Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Každé rozloženie grafického prvku SmartArt poskytuje odlišný spôsob prezentácie obsahu a zvýraznenia informácií. V niektorých rozloženiach sa iba pridá vizuálna úprava zoznamu s odrážkami, niektoré rozloženia (napríklad organizačné schémyVennove diagramy) sú navrhnuté na zobrazenie konkrétnych typov informácií.

Tip: Kliknutím na nasledujúce nadpisy získate ďalšie informácie o jednotlivých témach.

Skôr než vyberiete rozloženie pre grafický prvok SmartArt, položte si otázku, čo chcete vyjadriť a či sa majú informácie zobraziť určitým spôsobom. Keďže môžete rýchlo a jednoducho prepínať medzi rozloženiami, vyskúšajte rôzne rozloženia (s rôznymi typmi), kým nenájdete to najvhodnejšie. Typ je čosi ako kategória, ktorá vám umožní rýchlo zvoliť správne rozloženie pre vaše informácie. Experimentujte s rôznymi typmi. Nasledujúca tabuľka neposkytuje kompletný zoznam, ale slúži ako pomôcka a východiskový bod.

Požadovaná akcia

Najvhodnejší typ

Zobrazenie nesekvenčných informácií

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo na v časovej postupnosti, vytvorenie vývojového diagramu.

Proces

Zobrazenie nepretržitého procesu.

Cyklus

Vytvorenie organizačnej schémy.

Hierarchia

Zobrazenie rozhodovacieho stromu.

Hierarchia

Znázornenie prepojení.

Vzťah

Zobrazenie vzťahu častí k celku.

Matrica

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčšou súčasťou v hornej alebo dolnej časti

Ihlan

Prednostné použitie obrázkov na vyjadrenie alebo zvýraznenie obsahu

Obrázok

Do úvahy vezmite aj množstvo textu, pretože ovplyvňuje vzhľad a počet tvarov, ktoré v rozložení potrebujete. Má rozloženie obsahovať niekoľko hlavných bodov s vedľajšími bodmi? Sú dôležitejšie podrobné informácie alebo súhrn? Vo všeobecnosti sú grafické prvky SmartArt najúčinnejšie, keď sú počet tvarov a dĺžka textu obmedzené len na kľúčové body. Dlhší text môže odpútavať pozornosť od grafického prvku SmartArt a znížiť účinnosť vizuálneho podania informácií. V niektorých rozloženiach, ako napríklad v rozložení Lichobežníkový zoznam v type Zoznam, môžete použiť aj dlhší text.

Pre každý typ grafického prvku SmartArt sú k dispozícii mnohé jedinečné rozloženia. Niektoré rozloženia obsahujú zástupné objekty obrázkov. Iné rozloženia pozostávajú zo samostatných tvarov pre každú informačnú položku vrátane vedľajších bodov. Iné rozloženia spájajú vedľajšie body s príslušnými súhrnnými bodmi. Keď si všimnete pozíciu súhrnných informácií vo vzťahu k podrobným informáciám, zistíte, ktoré informácie upútajú najväčšiu pozornosť publika. Najdôležitejšie údaje by ste mali umiestniť na pozície, ktoré pútajú najväčšiu pozornosť.

Niektoré rozloženia pre grafické prvky SmartArt obsahujú obmedzený počet tvarov. Napríklad rozloženie Šípky vyváženia v type Vzťah je určené na zobrazenie dvoch protikladných ideí alebo konceptov. Text môžu obsahovať iba dva tvary a rozloženie nie je možné zmeniť tak, aby zobrazovalo viac ideí alebo konceptov. Keď zvolíte rozloženie s obmedzeným počtom tvarov, podľa červeného znaku X zobrazeného na textovej table vedľa týchto položiek namiesto odrážky dokážete určiť, ktorý obsah sa v grafickom prvku SmartArt nezobrazí.

Textová tabla s červenými krížikmi

Rozloženie Šípky vyváženia

Ak potrebujete zobraziť viac než dve myšlienky, prepnite na iné rozloženie grafického prvku SmartArt, ktoré má viac ako dva tvary pre text, napríklad na rozloženie Základný ihlan v type Ihlan. Zapamätajte si, že zmena rozloženia alebo typu môže zmeniť význam informácií. Rozloženie so šípkami, ktoré ukazujú doprava, napríklad Základný proces v type Proces, má iný význam než grafický prvok SmartArt so šípkami v kruhu, napríklad Nepretržitý cyklus v type Cyklus.

Keď sa prepnete na iné rozloženie grafického prvku SmartArt, väčšina formátovania textu a ostatného obsahu, farieb, štýlov a efektov sa automaticky prenesie do nového rozloženia.

Obsah môžete znova prehodnotiť, aby ste zistili, či niektorá z informácií nie je menej dôležitá. Grafické prvky SmartArt s menším počtom konceptov a slov sú často krát najúčinnejšie.

Ak nemôžete nájsť požadované rozloženie, môžete pridať a odstrániť tvary v grafickom prvku SmartArt a upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad rozloženie Základný proces v type Proces sa zobrazuje s tromi tvarmi, ale vy možno potrebujete proces iba s dvomi alebo naopak až piatimi tvarmi. Pri pridávaní a odstraňovaní tvarov a úpravách textu sa usporiadanie tvarov a dĺžka textu v týchto tvaroch automaticky aktualizuje, pričom sa zachováva pôvodný návrh a orámovanie rozloženia grafického prvku SmartArt.

Keď vyberiete nové rozloženie, zobrazí sa zástupný text (napríklad [Text]). Zástupný text sa nevytlačí ani nezobrazí počas prezentácie v programe PowerPoint. Tento text je možné nahradiť vlastným obsahom. Ak prepínate medzi rozloženiami so zástupným textom, zástupný text sa zobrazí v novom rozložení. Všimnite si, že pokiaľ tvary neodstránite, budú sa vždy zobrazovať aj tlačiť.

Zvážte aj veľkosť priestoru, kam umiestnite grafický prvok SmartArt. Ak napríklad máte k dispozícii vysoký a úzky priestor, vyberte vertikálne rozloženie, napríklad Odsadený proces v type Proces, a nie horizontálne rozloženie, ako je napríklad Šípky procesu v type Proces.

Niektoré rozloženia majú pevný pomer strán, takže nemusia zaberať celý priestor. Pomer strán vyjadruje pomer medzi šírkou a výškou. Ak napríklad umiestnite rozloženie Mriežková matica v type Matrica do priestoru, ktorý má väčšiu šírku ako výšku, grafický prvok SmartArt nevyužije celú šírku voľného priestoru. Ak chcete zmeniť pomer strán, môžete zmeniť rozloženie snímky alebo dokumentu, zmeniť veľkosť priestoru, kam umiestňujete grafický prvok SmartArt (čím zmeníte tiež jeho vzhľad), alebo sa môžete prepnúť na iné rozloženie grafického prvku SmartArt s iným pomerom strán.

V galérii Výber grafických prvkov SmartArt sa zobrazujú všetky dostupné rozloženia, ktoré sú rozdelené do jedenástich rôznych typov – Všetko, Zoznam, Proces, Cyklus, Hierarchia, Vzťah, Matrica, Ihlan, Obrázok, Office.comIné. (V type Office.com sa zobrazujú ďalšie rozloženia dostupné na lokalite Office.com. Typ Iné sa zobrazí iba v prípade, ak pridáte vlastné grafické prvky SmartArt a nepridáte ich k žiadnemu z ostatných typov.) Pod väčším obrázkom na jednej strane galérie Výber grafických prvkov SmartArt sú zobrazené popisy údajov, ktoré sú vhodné pre dané rozloženie.

Výber rozloženia

Pod typom Všetko sú zobrazené všetky dostupné rozloženia pre grafické prvky SmartArt.

Pri výbere rozloženia nezabúdajte na nasledovné:

  • Rozloženia, ktoré obsahujú šípky, označujú spracovanie alebo postup v určitom smere.

  • Rozloženia so spojnicami namiesto šípok označujú prepojenia, a nie nevyhnutne postup alebo priebeh.

  • Rozloženia, ktoré neobsahujú spojnice ani šípky, zobrazujú súhrn objektov alebo myšlienok, medzi ktorými nie je významný vzťah.

Ak chcete zvýrazniť text s odrážkami, môžete jednoducho previesť text na tvary, ktoré môžete zafarbiť, pridať im rozmer a zvýrazniť ich pomocou vizuálnych efektov alebo animácie. V rozložení typu Zoznam sa zvýraznia hlavné body pomocou farebných tvarov, ktoré podčiarkujú ich dôležitosť. Rozloženia typu Zoznam zoskupujú informácie, ktoré nie sú zoradené v postupnom krokovom spracovaní. Na rozdiel od rozložení typu Proces rozloženia typu Zoznam zvyčajne neobsahujú šípky ani tok určitým smerom.

Príklad uvedený nižšie ilustruje zoznam s odrážkami konvertovaný na grafický prvok SmartArt, ktorý je tak vizuálne podstatne pútavejší.

Zoznam s odrážkami a súvisiaci grafický prvok SmartArt

Niektoré rozloženia typu Zoznam obsahujú tvary s obrázkami, aby ste svoj text mohli zvýrazniť malým obrázkom alebo kresbou. Hoci zástupné tvary pre obrázky sú určené na zobrazenie obrázkov, obrázkom môžete vyplniť akýkoľvek tvar.

Obrázok rozloženia zvislého obrázkového zoznamu so zvýraznením

Tip: Namiesto vkladania dlhého textu do grafického prvku SmartArt doň môžete vložiť iba hlavné body a potom použiť ďalšiu snímku alebo dokument, v ktorom tieto hlavné body vysvetlíte podrobnejšie.

Na rozdiel od rozložení typu Zoznam obsahujú rozloženia typu Proces zvyčajne smerový tok a používajú sa na ilustráciu krokov alebo fáz v procese alebo v pracovnom postupe, napríklad postupných krokov pri vykonávaní úlohy, všeobecných fáz vo vývoji výrobku, časovej osi alebo plánu. Rozloženia typu Proces použite vtedy, keď chcete znázorniť postupnosť krokov alebo fáz pri dosahovaní výsledku. Rozloženia typu Proces zobrazujú proces vo zvislých krokoch, vo vodorovných krokoch alebo v ich kombinácii.

Obrázok rozloženia Zvislý proces

Rozloženie Základný proces

Obrázok rozloženia Kruhový kľukatý proces

Rozloženia typu Proces je možné použiť aj na zobrazenie dôležitých dátumov vo výrobnom pláne alebo medzníkov na časovej osi.

Rozloženie Základná časová os

Ďalšie rozloženie, ktoré je vhodné na zobrazovanie dátumov alebo číslovaných krokov, je rozloženie typu Šípky procesu. Do primárnych tvarov (kruhov) môžete umiestniť čísla alebo dátumy a do sprievodných tvarov šípok text pre jednotlivé kroky.

Rozloženie Šípky procesu

Poznámka: Ak chcete vytvoriť vývojový diagram, môžete použiť napríklad rozloženie Zvislý kľukatý proces a potom nahradiť rôzne tvary tvarmi vývojového diagramu.

Rozloženie Zvislý kľukatý proces

Aj keď na zobrazenie krokových informácií je možné použiť rozloženie typu Proces, na znázornenie cyklického alebo opakovaného procesu sa zvyčajne používa rozloženie typu Cyklus. Rozloženia typu Cyklus je možné použiť na zobrazenie životného cyklu výrobku alebo zvieraťa, učebných cyklov, opakovaných alebo prebiehajúcich procesov (napríklad nepretržitý cyklus písania a publikovania na webovej lokalite) alebo cyklu každoročného stanovenia cieľov zamestnanca a hodnotenia jeho výkonu.

Rozloženie Základný cyklus

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu Cyklus

Pravdepodobne najbežnejším použitím rozložení typu Hierarchia je organizačná schéma spoločnosti. Rozloženia typu Hierarchia je však možné použiť aj na znázornenie rozhodovacích stromov, rodokmeňov alebo skupín produktov.

Rozloženie Vodorovná označená hierarchia

Poznámka: Ak chcete vytvoriť organizačnú schému, použite rozloženie Organizačná schéma, rozloženie Organizačná schéma s názvom a nadpisom alebo rozloženie Organizačná schéma s obrázkami. Pri použití týchto rozložení sa sprístupnia ďalšie funkcie, napríklad tvar asistenta a rozloženia s opakovanými zarážkami. Ďalšie informácie o vytváraní organizačných schém nájdete v článku Vytvorenie organizačnej schémy.

Rozloženie Organizačná schéma

Rozloženie Organizačná schéma s názvom a nadpisom

Rozloženie Organizačná schéma s obrázkami

Ďalšie informácie: Popisy grafického prvku SmartArt typu Hierarchia

Rozloženia typu Vzťah zobrazujú nekomertívne, nehierické vzťahy medzi časťami (napríklad vzájomne sa blokujúce alebo prekrývajúce sa koncepty) a zvyčajne zobrazujú koncepčné vzťahy alebo pripojenia medzi dvoma alebo viac množinami vecí. Dobrými príkladmi rozložení vzťahov sú Vennove diagramy, ktoré ukazujú, ako sa oblasti alebo koncepty prekrývajú a spájajú v stredových priesečníkoch. cieľové rozloženia, ktoré zobrazujú položky na prezentáciu; a lúčové rozloženia, ktoré zobrazujú vzťahy k stredovej jadru alebo konceptu. Ďalšie informácie o vytváraní Vennovho diagramu nájdete v článku Vytvorenie Vennovho diagramu.

Rozloženie Základný Vennov diagram

Rozloženie Základný cieľový diagram

Rozloženie Základný lúčový diagram

Lúčové diagramy je tiež možné použiť na zobrazenie spojenia jednotlivých častí, ktoré vytvárajú jednu hlavnú alebo ústrednú myšlienku.

Rozloženie Zbiehavý lúčový diagram

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu Vzťah

Rozloženia typu Matica slúžia zvyčajne na klasifikáciu informácií a sú dvojrozmerné. Používajú sa na zobrazenie vzťahu častí k celku alebo k ústrednému konceptu. Maticové rozloženia sú dobrou voľbou, ak máte štyri a menej kľúčových bodov a dlhší text.

Rozloženie Základná matica

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu Matica

Rozloženia typu Ihlan zobrazujú proporcionálne alebo hierarchické vzťahy, ktoré sa zvyčajne budujú smerom nahor. Sú najvhodnejšie na zobrazenie informácií smerujúcich zhora nadol alebo zdola nahor. Ak chcete zobraziť horizontálnu hierarchiu, mali by ste zvoliť rozloženie typu Hierarchia.

Rozloženie Základný ihlan

Rozloženia typu Ihlan je možné použiť aj na prezentáciu konceptových informácií. Rozloženie Ihlanový zoznam napríklad umožňuje napísať text do tvarov mimo ihlana.

Rozloženie Ihlanový zoznam

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu Ihlan

Rozloženia typu Obrázok sa používajú, keď chcete sprostredkovať informáciu s alebo bez vysvetľujúceho textu, alebo keď chcete použiť obrázky na doplnenie zoznamu alebo procesu.

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Orámovaný textový obrázok

Obrázok rozloženia Zoznam obrázkov s označením

Rozloženie grafického prvku SmartArt typu Vzostupný obrázkový proces so zvýraznením

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu Obrázok

V type Office.com sú zobrazené ďalšie rozloženia dostupné na webovej lokalite Office.com. Tento typ sa bude pravidelne aktualizovať novými rozloženiami.

Ďalšie informácie: Popis grafického prvku SmartArt typu Office.com

Tento typ rozloženia je možné použiť pre vlastné grafické prvky SmartArt, ktoré sa nehodia do žiadneho z vyššie popísaných typov.

Po výbere správneho grafického prvku SmartArt ho môžete upraviť a prispôsobiť tak, aby ešte lepšie spĺňal vaše potreby. V nasledujúcich článkoch nájdete ďalšie informácie o práci s grafickými prvkami SmartArt, ktoré vytvoríte:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×