Zmenili sme niekoľko spôsobov interakcie s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky Windowsu. Chceme, aby ste sa jednoduchšie naučili používať Moderátora, takže staviame na vedomostiach, ktoré ste mohli získať používaním iných čítačiek obrazovky. V tomto vydaní predstavujeme nové štandardné rozloženie klávesnice Moderátora. Keď používate Moderátora, klávesnica sa predvolene nastaví na štandardné rozloženie.

Tento článok poskytuje iba úvodné informácie o zmenách. Celý obsah o našej čítačke obrazovky sa bude postupne aktualizovať, no chvíľu to potrvá. Tento článok by vám mal uľahčiť čakanie.

Tip: Ak zistíte, že vám viac vyhovovalo staré rozloženie klávesnice Moderátora, môžete sa naň vrátiť. Ak chcete toto správanie zmeniť v nastaveniach Moderátora, stlačte kláves s logom Windows a klávesy Ctrl + N. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Select keyboard layout, Standard“ (Vybrať rozloženie klávesnice, štandardné). Ak chcete zmeniť rozloženie na možnosť Staršie, jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Legacy, selected“ (Staršie, vybraté). Nové príkazy Moderátora nebudú k dispozícii v staršom rozložení klávesnice, ak klávesové skratky pre staršie príkazy kolidujú so skratkami používanými v nových funkciách Moderátora.

Tu sú niektoré dôležité body:

 • Moderátor teraz umožňuje používanie klávesu Caps Lock alebo Insert ako modifikačného klávesu Moderátora. Modifikačné klávesy Moderátora budeme odteraz nazývať kláves SR.

 • Boli aktualizované príkazy na zmenu zobrazenia. Teraz sú priradené ku kombinácii klávesov SR + Page up a Page down. Funkciu Zmeniť zobrazenie môžete použiť aj stlačením kombinácie klávesu SR + Ctrl + šípka nahor alebo nadol. Funkcie Posun ďalej a Posun späť sa nezmenili.

 • Zmenili sa primárne a sekundárne príkazy akcie v režime skenovania. Primárnu akciu možno vykonať stlačením klávesu Enter alebo medzerníka. Sekundárnu akciu vykonáte tak, že predchádzajúce klávesy stlačíte spolu s klávesom Shift (Shift + Enter alebo Shift + medzerník). Túto zmenu postrehnete bez ohľadu na vybraté rozloženie klávesnice.

 • V štandardnom rozložení klávesnice Moderátora boli zmenené príkazy pre strany, odseky, riadky, slová a znaky. Okrem toho sme zmenili mnohé z príkazov Moderátora tak, aby sa lepšie pamätali. Niektoré sme zmenili tak, aby sa zhodovali so stlačeniami klávesov, ktoré sú známe používateľom čítačiek obrazovky.

 • Príkazy Moderátora teraz môžete zadávať aj pomocou numerickej klávesnice. Ďalšie informácie uvádzame nižšie.

 • Pridali sme do Moderátora niekoľko nových príkazov, napríklad Zoznam prepojení, Zoznam nadpisov, Zoznam orientačných bodov a Vyhľadávanie Moderátorom.

 • Pridali sme niekoľko nových klávesových príkazov režimu skenovania na výber textu.

 • V štandardom rozložení klávesnice sme zrušili niekoľko klávesových príkazov Moderátora na presun na prepojenia, nadpisy a tabuľky. Tieto príkazy sú stále k dispozícii v režime skenovania a vo funkcii Zmeniť zobrazenie. Zrušili sme tiež príkaz Presunúť sa na poslednú položku vo vybratej oblasti.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

Obsah tohto článku

Prostredie inovácie

Keď počas inovácie na túto verziu Windowsu zapnete Moderátora, zobrazí sa dialógové okno s informáciami o zmenách, ktoré sme urobili v rozložení klávesnice Moderátora. Ak chcete túto možnosť vypnúť, začiarknite pole Už viac nezobrazovať.

Kláves SR

Urobili sme niekoľko zmien modifikačného klávesu Moderátora. V nastaveniach Moderátora a v pripravovaných dokumentoch ho budeme označovať ako kláves SR.

Klávesy Caps Lock a Insert budú predvolene k dispozícii ako klávesy SR. Ak používate 106-klávesovú japonskú klávesnicu, môžete ako kláves SR použiť klávesy NonConvert a Insert. Ide o zmenu oproti predchádzajúcim verziám, v ktorých sa ako klávesy Moderátora používali klávesy Ctrl a Alt.

Zmeny nastavení Moderátora

V nastaveniach Moderátora sme pridali nový nadpis s názvom Výber nastavenia klávesnice. Môžete sa naň presunúť v režime skenovania pomocou klávesu H, ktorým sa presuniete na nadpis. Nájdete tam tieto nastavenia:

Výber rozloženia klávesnice

Toto nastavenie vám umožňuje výber rozloženia klávesnice Moderátora. Predvolene sa vyberie štandardné rozloženie klávesnice. Ak sa chcete vrátiť na rozloženie klávesnice vydané v apríli 2018, vyberte Staršie rozloženie.

Výber modifikačného klávesu Moderátora

Toto nastavenie umožňuje určiť klávesy používané ako modifikačný kláves Moderátora (kláves SR). Dostupné sú nasledujúce možnosti:

 • Caps Lock a Insert (predvolené nastavenie)

 • Insert

 • Caps Lock

Ak používate 106-klávesovú japonskú klávesnicu, nastavenia sú takéto:

 • NonConvert a Insert (predvolené nastavenie)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Nové klávesové skratky Moderátora

V tomto vydaní boli do Moderátora pridané nové funkcie. Niektoré z týchto príkazov fungujú iba v režime skenovania, ostatné fungujú vždy, keď používate Moderátora.

Poznámka: Pri popise klávesových skratiek v tabuľkách uvedených v tomto dokumente budeme na označenie modifikačného klávesu Moderátora používať názov kláves SR. Rovnako ich budeme uvádzať aj v dialógovom okne kláves SR + F1, v ktorom nájdete všetky príkazy Moderátora.

Nové všeobecné skratky

Tieto skratky fungujú bez ohľadu na to, či je režim skenovania zapnutý alebo vypnutý:

Príkaz

Kláves

Prečítať výber

Kláves SR + Shift + šípka nadol

Skontrolovať pravopis výberu

Kláves SR + Shift + 2x rýchlo šípka nadol

Zoznam prepojení

Kláves SR + F7

Zoznam nadpisov

Kláves SR + F6

Zoznam orientačných bodov

Kláves SR + F5

Vyhľadávanie Moderátora

Kláves SR + Ctrl + F

Pokračovať vyhľadaním nasledujúceho výskytu

Kláves SR + F3

Pokračovať vyhľadaním predchádzajúceho výskytu

Kláves SR + Shift + F3

Nové skratky režimu skenovania

V tomto vydaní si môžete v režime skenovania vybrať obsah a skopírovať ho do schránky Windowsu. Tieto skratky fungujú počas používania režimu skenovania:

Príkaz

Kláves

Vybrať alebo zrušiť výber znaku v zameraní Moderátora

Shift + kláves so šípkou doľava alebo doprava

Vybrať alebo zrušiť výber slova v zameraní Moderátora

Ctrl + Shift + kláves so šípkou doľava alebo doprava

Vybrať alebo zrušiť výber riadka v zameraní Moderátora

Shift + kláves so šípkou nahor alebo nadol

Vybrať alebo zrušiť výber odseku v zameraní Moderátora

Ctrl + kláves so šípkou nahor alebo nadol

Vybrať po začiatok alebo koniec aktuálneho riadka

Shift + Home alebo End

Vybrať po začiatok alebo koniec dokumentu

Ctrl + Shift + Home alebo End

Vybrať alebo zrušiť výber strany

Shift + Page up alebo Page down

Označiť blok

F9

Vybrať blok

F10

Vybrať všetko

Ctrl + A

Prečítať výber

Kláves SR + Shift + šípka nadol

Skontrolovať pravopis výberu

Kláves SR + Shift + 2x rýchlo šípka nadol

Skopírovať výber do schránky

Ctrl + C

Prilepiť výber

Ctrl + V

Vystrihnúť výber

Ctrl + X

Používanie numerickej klávesnice s Moderátorom

Štandardné rozloženie klávesnice umožňuje vykonávanie príkazov Moderátora pomocou numerickej klávesnice. Vytvorili sme numerickú klávesnicu tak, aby vám umožnila dostať sa ku ktorémukoľvek objektu jednou rukou. Všetky príkazy Moderátora vyžadujú použitie klávesu SR (pri použití numerickej klávesnice pravdepodobne klávesu Insert). Klávesy so šípkami nahor, nadol, doľava, doprava spolu s klávesmi Home, End, Page up a Page down fungujú, ako keby nebol stlačený kláves SR. Tieto klávesy sa jednoducho prenesú do aplikácie. Nižšie je uvedený úplný popis rozloženia na numerickej klávesnici:

Príkaz

Kláves

Prejsť na prvú položku v okne

Kláves SR + Home

Prejsť na poslednú položku v okne

Kláves SR + End

Prečítať aktuálny riadok

Kláves SR + šípka nahor

Prečítať od kurzora

Kláves SR + šípka nadol

Prečítať aktuálny výber

Kláves SR + Shift + šípka nadol

Vyhláskovať aktuálny výber

Kláves SR + Shift + 2x rýchlo šípka nadol

Zmeniť zobrazenie

Kláves SR + Page up

Zmeniť zobrazenie

Kláves SR + Page down

Prejsť na predchádzajúcu položku

Kláves SR + šípka doľava

Prejsť na nasledujúcu položku

Kláves SR + šípka doprava

Prečítať aktuálny znak

Numerický kláves 5

Prečítať predchádzajúce slovo

Kláves SR + Ctrl + šípka doľava

Prečítať nasledujúce slovo

Kláves SR + Ctrl + šípka doprava

Prečítať položku

Kláves SR + Ctrl + numerický kláves 5

Prečítať položku po hláskach

Kláves SR + Ctrl + dvakrát rýchlo numerický kláves 5

Presunúť kurzor Moderátora na systémový kurzor

Kláves SR + numerický kláves mínus (-)

Nastaviť zameranie na položku

Numerický kláves plus (+)

Prečítať riadok, v ktorom sa Moderátor nachádza

Ctrl + Alt + Shift + numerický kláves 5

Štandardné rozloženie klávesnice

V nasledujúcich častiach sa dozviete viac o tom, ako sa nové štandardné rozloženie klávesnice Moderátora líši od predchádzajúceho rozloženia klávesnice (teraz nazývané Staršie rozloženie). V týchto častiach si prejdeme si klávesy, ktoré sa v Moderátorovi používajú najbežnejšie.

Režim učenia sa vstupu v Moderátorovi

Režim učenia sa vstupu vám pomáha vám pomáha spoznať štandardné rozloženie klávesnice. Stlačením klávesov SR + 1 zapnete režim učenia sa vstupu. Potom môžete skúšať klávesy klávesnice, aby ste sa naučili ich nové funkcie. 

Zmena poskytovania pripomienok

Novou klávesovou skratkou na poskytovanie pripomienok je kláves SR +Alt + F. Bude fungovať v štandardnom aj v staršom rozložení. Bude fungovať v štandardnom aj v staršom rozložení.

Zmena príkazov funkcie Zmeniť zobrazenie

Nové sú tieto príkazy:

Stlačte tieto klávesy

Akcia

Kláves SR + Page up alebo Page down
Kláves SR + Ctrl + kláves so šípkou nahor alebo nadol

Zmeniť zobrazenie

Niektoré klávesnice prenosného počítača majú klávesy Page up a Page down umiestnené na nevhodných miestach, preto poskytujeme alternatívny spôsob zmeny zobrazenia Moderátora pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.

Poznámka: Pri zmene zobrazenia Moderátora na znaky, slová, riadky alebo odseky prečíta príkaz Čítať aktuálnu položku text konkrétneho typu zobrazenia spoľahlivejšie.

Zmena hlasových nastavení Moderátora

Na ovládaniach nastavení reči Moderátora boli vykonané tieto zmeny:

Príkaz

Kláves č.1

Kláves č.2

Zvýšiť hlasitosť hlasu

Kláves SR + Ctrl + znamienko plus (+)

Kláves SR + numerický kláves plus (+)

Znížiť hlasitosť hlasu

Kláves SR + znamienko mínus (-)

Kláves SR + numerický kláves mínus (+)

Režim zvýšenia podrobností

Kláves SR + V

Režim zníženia podrobností

Kláves SR + Shift + V

Prepínač čítania znakov

Kláves SR + 2

Zmeny režimu skenovania

Zmenili sme príkazy primárnych a sekundárnych akcií v režime skenovania, aby sme zjednodušili ich používanie. Pri týchto príkazoch sa používajú nové klávesové skratky:

Príkaz

Kláves č.1

Kláves č.2

Primárna akcia

Enter

Medzerník

Sekundárna akcia

Shift + Enter

Shift + medzerník

Univerzálne príkazy

V týchto príkazoch boli vykonané nasledujúce zmeny:

Príkaz

Kláves č.1

Kláves č.2

Prepnúť režim vyhľadávania

Kláves SR + Ctrl + Enter

Prečítať aktuálny čas a dátum

Kláves SR + F12

Popísať obrázok pomocou online služby

Kláves SR + Ctrl + D

Prepnúť režim vývojára

Kláves SR + Ctrl + F12

Režim myši

Kláves SR + Alt + M

Presunúť kľúče do aplikácie

Kláves SR + 3

Presunúť kurzor Moderátora na systémový kurzor

Kláves SR + začiatočná hranatá zátvorka ([)

Kláves SR + numerický kláves mínus (-)

Nastaviť zameranie na položku

Kláves SR + jedna úvodzovka (')

Kláves SR + numerický kláves plus (-)

Prejsť na prepojenú položku

Kláves SR + A

Prejsť na obsah s poznámkami

Kláves SR + Shift + A

Prejsť do nadradeného objektu (ak je poskytnutá štrukturovaná navigácia)

Kláves SR + Alt + kláves so šípkou nahor

Prejsť do ďalšieho rovnocenného objektu (ak je poskytnutá štrukturovaná navigácia)

Kláves SR + Alt + kláves so šípkou doprava

Prejsť do predchádzajúceho rovnocenného objektu (ak je poskytnutá štrukturovaná navigácia)

Kláves SR + Alt + kláves so šípkou doľava

Prejsť do prvého podriadeného objektu (ak je poskytnutá štrukturovaná navigácia)

Kláves SR + Alt + kláves so šípkou nadol

Univerzálne čítacie príkazy

Zmenili sa nasledujúce príkazy:

Príkaz

Kláves č.1

Kláves č.2

Prečítať položku

Kláves SR + Tab

Kláves SR + numerický kláves 5

Prečítať položku po hláskach

Kláves SR + dvakrát rýchlo tabulátor

Kláves SR + dvakrát rýchlo numerický kláves 5

Zopakovať slovné spojenie

Kláves SR + X

Spustiť čítanie dokumentu

Kláves SR + šípka nadol

Kláves SR + Ctrl + R

Prejsť na začiatok textu

Kláves SR + B

Kláves SR + Ctrl + Home

Prejsť na koniec textu

Kláves SR + E

Kláves SR + Ctrl + End

Prečítať dokument

Kláves SR + C

Prečítať text od jeho začiatku po kurzor

Kláves SR + Shift + J

Kláves SR + Alt + Home

Čítacie príkazy znakov, slov, čiar, odsekov a strán

Zmenili sa tieto príkazy:

Príkaz

Kláves č.1

Kláves č.2

Prečítať aktuálny znak

Kláves SR + čiarka (,)

Číselný kláves 5

Prečítať predchádzajúci znak

Kláves SR + M

Kláves so šípkou doľava (ak upravujete text)

Prečítať ďalší znak

Kláves SR + bodka (.)

Kláves so šípkou doprava (ak upravujete text)

Prečítať aktuálne slovo

Kláves SR + K

Kláves SR + Ctrl + numerický kláves 5

Vyhláskovať aktuálne slovo

Kláves SR + dvakrát rýchlo K

Kláves SR + Ctrl + šípka doľava

Prečítať predchádzajúce slovo

Kláves SR + J

Kláves SR + Ctrl + End

Prečítať nasledujúce slovo

Kláves SR + L

Kláves SR + Ctrl + šípka doprava

Prečítať aktuálny riadok

Kláves SR + I

Kláves SR + šípka nahor

Prečítať predchádzajúci riadok

Kláves SR + U

Kláves so šípkou nahor (ak upravujete text)

Prečítať nasledujúci riadok

Kláves SR + O

Kláves so šípkou nadol (ak upravujete text)

Prečítať aktuálny odsek

Kláves SR + Ctrl + K

Prečítať predchádzajúci odsek

Kláves SR + Ctrl + J

Prečítať nasledujúci odsek

Kláves SR + Ctrl + L

Prečítať aktuálnu stranu

Kláves SR + Ctrl + I

Prečítať predchádzajúcu stranu

Kláves SR + Ctrl + U

Prečítať nasledujúcu stranu

Kláves SR + Ctrl + O

Správanie pri čítaní tabuľky

Zjednocujeme správanie počas čítania tabuliek. Tu je niekoľko klávesových skratiek na čítanie tabuľky, ak nepoužívate režim skenovania:

Príkaz

Kláves č.1

Kláves č.2

Prejsť na nasledujúcu bunku v aktuálnom riadku

Ctrl + Alt + kláves so šípkou doprava

Prejsť na predchádzajúcu bunku v aktuálnom riadku

Ctrl + Alt + kláves so šípkou doľava

Prejsť na nasledujúcu bunku v aktuálnom stĺpci

Ctrl + Alt + kláves so šípkou nadol

Prejsť na predchádzajúcu bunku v aktuálnom stĺpci

Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor

Prejsť na prvú bunku v tabuľke

Ctrl + Alt + Home

Prejsť na poslednú bunku v tabuľke

Ctrl + Alt + End

Prečítať nadpis aktuálneho riadka

Ctrl + Alt + Shift + kláves so šípkou doľava

Prečítať aktuálny riadok

Ctrl + Alt + Shift + kláves so šípkou doprava

Prečítať nadpis aktuálneho stĺpca

Ctrl + Alt + Shift + kláves so šípkou nahor

Prečítať aktuálny stĺpec

Ctrl + Alt + Shift + kláves so šípkou nadol

Prečítať, v ktorom riadku a stĺpci sa Moderátor nachádza

Ctrl + Alt + Shift + lomka dopredu(/)

Ctrl + Alt + Shift + numerický kláves 5

Prejsť na bunku tabuľky

Ctrl + Alt + Page up

Prejsť na výber obsahu buniek

Ctrl + Alt + Page down

Pozrite tiež

Kompletný sprievodca pre Moderátora

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×