Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete prispôsobiť rôzne nastavenia počítačových databáz Accessu, kliknite na položku Možnostisúboru > > nastavenia klientov. Nastavenia, ktoré vykonáte z tejto kategórie, sa použijú pre všetky Access počítačové databázové súbory, ktoré sa nachádzajú v počítači.

Čo vás zaujíma?

Prispôsobenie správania kurzora a klávesov

Ak chcete nastaviť správanie kurzora pri použití niektorých klávesov, použite nasledujúce možnosti. Ďalšie informácie o nastavení správania kurzora špecifické pre daný jazyk nájdete v časti pohyb kurzora v časti Nastavenie možností pre konkrétnu verziu jazyka , ktorá sa zobrazuje ďalej v tomto článku.

Ak chcete nastaviť akciu, ako sa kurzor chová po stlačení klávesu ENTER:

Možnosť

Popis

Nepresúvajte sa

Zachová kurzor v aktuálnom poli.

Pole Next

Premiestni kurzor do nasledujúceho poľa. Pole Next sa predvolene nachádza napravo alebo naľavo od aktuálneho poľa v závislosti od toho, ako je smer textu nastavený. Toto nastavenie je predvoleným výberom.

Ďalší záznam

Presunie kurzor na aktuálne pole ďalšieho záznamu. Pri prezeraní viacerých záznamov je ďalší záznam záznamom priamo pod aktuálnym záznamom.

Ak chcete nastaviť spôsob správania kurzora vo formulároch a údajových hárkoch, pri používaní klávesu ENTER, TAB a klávesov so šípkami vyberte niektorú z možností v časti správanie pri zadávaní poľa :

Možnosť

Popis

Výber celého poľa

Po prechode kurzorom na pole sa vyberie celé pole.

Prechod na začiatok poľa

Presun na začiatok poľa po prechode kurzorom do tohto poľa.

Prechod na koniec poľa

Po prechode kurzorom na pole sa presunie na koniec poľa.

Prispôsobte, ako sa kurzor chová pri používaní klávesov so šípkami pomocou možností správania klávesu so šípkou :

Zobrazenie možností pohybu klávesu so šípkou

Možnosť

Popis

Pole Next

Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava v závislosti od jazykových nastavení presunie kurzor na ďalšie alebo predchádzajúce pole.

Ďalší znak

Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava presunie kurzor na ďalší alebo predchádzajúci znak v poli.

Kurzor sa zastaví na prvom alebo poslednom poli

Ak je vybratá táto možnosť, zabráni sa presúvaniu kurzora z prvého alebo posledného poľa na predchádzajúci alebo nasledujúci záznam.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností zobrazenia funkcií

Tieto nastavenia môžete prispôsobiť tak, aby sa v možnostiach zobrazenia zobrazili užitočné funkcie, ako sú napríklad animácie a stavové pruhy.

Možnosť

Popis

Zobrazenie tohto počtu nedávnych databáz

Nastavte alebo zmeňte počet naposledy použitých súborov, ktoré sa zobrazujú na table nedávne databázy .

Rýchly prístup k tomuto počtu nedávnych databáz

Nastavte alebo zmeňte počet naposledy použitých súborov, ktoré sa zobrazujú v časti Možnosti v zobrazení Backstage. Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii pre Access 2013 a novšie verzie.

Zobrazenie tohto počtu nepripnutých naposledy použitých priečinkov

Nastavte alebo zmeňte počet nepripnutých naposledy použitých priečinkov, ktoré sa zobrazujú na table nedávnej databázy . Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii pre Access 2013 a novšie verzie.

Pri otváraní alebo ukladaní súborov nezobrazovať Backstage

Skryje zobrazenie Backstage pri otváraní alebo ukladaní súborov. Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii pre Access 2013 a novšie verzie.

Stavový riadok

Zobrazí stavový riadok v dolnej časti okna Access.

Zobrazenie animácií

Zapne animované funkcie, ako je napríklad animované vloženie nových stĺpcov do údajových hárkov.

Zobrazenie značiek akcií v údajových hárkoch

Zobrazí značky akcií v údajových hárkoch.

Zobrazenie značiek akcií vo formulároch a zostavách

Zobrazuje značky akcií vo formulároch a zostavách.

Zobraziť v stĺpci návrh makra – názvy

Iba Access 2007. Zobrazí sa stĺpec názov makra v návrhárovi makier. Tento stĺpec môžete zobraziť alebo skryť aj kliknutím na položku názvy makier v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh . Všimnite si, že ak vypnete túto možnosť, ale potom otvoríte makro (v návrhovom zobrazení), ktoré obsahuje názvy makier, skrytý stĺpec bude viditeľný. Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky databázy, ale môžete použiť príkaz názvy makier na vypnutie tohto nastavenia pre aktuálne makro.

Zobraziť v stĺpci podmienky návrhu makra

Iba Access 2007. Zobrazí príkaz podmienky v návrhárovi makier. Tento stĺpec môžete zobraziť alebo skryť aj kliknutím na položku podmienky v skupine Zobraziť alebo skryť na karte návrh . Všimnite si, že ak vypnete túto možnosť, ale potom otvoríte makro (v návrhovom zobrazení), ktoré obsahuje jednu alebo viac podmienok, skrytý stĺpec bude viditeľný. Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky databázy, ale môžete použiť príkaz podmienky na vypnutie tohto nastavenia pre aktuálne makro.

Na začiatok stránky

Zmena možností tlače

Predvolené okraje môžete nastaviť pomocou možností v časti tlač. Pred tlačou zostavy alebo údajového hárka môžete prispôsobiť aj možnosti nastavenia strany a tlač.

Možnosť

Popis

Ľavý okraj

Zmení predvolený ľavý okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Hodnoty v rozsahu od nuly môžete použiť na šírku alebo výšku vytlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúcich formulároch a zostavách, kliknite na kartu súbor , kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom nastavte možnosti v dialógovom okne Tlačiť .

Pravý okraj

Zmení predvolený pravý okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Hodnoty v rozsahu od nuly môžete použiť na šírku alebo výšku vytlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúcich formulároch a zostavách, kliknite na kartu súbor , kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom v dialógovom okne tlač kliknite na položku Nastavenie strany .

Horný okraj

Zmení predvolený horný okraj v údajových hárkoch, moduloch a nových formulároch a zostavách. Hodnoty v rozsahu od nuly môžete použiť na šírku alebo výšku vytlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúcich formulároch a zostavách, kliknite na kartu súbor . kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom v dialógovom okne tlač kliknite na položku Nastavenie strany .

Dolný okraj

Zmení predvolený dolný okraj v údajových hárkoch, moduloch a nových formulároch a zostavách. Hodnoty v rozsahu od nuly môžete použiť na šírku alebo výšku vytlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúcich formulároch a zostavách, kliknite na kartu súbor . kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom v dialógovom okne tlač kliknite na položku Nastavenie strany .

Na začiatok stránky

Nastavenie bežných možností pre databázu

Ak chcete prispôsobiť spôsob, akým sa Access chová pri vykonávaní niektorých bežných úloh, použite niektorú z nasledujúcich možností:

Možnosť

Popis

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnku

Táto možnosť sa nachádza v časti Všeobecné a môže byť užitočná, ak ste vývojárom. Ak chcete zobraziť chyby v kóde prispôsobenia používateľského rozhrania, vyberte možnosť Access.

Sprevádzať udalosti zvukom

Prehrá dostupné zvuky, ktoré sú priradené k udalostiam programu Microsoft Office, ako je napríklad otváranie, ukladanie a tlač súborov a zobrazovanie chybových hlásení. Zvuky, ktoré sú priradené k rôznym udalostiam, je možné zmeniť v dialógovom okne zvuky-vlastnosti v ovládacom paneli systému Windows. Ak začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka poskytnúť pripomienky so zvukom v jednom Office programe, je tiež zapnuté alebo vypnuté pre všetky ostatné Office programy. Ak chcete zmeniť zvuk, ktorý je priradený k udalosti, otvorte priečinok zvuky v ovládacom paneli Windowsu. Väčšinu zvukov možno prehrávať iba v počítači so zvukovou kartou.

Použitie štvorročného formátovania roka

Táto databáza Nastaví predvolený formát roka pre aktuálne otvorenú databázu na štyri číslice (YYYY).

Poznámka: Toto nastavenie nahrádza nastavenie všetky databázy pre aktuálne otvorenú databázu.

Všetky databázy Nastaví predvolený formát roka pre všetky databázy na štyri číslice (YYYY).

Otvoriť naposledy použitú databázu pri spustení programu Access

Táto možnosť sa nachádza v časti Rozšírené . Po vybratí tejto možnosti Access otvorí naposledy použitú databázu namiesto zobrazenia stránky Microsoft Accessu . Pri otváraní poslednej použitej databázy sa používajú dva režimy: zdieľané Otvorenie poslednej použitej databázy na zdieľané použitie. Toto je predvolené nastavenie. Exkluzívne otvorí poslednú použitú databázu na výlučné používanie jediným používateľom.

Uzamknutie predvoleného záznamu

Tieto možnosti sa nachádzajú v časti Rozšírené .

Žiadne zámky Ponecháva záznamy otvorené na úpravy.

Všetky záznamy Uzamkne všetky záznamy v otvorenom formulári alebo údajovom hárku a tiež uzamkne záznamy v ľubovoľných podkladových tabuľkách. Záznamy ostanú uzamknuté tak dlho, ako máte otvorené objekty.

Upravený záznam Uzamkne sa len záznam, ktorý upravujete.

Nastavenie možností pre akcie vyhľadávania a nahradenia

Pomocou nasledujúcich možností v časti úpravy nastavte správanie Hľadať a nahradiť.

Možnosť

Popis

Rýchle vyhľadávanie

Prehľadáva aktuálne pole a zhoduje sa s celým poľom vo vyhľadávacom reťazci.

Všeobecné vyhľadávanie

Prehľadáva všetky polia a zhoduje sa s ľubovoľnou časťou poľa.

Začiatok vyhľadávania poľa

Prehľadáva aktuálne pole a zhoduje sa so začiatočnými znakmi v poli.

Nastavenie možností na zobrazenie správ s potvrdením

Ak chcete nastaviť správu, ktorá sa zobrazí po dokončení niektorých akcií používateľa, použite nasledujúce možnosti.

Možnosť

Popis

Zaznamenať zmeny

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie vždy, keď zmeníte záznam.

Odstránenie dokumentu

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie vždy, keď odstránite databázový objekt.

Akčné dotazy

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každom spustení akčného dotazu pripojiť, aktualizovať, odstrániť alebo vytvoriť tabuľku s databázou Access.

Prispôsobenie rozšírených možností pre aplikáciu

Možnosť

Popis

Otvorenie databáz pomocou uzamknutia na úrovni záznamov

Zablokuje úroveň záznamu ako predvolenú pre aktuálne otvorenú databázu. Zrušením začiarknutia tohto políčka sa na úrovni strany uzamkne predvolená hodnota pre otvorenú databázu. Voľba, ktorú vykonáte, sa vzťahuje na údaje vo formulároch, údajových hárkoch a kóde, ktoré používajú objekt skupiny záznamov na slučku prostredníctvom záznamov. Táto možnosť sa nevzťahuje na akčné dotazy alebo kód, ktorý vykonáva hromadné operácie pomocou príkazov SQL.

Časový limit OLE/DDE (SEC)

Kontroluje interval, po uplynutí ktorého Access pokusy o zlyhanie OLE alebo DDE. Platné hodnoty: 0-300. Predvolená hodnota: 30.

Interval obnovenia (SEC)

Počet sekúnd, po ktorých Access automaticky aktualizuje záznamy v údajovom hárku alebo v zobrazeniach formulárov. Platné hodnoty: 0-32766. Predvolená hodnota: 60. Hodnota 0 zabraňuje aktualizáciám.

Počet opakovaní aktualizácií

Koľkokrát Access pokúsi uložiť zmenený záznam, ktorý zamkol iný používateľ. Platné hodnoty: 0-10. Predvolená hodnota: 2.

Interval obnovenia ODBC (SEC)

Interval, po uplynutí ktorého Access automaticky obnoví údaje zhromaždené prostredníctvom pripojenia ODBC. Toto nastavenie nadobúda účinnosť len vtedy, keď je databáza zdieľaná v sieti. Platné hodnoty: 0-32766. Predvolená hodnota: 1500. Hodnota nula zabraňuje aktualizáciám.

Interval opakovania aktualizácie (MS)

Počet milisekúnd, po ktorých sa Access pokúsi uložiť zmenený záznam, ktorý zamkol iný používateľ. Platné hodnoty: 0 – 1000. Predvolená hodnota: 250.

Operácie DDE

Ignorovať žiadosti o DDE umožňuje Access ignorovať žiadosti o DDE z iných aplikácií.

Povolenie obnovenia DDE umožňuje Access aktualizovať prepojenia DDE v intervale zadanom v poli interval obnovovania (SEC) .

Argumenty príkazového riadkov

Zadajte argumenty spustené pri spustení Access alebo otvorte Access databázu.

Metóda šifrovania

Tieto dve možnosti sú k dispozícii v Accesse 2010 a novších verziách.

Použitie staršieho šifrovania (vhodné na spätnú kompatibilitu a databázy s viacerými používateľmi): použite staršiu metódu šifrovania, ktorá sa našla v accesse 2007.

Používanie predvoleného šifrovania (vyššia úroveň zabezpečenia): nástroj na šifrovanie v accesse 2010 a v novších verziách kombinuje a zlepšuje na dvoch starších nástrojoch – kódovanie a databázové heslá. Keď zašifrujete databázu pomocou hesla, stávajú sa všetky údaje pre ostatné nástroje nečitateľné, čím nútite iných používateľov, aby zadali heslo, ak chcú databázu používať. Šifrovanie použité v Accesse 2010 a v novších verziách používa silnejší algoritmus, ako bol použitý v starších verziách programu Access.

Predvolený motív

Ak chcete vybrať predvolený motív, motív písma alebo farby databázy, kliknite na položku Prehľadávať .

Na začiatok stránky

Nastavenie možností pre zobrazenie konkrétneho jazyka

Tieto možnosti môžete nájsť v časti úpravy .

Možnosť

Popis

Predvolený smer

Zľava doprava : nastavuje zobrazenie nových objektov z smeru zľava doprava, ktorý je známy pre používateľov angličtiny a európskych jazykov. Toto nastavenie napríklad zobrazuje prvé pole v tabuľke, ktoré sa začína v stĺpci úplne vľavo, a pridá nové polia napravo od stĺpca a umiestni pole číslo záznamu a navigačné tlačidlá v údajovom zobrazení v ľavom dolnom rohu.

Sprava doľava: nastavuje zobrazenie nových objektov z smeru sprava doľava ako známych používateľov v strednom východnom jazyku. Toto nastavenie napríklad zobrazuje prvé pole v tabuľke začínajúce v stĺpci rightmostmost a pridá nové polia naľavo od stĺpca a umiestni pole číslo záznamu a navigačné tlačidlá do údajového zobrazenia tabuľky v pravom dolnom rohu.

Pohyb kurzora

Logická: Nastaví sa pohyb kurzora v rámci obojsmerného textu podľa smeru jazyka, ktorý sa vyskytol. Ak sa napríklad pomocou klávesov so šípkami presúvajte cez arabský a potom anglický text v tej istej vete, kurzor sa presunie na smer sprava doľava cez arabský text a potom sa začína na ľavom znaku anglického slova a pokračuje v jeho pohybe smerom zľava doprava.

Vizuálne: nastaví pohyb kurzora v rámci obojsmerného textu presunom na ďalší vizuálny susedný znak. Ak sa napríklad pomocou klávesov so šípkami presúvate sprava doľava cez arabský a potom anglický text v tej istej vete, kurzor sa presunie na smer sprava doľava cez arabský text a potom pokračuje v pravom smere vpravo od anglického slova a postupuje smerom sprava doľava.

Používanie kalendára Hedžra

Ak je k dispozícii, môžete vybrať možnosť založiť základný odkaz na dátum v lunárnom kalendári. Ak nie je vybratá, databáza používa gregoriánsky kalendár.

Poznámka:  Access navrhuje, aby ste pri prvom vytvorení databázy vybrali typ kalendára a nezmenili Toto nastavenie.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×