Vlastnosti a obmedzenia v Exceli

Vlastnosti a obmedzenia hárkov a zošitov

Funkcia

Maximálny limit

Počet otvorených zošitov

Obmedzený dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami

Celkový počet riadkov a stĺpcov v hárku

1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov

Šírka stĺpca

255 znakov

Výška riadka

409 bodov

Zlomy strán

1 026 vodorovných a zvislých

Celkový počet znakov, ktoré sa môžu nachádzať v jednej bunke

32 767 znakov

Počet znakov v hlavičke alebo päte

255

Maximálny počet zalomení riadka v bunke

253

Počet hárkov v zošite

Obmedzený dostupnou pamäťou (predvolene 1 hárok)

Počet farieb v zošite

16 miliónov farieb (farebné rozlíšenie 32 bitov s úplným prístupom k 24-bitovému farebnému spektru)

Pomenované zobrazenia v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet jedinečných formátov buniek alebo štýlov buniek

65 490

Počet štýlov výplne

256

Počet hrúbok a štýlov čiar

256

Počet jedinečných typov písma

1 024 globálnych písiem k dispozícii na používanie, 512 v jednom zošite

Počet číselných formátov v zošite

Medzi 200 a 250 podľa nainštalovanej jazykovej verzie Excelu

Počet názvov v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet okien v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet hypertextových prepojení v hárku

65 530

Počet tabiel v okne

4

Počet prepojených hárkov

Limitovaný dostupnou pamäťou

Scenáre

Obmedzený dostupnou pamäťou, v súhrnnej zostave sa zobrazí len prvých 251 scenárov

Počet menených buniek v scenári

32

Počet nastaviteľných buniek v nástroji Riešiteľ

200

Počet vlastných funkcií

Limitovaný dostupnou pamäťou

Rozsah zmenšenia a zväčšenia

10 % až 400 %

Počet zostáv

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet odkazov na zoradenie

64 v jednoduchom zoradení, neobmedzený v prípade postupných zoradení

Počet úrovní vrátenia späť

100

Počet polí v údajovom formulári

32

Počet parametrov zošita

255 parametrov v jednom zošite

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Počet nesusediacich buniek, ktoré možno vybrať

2 147 483 648 buniek

Maximálne obmedzenia ukladacieho priestoru pamäte a veľkosti súborov pre zošity údajových modelov

V 32-bitovom prostredí sa v prípade priestoru virtuálnej adresy, ktorý zdieľajú Excel, zošit a doplnky spustené v rámci toho istého procesu, uplatňuje limit 2 GB. Podiel modelu údajov na priestore adries môže dosiahnuť 500 – 700 megabajtov (MB), no v prípade načítania iných modelov údajov a doplnkov by mohol byť menší.

V 64-bitovom prostredí neplatia pre veľkosť súborov žiadne prísne limity. Veľkosť zošita je obmedzená len dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami.

Od Excelu 2016 umožňuje funkcia Large Address Aware 32-bitovej verzii Excelu zaberať dvojnásobok pamäte v 64-bitovej verzii operačného systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena funkcie Large Address Aware pre Excel.

Poznámka: Pridaním tabuliek do modelu údajov sa zväčší veľkosť súboru. Ak neplánujete vo svojom zošite vytvoriť zložité vzťahy modelu údajov pomocou množstva zdrojov údajov a typov údajov, zrušte začiarknutie políčka Pridať tieto údaje do dátového modelu pri importovaní alebo vytváraní tabuliek, kontingenčných tabuliek alebo údajových pripojení.

Ďalšie informácie nájdete v téme Špecifikácie a obmedzenia modelu údajov.

Počet jadier procesora

64

Dĺžka názvu súboru

218 znakov vrátane cesty k súboru Napríklad C:\meno_používateľa\Dokumenty\Názov_súboru.xlsx.

Vlastnosti a obmedzenia výpočtov

Funkcia

Maximálny limit

Presnosť čísel

15 číslic

Najmenšie povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Najmenšie povolené kladné číslo

2,2251E-308

Najväčšie povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené kladné číslo na použitie vo vzorci

1,7976931348623158e+308

Najväčšie povolené záporné číslo na použitie vo vzorci

-1,7976931348623158e+308

Dĺžka obsahu vzorca

8 192 znakov

Vnútorná dĺžka vzorca

16 384 bajtov

Počet iterácií

32 767

Počet polí hárka

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet rozsahov, ktoré možno vybrať

2 048

Počet argumentov vo funkcii

255

Počet vnorených úrovní vo funkcii

64

Počet používateľom definovaných kategórií funkcií

255

Počet dostupných funkcií hárka

341

Veľkosť operátorového zásobníka

1 024

Počet závislostí medzi hárkami

64 000 hárkov, ktoré môžu odkazovať na iné hárky

Počet závislostí vzorcov poľa medzi hárkami

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí v jednom hárku

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí od jednej bunky

4 miliardy vzorcov, ktoré môžu závisieť od jednej bunky

Dĺžka obsahu prepojenej bunky zo zatvorených zošitov

32 767

Najstarší dátum povolený vo výpočtoch

1. januára 1900 (1. januára 1904, ak sa používa dátumový systém 1904)

Posledný dátum povolený vo výpočtoch

31. decembra 9999

Najväčší časový údaj, ktorý možno zadať

9999:59:59

Vlastnosti a obmedzenia grafov

Funkcia

Maximálny limit

Počet grafov prepojených s hárkom

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet hárkov, na ktoré odkazuje graf

255

Rad údajov v jednom grafe

255

Počet údajových bodov v radoch údajov pre dvojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov v radoch údajov pre trojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov vo všetkých radoch údajov v jednom grafe

Limitovaný dostupnou pamäťou

Vlastnosti a obmedzenia zostáv kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov

Funkcia

Maximálny limit

Zostavy kontingenčnej tabuľky v hárku

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet jedinečných položiek v jednom poli

1 048 576

Polia riadkov a stĺpcov v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky

256 (môže byť limitovaný dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov vypočítavaných položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v kontingenčný graf

256 (môže byť limitovaný dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčného grafu

256

Počet vzorcov výpočtových položiek v zostave kontingenčného grafu

Limitovaný dostupnou pamäťou

Dĺžka názvu MDX položky kontingenčnej tabuľky

32 767

Dĺžka relačného reťazca kontingenčnej tabuľky

32 767

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Zošity so začiarknutým nastavením Povoliť zmeny viacerým používateľom...

Ak má zošit zapnuté nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom..., platia nasledujúce informácie. Toto nastavenie je dostupné kliknutím na kartu Revízia a potom na tlačidlo Zdieľať zošit. Majte na pamäti, že v novších verziách Excelu je tlačidlo Zdieľať zošit skryté. Ak ho chcete odkryť, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Panel s nástrojmi Rýchly prístup. Otvorte zoznam v časti Vybrať príkazy z a vyberte možnosť Všetky príkazy. Posúvajte sa v zozname nadol, kým nenájdete položku Zdieľať zošit (staršia verzia). Vyberte túto položku a kliknite na položku Pridať. Kliknite na tlačidlo OK. Tlačidlo Zdieľať zošit sa teraz nachádza v hornej časti okna Excelu.

Funkcia

Maximálny limit

Počet používateľov, ktorí môžu naraz otvoriť súbor

256

Osobné zobrazenia v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet dní, počas ktorých sa zachovávajú história zmien

32 767 (predvolene 30 dní)

Počet zošitov, ktoré sa môžu naraz zlúčiť

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet buniek, ktoré možno zvýrazniť

32 767

Počet farieb používaných na označenie zmien vykonaných rôznymi používateľmi, keď je zapnuté zvýrazňovanie zmien

32 (každý používateľ je označený samostatnou farbou, zmeny vykonané aktuálnym používateľom sú zvýraznené námorníckou modrou)

Počet excelových tabuliek v zošite

0 (nula)

Poznámka: V zošite, ktorý obsahuje aspoň jednu excelovú tabuľku, sa nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom... nedá zapnúť.

Vlastnosti a obmedzenia hárkov a zošitov

Funkcia

Maximálny limit

Počet otvorených zošitov

Obmedzený dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami

Celkový počet riadkov a stĺpcov v hárku

1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov

Šírka stĺpca

255 znakov

Výška riadka

409 bodov

Zlomy strán

1 026 vodorovných a zvislých

Celkový počet znakov, ktoré sa môžu nachádzať v jednej bunke

32 767 znakov

Počet znakov v hlavičke alebo päte

255

Maximálny počet zalomení riadka v bunke

253

Počet hárkov v zošite

Obmedzený dostupnou pamäťou (predvolene 3 hárky)

Počet farieb v zošite

16 miliónov farieb (farebné rozlíšenie 32 bitov s úplným prístupom k 24-bitovému farebnému spektru)

Pomenované zobrazenia v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet jedinečných formátov buniek alebo štýlov buniek

65 490

Počet štýlov výplne

256

Počet hrúbok a štýlov čiar

256

Počet jedinečných typov písma

1 024 globálnych písiem k dispozícii na používanie, 512 v jednom zošite

Počet číselných formátov v zošite

Medzi 200 a 250 podľa nainštalovanej jazykovej verzie Excelu

Počet názvov v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet okien v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet hypertextových prepojení v hárku

65 530 hypertextových prepojení

Počet tabiel v okne

4

Počet prepojených hárkov

Limitovaný dostupnou pamäťou

Scenáre

Obmedzený dostupnou pamäťou, v súhrnnej zostave sa zobrazí len prvých 251 scenárov

Počet menených buniek v scenári

32

Počet nastaviteľných buniek v nástroji Riešiteľ

200

Počet vlastných funkcií

Limitovaný dostupnou pamäťou

Rozsah zmenšenia a zväčšenia

10 % až 400 %

Počet zostáv

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet odkazov na zoradenie

64 v jednoduchom zoradení, neobmedzený v prípade postupných zoradení

Počet úrovní vrátenia späť

100

Počet polí v údajovom formulári

32

Počet parametrov zošita

255 parametrov v jednom zošite

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Počet nesusediacich buniek, ktoré možno vybrať

2 147 483 648 buniek

Počet jadier procesora

64

Vlastnosti a obmedzenia výpočtov

Funkcia

Maximálny limit

Presnosť čísel

15 číslic

Najmenšie povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Najmenšie povolené kladné číslo

2,2251E-308

Najväčšie povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené kladné číslo na použitie vo vzorci

1,7976931348623158e+308

Najväčšie povolené záporné číslo na použitie vo vzorci

-1,7976931348623158e+308

Dĺžka obsahu vzorca

8 192 znakov

Vnútorná dĺžka vzorca

16 384 bajtov

Počet iterácií

32 767

Počet polí hárka

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet rozsahov, ktoré možno vybrať

2 048

Počet argumentov vo funkcii

255

Počet vnorených úrovní vo funkcii

64

Počet používateľom definovaných kategórií funkcií

255

Počet dostupných funkcií hárka

341

Veľkosť operátorového zásobníka

1 024

Počet závislostí medzi hárkami

64 000 hárkov, ktoré môžu odkazovať na iné hárky

Počet závislostí vzorcov poľa medzi hárkami

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí v jednom hárku

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí od jednej bunky

4 miliardy vzorcov, ktoré môžu závisieť od jednej bunky

Dĺžka obsahu prepojenej bunky zo zatvorených zošitov

32 767

Najstarší dátum povolený vo výpočtoch

1. januára 1900 (1. januára 1904, ak sa používa dátumový systém 1904)

Posledný dátum povolený vo výpočtoch

31. decembra 9999

Najväčší časový údaj, ktorý možno zadať

9999:59:59

Vlastnosti a obmedzenia grafov

Funkcia

Maximálny limit

Počet grafov prepojených s hárkom

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet hárkov, na ktoré odkazuje graf

255

Rad údajov v jednom grafe

255

Počet údajových bodov v radoch údajov pre dvojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov v radoch údajov pre trojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov vo všetkých radoch údajov v jednom grafe

Limitovaný dostupnou pamäťou

Vlastnosti a obmedzenia zostáv kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov

Funkcia

Maximálny limit

Zostavy kontingenčnej tabuľky v hárku

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet jedinečných položiek v jednom poli

1 048 576

Polia riadkov a stĺpcov v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky

256 (môže byť limitovaný dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov vypočítavaných položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v kontingenčný graf

256 (môže byť limitovaný dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčného grafu

256

Počet vzorcov výpočtových položiek v zostave kontingenčného grafu

Limitovaný dostupnou pamäťou

Dĺžka názvu MDX položky kontingenčnej tabuľky

32 767

Dĺžka relačného reťazca kontingenčnej tabuľky

32 767

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Zošity so začiarknutým nastavením Povoliť zmeny viacerým používateľom...

Ak má zošit zapnuté nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom..., platia nasledujúce informácie. Toto nastavenie je dostupné kliknutím na kartu Revízia a potom na tlačidlo Zdieľať zošit.

Funkcia

Maximálny limit

Počet používateľov, ktorí môžu naraz otvoriť a zdieľať súbor

256

Osobné zobrazenia v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet dní, počas ktorých sa zachovávajú história zmien

32 767 (predvolene 30 dní)

Počet zošitov, ktoré sa môžu naraz zlúčiť

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet buniek, ktoré možno zvýrazniť v zošite

32 767

Počet farieb používaných na označenie zmien vykonaných rôznymi používateľmi, keď je zapnuté zvýrazňovanie zmien

32 (každý používateľ je označený samostatnou farbou, zmeny vykonané aktuálnym používateľom sú zvýraznené námorníckou modrou)

Počet excelových tabuliek v zošite

0 (nula)

Poznámka: V zošite, ktorý obsahuje aspoň jednu excelovú tabuľku, sa nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom... nedá zapnúť.

Vlastnosti a obmedzenia hárkov a zošitov

Funkcia

Maximálny limit

Počet otvorených zošitov

Obmedzený dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami

Celkový počet riadkov a stĺpcov v hárku

1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov

Šírka stĺpca

255 znakov

Výška riadka

409 bodov

Zlomy strán

1 026 vodorovných a zvislých

Celkový počet znakov, ktoré sa môžu nachádzať v jednej bunke

32 767 znakov

Počet znakov v hlavičke alebo päte

255

Maximálny počet zalomení riadka v bunke

253

Počet hárkov v zošite

Obmedzený dostupnou pamäťou (predvolene 3 hárky)

Počet farieb v zošite

16 miliónov farieb (farebné rozlíšenie 32 bitov s úplným prístupom k 24-bitovému farebnému spektru)

Pomenované zobrazenia v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet jedinečných formátov buniek alebo štýlov buniek

65 490

Počet štýlov výplne

256

Počet hrúbok a štýlov čiar

256

Počet jedinečných typov písma

1 024 globálnych písiem k dispozícii na používanie, 512 v jednom zošite

Počet číselných formátov v zošite

Medzi 200 a 250 podľa nainštalovanej jazykovej verzie Excelu

Počet názvov v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet okien v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet hypertextových prepojení v hárku

65 530 hypertextových prepojení

Počet tabiel v okne

4

Počet prepojených hárkov

Limitovaný dostupnou pamäťou

Scenáre

Obmedzený dostupnou pamäťou, v súhrnnej zostave sa zobrazí len prvých 251 scenárov

Počet menených buniek v scenári

32

Počet nastaviteľných buniek v nástroji Riešiteľ

200

Počet vlastných funkcií

Limitovaný dostupnou pamäťou

Rozsah zmenšenia a zväčšenia

10 % až 400 %

Počet zostáv

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet odkazov na zoradenie

64 v jednoduchom zoradení, neobmedzený v prípade postupných zoradení

Počet úrovní vrátenia späť

100

Počet polí v údajovom formulári

32

Počet parametrov zošita

255 parametrov v jednom zošite

Počet rozbaľovacích zoznamov filtra

10 000

Vlastnosti a obmedzenia výpočtov

Funkcia

Maximálny limit

Presnosť čísel

15 číslic

Najmenšie povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Najmenšie povolené kladné číslo

2,2251E-308

Najväčšie povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené kladné číslo na použitie vo vzorci

1,7976931348623158e+308

Najväčšie povolené záporné číslo na použitie vo vzorci

-1,7976931348623158e+308

Dĺžka obsahu vzorca

8 192 znakov

Vnútorná dĺžka vzorca

16 384 bajtov

Počet iterácií

32 767

Počet polí hárka

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet rozsahov, ktoré možno vybrať

2 048

Počet argumentov vo funkcii

255

Počet vnorených úrovní vo funkcii

64

Počet používateľom definovaných kategórií funkcií

255

Počet dostupných funkcií hárka

341

Veľkosť operátorového zásobníka

1 024

Počet závislostí medzi hárkami

64 000 hárkov, ktoré môžu odkazovať na iné hárky

Počet závislostí vzorcov poľa medzi hárkami

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí oblastí v jednom hárku

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet závislostí od jednej bunky

4 miliardy vzorcov, ktoré môžu závisieť od jednej bunky

Dĺžka obsahu prepojenej bunky zo zatvorených zošitov

32 767

Najstarší dátum povolený vo výpočtoch

1. januára 1900 (1. januára 1904, ak sa používa dátumový systém 1904)

Posledný dátum povolený vo výpočtoch

31. decembra 9999

Najväčší časový údaj, ktorý možno zadať

9999:59:59

Vlastnosti a obmedzenia grafov

Funkcia

Maximálny limit

Počet grafov prepojených s hárkom

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet hárkov, na ktoré odkazuje graf

255

Rad údajov v jednom grafe

255

Počet údajových bodov v radoch údajov pre dvojrozmerné grafy

32 000

Počet údajových bodov v radoch údajov pre trojrozmerné grafy

4 000

Počet údajových bodov vo všetkých radoch údajov v jednom grafe

256 000

Vlastnosti a obmedzenia zostáv kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov

Funkcia

Maximálny limit

Zostavy kontingenčnej tabuľky v hárku

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet jedinečných položiek v jednom poli

1 048 576

Polia riadkov a stĺpcov v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky

256 (môže byť limitovaný dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky

256

Počet vzorcov vypočítavaných položiek v zostave kontingenčnej tabuľky

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v kontingenčný graf

256 (môže byť limitovaný dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v zostave kontingenčného grafu

256

Počet vzorcov výpočtových položiek v zostave kontingenčného grafu

Limitovaný dostupnou pamäťou

Dĺžka názvu MDX položky kontingenčnej tabuľky

32 767

Dĺžka relačného reťazca kontingenčnej tabuľky

32 767

Zošity so začiarknutým nastavením Povoliť zmeny viacerým používateľom...

Ak má zošit zapnuté nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom..., platia nasledujúce informácie. Toto nastavenie je povolené pri používaní zdieľaných zošitov.

Funkcia

Maximálny limit

Počet používateľov, ktorí môžu naraz otvoriť a zdieľať zošit

256

Osobné zobrazenia v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet dní, počas ktorých sa zachovávajú história zmien

32 767 (predvolene 30 dní)

Počet zošitov, ktoré sa môžu naraz zlúčiť

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet buniek, ktoré možno zvýrazniť

32 767

Počet farieb používaných na označenie zmien vykonaných rôznymi používateľmi, keď je zapnuté zvýrazňovanie zmien

32 (každý používateľ je označený samostatnou farbou, zmeny vykonané aktuálnym používateľom sú zvýraznené námorníckou modrou)

Počet excelových tabuliek v zošite

0 (nula)

Poznámka: V zošite, ktorý obsahuje aspoň jednu excelovú tabuľku, sa nastavenie Povoliť zmeny viacerým používateľom... nedá zapnúť.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×