Používanie webovej časti formulár programu InfoPath v klasickom stránky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po pridaní webovej časti Formulár programu InfoPath na stránku môžete zobraziť formulár prehľadávača, ktorý bol:

 • publikovaný v knižnici formulárov alebo dokumentov,

 • priradený k formuláru zoznamu SharePointu prispôsobeného pomocou programu Microsoft InfoPath 2013.

Po pridaní webovej časti Formulár programu InfoPath na stránku môžete túto časť pripájať k iným webovým častiam na stránke, a tak vytvárať efektívne riešenia. Napríklad môžete:

 • V knižnici, ktorá obsahuje podobné formuláre, vybrať položku vo webovej časti Zobrazenia zoznamu a následne zobraziť konkrétny formulár vo webovej časti Formulár programu InfoPath.

 • Vybrať položku vo webovej časti Zobrazenie zoznamu, ako je napríklad zoznam lístkov technickej podpory, a následne zobraziť polia vo webovej časti Formulár programu InfoPath.

 • Zachytiť niekoľko hodnôt parametrov používateľa vo webovej časti Formulár programu InfoPath, ako je napríklad hypotekárna kalkulačka, a následne zobraziť tabuľku výsledkov vo webovej časti Excel Services.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie obsahu o programe InfoPath 2010 a 2013.

Obsah článku

Pripojenie webovej časti Formulár programu InfoPath k inej webovej časti

Webovú časť Formulár programu InfoPath môžete pripojiť k inej webovej časti, ako je napríklad webová časť Zobrazenie zoznamu. Inej webovej časti potom môžete poskytnúť údaje, prijímať z nej údaje a meniť spôsob, akým sa v nej údaje zobrazujú.

 1. Ponuka Nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , kliknite na položku Upraviť stránku alebo Pridať stránku.

 2. V prípade potreby pridajte ďalšie webové časti na stránku, ku ktorej sa chcete pripojiť.

 3. Vyhľadajte na stránke webovú časť InfoPath alebo ju na stránku pridajte.

 4. Vo webovej časti InfoPath kliknite na ponuku Webová časť a potom ukážte na položku Pripojenia.

 5. Ukážte na jeden z týchto príkazov a potom kliknite na stránke na názov ďalšej webovej časti, ku ktorej sa chcete pripojiť:

Príkaz

Popis

Odoslať údaje do

Zobrazí zoznam jednej alebo viacerých ďalších webových častí na stránke, ktorá môže prijímať údaje formulára. Webová časť Formulár programu InfoPath môže byť buď formulárom knižnice s definovanými výstupnými parametrami, alebo formulárom zoznamu.

Získať formulár z

Zobrazí webovú časť Zobrazenie zoznamu založenú na zozname alebo knižnici. Používatelia môžu vo webovej časti Zobrazenie zoznamu vybrať formuláre, ktoré sa zobrazia v podobe konkrétneho formulára vo webovej časti Formulár programu InfoPath.

Získať údaje z

Zobrazí ďalšiu webovú časť, ako je napríklad webová časť Zobrazenie zoznamu, ktorá pošle jedno alebo viac polí údajov do webovej časti Formulár programu InfoPath. Tá musí mať definované vstupné parametre a môže mať podobu formulára knižnice alebo formulára zoznamu.

Vlastné vlastnosti

Vlastnosť

Popis

Zoznam alebo knižnica

Zadajte zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje publikovaný formulár programu InfoPath.

Typ obsahu

Zadajte typ obsahu formulára. Toto je nutné, keď boli ako typ obsahu publikované viaceré formuláre programu InfoPath alebo keď boli pridané ako šablóna knižnice. Ak nevyberiete žiadny typ, nastaví sa predvolený typ obsahu.

Zobraziť formulár v režime iba na čítanie (len zoznamy)

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zakázať, resp. povoliť zadávanie údajov do formulára zoznamu.

Zobraziť pás s nástrojmi alebo panel s nástrojmi programu InfoPath

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zobraziť alebo skryť pás s nástrojmi alebo panel s nástrojmi programu InfoPath. Ak zrušíte začiarknutie políčka, nezabudnite pridať tlačidlo Odoslať, aby mohol používateľ použiť formulár programu InfoPath.

Odoslať údaje na pripojené webové časti po načítaní stránky

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete, aby sa pri prvom zobrazení stránky prvý riadok údajov odoslal, resp. neodoslal do jednej alebo viacerých pripojených webových častí a ak chcete, aby sa zobrazili, resp. skryli predvolené hodnoty.

Vyberte predvolené zobrazenie formulára

Ak má formulár definované viac ako dve zobrazenia, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu zobrazenie, ktoré sa má použiť.

Vyberte akciu, ktorá sa má vykonať po odoslaní formulára

Vyberte niektorú z nasledovných možností:

 • Zavrite formulár Nahradí formulár nasledujúce hlásenie: "formulár bol zavretý".

 • Otvoriť nový formulár    Otvorí nový prázdny formulár.

 • Ponechať formulár otvorený    Ponechá formulár otvorený.

Na začiatok stránky

Spoločné vlastnosti

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné v prípade všetkých typov webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Na začiatok stránky

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

URL adresa Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zavrel.

 • Nemodálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolené témy Pomocníka sa otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×