Pomocou vzorcov môžete v tabuľke vykonávať výpočty a logické operácie. Príkaz Vzorec sa nachádza v časti Nástroje tabuliek v skupine Údaje na karte Rozloženie.

Skupina Údaje na karte Rozloženie umiestnenej na páse s nástrojmi programu Word 2010

Vzorec sa v programe Word po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje daný vzorec, automaticky aktualizuje. Výsledok vzorca je možné aktualizovať aj ručne. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Aktualizácia výsledkov vzorca.

Poznámka:  Vzorce v programe Word alebo Outlook sú typom kódu poľa. Ďalšie informácie o kódoch polí sa nachádzajú v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Vloženie vzorca do bunky tabuľky

 1. Vyberte bunku tabuľky, v ktorej sa má zobraziť výsledok. Ak bunka nie je prázdna, odstráňte jej obsah.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte Rozloženie v skupine Údaje na položku Vzorec.

 3. Vytvorte vzorec pomocou dialógového okna Vzorec. Môžete písať do okna Vzorec, vybrať formát čísla zo zoznamu Formát čísla a prilepiť funkcie a záložky pomocou zoznamov Prilepiť funkciu a Prilepiť záložku.

Aktualizácia výsledkov vzorca

V programe Word sa výsledok vzorca vypočíta po vložení vzorca a pri otvorení dokumentu, ktorého súčasťou je vzorec. V programe Outlook sa výsledok vzorca vypočítava iba pri vložení vzorca a príjemca e-mailu nebude mať možnosť vzorec nijako upravovať.

Môžete tiež manuálne aktualizovať:

 • výsledky určitých vzorcov,

 • výsledky všetkých vzorcov v určitej tabuľke,

 • všetky kódy polí v dokumente vrátane vzorcov.

Aktualizácia výsledkov určitých vzorcov

 1. Vyberte vzorce, ktoré chcete aktualizovať. Stlačením a podržaním klávesu CTRL môžete vybrať viacero vzorcov.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vzorec a kliknite na Aktualizovať pole.

  • Stlačte kláves F9.

Aktualizácia všetkých výsledkov vzorcov v tabuľke

 • Vyberte tabuľku s výsledkami vzorca, ktoré chcete aktualizovať, a stlačte kláves F9.

Aktualizácia všetkých vzorcov v dokumente

Dôležité:  Týmto postupom sa aktualizujú nielen vzorce, ale aj všetky kódy polí v dokumente.

 1. Stlačte klávesy CTRL + A.

 2. Stlačte kláves F9.

Príklady: Sčitovanie čísel v tabuľke pomocou pozičných argumentov

Pozičné argumenty (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Nasleduje príklad postupu pri sčitovaní čísel pomocou funkcie SUM a pozičných argumentov.

Dôležité:  Ak sa chcete vyhnúť chybe pri sčítaní v tabuľke pomocou pozičných argumentov, zadajte nulu (0) do každej prázdnej bunky, ktorá je súčasťou výpočtu.

 1. Vyberte bunky tabuľky, v ktorej sa má zobraziť výsledok. Ak bunka nie je prázdna, odstráňte jej obsah.

 2. V časti Nástroje tabuliek kliknite na karte Rozloženie v skupine Údaje na položku Vzorec.

 3. V dialógovom okne Vzorec vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Sčítať čísla…

Napíšte do okna Vzorec

Nad bunkou

=SUM(ABOVE)

Pod bunkou

=SUM(BELOW)

Nad a pod bunkou

=SUM(ABOVE,BELOW)

Naľavo od bunky

=SUM(LEFT)

Napravo od bunky

=SUM(RIGHT)

Naľavo a napravo od bunky

=SUM(LEFT,RIGHT)

Naľavo od bunky a nad bunkou

=SUM(LEFT,ABOVE)

Napravo od bunky a nad bunkou

=SUM(RIGHT,ABOVE)

Naľavo od bunky a pod bunkou

=SUM(LEFT,BELOW)

Napravo od bunky a pod bunkou

=SUM(RIGHT,BELOW)

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Dostupné funkcie

Poznámka:  Vzorce, v ktorých sa používajú pozičné argumenty (napr. LEFT), nezahŕňajú hodnoty v riadkoch hlavičky.

Nasledujúce funkcie sú k dispozícii na použitie vo vzorcoch v tabuľkách v programoch Word a Outlook:

Funkcia

Akcia

Príklad

Výsledky

ABS()

Vypočíta absolútnu hodnotu z hodnoty uvedenej v zátvorke

=ABS(-22)

22

AND()

Hodnotí, či argumenty v zátvorke majú všetky hodnoty TRUE.

=AND(SUM(LEFT)<10,SUM(ABOVE)>=5)

Zobrazí sa 1, ak je súčet hodnôt naľavo od vzorca (v rovnakom riadku) menší ako 10 a súčet hodnôt nad vzorcom (v rovnakom stĺpci s výnimkou hlavičky) je väčší alebo rovný 5. V opačnom prípade zobrazí sa 0.

AVERAGE()

Vypočíta priemer položiek v zátvorke.

=AVERAGE(RIGHT)

Priemer všetkých hodnôt napravo od bunky so vzorcom v rovnakom riadku.

COUNT()

Vypočíta počet položiek v zátvorke.

=COUNT(LEFT)

Počet hodnôt naľavo od bunky so vzorcom v rovnakom riadku.

DEFINED()

Hodnotí, či je argument v zátvorke definovaný. Vráti hodnotu 1, ak bol argument definovaný a hodnotí bez chyby. Ak argument nie je definovaný, zobrazí sa 0 alebo vráti chybu.

=DEFINED(gross_income)

Zobrazí sa 1, ak je definovaný vzorec gross_income a hodnotí bez chyby. V opačnom prípade sa zobrazí 0.

FALSE

Nepracuje so žiadnymi argumentmi. Vždy sa zobrazí 0.

=FALSE

0

IF()

Vyhodnotí prvý argument. Vráti druhý argument, ak je pravdivý prvý argument. vráti tretí argument, ak má prvý argument hodnotu false.

Poznámka:  Musia byť presne tri argumenty.

=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

Zobrazí sa 10, ak súčet hodnôt naľavo od vzorca je minimálne 10. V opačnom prípade sa zobrazí 0.

INT()

Zaokrúhli hodnotu v zátvorke na celé číslo nadol.

=INT(5,67)

5

MAX()

Vracia maximálnu hodnotu položiek v zátvorke.

=MAX(ABOVE)

Maximálna hodnota v bunkách nad vzorcom (s výnimkou hlavičky).

MIN()

Vracia minimálnu hodnotu položiek v zátvorke.

=MIN(ABOVE)

Minimálna hodnota v bunkách nad vzorcom (s výnimkou hlavičky).

MOD()

Pracuje s dvomi argumentmi (musia byť čísla alebo musí byť možné z nich čísla vypočítať). Po vydelení druhého argumentu prvým vracia zvyšok. Ak je zvyšok 0 (nula), vracia sa hodnota 0,0.

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Pracuje s jedným argumentom. Vyhodnotí, či má argument hodnotu true. Vráti hodnotu 0, ak má argument hodnotu true, 1, ak má argument hodnotu false. Väčšinou sa používa vnútri vzorca IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Pracuje s dvomi argumentmi. Ak aspoň jeden má hodnotu true, zobrazí sa 1. Ak majú oba hodnotu false, zobrazí sa 0. Väčšinou sa používa pri vzorci IF.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Vypočíta súčin hodnôt položiek v zátvorke.

=PRODUCT(LEFT)

Súčin všetkých hodnôt v bunkách naľavo od vzorca.

ROUND()

Vezme dva argumenty (prvý argument musí byť číslo alebo musí byť zhodný s číslom, druhý argument musí byť celé číslo alebo musí byť vyhodnotený ako celé číslo). Zaokrúhli prvý argument na počet číslic zadaný druhým argumentom. Ak je druhý argument väčší ako nula (0), prvý argument sa zaokrúhli nadol na určený počet číslic. Ak je druhý argument nula (0), prvý argument sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo. Ak je druhý argument záporný, prvý argument sa zaokrúhli nadol naľavo od desatinnej čiarky.

=ROUND(123.456; 2)

=ROUND(123.456; 0)

=ROUND(123.456; -2)

123,46

123

100

SIGN()

Vezme jeden argument, ktorý musí byť číslo alebo musí byť zhodný s číslom. Hodnotí, či položka v zátvorke je väčšia ako nula (0), rovná sa alebo menšia. Vráti hodnotu 1, ak je väčšia ako nula, 0 ak je nula, -1, ak je menšia ako nula.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Vypočíta súčet položiek v zátvorke.

=SUM(RIGHT)

Súčet hodnôt buniek napravo od vzorca.

TRUE()

Pracuje s jedným argumentom. Vyhodnotí, či má argument hodnotu true. Vráti 1, ak má argument hodnotu true, 0 ak má argument hodnotu false. Väčšinou sa používa vnútri vzorca IF.

=TRUE(1=0)

0

Použitie názvov záložiek alebo odkazov na bunky vo vzorci

Na bunku so záložkou vo vzorci odkazuje jej názov záložky. Ak ste napríklad označili záložkou bunku, ktorá obsahovala číslo, alebo ktorej výsledkom je číslo, záložkou gross_income, pomocou vzorca =ROUND(gross_income,0) sa hodnota bunky zaokrúhli smerom nadol na najbližšie celé číslo.

Vo vzorci môžete použiť aj odkazy na riadky alebo stĺpce. Existujú dva typy odkazov: RnCn a A1.

Poznámka:  Bunka, ktorá obsahuje vzorec, nie je súčasťou výpočtu, pri ktorom sa používa odkaz. Ak je bunka súčasťou odkazu, ignoruje sa.

Odkazy typu RnCn

Pomocou odkazov typu RnCn môžete vo vzorci odkazovať na riadok, stĺpec alebo bunku tabuľky. Časť odkazu Rn označuje n-tý riadok a časť odkazu Cn n-tý stĺpec. Napríklad R1C2 označuje bunku v prvom riadku a druhom stĺpci. V nasledujúcej tabuľke sú znázornené príklady tohto typu odkazov.

Ak chcete odkazovať na...

…použite tento typ odkazov

celý stĺpec

Cn

celý riadok

Rn

konkrétnu bunku

RnCn

riadok, v ktorom sa nachádza vzorec

R

stĺpec, v ktorom sa nachádza vzorec

C

všetky bunky medzi dvoma špecifikovanými bunkami

RnCn:RnCn

bunku v tabuľke so záložkou

Názov záložky RnCn

rozsah buniek v tabuľke so záložkou

Názov záložky RnCn:RnCn

Odkazy typu A1

Odkazmi typu A1 môžete odkazovať na bunku, množinu buniek alebo rozsah buniek. V tomto type odkazov sa písmenom odkazuje na stĺpec bunky a číslom na riadok bunky. Prvý stĺpec tabuľky je stĺpec A a prvý riadok je riadok 1. V nasledujúcej tabuľke sú znázornené príklady tohto typu odkazov.

Ak chcete odkazovať na...

…použite tento typ odkazov

bunku v prvom stĺpci a druhom riadku

A2

prvé dve bunky v prvom riadku

A1,B1

všetky bunky v prvom stĺpci a prvé dve bunky v druhom stĺpci

A1:B2

Posledná aktualizácia: 29. 8. 2015

Pozrite tiež

Kódy polí v programoch Word a Outlook

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×