Vyhľadanie ľudí a kontaktov

Či už máte len pár kontaktov, niekoľko stoviek alebo viac ako tisíc kontaktov, môžu sa vyskytnúť prípady, kedy budete chcieť vyhľadať konkrétny kontakt a nie sa presúvať celým dlhým zoznamom kontaktov. Vyhľadávať ľudí a kontakty v Outlooku môžete niekoľkými spôsobmi.

Vyhľadať kontakt môžete niekoľkými rôznymi spôsobmi. Môžete použiť pole Hľadať ľudí na páse s nástrojmi v akomkoľvek priečinku Outlooku, vyhľadávať počas vytvárania novej správy alebo schôdze alebo vyhľadávať na table Ľudia v Outlooku (predtým známe ako priečinok Kontakty).

Vyhľadanie kontaktu pomocou poľa Hľadať ľudí na páse s nástrojmi

Toto je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob vyhľadania kontaktu. Umiestnite kurzor do poľa Hľadať ľudí a potom zadajte prvých pár písmen mena alebo e-mailovej adresy danej osoby. Outlook počas písania nepretržite hľadanie spresňuje. Ak napríklad zadáte písmeno t, Outlook vráti zhody ako Tomáš, Tereza a Tatiana. Ak zadáte ta, Outlook ďalej spresní zoznam na Tatiana.

Vyhľadanie kontaktu počas vytvárania novej správy

Keď v novej správe vyberiete tlačidlo Komu, Kópia alebo Skrytá, Outlook zobrazí váš predvolený adresár. Ak máte konto Exchange alebo Microsoft 365, je to globálny zoznam adries vašej organizácie. Ak používate konto POP alebo IMAP, zobrazí sa priečinok Kontakty.

Ak máte viacero priečinkov kontaktov alebo adresárov, môžete si z nich vybrať pomocou rozbaľovacieho zoznamu v časti Adresár. Keď to urobíte, zobrazí sa abecedný zoznam kontaktov zoradený podľa mien.

Vyhľadávať môžete zadaním časti mena kontaktu do poľa Hľadať a následným výberom položky Spustiť. Výberom prepínača Ďalšie stĺpce môžete vyhľadávať aj na základe iných polí vrátane oddelenia, telefónu a miesta. Keď Outlook vráti zoznam kontaktov, dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete pridať do poľa Komu, alebo vyberte kontakt a potom kliknite na tlačidlo Komu, Kópia alebo Skrytá, čím daný kontakt pridáte do príslušných polí.

Vyhľadanie kontaktu na table Ľudia

 1. Vyberte položku Ľudia v dolnej časti obrazovky.

  Kliknutie na položku Ľudia

 2. Nad zoznamom kontaktov umiestnite kurzor do poľa Prehľadať: Kontakty.

  Kliknutie na položku Prehľadať: Kontakty na karte Ľudia

  Poznámka: Pole Hľadať kontakty v hornej časti zoznamu kontaktov sa líši od poľa Hľadať ľudí v pravom hornom rohu pása s nástrojmi Outlooku. Pomocou poľa Hľadať ľudí môžete vyhľadávať iba mená a e-mailové adresy. Pomocou poľa Hľadať kontakty môžete vyhľadávať aj telefónne čísla, adresy, názvy spoločností a ďalšie.

  Pole Vyhľadávať ľudí v porovnaní s poľom Prehľadať: Kontakty

 3. Zadajte meno osoby alebo inú informáciu, ktorú chcete nájsť, napríklad telefónne číslo alebo názov spoločnosti.

  Tip: Môžete hľadať úplné alebo čiastočné informácie. Ak hľadáte napríklad osobu menom Jakub Varga, môžete zadať celé meno alebo reťazec „Var“, ktorý predstavuje prvé tri písmená priezviska.

 4. Outlook zobrazí výsledky vyhľadávania v podobe karty zobrazujúcej fotografiu kontaktu, e-mailovú adresu, adresu podniku alebo bydliska a telefónne číslo. Vo výsledkoch hľadania vyberte požadovanú osobu.

  Poznámka: Outlook počas písania hľadanie spresňuje. Ak napríklad zadáte písmeno J, Outlook vráti výsledky obsahujúce mená ako Ján, Jakub, Juraj, Július a Júlia. Ak zadáte Júl, Outlook vráti výsledky obsahujúce mená Július a Júlia v ľubovoľnom poli vrátane názvu spoločnosti, e-mailovej adresy a fyzickej adresy.

Zúženie vyhľadávania

Zobrazilo sa príliš veľa výsledkov pri vyhľadávaní úplnej alebo čiastočnej informácie? Zvážte spresnenie vyhľadávania. Po výbere poľa Hľadať ľudí na karte Ľudia sa zobrazí karta Nástroje vyhľadávania.

Tip: Kartu Nástroje vyhľadávania môžete otvoriť aj stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E.

Karta Nástroje vyhľadávania

K dispozícii je veľa možností, ako zúžiť vyhľadávanie, vrátane nasledujúcich skupín možností uvedených na karte Nástroje vyhľadávania:

 • Rozsah    Zmeňte priečinky, ktoré sa majú prehľadať.

 • Upraviť    Vyhľadávajte ľudí, ktorí majú vo svojich kontaktných informáciách telefónne čísla alebo iný špecifický typ informácií.

 • Možnosti    Použite predchádzajúce hľadania alebo zmeňte rozšírené možnosti hľadania.

V okne Kontakty vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Do poľa Prehľadať: Kontakty zadajte meno alebo iné kontaktné údaje.

  Pole Nájsť kontakt

 • Stlačte kombináciu klávesov CTRL + E.

Môžete hľadať podľa úplných alebo čiastočných informácií. Môžete napríklad zadať časť názvu spoločnosti alebo telefónne číslo.

 • V ľubovoľnom zobrazení karty, napríklad Vizitky alebo Karty s adresami, kliknite na písmeno v abecednom registri vedľa karty.

 • V ľubovoľnom zobrazení tabuľka, napríklad Telefónny zoznam alebo Spoločnosť, kliknite na záhlavie stĺpca a kontakty sa zoradia podľa kritérií súvisiacich s daným stĺpcom. Niekoľko príkladov záhlaví stĺpcov: Celé meno, Funkcia, Spoločnosť a Kategórie.

Kontakty môžete vyhľadávať aj z ľubovoľného priečinka v Outlooku. Postupujte takto:

 • Na karte Domov v skupine Hľadať zadajte do poľa Nájsť kontakt meno kontaktu.

  Môžete zadať časť mena, napríklad Mária K, krstné meno alebo priezvisko, e-mailovú adresu, zobrazované meno alebo názov spoločnosti.

Zúženie vyhľadávania

Po kliknutí do poľa Prehľadať: Kontakty sa zobrazí karta Nástroje vyhľadávania. Príkazy vyhľadávania umožňujú spresniť hľadanie a pomáhajú nájsť kontakt.

Nástroje vyhľadávania na karte Hľadať na páse s nástrojmi

 • Rozsah    Umožňuje zmeniť priečinky Outlooku, ktoré sú zahrnuté do vyhľadávania.

 • Upraviť    Umožňuje vyhľadávať položky podľa kategórií alebo iba položky s telefónnymi číslami, adresami alebo poľami kontaktov, ktoré vyberiete.

 • Možnosti    Umožňuje skontrolovať a použiť predchádzajúce hľadania alebo zmeniť možnosti rozšíreného vyhľadávania.

Vyhľadávanie v priečinku doručenej pošty

Kontakty môžete vyhľadávať aj z ľubovoľného priečinka v poštovej schránke.

 • Na karte Domov v skupine Hľadať zadajte do poľa Nájsť kontakt meno osoby, ktorú chcete nájsť.

  Môžete zadať časť mena, krstné meno alebo priezvisko, e-mailovú adresu, zobrazované meno alebo názov spoločnosti.

Vyhľadávanie pomocou poľa Hľadať adresáre

Pole Hľadať adresáre

 • Na paneli s nástrojmi Štandardné zadajte do poľa Hľadať adresáre meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať. Najprv sa prehľadajú kontakty programu Outlook. Ak sa nenájde žiadna zhoda, prehľadajú sa všetky dostupné adresáre, vrátane tých, ktoré ste pridali.

  Tip: Môžete tiež zadať časť mena, napríklad Mária K, krstné meno alebo priezvisko, e-mailový alias, zobrazované meno alebo názov spoločnosti. Ak chcete rýchlo otvoriť kontakt, ktorý ste už vyhľadávali, kliknite na šípku vedľa poľa Hľadať adresáre a potom kliknite na požadované meno.

Adresovanie správy po nájdení mena alebo e-mailovej adresy

 1. V novej správe kliknite v hlavičke správy do polí Komu, Kópia alebo Skrytá.

 2. Do poľa Hľadať zadajte meno.

 3. Dvakrát kliknite na meno v zozname Meno a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Prečo sa v adresári nezobrazuje zoznam (stĺpec) mien?

  Možno ste pri poslednom použití adresára použili možnosť vyhľadávania Viac stĺpcov. Kliknite na položku Iba meno vedľa položky Hľadať a obnoví sa zobrazenie zoznamu mien.

  Hľadanie v ďalších stĺpcoch

Ďalšie spôsoby vyhľadávania

Keď zadáte meno do polí Komu, Kópia alebo Skrytá v e-mailovej správe, Outlook automaticky skontroluje, či sa zadané meno zhoduje s menom v adresári. Ak sa vyskytne zhoda, doplní sa zobrazované meno a e-mailové adresa a správu môžete poslať. Ak sa zhoda nenájde, v dialógovom okne Skontrolovať mená sa zobrazí výzva, aby ste zadali ďalšie informácie. Ak zadané písmená obsahuje viac ako jedno meno, môžete požadované meno vybrať zo zoznamu. Ak sa meno nenájde, budete ho musieť hľadať v inom adresári alebo vytvoriť nový kontakt.

Ak do polí zadáte e-mailovú adresu alebo alias a osoba alebo distribučný zoznam sa nachádza v adresári, doplní sa zobrazované meno a nahradí vami zadaný text.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Adresár Obrázok tlačidla .

  Tip: Adresár môžete otvoriť aj v ponuke Nástroje a v otvorenej správe. V správe kliknite na karte Správa v skupine Mená na položku Adresár.

 2. V zozname Adresár kliknite na požadovaný adresár, v ktorom chcete hľadať mená.

  Adresáre v zozname Adresár sú vytvorené z priečinkov v kontaktoch. Výnimkou je iba globálny adresár (GAL). Predvolene tvorí adresár Outlooku obsah hlavného priečinka outlookových kontaktov. V zozname sa nachádzajú aj iné priečinky kontaktov, ktoré ste si vytvorili a nenastavili ste im vlastnosť, ktorá zabraňuje ich zobrazovaniu. Globálny adresár servera Microsoft Exchange vytvára a spravuje správca organizácie.

  Zoznam adresárov
 3. Do poľa Hľadať zadajte meno alebo časť mena, ktoré hľadáte.

  Hľadanie mien

  Ak chcete vyhľadať meno pomocou iných informácií, napríklad funkcia alebo miesto, kliknite na položku Ďalšie stĺpce a zadajte informácie. V tomto poli môžete vyhľadávať podľa viacerých kritérií. Za každé kritérium zadajte čiarku. Prehľadajú sa všetky zahrnuté stĺpce, ktoré sa v týchto informáciách nazývajú polia.

  Prečo sa v adresári nezobrazuje zoznam (stĺpec) mien?

  Možno ste pri poslednom použití adresára použili možnosť vyhľadávania Viac stĺpcov. Kliknite na položku Iba meno vedľa položky Hľadať a obnoví sa zobrazenie zoznamu mien.

  Hľadanie v ďalších stĺpcoch

  Poznámky: 

  • Ak v prehľadávanom adresári neviete nájsť hľadané meno, vyhľadajte ho v inom adresári. Zoznam Adresár môže obsahovať niekoľko adresárov s rôznymi informáciami. Hľadanie položiek vo všetkých stĺpcoch

  • Ak hľadáte e-mailovú adresu a prehľadávate internetový adresár s protokolom LDAP, môžete hľadať meno podľa prvého znaku mena alebo podľa znaku, ktorý sa v mene nachádza. Kliknite teda buď na položku Začína na, alebo na položku Obsahuje.

  1. V dialógovom okne Adresár kliknite na iný adresár v zozname Adresár.

  2. Ak chcete zobraziť kontakty zo zoznamu kontaktov v Outlooku v zozname Adresár, kliknite na názov požadovaného priečinka kontaktov v časti Adresár programu Outlook.

   Kontakt musel byť položkou buď v poli E-mail alebo v poli Fax, aby sa zobrazil v priečinku Adresár programu Outlook/Kontakty.

Adresovanie správy po nájdení mena alebo e-mailovej adresy

 1. V novej správe kliknite v hlavičke správy do polí Komu, Kópia alebo Skrytá.

 2. Vyhľadajte meno alebo e-mailovú adresu pomocou krokov uvedených v predchádzajúcej časti s názvom Vyhľadávanie mien v adresári.

 3. Dvakrát kliknite na meno alebo e-mailovú adresu v zozname adresára a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Prečo sa v adresári nezobrazuje zoznam (stĺpec) mien?

  Možno ste pri poslednom použití adresára použili možnosť vyhľadávania Viac stĺpcov. Kliknite na položku Iba meno vedľa položky Hľadať a obnoví sa zobrazenie zoznamu mien.

  Hľadanie v ďalších stĺpcoch

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Adresár Obrázok tlačidla .

  Tip: Adresár môžete otvoriť aj v ponuke Nástroje a v otvorenej správe. V správe kliknite na karte Správa v skupine Mená na položku Adresár.

 2. V zozname Adresár kliknite na požadovaný adresár, v ktorom chcete hľadať mená.

  Zoznam adresárov

 3. V poli Hľadať kliknite na položku Viac stĺpcov.

 4. Zadajte informácie alebo časť informácií, ktoré hľadáte. Môžete napríklad zadať telefónne číslo, miesto alebo pracovnú funkciu osoby.

  Poznámky: 

  • V tomto poli môžete vyhľadávať podľa viacerých kritérií. Za každé kritérium zadajte čiarku. Prehľadajú sa všetky zahrnuté stĺpce, ktoré sa v týchto informáciách nazývajú polia.

  • Vyhľadávanie upresníte zadaním celého mena alebo časti mena osoby do poľa Hľadať.

  • Ak nenájdete osobu, ktorú hľadáte, skúste hľadať v inom adresári. Nie všetky adresáre obsahujú rovnaké polia.

Funkcia Rozšírené vyhľadávanie vám umožňuje použiť viacero kľúčových slov alebo kritérií na nájdenie určitej osoby. Podobá sa na vyhľadávanie pomocou možnosti Viac stĺpcov v poli Hľadať, ale kritéria vyhľadávania zadávate do samostatných polí namiesto jedného, v ktorom sú oddelené čiarkou. V závislosti od kontaktných informácií, ktoré ste zadali pre určitú osobu, sa na vyhľadávanie nemusia vzťahovať všetky polia.

Funkcia Rozšírené vyhľadávanie umožňuje vidieť, ktoré polia sa prehľadávajú zadanými kľúčovými slovami alebo kritériami.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Adresár Obrázok tlačidla .

  Tip: Adresár môžete otvoriť aj v ponuke Nástroje a v otvorenej správe. V správe kliknite na karte Správa v skupine Mená na položku Adresár.

 2. V zozname Adresár kliknite na požadovaný adresár, v ktorom chcete hľadať mená.

  Vyberte v zozname adresár na prehľadanie

 3. Kliknite na položku Rozšírené vyhľadávanie.

 4. V poli Nájsť zadajte informácie do príslušných polí.

  Ak chcete niekoho nájsť, zadajte kritériá vyhľadávania

  Čím viac informácií poskytnete, tým presnejšie výsledky hľadania získate.

  Poznámka: Ak nenájdete osobu, ktorú hľadáte, skúste hľadať v inom adresári. Nie všetky adresáre obsahujú rovnaké informácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×