte položku ponuky Zvuk .

 3. Ak prehliadač požiada o povolenie na používanie mikrofónu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Allow, button" (Povoliť, tlačidlo), a stlačením klávesu Enter ho vyberte. Spustí sa nahrávanie.

 4. Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Bodka, J, A, S.

  Tip: Ak chcete záznam prehrať, prejdite na záznam na strane poznámkového bloku. Keď sa naň dostanete, ozve sa názov súboru. Stlačením klávesu Enter spustíte prehrávanie.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Prehľadávanie a navigácia vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×