Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie formulára v počítačových databázach Accessu

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, napríklad Windows Narrator, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte Access s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytvorenie formulára v počítačovej Access databázy. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie formulára pomocou Sprievodcu formulárom

Formuláre môžete jednoducho vytvoriť pomocou Sprievodcu formulárom.

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať formulár.

 2. Ak chcete otvoriť Sprievodcu formulárom, stlačte kombináciu klávesov Alt + C, F, Z. Ozzve sa: "Form Wizard window. Riadok 1" a za ním názov prvého riadka v tabuľke Dostupné polia.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov prvého poľa, ktoré chcete pridať do formulára.

 4. Dvakrát stlačte kláves Tab a potom stlačením klávesu Enter pridajte pole do tabuľky Vybraté polia.

 5. Ak chcete do formulára pridať ďalšie polia, zopakujte kroky 3 až 4.

 6. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Next button" (Tlačidlo Ďalej), a stlačte kláves Enter.

 7. Na nasledujúcej obrazovke vyberte rozloženie formulára pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.

 8. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Späť), potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Next button" (Tlačidlo Ďalej), a stlačte kláves Enter.

 9. Na nasledujúcej obrazovke môžete zadať názov formulára. Stlačte raz kláves Tab. Ozzve sa predvolený názov vytvoreného formulára, ktorý je rovnaký ako názov tabuľky. Zadajte nový názov formulára.

 10. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Späť), potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Finish button" (Tlačidlo Dokončiť), a stlačte kláves Enter.

Vytvorenie formulára viacerých položiek

Formulár viacerých položiek umožňuje zobraziť informácie z viacerých záznamov naraz usporiadaných do riadkov a stĺpcov.

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať formulár.

 2. Ak chcete použiť nástroj Viaceré položky, stlačte kombináciu klávesov Alt + C, F, M, U. Access vytvorí formulár a zobrazí ho v zobrazení rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete vykonať zmeny v návrhu formulára, pričom vo formulári sú zároveň zobrazené údaje. Zameranie sa presunie na prvé pole prvého riadka tabuľky.

 3. Teraz môžete formulár upraviť:

  • Ak chcete zmeniť zobrazenie formulára, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: "Status bar" (Stavový riadok). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nenájdete ten, ktorý chcete, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pridať nový záznam, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + znamienko plus (+). Ak sa chcete presúvať medzi rôznymi poľami, stlačte kláves Tab.

Vytvorenie rozdeleného formulára

Rozdelený formulár poskytuje dve zobrazenia údajov naraz: formulárové zobrazenie a údajové zobrazenie. Obidve zobrazenia sú pripojené na rovnaký zdroj údajov a sú navzájom synchronizované v každom okamihu. Výberom poľa v jednej časti formulára vyberiete rovnaké pole aj v druhej časti formulára. Údaje môžete pridávať, upravovať alebo odstraňovať v ľubovoľnej časti formulára v prípade, ak je povolená aktualizácia zdroja údajov a formulár nie je nakonfigurovaný tak, aby zabraňoval týmto akciám.

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať formulár.

 2. Ak chcete použiť nástroj Rozdelené zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + C, F, M, P. Access vytvorí formulár a zobrazí zobrazenie formulára v hornej časti obrazovky a údajové zobrazenie pod ním.

 3. Teraz môžete formulár upraviť:

  • Medzi zobrazením formulára a údajového zobrazenia sa môžete pohybovať stlačením klávesu F6 alebo kombinácie klávesov Shift + F6.

  • Ak sa chcete presúvať medzi poľami vo formulárovom zobrazení, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

  • Na presun medzi riadkami a stĺpcami v údajovom zobrazení použite klávesy so šípkami.

Pridanie vstupnej masky do ovládacieho prvku

Vstupnú masku nastavíte tak, aby formulár akceptoval iba správne formátované údaje. Ďalšie informácie o vstupných maskách nájdete v téme Ovládanie formátov zadávaných údajov vstupnými maskami.

 1. Pri zobrazení formulára stláčajte kláves F6, kým sa neozve "Status bar" (Stavový riadok), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Design view" (Návrhové zobrazenie), a stlačte kláves Enter.

 2. Prejdite na ovládací prvok vo formulári, do ktorého chcete pridať vstupnú masku.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 otvorte kontextovú ponuku a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Properties" (Vlastnosti), a potom stlačením klávesu Enter otvorte tablu Hárok vlastností.

 4. Stlačením klávesu F6 presuňte výber na tablu Hárok vlastností a potom sa stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab presuňte na panel s kartami v hornej časti tably.

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "All, tab item" (Všetko, položka karty), a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte z panela s kartami.

 6. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Row 57" (Riadok 57).

 7. Zadajte vstupnú masku, ktorú chcete použiť. Ďalšie informácie o formáte vstupnej masky nájdete v téme Informácie o vstupných maskách.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na spustenie Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tabuliek v počítačových databázach Accessu

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie dotazu v počítačových databázach Accessu

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×