Efekt animácie dráhy pohybu môžete použiť na premiestňovanie objektov na snímke tak, že sa vytvorí príbeh.

Lietadlo nachádzajúce sa na pravej strane (dole) napríklad zobrazuje počiatočný bod lietadla a bodkovaná čiara medzi dvomi lietadlami zobrazuje dráhu, ktorú lietadlo po spustení animácie preletí. Priehľadný obrázok na ľavej strane je miesto, kde sa bude lietadlo po skončení animácie nachádzať.

Váš prehliadač nepodporuje video.

1:14

Predplatitelia služieb Microsoft 365 majú k dispozícii jednoduchšiu možnosť pohybovej animácie: Morfing

Pridanie dráhy pohybu do objektu

Dráha pohybu Vývrtka doľava

 1. Kliknite na objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie kliknite na položku Pridať animáciu.

  Pridať animáciu

 3. Posuňte sa dole na položku Dráhy pohybu a vyberte jednu z možností.

  Posun dole na položku Trasy pohybu

  Tip:   Ak vyberiete možnosť Vlastná dráha, môžete nakresliť dráhu, ktorú má objekt opísať.

  Kreslenie vlastnej trasy

  Ak chcete kreslenie vlastnej dráhy zastaviť, stlačte kláves Esc.

Možnosti rozšírenej dráhy pohybu

 1. Ak sa nezobrazuje požadovaná dráha pohybu, v dolnej časti galérie kliknite na položku Ďalšie dráhy pohybu.

  Ďalšie trasy pohybu

  Kliknutím na animáciu zobrazíte ukážku pohybu objektu na snímke.

  Kliknutie na animáciu trasy pohybu

 2. Keď si vyberiete požadovanú dráhu pohybu, kliknite na položku OK.

  Ak chcete animáciu zo snímky odstrániť, kliknite na dráhu pohybu (bodkovaná čiara so šípkou) a potom stlačte kláves Delete.

  Kliknite na trasu pohybu a stlačte kláves DELETE

Úprava dráhy pohybu

 1. Ak chcete napríklad zmeniť smer dráhy pohybu, upraviť jednotlivé body dráhy pohybu alebo uzamknúť (tak, aby ostatní nemohli animáciu meniť) a odomknúť animáciu, kliknite na položku Možnosti efektu.

  Úprava efektu trasy pohybu

 2. Ak chcete zobraziť ukážku dráhy pohybu, kliknite na objekt na snímke a potom kliknite na možnosť Animácie > Ukážka.

  Tip:   Položka Ukážka sa nachádza na karte Animácie úplne naľavo pod kartou Súbor.

  Kliknutie na položku Ukážka

Použitie preddefinovaných ciest

Vo väčšine prípadov na zvýšenie pútavosti snímky dokonale poslúžia základné animácie cesty. V nasledujúcom príklade použijeme na grafický prvok animáciu cesty Otočenie, potom smer cesty zmeníme pomocou položky Možnosti efektu a konečný vzhľad dosiahneme použitím možnosti Obrátiť smer trasy.

Príklad: použitie preddefinovanej animácie cesty na grafický prvok

 1. Na prázdnej snímke kliknite na položky Vložiť > Tvary > Obdĺžnik (alebo na iný požadovaný tvar) a potom tvar vložte kliknutím na ľavý horný roh snímky.

 2. Kým je obdĺžnik vybratý, kliknite na položky Animácie > Animácia cesty a v časti Základné kliknite na položku Otočenie.

  Apply an path animation on the Animations tab
 3. Po ukončení zobrazenia ukážky animácie kliknite na položku Možnosti efektu nachádzajúcu sa na karte Animácie a potom kliknite na položku Dole vpravo.

 4. Presuňte kurzor nad koncový bod animácie, až kým sa nezmení na dvojitú preškrtnutú šípku, a potom naň kliknite a presuňte sa do pravého dolného rohu snímky.

  Drag the corner of the animation path to resize it
 5. Nakoniec kliknite na položku Možnosti efektu > Obrátiť smer cesty.

  Control-click the path to reverse it

  Animácia teraz premiestni grafický prvok z najmenej viditeľného miesta na snímke (vpravo nadol) na to najviditeľnejšie (vľavo hore).

Použitie vlastných ciest

Ak chcete nakresliť vlastnú animáciu cesty, vyberte objekt, ktorý chcete animovať, a kliknite na položku Animácie > Animácia cesty a potom vyberte možnosť v časti Vlastné. Spôsob kreslenia závisí od vybratého typu cesty.

Ak ste vybrali cestu Krivka alebo Voľný tvar: Curve or Freeform path animation buttons

 1. Kliknite na počiatočný bod a potom kliknite zakaždým, keď budete chcieť zmeniť smer.

 2. Kreslenie ukončíte dvojitým kliknutím.

Ak ste vybrali cestu Čiara alebo Čarbanica: Čiara alebo čarbanica ako trasy animácie

 • Kliknite, počas kreslenia požadovaného tvaru podržte tlačidlo myši a po skončení tlačidlo uvoľnite.

Ak chcete zmeniť vlastnú nakreslenú cestu, postupujte takto:

 • Podržte tlačidlo Ctrl a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vlastnú cestu a kliknite na položku Upraviť body.

  Vlastné trasy animácie v režime Úprava bodov

  Tip: Ak ste doteraz cesty v grafickom programe neupravovali, možno bude ľahšie efekt odstrániť a nakresliť ho odznova.

Použitie dráhy pohybu v objekte alebo texte

 1. Vyberte text alebo objekt, v ktorom chcete efekt animácie použiť.

 2. Na karte Animácie kliknite v časti Pohyb na položku Cesty a potom v časti Základné alebo Zložité kliknite na požadovaný typ dráhy pohybu.

  Karta Animácie, skupina Pohyb

  Tipy: 

  • Šípky, ktoré pri úpravách animácie znázorňujú dráhu pohybu, sa počas prezentovania prezentácie publiku nezobrazujú.

  • Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Kreslenie vlastnej dráhy pohybu

 1. Vyberte text alebo objekt, v ktorom chcete efekt animácie použiť.

 2. Na karte Animácie v časti Pohyb kliknite na položku Cesty a potom kliknite na položky Kresliť krivku, Kresliť voľný tvar, Kresliť čiaru alebo Kresliť čarbanicu.

  Karta Animácie, skupina Pohyb

 3. Ak chcete nakresliť vybratú dráhu pohybu, postupujte takto:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Kreslenie krivky

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, a potom prejdite ukazovateľom pozdĺž čiary. Kliknite na ľubovoľné miesto, kde sa má v rámci cesty nachádzať špička krivky. Dvojitým kliknutím v ľubovoľnom bode zastavíte kreslenie cesty.

Kreslenie trasy voľného tvaru, ktorý obsahuje rovné čiary

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, posúvajte kurzor v smere rovnej čiary a potom kliknite na ľubovoľný bod, kde chcete vytvoriť roh. Prípadne pri presúvaní myši ľubovoľným smerom s cieľom nakresliť cestu, ktorá bude vyzerať ako ručne nakreslená, kliknite tlačidlom myši a podržte ho stlačené. Kliknite na miesto, kde chcete medzi týmito metódami kresieb prepínať. Dvojitým kliknutím v ľubovoľnom bode zastavíte kreslenie cesty.

Kreslenie čiar

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, podržte stlačené tlačidlo myši a potom presuňte kurzor v smere rovnej čiary. Uvoľnením tlačidla myši kreslenie cesty zastavíte.

Kreslenie cesty, ktorá sa zobrazuje ako ručne nakreslená alebo ako čarbanica

Kliknite na miesto na snímke, kde sa má cesta začať, podržte stlačené tlačidlo myši a potom presuňte kurzor v ľubovoľnom smere. Uvoľnením tlačidla myši kreslenie cesty zastavíte.

Tipy: 

 • Ak chcete dráhu krivky alebo voľného tvaru ukončiť v mieste ich začiatku (označované ako uzatvorenie cesty), môžete namiesto dvojitého kliknutia alebo uvoľnenia tlačidla myši kliknúť na počiatočný bod cesty, čím kreslenie cesty ukončíte.

 • Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Úprava dráhy animácie

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Každý efekt animácie je na snímke označený číslom  Číslo animácie vedľa objektu. Toto číslo označuje poradie, v ktorom sa efekt prehrá.  Ak sú dva efekty animácie nastavené na prehrávanie v rovnaký čas, budú označené číslami nad sebou Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v číslovanom balíku Číslovaný zásobník animácie, musíte zobraziť úplný zoznam efektov animácie na snímke. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Zmeniť poradie a potom kliknite na požadovanú animáciu.

 3. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Možnosti efektu a potom kliknite na položku Upraviť body.

  Obrázok tlačidla

 4. Presunutím bodu úpravy na animácii cesty môžete prispôsobiť tvar.

  Tip: Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Zmena smeru dráhy pohybu

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Každý efekt animácie je na snímke označený číslom  Číslo animácie vedľa objektu. Toto číslo označuje poradie, v ktorom sa efekt prehrá.  Ak sú dva efekty animácie nastavené na prehrávanie v rovnaký čas, budú označené číslami nad sebou Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v číslovanom balíku Číslovaný zásobník animácie, musíte zobraziť úplný zoznam efektov animácie na snímke. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Zmeniť poradie a potom kliknite na požadovanú animáciu.

 3. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Možnosti efektu a potom kliknite na položku Obrátiť smer trasy.

  Obrázok tlačidla

  Tip: Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Uzatvorenie alebo otvorenie dráhy

Dráha pohybu je uzatvorená vtedy, ak sa končí v mieste jej začiatku. Dráha pohybu je otvorená, ak sa končí v inom mieste, ako je miesto jej začiatku.

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Každý efekt animácie je na snímke označený číslom  Číslo animácie vedľa objektu. Toto číslo označuje poradie, v ktorom sa efekt prehrá.  Ak sú dva efekty animácie nastavené na prehrávanie v rovnaký čas, budú označené číslami nad sebou Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v číslovanom balíku Číslovaný zásobník animácie, musíte zobraziť úplný zoznam efektov animácie na snímke. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Zmeniť poradie a potom kliknite na požadovanú animáciu.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Otvorenie uzatvorenej dráhy

Podržte stlačený kláves CONTROL, kliknite na dráhu pohybu na snímke a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Otvoriť krivku.

Uzatvorenie otvorenej dráhy

Podržte stlačený kláves CONTROL, kliknite na dráhu pohybu na snímke a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zatvoriť krivku.

Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Premiestnenie dráhy pohybu na snímke

 1. Na navigačnej table vyberte snímku s efektom animácie, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na kartu Animácia.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 2. Na snímke vyberte efekt animácie, ktorý chcete zmeniť.

  Tipy: 

  • Každý efekt animácie je na snímke označený číslom  Číslo animácie vedľa objektu. Toto číslo označuje poradie, v ktorom sa efekt prehrá.  Ak sú dva efekty animácie nastavené na prehrávanie v rovnaký čas, budú označené číslami nad sebou Číslovaný zásobník animácie.

  • Ak chcete vybrať efekt animácie, ktorý sa nachádza v číslovanom balíku Číslovaný zásobník animácie, musíte zobraziť úplný zoznam efektov animácie na snímke. Na karte Animácie kliknite v časti Možnosti animácie na položku Zmeniť poradie a potom kliknite na požadovanú animáciu.

 3. Podržte ukazovateľ myši nad požadovanou dráhou pohybu, kým sa nezmení na Hand pointer, a potom dráhu pohybu presuňte na nové miesto.

  Ak chcete na snímke zobraziť ukážku všetkých efektov animácie, kliknite na karte Animácie v časti Ukážka na položku Prehrať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×