Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Visio vám ponúka hneď niekoľko nástrojov na výber, premiestnenie a otočenie tvarov a objektov a na zmenu ich veľkosti. Keď v kresbe vyberiete jeden objekt (alebo všetky), môžete potom zmeniť ich umiestnenie, zmenšiť ich či zväčšiť, prevrátiť ich vodorovne a posunúť ich na požadované miesto.

Poznámka: Ak máte problém tvary na stránke kresby vybrať, dôvodom môže byť to, že tvary sú chránené, sú súčasťou uzamknutej vrstvy alebo sú zoskupené. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie problémov s výberom vo Visiu.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Výber tvarov

Predtým, ako môžete tvary v kresbách premiestniť, otočiť či zmeniť ich veľkosť, musíte tvary väčšinou vybrať. V softvéri Visio môžete tvary vyberať po jednom alebo ich môžete vybrať viacero pomocou výberu oblasti či nepravidelného výberu, prípadne môžete všetky tvary na strane vybrať naraz.

Úloha

Akcia

Výber jedného tvaru

 1. Na karte Domov v skupine Nástroje kliknite na položku Ukazovateľ.

 2. Ukážte na tvar na stránke kresby, kým sa ukazovateľ nezmení na štvorsmernú šípku, potom na tvar kliknite.

Výber viacerých tvarov pomocou výberu oblasti

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a potom vyberte položku Výber oblasti.

 2. Umiestnite ukazovateľ nahor a naľavo od tvarov, ktoré chcete vybrať, a presunutím vytvorte okolo tvarov sieťový výber.

 3. Po výbere tvarov sa okolo vybratých tvarov zobrazia modré rukoväte na výber a okolo jednotlivých tvarov sa zobrazia purpurové čiary.

Výber viacerých tvarov pomocou nástroja Laso

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a potom vyberte položku Výber lasom.

 2. Presuňte voľnú formu sieťového výberu okolo tvarov, ktoré chcete vybrať.

 3. Po výbere viacerých tvarov sa okolo vybratých tvarov zobrazia modré rukoväte na výber.

Výber tvarov čiastočne vo vybranej oblasti

Ak chcete Visiu povoliť vyberať tvary čiastočne v rámci oblasti výberu, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Visio kliknite na položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Visio – možnosti na karte Rozšírené v časti Možnosti úprav začiarknite políčko Vyberať tvary čiastočne v rámci oblasti.

Výber viacerých tvarov na strane pomocou klávesových skratiek

Ak chcete vybrať naraz niekoľko tvarov, stlačte a podržte kláves SHIFT alebo CTRL a klikajte na tvary.

Tip: Ak chcete pridať tvar do výberu, ktorý ste vytvorili pomocou nástroja Výber oblasti, podržte stlačený kláves SHIFT alebo CTRL, a potom kliknite na tvar.

Výber všetkých tvarov na stránke kresby

Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a potom vyberte položku Vybrať všetko.

Výber všetkých objektov určitého typu

 1. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na položku Vybrať a potom vyberte položku Vybrať podľa typu.

 2. V dialógovom okne Vybrať podľa typu začiarknite typ objektov, ktoré chcete vybrať, ako napríklad tvary, spojnice alebo kontajnery a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zrušenie výberu jedného alebo viacerých tvarov

Ak chcete zrušiť výber všetkých tvarov:

 • Kliknite na prázdnu oblasť výkresu alebo stlačte kláves ESC.

Ak chcete zrušiť výber jedného tvaru, keď je vybraných niekoľko tvarov:

 • Stlačte kláves SHIFT a kliknutím na tvar zrušte jeho výber.

Premiestnenie tvarov

Visio ponúka hneď niekoľko spôsobov premiestňovania tvarov na požadované miesto.

Úloha

Akcia

Premiestnenie tvarov pomocou myši

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete premiestniť.

 2. Podržte ukazovateľ myši na jednom z tvarov. Zobrazí sa štvorsmerná šípka.

 3. Presuňte tvary na nové miesto.

  Všetky vybraté tvary sa presunú v tom istom smere a do tej istej vzdialenosti od svojho pôvodného umiestnenia.

Tipy: 

 • Ak chcete tvary premiestňovať iba v zvislom či vodorovnom smere, pri presúvaní tvarov podržte kláves SHIFT.

 • Ak chcete tvary premiestniť na inú stranu v kresbe, presuňte ich na kartu strany.

Presunutie tvarov do konkrétnej vzdialenosti (vyžaduje sa Visio Professional)

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete premiestniť.

 2. Na karte Zobraziť v skupine Makrá kliknite na položku Doplnky, ukážte na položku Visio Extras a potom kliknite na položku Premiestniť tvary.

 3. V časti Smer určite súradnicový systém, ktorý chcete použiť na premiestňovanie tvaru či tvarov.

  • Vodorovne alebo zvisle     Táto možnosť na premiestnenie výberu používa súradnice X a Y (kartézske).

  • Vzdialenosť alebo uhol     Táto možnosť na premiestnenie výberu používa polárne súradnice.

 4. Zadajte vzdialenosti, ktoré chcete na výber použiť.

 5. Ak chcete premiestniť kópiu vybratého tvaru alebo tvarov a pôvodný tvar či tvary chcete ponechať na pôvodnom mieste, vyberte položku Duplikovať.

 6. Po dokončení výberu kliknite na tlačidlo OK.

Posunutie tvarov pomocou klávesov so šípkami

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete premiestniť.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete premiestniť tvar do ďalšieho umiestnenia, kde môže využiť prichytenie, teda napríklad na mriežku či značku pravítka, stlačte kláves so šípkou.

   Poznámka: Ak sa tam nenachádza žiadne umiestnenie, ku ktorému by sa tvar mohol prichytiť, stlačením klávesu so šípkou vzor premiestnite o jednu značku pravítka.

   Ak chcete tvar premiestniť o jeden pixel, podržte kláves SHIFT a stlačte kláves so šípkou.

Poznámka: Ak sa namiesto tvaru posunie kresba, uistite sa, že nemáte zapnutú funkciu SCROLL LOCK.

Zmena veľkosti tvarov

V softvéri Visio môžete veľkosť tvarov meniť buď tak, že budete posúvať rukoväte, až kým tvary nebudú mať požadovanú veľkosť, alebo im určíte konkrétnu veľkosť.

Úloha

Akcia

Zmena veľkosti dvojrozmerného (2D) tvaru (napríklad obdĺžnika) pomocou myši

 1. Vyberte všetky tvary, ktorých veľkosť chcete zmeniť.

 2. Presúvajte rukoväť na výber Rukoväť na výber, až kým nebudete s veľkosťou tvaru spokojní. Ak chcete veľkosť tvaru meniť proporcionálne, presúvajte rukoväť v rohu.

Zmena veľkosti jednorozmerného tvaru, ako napríklad čiary, pomocou myši

 1. Vyberte tvar, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Presuňte koncový bod na také miesto, aby ste získali požadovanú dĺžku tvaru.

Zmena veľkosti tvaru pomocou okna Veľkosť a pozícia

 1. Vyberte všetky tvary, ktoré chcete premiestniť.

 2. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 3. V okne Veľkosť a pozícia zadajte nové hodnoty do polí Šírka, Výška alebo Dĺžka.

Otočenie alebo prevrátenie tvarov

Tvary môžete otočiť o konkrétny počet stupňov, môžete ich prevrátiť zvislo alebo vodorovne, prípadne ich môžete otočiť pomocou rukoväti na otáčanie.

Úloha

Akcia

Otočenie tvaru o 90 stupňov

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete otočiť.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete tvar otočiť proti smeru hodinových ručičiek, na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia, ukážte na položku Otočiť tvary a potom vyberte položku Otočiť doľava o 90º.

  • Ak chcete tvar otočiť v smere hodinových ručičiek, na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia, ukážte na položku Otočiť tvary a potom vyberte položku Otočiť doprava o 90º.

Otočenie tvaru pomocou rukoväti na otáčanie

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete otočiť

 2. Presúvajte rukoväť na otáčanie Rukoväť na otáčanie vo Visiu 2010..

  Tvar sa otáča okolo špendlíka Rukoväť na otáčanie. Ak špendlík chcete premiestniť, podržte ukazovateľ myši na rukoväti na otáčanie a potom ukazovateľom prejdite na špendlík a presuňte ho na nové miesto.

  Čím ďalej ste kurzorom od výberu (počas toho, ako posúvate rukoväť na otáčanie), tým jemnejšie (slabšie) otáčanie bude.

Otočenie tvaru o konkrétny počet stupňov pomocou okna Veľkosť a pozícia

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete otočiť

 2. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 3. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na položku Pracovné tably a vyberte položku Veľkosť a pozícia.

 4. V okne Veľkosť a pozícia zadajte nové hodnoty do poľa Uhol.

Vertikálne alebo zvislé prevrátenie tvaru

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete prevrátiť.

 2. Na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položku Pozícia, ukážte na položku Otočiť tvary a postupujte takto:

  • Ak chcete zvislé prevrátenie, vyberte položku Prevrátiť zvislo.

  • Ak chcete vodorovné prevrátenie, vyberte položku Prevrátiť vodorovne.

Ak sa chcete naučiť otáčať text, pozrite si tému Pridávanie, upravovanie, premiestňovanie alebo otáčanie textu a blokov textu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×