Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované v To Do

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Windows Moderátor, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte To Do s klávesnicou a čítačkou obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované a majte prehľad o najnaliehavejších úlohách. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako zvýrazniť úlohy v zozname Plánované tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Vaše úlohy s termínmi dokončenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď do ľubovoľného zoznamu pridáte úlohu s termínom dokončenia, úloha sa automaticky pridá aj do zoznamu Plánované .

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 1 rozbaľteTo Do bočný panel.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Lists" (Zoznamy) a potom názov aktuálne vybratého zoznamu alebo možnosti filtra.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve "Planned" (Plánované), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak sa chcete presunúť na úlohy v zozname Plánované , stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "List options, button" (Možnosti zoznamu, tlačidlo), a potom ešte raz stlačte kláves Tab. Úlohy môžete prehľadávať pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete stanoviť prioritu úlohy v zozname Plánované , označte ju ako dôležitú.

 1. Otvorte zoznam Plánované podľa popisu v časti Prejsť do zoznamu Plánované.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve úloha, pre ktorú chcete stanoviť prioritu.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Mark as important" (Označiť ako dôležité), a potom stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zoznamu Dôležité , zopakujte kroky uvedené vyššie.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Pridanie krokov a nastavenie dôležitosti úlohy v To Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie označených e-mailov ako úloh v To Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používajte Úlohy pre Mac s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované a majte prehľad o najnaliehavejších úlohách. Dozviete sa tiež, ako zvýrazniť úlohy v zozname Plánované tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Vaše úlohy s termínmi dokončenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď do ľubovoľného zoznamu pridáte úlohu s termínom dokončenia, úloha sa automaticky pridá aj do zoznamu Plánované .

 1. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: "Lists, table" (Zoznamy, tabuľka). Zoznam všetkých zoznamov otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým sa neozve "Planned, smart list" (Plánované, inteligentný zoznam) a potom počet nedokončených úloh. Zoznam sa otvorí, keď sa zameranie presunie naň.

 3. Ak sa chcete presunúť na prvú úlohu v zozname Plánované , stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Entering tasks table" (Zadávanie tabuľky úloh) a potom podrobnosti o prvej úlohe. Zoznam úloh otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol.

 4. Ak chcete prehľadávať zoznam úloh, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Zobrazenie podrobností úlohy sa automaticky otvorí, keď sa zameranie presunie na úlohu.

 5. Ak sa chcete presunúť do zobrazenia podrobností, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Complete task" (Dokončiť úlohu) a potom názov úlohy.

  Ak sa chcete presúvať v zobrazení podrobností, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava alebo šípka doľava. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

  Ak chcete ukončiť zobrazenie podrobností, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Dismiss detail view, button" (Zrušiť zobrazenie podrobností, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete stanoviť prioritu úlohy v zozname Plánované , označte ju ako dôležitú.

 1. Otvorte zoznam Plánované podľa popisu v časti Prejsť do zoznamu Plánované.

 2. Ak sa chcete presunúť na prvú úlohu v zozname Plánované , stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Entering tasks table" (Zadávanie tabuľky úloh) a potom podrobnosti o prvej úlohe. Zoznam úloh otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol.

 3. Ak chcete prehľadávať zoznam úloh, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Zobrazenie podrobností úlohy sa automaticky otvorí, keď sa zameranie presunie na úlohu.

 4. Ak sa chcete presunúť do zobrazenia podrobností, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Complete task" (Dokončiť úlohu) a potom názov úlohy.

 5. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Important, toggle button" (Dôležité, prepínacie tlačidlo). Ak chcete úlohu označiť ako dôležitú, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak chcete ukončiť zobrazenie podrobností, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Dismiss detail view, button" (Zrušiť zobrazenie podrobností, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zoznamu Dôležité , zopakujte kroky uvedené vyššie.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Pridanie krokov a nastavenie dôležitosti To Do úlohy pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie označených e-mailov ako úloh v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používajte Úlohy pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované a majte prehľad o najnaliehavejších úlohách. Naučíte sa tiež zvýrazniť úlohy tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Vaše úlohy s termínmi dokončenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď do ľubovoľného zoznamu pridáte úlohu s termínom dokončenia, úloha sa automaticky pridá aj do zoznamu Plánované .

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Sidebar" (Bočný panel), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom nadol po obrazovke, kým sa neozve "Planned" (Plánované), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie zoznamu Plánované .

 3. Ak chcete prehľadávať zoznam, potiahnite prstom doprava. Ozve sa názov a podrobnosti úlohy.

 4. Ak chcete vybrať a otvoriť úlohu v zobrazení podrobností, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak sa chcete presúvať v zobrazení podrobností, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do zobrazenia zoznamu Plánované , ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Dismiss detail view" (Zrušiť zobrazenie podrobností), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete stanoviť prioritu úlohy v zozname Plánované , označte ju ako dôležitú.

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Sidebar" (Bočný panel), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom nadol po obrazovke, kým sa neozve "Planned" (Plánované), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na zobrazenie zoznamu Plánované .

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná úloha, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Úloha sa otvorí v zobrazení podrobností.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Normal task" (Normálna úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do zobrazenia zoznamu Plánované , ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Dismiss detail view" (Zrušiť zobrazenie podrobností), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zoznamu Dôležité , v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Important task" (Dôležitá úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Pridanie krokov a nastavenie dôležitosti To Do úlohy pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie označených e-mailov ako úloh v To Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používajte Úlohy pre Android s aplikáciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v Androide, na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované a majte prehľad o najnaliehavejších úlohách. Naučíte sa tiež zvýrazniť úlohy tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Vaše úlohy s termínmi dokončenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď do ľubovoľného zoznamu pridáte úlohu s termínom dokončenia, úloha sa automaticky pridá aj do zoznamu Plánované .

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Sidebar" (Bočný panel), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom nadol po obrazovke, kým sa neozve "Planned" (Plánované), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plánované zobrazenie.

 3. Ak chcete prehľadávať zoznam, potiahnite prstom doprava. Ozve sa názov a podrobnosti úlohy.

 4. Ak chcete vybrať a otvoriť úlohu v zobrazení podrobností, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak sa chcete presúvať v zobrazení podrobností, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do zobrazenia zoznamu Plánované , potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete stanoviť prioritu úlohy v zozname Plánované , označte ju ako dôležitú.

 1. V hlavnom zobrazení To Do ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Sidebar" (Bočný panel), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom nadol po obrazovke, kým sa neozve "Planned" (Plánované), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plánované zobrazenie.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná úloha, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Úloha sa otvorí v zobrazení podrobností.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Normal task" (Normálna úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zavrieť zobrazenie podrobností a vrátiť sa do zobrazenia zoznamu Plánované , potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zoznamu Dôležité , v zobrazení podrobností o úlohe ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Important task" (Dôležitá úloha), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Pridanie krokov a nastavenie dôležitosti To Do úlohy pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie označených e-mailov ako úloh v To Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Používajte Úlohy pre web s klávesnicou a čítačkou obrazovky na zobrazenie všetkých úloh s termínom dokončenia v zozname Plánované a majte prehľad o najnaliehavejších úlohách. Testovali sme ho s Moderátor v prehliadačochMicrosoft Edge a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržiavajú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa tiež, ako zvýrazniť úlohy v zozname Plánované tak, že ich označíte ako dôležité.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Ak používate Úlohy pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Úlohy pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa napríklad vzťahujú na webový prehliadač, nie na Úlohy pre web.

Obsah tohto článku

Prechod na plánovaný zoznam

Vaše úlohy s termínmi dokončenia sa pohodlne zhromažďujú na jednom mieste. Keď do ľubovoľného zoznamu pridáte úlohu s termínom dokončenia, úloha sa automaticky pridá aj do zoznamu Plánované .

 1. V hlavnom zobrazení To Do s Moderátor stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Lists menu" (Ponuka Zoznamy). V NVDA stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Menu button, submenu" (Tlačidlo ponuky, vedľajšia ponuka).

 2. Jedným stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na zoznam všetkých zoznamov To Do.

 3. V Moderátor stláčaním klávesu SR + klávesu so šípkou doprava alebo doľava prechádzajte zoznamom, kým sa neozve "Planned" (Plánované), a potom stlačte kláves Enter. Pomocou funkcie NVDA stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým sa neozve "Planned" (Plánované), a potom stlačte kláves Enter.

  Otvorí sa zoznam Plánované . Zameranie sa presunie na položku Pridať pole na zadávanie textu úlohy nad existujúce úlohy.

 4. Ak chcete presunúť zameranie na úlohy v zozname Plánované, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Task" (Úloha) a potom názov úlohy.

 5. Ak chcete prehľadávať úlohy v zozname pomocou Moderátor, použite kombináciu klávesov SR + šípka doprava a doľava. Pri použití funkcie NVDA použite klávesy so šípkami nadol a nahor.

Označenie úlohy ako dôležitej

Ak chcete stanoviť prioritu úlohy v zozname Plánované , označte ju ako dôležitú.

 1. Otvorte zoznam Plánované podľa popisu v časti Prejsť do zoznamu Plánované.

 2. V Moderátor stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve úloha, pre ktorú chcete stanoviť prioritu. S funkciou NVDA stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor.

 3. V Moderátor stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Mark task as important" (Označiť úlohu ako dôležitú), a potom stlačte kláves Enter. V NVDA stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Mark task as important" (Označiť úlohu ako dôležitú), a potom stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete odstrániť úlohu zo zoznamu Dôležité , opakujte kroky uvedené vyššie, kým sa v kroku 3 neozve "Remove importance" (Odstrániť dôležitosť), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Pridanie krokov a nastavenie dôležitosti úlohy v To Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie označených e-mailov ako úloh v To Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v To Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v To Do pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v To Do pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×