Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Kontrola kompatibility zistila problémy s kompatibilitou súvisiacou so vzorcami v predchádzajúcich verziách Microsoft Excelu.

Počnúc Excel 2007 kontrola kompatibility predvolene kontroluje problémy s predchádzajúcimi verziami Excel. Ak vás zaujíma len konkrétna verzia, zrušte začiarknutie políčok pre ostatné verzie.

Excel Dialógové okno Kontrola kompatibility

Dôležité: 

  • Ak sa vyskytnú problémy v zozname Významná strata funkčnosti, snažte sa ich vyriešiť ešte pred uložením súboru, aby ste neprišli natrvalo o údaje a aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu.

  • Problémy v zozname Menšia strata presnosti môže, ale aj nemusí byť potrebné vyriešiť pred uložením zošita. Údaje ani funkčnosť sa nestratia, je však možné, že zošit nebude vyzerať alebo fungovať rovnako, keď ho otvoríte v staršej verzii Excelu.

Tip: V prípade výskytu viacerých problémov, ktoré treba preskúmať, vyberte možnosť Kopírovať do nového hárka. Jednotlivé problémy vám pomôže vyriešiť nový hárok Zostava o kompatibilite.

Obsah tohto článku

Problémy spôsobujúce významnú stratu funkčnosti

Problém

Riešenie

Niektoré hárky obsahujú viac vzorcov poľa odkazujú na iné hárky, než podporuje vybratý formát súboru. Niektoré z týchto vzorcov poľa sa neuložia a skonvertujú sa na #VALUE. #HODNOTA!.

Čo to znamená    V prípade verzie Excel 2007 a novšej verzie sú polia zošita odkazované na iné hárky obmedzené len dostupnej pamäte, v hárkoch vo formáte Excel 97-2003 však môže hárok obsahovať maximálne 65 472 polí zošita, ktoré odkazujú na iné hárky. Polia zošita, ktoré presahujú maximálny limit, sa skonvertujú a zobrazia #VALUE! #HODNOTA!.

Čo robiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce poľa, ktoré odkazujú na iný hárok, a potom vykonajte potrebné zmeny, aby ste sa vyhli #VALUE. #HODNOTA!.

Niektoré vzorce obsahujú polia s vyšším počtom prvkov, než podporuje vybratý formát súboru. Polia s viac než 256 stĺpcami alebo 65 536 riadkami sa neuložia a ich výsledky môžu byť odlišné.

Čo to znamená    V Excel 2010 a novších môžete použiť vzorce poľa, ktoré obsahujú prvky pre viac než 256 stĺpcov a 65 536 riadkov. Vo Excel roku 2007 tento počet prekračuje limit prvkov poľa a vrátené výsledky sa môžu odlišovať.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce poľa, ktoré obsahujú viac prvkov, než podporujú staršie verzie programu Excel, a potom vykonajte požadované zmeny.

Niektoré vzorce obsahujú väčší rozsah hodnôt, odkazov alebo názvov, než podporuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa neuložia a skonvertujú sa na #VALUE. #HODNOTA!.

Čo to znamená    V Excel verzie 2007 a novších je maximálna dĺžka obsahu vzorca 8 192 znakov a maximálna dĺžka interného vzorca je 16 384 bajtov. V Excel 97-2003 je maximálna dĺžka obsahu vzorca 1 024 znakov a maximálna dĺžka interného vzorca je 1 800 bajtov. Ak kombinácia argumentov vzorca (vrátane hodnôt, odkazov a názvov) prekročí maximálne limity pre Excel 97-2003, vzorce budú mať #VALUE! pri ukladaní zošita vo formáte staršej verzie Excel súboru.

Čo robiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce, ktoré presahujú maximálnu dĺžku vzorca 97-2003 Excel potom vykonajte potrebné zmeny, aby ste sa vyhli problémom #VALUE. #HODNOTA!.

Niektoré vzorce majú väčší počet úrovní vná lepšieho vnorenia, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce s viac ako siedmimi úrovňami vnánorenia sa neuložia a skonvertujú sa na #VALUE. #HODNOTA!.

Čo to znamená    V Excel 2007 Excel novšej verzie môže vzorec obsahovať najviac 64 úrovní vnánorenia, v balíku Excel 97-2003 je však maximálny počet úrovní vnánorenia 7.

Čo robiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky obsahujúce vzorce s viac než 7 úrovňami vnánorenia a potom vykonajte potrebné zmeny, aby ste sa vyhli #VALUE. #HODNOTA!.

Niektoré vzorce obsahujú funkcie, ktoré obsahujú viac argumentov, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce, ktoré obsahujú viac než 30 argumentov na jednu funkciu, sa neuložia a skonvertujú sa na #VALUE! #HODNOTA!.

Čo to znamená    V Excel verzie 2007 a novšej môže vzorec obsahovať najviac 255 argumentov, v roku Excel 97-2003 je však maximálny počet argumentov v vzorci 30.

Čo robiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 30 argumentmi, a potom vykonajte potrebné zmeny, aby ste sa vyhli #VALUE. #HODNOTA!.

Niektoré vzorce používajú väčší operandy, než je povolené vybratým formátom súboru. Tieto vzorce sa neuložia a skonvertujú sa na #VALUE. #HODNOTA!.

Čo to znamená    V Excel 2007 a novších verzie je maximálny počet operandov použitých vo vzorcoch 1 024, v roku Excel 97-2003 je však maximálny počet operandov vo vzorcoch iba 40.

Čo robiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s viac než 40 operandmi, a potom vykonajte potrebné zmeny, aby ste sa vyhli #VALUE. #HODNOTA!.

Niektoré vzorce obsahujú funkcie s väčším argumentom, než podporuje vybratý formát súboru. Vzorce, ktoré na funkciu obsahujú viac než 29 argumentov, sa neuložia a skonvertujú sa na #VALUE! #HODNOTA!.

Čo to znamená    V balíku Excel 2007 a novších Excel môže používateľom funkčná funkcia User-Defined (UDF), ktorú vytvoríte pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA), obsahovať maximálne 60 argumentov, ale vo formáte Excel 97-2003 je počet argumentov v používateľom definovaných súboroch obmedzený jazykom VBA na iba 29 argumentov.

Čo robiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky obsahujúce funkcie, ktoré používajú viac než 29 argumentov, a potom vykonajte potrebné zmeny, aby ste sa vyhli #VALUE. #HODNOTA!. Na zmenu používateľom definovaných funkcií možno bude potrebné použiť kód VBA.

Jedna alebo viacero funkcií v tomto zošite nie je k dispozícii v starších verziách Excel.  Pri prepočítaní v starších verziách vrátia tieto funkcie #NAME? a nie ich aktuálnych výsledkov.

Čo to znamená    Excel verzie 2007 a novšej verzie poskytujú nové a premenované funkcie. Keďže tieto funkcie nie sú k dispozícii vo Excel 97-2003, vrátia #NAME? namiesto očakávaného výsledku vtedy, ak zošit otvoríte v staršej verzii programu Excel.

V niektorých prípadoch sa ku vzorcu pridá predpona _xlfn, napríklad =_xlfn.IFERROR (1,2).

Čo robiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky obsahujúce funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v starších verziách balíka Excel a potom vykonajte potrebné zmeny, aby ste sa vyhli #NAME? #HODNOTA!.

Funkcie kompatibility sú dostupné pre všetky funkcie, ktoré boli premenované. S cieľom vyhnúť sa chybám môžete používať tieto funkcie.

Nové funkcie možno nahradiť vhodnými funkciami, ktoré sú dostupné v starších verziách programu Excel. Taktiež môžete odstrániť vzorce, ktoré používajú nové funkcie ich náhradou za výsledky vzorca.

Niektoré vzorce obsahujú odkazy na tabuľky, ktoré nie sú podporované vybratým formátom súboru. Tieto odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky.

Čo to znamená    V balíku Excel 2007 a novšom môžete použiť štruktúrované odkazy, a tak zjednodušiť prácu s údajmi tabuľky a intuitívnejšie pri používaní vzorcov, ktoré odkazujú na tabuľku, a to na časť tabuľky alebo na celú tabuľku. Program Excel 97-2003 nepodporuje túto funkciu a štruktúrované odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce so štruktúrovanými odkazmi na tabuľky, a zmeňte ich na odkazy na bunky, ktoré chcete použiť.

Niektoré vzorce obsahujú odkazy na tabuľky v iných zošitoch, ktoré v tejto inštancii programu Excel momentálne nie sú otvorené. Tieto odkazy sa pri uložení do formátu programu Excel 97-2003 skonvertujú na chybu #ODKAZ, pretože ich nemožno skonvertovať na odkazy na hárky.

Čo to znamená    V balíku Excel 2007 a novšom môžete použiť štruktúrované odkazy, a tak zjednodušiť prácu s údajmi tabuľky a intuitívnejšie pri používaní vzorcov, ktoré odkazujú na tabuľku, a to na časť tabuľky alebo na celú tabuľku. Program Excel 97-2003 nepodporuje túto funkciu a štruktúrované odkazy sa skonvertujú na odkazy na bunky. Ak však štruktúrované odkazy odkazujú na tabuľky v iných zošitoch, ktoré momentálne nie sú otvorené, skonvertujú sa a zobrazia ako chyby #ODKAZ.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce so štruktúrovanými odkazmi na tabuľky v iných zošitoch, a zmeňte ich tak, aby ste zabránili vzniku chýb #ODKAZ.

Najmenej jedna bunka tohto zošita obsahuje pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. Tieto pravidlá overovania údajov sa neuložia.

Čo to znamená    V Excel verzie 2010 a novších môže pravidlo overovania údajov odkazovať na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek. Vo Excel 97-2007 nie je toto pravidlo overovania údajov podporované a nie je dostupné.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na viac než 8 192 nesúvislých oblastí buniek a vykonajte potrebné zmeny.

Najmenej jedna bunka v tomto zošite obsahuje pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. Tieto pravidlá overovania údajov nie sú podporované v starších verziách programu Excel.

Čo to znamená    Vo Excel verzie 2010 a novšej môžete používať pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch. Vo Excel 97-2007 nie je tento typ overovania údajov podporovaný a nie je možné ho zobraziť v hárku.

Všetky pravidlá overovania údajov však v zošite ostanú dostupné a použijú sa po otvorení zošita znova vo Excel 2010 a novších, ak pravidlá neboli upravované vo Excel 97-2007.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte bunky obsahujúce pravidlá overovania údajov, ktoré odkazujú na hodnoty v iných hárkoch, a potom vykonajte požadované zmeny na karte Nastavenia v dialógovom okne Overenie údajov (karta Údaje, skupina Nástroje pre údaje).

Tento zošit obsahuje rozsah zlučovania údajov, ktorý odkazuje na bunky mimo obmedzení riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Odkazy vzorca na údaje v tejto oblasti sa upravia a nemusia sa správne zobraziť v staršej verzii programu Excel.

Čo to znamená    V Excel verzie 2007 a novšej verzie môžu rozsahy zlučovania údajov obsahovať vzorce, ktoré odkazujú na údaje mimo obmedzenia riadkov a stĺpcov vybratého formátu súboru. Vo Excel 97-2003 má hárok iba 256 stĺpcov a 65 536 riadkov. Odkazy vzorca na bunky mimo tohto obmedzenia sa upravia a nemusia sa správne zobraziť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknutím na položku Hľadať vyhľadajte rozsahy zlučovania údajov, ktoré obsahujú odkazy vzorca na údaje mimo obmedzenia počtu riadkov a stĺpcov programu Excel 97-2003, a potom vykonajte požadované zmeny.

Tento zošit obsahuje vlastné popisy používateľom definovaných funkcií aplikácie VBA. Všetky vlastné popisy sa odstránia.

Čo to znamená    V balíku Excel 2010 a novších môžete použiť Visual Basic for Applications (VBA) na vytvorenie User-Defined funkcií (UDF) s vlastnými popismi. Vlastné popisy nie sú podporované vo Excel 97-2007 a odstránia sa.

Čo urobiť    Nevyžaduje sa žiadna akcia, pretože všetky vlastné popisy sa odstránia.

Na začiatok stránky

Problémy spôsobujúce miernu stratu presnosti zobrazenia

Problém

Riešenie

Niektoré vzorce poľa v tomto zošite odkazujú na celý stĺpec. V starších verziách Excel môžu byť tieto vzorce skonvertované na #NUM. pri prepočítaní.

Čo to znamená    Vzorce poľa, ktoré vo viac ako Excel 2007 odkazujú na celý stĺpec, sa skonvertujú a zobrazia ako #NUM! pri prepočítaní vo Excel 97-2003.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte vzorce poľa, ktoré odkazujú na celý stĺpec, a potom vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku chýb #ČÍSLO!.

Aspoň jeden definovaný názov v tomto zošite obsahuje vzorce používajúce viac než 255 znakov, ktoré povoľuje vybratý formát súboru. Tieto vzorce sa uložia, pri ich úpravách v starších verziách programu Excel sa však skrátia.

Čo to znamená    Ak pomenované rozsahy vo vzorcoch presahujú limit 255 znakov podporovaný v programe Excel 97-2003, vzorec bude fungovať správne, v dialógovom okne Názov však bude skrátený a nebude ho možné upraviť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú pomenované rozsahy vo vzorcoch, a potom vykonaním potrebných zmien umožnite používateľom upravovať vzorce v programe Excel 97-2003.

Niektoré vzorce v tomto zošite sú prepojené na iné zošity, ktoré sú zatvorené. Pri prepočte týchto vzorcov v starších verziách programu Excel bez otvorenia prepojených zošitov, nebude možné vrátiť znaky presahujúce limit 255 znakov.

Čo to znamená    Ak sú vzorce v jednom zošite prepojené na iné zošity, ktoré sú zatvorené, pri prepočte v programe Excel 97-2003 je možné zobraziť najviac 255 znakov. Výsledky vzorca môžu byť skrátené.

Čo urobiť    Vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce s prepojením na iné zatvorené zošity, overte prepojenia a vykonaním potrebných zmien zabráňte vzniku skrátených výsledkov vzorcov v programe Excel 97-2003.

Vzorec Overenie údajov obsahuje viac než 255 znakov.

Čo to znamená    Ak vzorce overovania údajov presahujú limit 255 znakov podporovaný v programe Excel 97-2003, vzorec bude fungovať správne, bude však skrátený a nebude ho možné upraviť.

Čo urobiť    V časti Kontrola kompatibility kliknite na položku Hľadať, vyhľadajte bunky, ktoré obsahujú vzorce overovania údajov, a potom použite menší počet znakov, čím umožníte používateľom upravovať vzorce v programe Excel 97-2003.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×