Prepínače príkazového riadka pre produkty balíka Microsoft Office

Po spustení produktu balíka Microsoft Office sa proces spustenia začne štandardným spôsobom. Napríklad v Microsoft Worde sa zobrazí úvodná obrazovka Word a načíta sa normálna šablóna. Možno však chcete, aby sa Word spustil bez úvodnej obrazovky a načítala sa iná šablóna ako normálna šablóna. Alebo si chcete tento proces prispôsobiť ešte viac a načítať doplnok alebo spustiť pri štarte makro. K príkazu na spustenie aplikácie v Office môžete takéto možnosti pridávať pomocou podpríkazov nazývaných prepínače príkazového riadka.

Ak chcete prispôsobenie použiť iba raz, môžete zadať príkaz a prepínač v dialógovom okne Spustiť (ponuka Štart) Microsoft Windowsu. Ak chcete použiť konkrétny prepínač viackrát alebo pri každom spustení aplikácie, môžete vytvoriť odkaz na pracovnej ploche, ktorý spustí program použitím rovnakých prepínačov a parametrov. Tento článok popisuje, ako vykonať oba postupy. Obsahuje aj tabuľku so zoznamom všetkých prepínačov a parametrov, ktoré sú k dispozícii v počítačových aplikáciách balíka Office.

Používanie prepínača príkazového riadka neznamená, že do príkazového riadka musíte zadať celý príkaz na spustenie. Môžete spúšťať aplikácie balíka Office ako obyčajne kliknutím na ikonu programu na pracovnej ploche alebo kliknutím na názov programu v ponuke Štart. Všetky spôsoby spustenia v podstate robia to isté: spúšťajú súbor .exe aplikácie aj vtedy, keď nezadáte príkaz alebo ho ani nevidíte.

Prepínač príkazového riadka je modifikátor, ktorý sa pridá k súboru .exe. Spúšťací súbor s prepínačom vyzerá takto.

 outlook.exe /nopreview

V tomto príklade bol prepínač príkazového riadka pridaný k súboru .exe v Microsoft Outlooku. Prepínač pozostáva z lomky a slova alebo skratky, ktorá označuje akciu prepínača. Tento prepínač prikazuje Outlooku sa spustiť bez zobrazenia tably na čítanie.

Prepínač niekedy nasleduje jeden alebo viacero konkrétnych pokynov, nazývaných parametre, ktoré poskytujú programu ďalšie informácie o tom, ako spustiť príkaz .exe. Nasledujúci príkaz napríklad prikazuje Outlooku načítať pri spustení konkrétny profil.

outlook exe /profile profilename

Názvy prepínačov nie je možné používať v podobe skratky a nerozlišujú sa v nich malé a veľké písmená. V ich parametroch sa však niekedy malé a veľké písmená rozlišujú.

Toto sú názvy príkazov na spustenie pre produkty balíka Office Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint Viewer, Outlook a Access.

Word

winword.exe

Excel

excel.exe

PowerPoint

powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

pptview.exe

Outlook

outlook.exe

Access

msaccess.exe

Ak používate niektorý z príkazov na spustenie balíka Office, je nutné zadať úplnú cestu k súboru .exe produktu. Skontrolujte umiestnenie tohto súboru v počítači. Nasledujúca tabuľka obsahuje umiestnenia súborov .exe, ak ste pri inštalácii produktu použili predvolený priečinok.

V Office 2007

Windows 32-bitová verzia: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bitová verzia: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

V balíku Office 2010

Windows 32-bitová verzia: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bitová verzia: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

V balíku Office 2013

Windows 32-bitová verzia: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bitová verzia: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

V Balíku Office 2016
& balíka Office 2019

Windows 32-bitová verzia: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bitová verzia: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

V Službách Office 365

Windows 32-bitová verzia: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\

Windows 64-bitová verzia: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\

 1. Vo Windowse 10 kliknite na ikonu vyhľadávania alebo Cortany na paneli úloh, zadajte položku Spustiť a potom kliknite vo výsledkoch na položku Príkazový riadok .

  Vo Windowse 8 stlačte kláves s logom Windows, zadajte príkaz Run (Spustiť) a potom stlačte kláves Enter.

  Vo Windowse 7 kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Spustiť.

 2. V dialógovom okne Spustiť napíšte otáznik, zadajte úplnú cestu k súboru .exe a potom napíšte druhý otáznik. Prípadne kliknite na položku Prehľadávať, aby ste vyhľadali umiestnenie a vybrali súbor. V takom prípade sa otázniky zobrazia automaticky.

 3. Za druhým otáznikom vynechajte medzeru a napíšte prepínač. Napríklad napíšte:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Pri ďalšom spustení sa aplikácia otvorí ako zvyčajne. Ak chcete, aby sa prispôsobené spúšťanie vykonávalo opakovane, pozrite si nasledujúcu časť.

Všimnite si nasledujúce informácie o používaní prepínačov príkazového riadka:

 • Naraz je možné použiť len jeden prepínač. Spustenie aplikácie v balíku Office pomocou viacerých prepínačov nie je podporované.

 • Ak je parametrom cesta k umiestneniu v počítači alebo názov súboru s medzerami, ohraničte ho dvojitými úvodzovkami (napríklad /t "Mesačná správa.dotx").

 • Prepínače a parametre nerozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad /RO je to isté ako /ro.

 • Vynechajte jednu medzeru pred každým prepínačom a jednu medzeru pred každým parametrom.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu Windowsu, ukážte na položku Nový a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 2. V Sprievodcovi vytvorením odkazu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie položky znak dvojitých úvodzoviek ("), vložte úplnú cestu k súboru .exe aplikácie (vrátane názvu súboru) a potom zadajte ďalší znak dvojitých úvodzoviek. (Alebo môžete súbor vyhľadať kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a potom ho vybrať. V tomto prípade sa znaky úvodzoviek pridajú automaticky.)

 3. Za znakom úvodzoviek zadajte medzeru a potom prepínač a parametre. Ak je parametrom cesta k umiestneniu v počítači a táto cesta obsahuje medzeru, treba ju tiež uzatvoriť do úvodzoviek. Napríklad:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Sprievodca vytvorí odkaz a umiestni ho na pracovnú plochu.

Vždy, keď chcete na spustenie aplikácie použiť skratku, dvakrát na ňu kliknite.

Ak chcete odkaz z pracovnej plochy pridať do ponuky Štart Windowsu, kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať odkaz do ponuky Štart.

Zoznam prepínače príkazového riadka pre produkty balíka Office

Každý produkt balíka Office má inú množinu prepínačov príkazového riadka.

Poznámka: Tieto zoznamy neobsahujú všetky prepínače pridané od balíka Office 2007. Ak používate prepínače príkazového riadka a chcete získať informácie o novších prepínačoch, ktoré sú k dispozícii, na konci tejto témy zadajte na otázku „Boli tieto informácie užitočné?“ odpoveď Áno alebo Nie. Potom v následnom zobrazenom okne nás informujte o produkte a verzii produktu balíka Office, o ktorý máte záujem.

Prepínač a parameter

Popis

/safe

Word sa spustí v núdzovom režime.

/q

Word sa spustí bez úvodnej obrazovky.

/ttemplatename

Word sa spustí s vytvoreným novým dokumentom na základe inej šablóny ako normálna šablóna.

Príklad    Ak chcete spustiť Word s dokumentom založenom na šablóne Myfax.dotx, ktorá je uložená na jednotke C, zadajte do príkazového riadka:

/tc:\Myfax.dotx

Poznámka: Medzi prepínač a názov súboru šablóny nevkladajte medzeru.

Poznámka k zabezpečeniu: Pri otváraní a vytváraní súborov na základe nových šablón buďte opatrní, pretože šablóny môžu obsahovať makrovírusy. Podniknite tieto preventívne kroky: majte na počítači spustený aktualizovaný antivírusový softvér, nastavte vysokú úroveň zabezpečenia makier, zrušte začiarknutie políčka Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam, používajte digitálne podpisy a používajte zoznam dôveryhodných zdrojov.

/t filename

Word sa spustí a otvorí existujúci súbor.

Príklad    Ak chcete spustiť Word a otvoriť šablónu Myfax.dotx, ktorá je uložená na jednotke C, zadajte do príkazového riadka:

/t c:\Myfax.dotx

Príklad    Ak chcete spustiť Word a otvoriť viaceré súbory, ako napríklad Myfax.dotx a MyFile2.docx, ktoré sú uložené na jednotke C, zadajte do príkazového riadka:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Word sa spustí s novým dokumentom založenom na existujúcom súbore.

Príklad    Ak chcete spustiť Word a vytvoriť nový dokument založený na súbore MyFile.docx, ktorý je uložený na pracovnej ploche, zadajte do príkazového riadka:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Word sa spustí a otvorí iba kópiu na čítanie dokumentu, ktorý je uložený na lokalite Microsoft Windows SharePoint Services. Lokalita musí byť v počítači so systémom Word 2007 alebo novšou verziou, prípadne so systémom Windows SharePoint Services 2.0 alebo novšou verziou.

Príklad    Ak chcete spustiť Word a otvoriť kópiu súboru MyFile.docx uloženého v knižnici dokumentov na adrese http://MySite/Documents, zadajte do príkazového riadka:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Poznámka: Ak je dokument pridelený vám, prepínač /h nemá žiadny účinok. Word otvorí súbor, aby ste ho mohli upravovať.

/pxslt

Spustí sa Word a otvorí sa existujúci dokument XML založený na zadanej transformácii XSL.

Príklad    Ak chcete spustiť Word a použiť transformáciu XSL MyTransform uloženú na jednotke C na súbor XML Data.xml, ktorý je tiež uložený na jednotke C, zadajte do príkazového riadka:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Word sa spustí bez automatického načítania doplnkov a globálnych šablón (vrátane normálnej šablóny). Prepínač /a tiež zamkne súbory nastavenia.

/ladd-in

Word sa spustí a načíta sa konkrétny doplnok Wordu.

Príklad    Ak chcete spustiť Word a načítať doplnok Sales.dll uložený na jednotke C, zadajte do príkazového riadka:

/lc:\Sales.dll

Poznámka: Medzi prepínač a názov doplnku nevkladajte medzeru.

Poznámka k zabezpečeniu: Pri spúšťaní spustiteľných súborov alebo kódov v makrách alebo aplikáciách buďte opatrní. Možno ich použiť na vykonanie akcií, ktoré by mohli ohroziť zabezpečenie počítača a údajov.

/m

Word sa spustí bez spustenia makier AutoExec.

/mmacroname

Word sa spustí spolu s konkrétnym makrom. Prepínač /m bráni Wordu, aby spúšťal makrá AutoExec.

Príklad    Ak chcete spustiť Word a potom spustiť makro Salelead, zadajte do príkazového riadka:

/mSalelead

Poznámka: Medzi prepínač a názov makra nevkladajte medzeru.

Makrá môžu obsahovať vírusy, takže pri ich spúšťaní buďte opatrní. Podniknite tieto preventívne kroky: majte na počítači spustený aktualizovaný antivírusový softvér, nastavte vysokú úroveň zabezpečenia makier, zrušte začiarknutie políčka Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam, používajte digitálne podpisy a používajte zoznam dôveryhodným vydavateľov.

/n

Spustí sa nová inštancia Wordu bez otvorenia žiadneho dokumentu. Dokumenty otvorené v každej inštancii Wordu sa nezobrazia medzi možnosťami zoznamu ďalších inštancií Prepnúť okná.

/w

Spustí sa nová inštancia Wordu s otvoreným prázdnym dokumentom. Dokumenty otvorené v každej inštancii Wordu sa nezobrazia medzi možnosťami zoznamu ďalších inštancií Prepnúť okná.

/r

Word sa znova zaregistruje v databáze Registry systému Windows. Prepínač spustí Word, spustí Inštalátor balíka Office, aktualizuje databázu Registry systému Windows a potom sa zavrie.

/x

Spustí Word z prostredia operačného systému, aby Word odpovedal iba na jednu žiadosť DDE (napríklad žiadosť o vytlačenie dokumentu pomocou programovania).

/ztemplatename

Navonok sa správa úplne rovnako ako prepínač /t. Pomocou prepínača /z sa však spustí Word a vygeneruje sa Nová udalosť, zatiaľ čo v prípade prepínača /t sa iba spustí Word.

Prepínač a parameter

Popis

cesta k zošitu | názov súboru

Tento parameter nevyžaduje prepínač.

Spustí Excel a otvorí zadaný súbor.

Príklad

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

alebo

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r cesta k zošitu | názov súboru

Otvorí zadaný zošit iba na čítanie.

Príklad

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

alebo

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t cesta k zošitu | názov súboru

Spustí Excel a otvorí zadaný súbor ako šablónu.

Príklad

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

alebo

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n cesta k zošitu | názov súboru

Podobne ako príkaz /t, spustí Excel a otvorí zadaný súbor ako šablónu.

Príklad

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

alebo

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e alebo /embed

Zabráni Excelu pri spustení zobraziť úvodnú obrazovku a prázdny zošit.

Príklad

excel.exe /e

/p cesta k zošitu

Určuje priečinok ako aktívny pracovný priečinok (napríklad priečinok označený v dialógovom okne Uložiť ako).

Príklad

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s alebo /safemode

Vynúti, aby Excel vynechal všetky súbory, ktoré sú uložené v adresároch spúšťania, ako je napríklad predvolený adresár XLStart v priečinku, v ktorom je Excel alebo Microsoft Office nainštalovaný.

Príklad

excel.exe /s

/m

Vytvorí nový zošit, ktorý obsahuje samostatný hárok makra XLM.

Príklad

excel.exe /m

/a progID

Spustí Excel a načíta automatizačný doplnok, ktorý je určený identifikátorom progID pre doplnok.

Príklad

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Spustí novú inštanciu (oddelený proces) Excelu.

Príklad

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

alebo

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Tu sú prepínače príkazového riadka pre PowerPoint.

Prepínač alebo parameter

Akcia

/B

PowerPoint sa spustí s novou prázdnou prezentáciou.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

PowerPoint sa spustí a otvorí sa zadaný súbor. Spustí sa aj možnosť konferencie v programe Microsoft Windows NetMeeting.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPrezentácia.pptx

Poznámka: Ak použijete tento prepínač bez určenia špecifického súboru, PowerPoint sa spustí bez otvorenej prezentácie a bez možností konferencie v programe NetMeeting.

/EMBEDDING

PowerPoint sa spustí sa bez zobrazenia okna programu Office PowerPoint 2007. Vývojári tento prepínač používajú pri testovaní doplnkov.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /EMBEDDING

/M MACRO

Spustí sa makro v zadanej prezentácii.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /Môjsúbor.pptm "MojeMakro"

MojeMakro predstavuje makro v súbore môjsúbor.pptm.

/N

PowerPoint sa spustí a vytvorí novú prezentáciu.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "Cesta\názovšablóny.potx"

V tomto príklade sa špecifikuje názov šablóny, na ktorej je založená nová prezentácia – názovšablóny.potx.

Ak sa názov šablóny neuvedie, PowerPoint spustí novú prezentáciu založenú na prázdnej šablóne (stane sa teda to isté ako v prípade, keď sa použije prepínač /N a neuvedie sa názov šablóny).

/O

PowerPoint sa spustí a určí zoznam súborov, ktoré sa majú otvoriť.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O Názov súboru1.pptx, Názov súboru2.pptx

/P

Prezentácia sa vytlačí na predvolenej tlačiarni s použitím predvolených nastavení.

Keď použijete prepínač /P, PowerPoint pred tlačou zobrazí dialógové okno Tlačiť. Po výbere možností a kliknutí na tlačidlo OK sa dialógové okno zavrie, PowerPoint vytlačí súbor a potom sa zavrie. Ak chcete, aby sa PowerPoint vôbec nezobrazil, použite radšej prepínač /PT (Tlačiť do).

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /P "MôjSúbor.pptx"

/PT

Prezentácia sa vytlačí na určenej tlačiarni s použitím predvolených nastavení.

Ak chcete, aby sa PowerPoint vôbec nezobrazil, použite radšej prepínač /PT (Tlačiť do).

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PT "NázovTlačiarne" "" "" "MôjSúbor.pptx"

NázovTlačiaby je názov tlačiarne, ktorý sa zobrazí v poli Názov v časti Tlačiareň v dialógovom okne Tlač. Prázdne úvodzovky sú nevyhnutné. Úvodzovky okolo názvu PrinterName a cesty k súboru PPTX sú potrebné iba v prípade, že sa v názvoch nachádza medzera, ale vždy je vhodné ich použiť.

/PWO

Špecifikovaný súbor sa vytlačí, no zobrazí sa dialógové okno Tlačiť.

Keď použijete prepínač /P, PowerPoint pred tlačou zobrazí dialógové okno Tlačiť. Po výbere možností a kliknutí na tlačidlo OK sa dialógové okno zavrie, PowerPoint vytlačí súbor a potom sa zavrie. Ak chcete, aby sa PowerPoint vôbec nezobrazil, použite radšej prepínač /PT (Tlačiť do).

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MyFile.pptx"

/RESTORE

PowerPoint sa obnoví na spôsob, akým fungoval pred neštandardným zatvorením programu. Keď sa PowerPoint reštartuje, pokúsi sa obnoviť niektoré aspekty stavu, v ktorom sa program a prezentácie nachádzali pred zatvorením.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /RESTORE

/S

Špecifikovaná prezentácia sa otvorí v režime prezentovania.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "Prezentácia1.pptx"

Tu sú prepínače príkazového riadka pre PowerPoint Viewer.

Prepínač alebo parameter

Akcia

/D

Po ukončení prezentácie sa zobrazí dialógové okno Otvoriť.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

/L

Prečítajte si zoznam prezentácií programu PowerPoint obsiahnutý v textovom súbore.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /L "Váš_Zoznam.txt "

Poznámka: Súbor zoznamu prezentácií je zoznamom s názvami súborov prezentácií (pred ním je podľa potreby uvedená cesta). Pre individuálne prezentácie v zozname prezentácií nemožno pridať ďalšie prepínače príkazového riadka.

/N#

Prezentácia sa otvorí na snímke, ktorej číslo bolo špecifikované, nie na snímke 1.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "Prezentácia.pptx"

Tento príklad otvorí súbor Prezentácia.pptx na snímke 5.

/S

Zobrazovač sa spustí bez zobrazenia úvodnej obrazovky.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Prezentácia sa odošle do tlačiarne a súbor sa vytlačí.

Príklad: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Prezentácia.pptx"

V tomto príklade sa vytlačí súbor Prezentácia.pptx.

Prepínač

Popis

/a

Vytvorí položku so zadaným súborom ako prílohou.

Príklad:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\dokumenty\oznacenia.doc"

Ak nie je zadaná žiadna položka, predpokladá sa použitie položky IPM.Note. Prepínač nie je možné použiť s triedami správ, ktoré nie sú vytvorené na báze programu Outlook.

/altvba otmfilename

Otvorí program VBA zadaný v parametri otmfilename, nie %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c messageclass

Vytvorí novú položku zadanej triedy správy (formuláre programu Outlook alebo ľubovoľný iný platný formulár rozhrania MAPI).

Príklady:

 • /c ipm.activity – vytvorí položku Denníka,

 • /c ipm.appointment – vytvorí plánovanú činnosť,

 • /c ipm.contact – vytvorí kontakt,

 • /c ipm.note – vytvorí e-mailovú správu,

 • /c ipm.stickynote – vytvorí poznámku,

 • /c ipm.task – vytvorí úlohu.

/checkclient

Zobrazí výzvu na spustenie predvoleného správcu e-mailov, diskusných skupín a kontaktov.

/cleanautocompletecache

Odstráni všetky mená a e-mailové adresy zo zoznamu automatického dokončovania. (iba v Outlooku 2013, 2016)

/cleancategories

Odstráni všetky vlastné názvy kategórií, ktoré ste vytvorili. Obnoví predvolené názvy kategórií.

/cleanclientrules

Spustí Outlook a odstráni pravidlá na strane klienta.

/cleanconvongoingactions

Odstráni tabuľku akcií konverzácií (tabuľku CAT). Platnosť položiek v tabuľke CAT pre vlákno konverzácie končí zvyčajne 30 dní po nečinnosti. Prepínač príkazového riadka vymaže všetky značky konverzácií, pravidlá ignorovania a premiestňovania, čím sa okamžite zastavia všetky ďalšie akcie. (iba v Outlooku 2013, 2016)

/cleandmrecords

Odstráni prihlasovacie záznamy uložené pri zamietnutí schôdze zo strany nadriadeného alebo delegáta.

/cleanfinders

Obnoví všetky vyhľadávacie priečinky v poštovej schránke programu Microsoft Exchange iba pre prvý otvorený profil.

/cleanfromaddresses

Odstráni všetky manuálne pridané zápisy Od z profilu.

/cleanmailtipcache

Odstráni všetky e-mailové tipy z vyrovnávacej pamäte. (Iba v Outlooku 2013, 2016)

/cleanreminders

Vymaže a znova generuje pripomenutia.

/cleanroamedprefs

Všetky predchádzajúce preferencie roamingu sa odstránia a skopírujú sa znova z miestnych nastavení v počítači, v ktorom sa prepínač použil. To sa týka nastavenia roamingu pre pripomenutia, tabuľky informácií o voľnom čase/zaneprázdnení, pracovnom čase, publikačnej služby kalendára a pravidiel RSS.

/cleanrules

Spustí Outlook a odstráni pravidlá na strane klienta aj servera.

Dôležité Ak máte vo svojom profile aplikácie Outlook viac poštových schránok alebo dodatočné poštové schránky, spustením príkazu /cleanrules v príkazovom riadku sa odstránia pravidlá zo všetkých pripojených poštových schránok. Preto sa odporúča spúšťať tento príkaz len vtedy, ak profil aplikácie Outlook obsahuje len jednu cieľovú poštovú schránku.

/cleanserverrules

Spustí Outlook a odstráni pravidlá na strane servera.

/cleansharing

Z nastavení konta odstráni všetky prihlásenia na odber RSS, internetového kalendára a SharePointu, ale v počítači ponechá všetok predtým stiahnutý obsah. Je to užitočné v prípade, že z programu Outlook 2013 nemôžete odstrániť niektoré z týchto prihlásení na odber.

/cleansniff

Prepíše programové uzamknutie, ktoré určuje, ktorý z počítačov (keď spustíte Outlook v rovnakom čase) spracuje položky schôdzí. Proces uzamknutia pomáha zabrániť duplicitným správam pripomenutí. Tento prepínač vymaže uzamknutie v počítači, v ktorý sa používa. Vďaka tomu Outlook spracovať položky schôdze.

/cleansubscriptions

Odstráni správy o prihlásení na odber a vlastnosti pre funkcie prihlásení na odber.

/cleanweather

Odstráni mestá pridané na panel s počasím.

/cleanviews

Obnoví predvolené zobrazenia. Všetky vytvorené vlastné zobrazenia sa stratia.

/embedding

Používa sa bez parametrov príkazového riadka pri štandardnom spoluvytváraní objektu OLE.

/f msgfilename

Otvorí zadaný súbor správy (.msg) alebo uložené vyhľadávanie balíka Microsoft Office (.oss).

/finder

Otvorí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

/hol holfilename

Otvorí zadaný súbor .hol.

/ical icsfilename

Otvorí zadaný súbor .ics.

/importNK2

Importuje obsah súboru .nk2, ktorý obsahuje zoznam prezývok používaných funkciou automatickej kontroly mien aj funkciou automatického dokončovania.

/importprf prffilename

Spustí Outlook a otvorí alebo importuje zadaný profil MAPI (*.prf). Ak je Outlook už otvorený, zaradí profil do frontu na import pri nasledujúcom spustení.

/launchtraininghelp assetid

Otvorí okno Pomocníka s témou Pomocníka zadanou v zobrazenom parametri assetid.

/m emailname

Poskytuje používateľovi možnosť pridať meno príjemcu do položky. Pracuje iba s parametrom príkazového riadka /c.

Príklady:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

 • Outlook.exe /c ipm.note /m user@contoso.com?subject=Test&body=Hello

/noextensions

Natívne aj spravované doplnky COM sú vypnuté.

/nopreview

Spustí Outlook s vypnutou tablou na čítanie.

/p msgfilename

Vytlačí zadanú správu (.msg).

/profile profilename

Načíta zadaný profil. Ak názov profilu obsahuje medzeru, uzavrite názov profilu do úvodzoviek (" ").

/profiles

Otvorí dialógové okno Výber profilu bez ohľadu na nastavenie v dialógovom okne Možnosti, ktoré sa otvára z ponuky Nástroje.

/promptimportprf

Rovnaké ako /importprf okrem toho, že sa objaví pripomenutie a používateľ môže zrušiť import.

/recycle

Spustí Outlook použitím existujúceho okna programu Outlook, ak toto okno existuje. Používa sa s prepínačmi /explorer alebo /folder.

/remigratecategories

Spustí Outlook a spustí tieto príkazy pre predvolenú poštovú schránku:

 • Aktualizuje farebné príznaky Na sledovanie podľa kategórií farby programu Outlook 2013.

 • Aktualizuje farebné označenia kalendárov podľa kategórií farieb programu Outlook 2013.

 • Pridá všetky kategórie používané v iných ako poštových položkách do hlavného zoznamu kategórií

Poznámka: Tento prepínač je totožný s príkazom Inovovať na farebné kategórie v každom dialógovom okne vlastností poštovej schránky v programe Outlook.

/resetfolders

Obnoví chýbajúce priečinky v predvolenom umiestnení pre doručovanie.

/resetfoldernames

Obnoví predvolené názvy priečinkov (napríklad Doručená pošta alebo Odoslaná pošta) na predvolené názvy v aktuálnom jazyku používateľského rozhrania balíka Office.

Ak napríklad pri prvom pripojení k poštovej schránke programu Outlook použijete slovenské používateľské rozhranie, predvolené slovenské názvy priečinkov sa nedajú premenovať. Ak zmeníte predvolené názvy priečinkov na názvy v inom jazyku (napríklad v japončine alebo v angličtine), tento prepínač vám umožní obnoviť predvolené názvy priečinkov po zmene jazyka používateľského rozhrania alebo po inštalácii verzie programu Outlook v inom jazyku.

/resetformregions

Vyprázdni vyrovnávaciu pamäť formulára regiónov a načíta definície formulárov regiónov z databázy Registry Windowsu.

/resetnavpane

Vymaže a znova generuje časť tabla Priečinok pre aktuálny profil.

/resetquicksteps

Obnoví predvolené rýchle kroky. Všetky rýchle kroky vytvorené používateľom sa odstránia.

/resetsearchcriteria

Obnoví všetky kritéria funkcie Okamžité vyhľadávanie tak, aby sa v každom module zobrazila predvolená množina kritérií.

/resetsharedfolders

Odstráni všetky zdieľané priečinky z časti tabla Priečinok.

/resettodobar

Vymaže a znova To-Do zoznamu úloh panela s úlohami pre aktuálny profil.

/restore

Pokúsi sa otvoriť ten istý profil a priečinky, ktoré boli otvorené pred neobvyklým vypnutím programu Outlook. (iba v Outlooku 2013, 2016)

/rpcdiag

Otvorí Outlook a zobrazí dialógové okno stavu pripojenia vzdialeného volania procedúr (RPC).

/safe

Spustí Outlook bez tably na čítanie a prispôsobených panelov s nástrojmi. Natívne aj spravované doplnky COM sú vypnuté.

/safe:1

Spustí Outlook s vypnutou tablou na čítanie.

/safe:3

Natívne aj spravované doplnky COM sú vypnuté.

/select foldername

Spustí Outlook a otvorí zadaný priečinok v novom okne. Ak napríklad chcete otvoriť Outlook a zobraziť predvolený kalendár, použite príkaz: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Špecifikuje zdieľanie URL adresy na pripojenie k programu Outlook. Na pripojenie zoznamu SharePointu k programu Outlook môžete napríklad použiť príkaz stssync://URL.

/sniff

Spustí Outlook, vynúti zisťovanie nových žiadostí o schôdzu v priečinku Doručená pošta a pridá ich do kalendára.

/t oftfilename

Otvorí zadaný súbor .oft.

/v vcffilename

Otvorí zadaný súbor .vcf.

/vcal vcsfilename

Otvorí zadaný súbor .vcs.

Prepínač

Parameter

Popis

Žiadny

databáza

Otvorí sa zadaná databáza alebo projekt v Microsoft Accesse. V prípade potreby môžete pridať cestu. Ak cesta obsahuje medzery, zadajte ju v úvodzovkách.

/excl

Žiadny

Otvorí sa zadaná databáza Accessu pre výhradný. Ak chcete otvoriť databázu na zdieľané použitie v prostredí s viacerými používateľmi, tento prepínač vynechajte. Vzťahuje sa iba na databázy Accessu.

/ ro

Žiadny

Otvorí sa zadaná databáza Accessu alebo projekt v Accesse v režime iba na čítanie.

/runtime

Žiadny

Access sa spustí s možnosťami predbežnej verzie.

/profile

používateľský profil

Access sa spustí pomocou možností v zadanom používateľskom profile namiesto štandardných nastavení databázy Registry systému Windows vytvorených pri inštalácii Accessu. Týmto sa nahrádza prepínač /ini, ktorý sa používal vo verziách Accessu pred Accessom 95 na zadávanie inicializačného súboru.

/compact

cieľová databáza alebo cieľový projekt v Accesse

Databáza Accessu alebo projekt v Accesse, ktorý bol zadaný pred prepínačom /compact, sa skomprimuje, opraví a následne sa Access zavrie. Ak po prepínači /compact vynecháte názov cieľového súboru, súbor sa skomprimuje s pôvodným názvom a v pôvodnom priečinku. Ak chcete komprimovať s použitím iného názvu, zadajte cieľový súbor. Ak sú v zadanej ceste medzery, vložte cestu do úvodzoviek.

Ak zadáte názov súboru v parametroch Cieľová databáza alebo Cieľový projekt Accessu, ale nezadáte cestu, cieľový súbor sa vytvorí v predvolenom priečinku databázy, ktorý je zadaný v Accesse. Toto nastavenie je možné meniť v dialógovom okne Možnosti programu Access.

V projekte Accessu táto možnosť skomprimuje súbor projektu (.adp) Accessu, ale nie databázy Microsoft SQL Server.

/x

makro

Otvorí databázu Accessu, ktorá bola zadaná pred prepínačom /x, a potom spustí dané makro. Ďalším spôsobom na spustenie makra pri otvorení databázy je vytvorenie makra s názvom AutoExec.

Makrá môžu obsahovať vírusy, takže pri ich spúšťaní buďte opatrní. Podniknite tieto preventívne kroky: majte na počítači spustený aktualizovaný antivírusový softvér, zrušte pomocou Centra dôveryhodnosti všetky makrá okrem tých, ktoré sú digitálne podpísané, a používajte zoznam dôveryhodných zdrojov makier.

/ cmd

Žiadny

Určuje, že v príkazovom riadku nasleduje hodnota, ktorá sa vráti prostredníctvom funkcie Command. Táto možnosť musí byť posledným prepínačom v príkazovom riadku. Ako alternatívu k prepínaču /cmd môžete použiť bodkočiarku.

Tento prepínač sa používa na zadanie argumentu príkazového riadka, ktorý možno použiť v kóde programu Visual Basic for Applications VBA.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×