Ak chcete v Publisheri použiť formátovanie na textové polia, automatické tvary, tabuľky, obrázky či objekty WordArt, v dialógovom okne Formátovanie objektu použite nasledujúce možnosti.

Poznámka: Niektoré karty v dialógovom okne sa sprístupňujú v závislosti od vybratého objektu.

O ktorej karte sa chcete dozvedieť viac?

Karta Farby a čiary

Karta Farby a čiary sa používa na aplikovanie farebných výplní, čiar alebo štýlov orámovania vo vybratom objekte alebo bunke tabuľky.

Výplň

Farba – Vyberte farbu výplne z palety alebo vyberte jednu z možností v zozname:

 • Farby schémy – Vyberte farby z použitej farebnej schémy publikácie.

 • Štandardné farby – Vyberte zo štandardnej množiny farieb.

 • Bez výplne – Ak kliknete na túto možnosť, vybratý objekt bude bez výplne. Objekty bez výplne majú priehľadné pozadie.

 • Ďalšie farby - Kliknutím na túto možnosť sa otvorí dialógové okno Farby. Novú farbu môžete vybrať zo štandardnej palety farieb alebo si môžete vybrať vlastnú farbu, ktorú zadefinujete pomocou farebných modelov RGB, HSL alebo CMYK. Môžete vybrať aj farbu PANTONE® .

  Poznámka: Farby PANTONE®, ktoré sú tu zobrazené, nemusia zodpovedať stanoveným normám spoločnosti PANTONE. Presnú farbu nájdete v aktuálnej publikácii farieb PANTONE. PANTONE® a ostatné ochranné známky spoločnosti Pantone, Inc. sú majetkom spoločnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efekty výplne – Kliknutím na túto možnosť sa otvorí dialógové okno Efekty výplne, kde môžete vybrať efekty výplne, ako napríklad prechody, textúry, vzorky, výplne obrázkom a tóny.

Priehľadnosť - Do poľa priehľadnosť zadajte percento priehľadnosti alebo na nastavenie priehľadnosti výplne použite posúvač. Táto možnosť je k dispozícii, iba ak ste vybrali typ výplne.

Čiara

Farba – Vyberte požadovanú farbu výplne z palety alebo vyberte jednu z možností v zozname:

 • Farby schémy – Vyberte farby z použitej farebnej schémy publikácie.

 • Štandardné farby – Vyberte zo štandardnej množiny farieb.

 • Bez obrysu – Ak kliknete na túto možnosť, vybratý objekt bude bez obrysu.

 • Ďalšie farby - Kliknutím na túto možnosť sa otvorí dialógové okno Farby. Novú farbu môžete vybrať zo štandardnej palety farieb alebo si môžete vybrať vlastnú farbu, ktorú zadefinujete pomocou farebných modelov RGB, HSL alebo CMYK. Môžete vybrať aj farbu PANTONE® .

Priehľadnosť – Do poľa Priehľadnosť zadajte percento priehľadnosti alebo na nastavenie priehľadnosti výplne použite posúvač. Táto možnosť je k dispozícii, iba ak ste vybrali typ výplne. 

Šírka – Zadajte hrúbku čiary. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť Bez farieb

Zložený typ – V zozname možností vyberte kombinovaný štýl čiary a hrúbku alebo kliknite na položku BorderArta otvorte dialógové okno BorderArt. Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak ste vybrali typ výplne. 

Typ čiarkovania – V zozname vyberte štýl čiarkovania. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť Bez farieb

Typ zakončenia – V zozname vyberte možnosť Okrúhle, Štvorcové alebo Ploché. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť Bez farieb

Typ spojenia – V zozname vyberte možnosť Skosenie, Hrana alebo Okrúhle a zmeňte typ rohu čiary. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť Bez farieb

BorderArt – Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialógové okno BorderArt, kde môžete pre objekt vybrať grafické orámovanie.

Ukážka – Zobrazuje vybratú výplň a štýl čiary. Sekcia Ukážka je k dispozícii iba pre obdĺžnikové objekty, akými sú napríklad textové polia, tabuľky, obrázky a obdĺžnikové automatické tvary. Tlačidlá nachádzajúce sa okolo sekcie Ukážka zodpovedajú čiaram objektu. Keď vyberiete tlačidlá zodpovedajúce čiaram, ktoré chcete upraviť, môžete na ne aplikovať konkrétne formátovanie. Publisher zobrazuje tlačidlá zodpovedajúce zvislým a vodorovným čiaram, ktoré rozdeľujú bunky tabuľky. Ak ste nastavili diagonály buniek, Publisher zobrazí tlačidlo zodpovedajúce diagonálnej čiare. Ak je objektom tabuľka, Publisher zobrazuje tlačidlá zodpovedajúce zvislým a vodorovným čiaram, ktoré rozdeľujú bunky tabuľky. A ak ste nastavili diagonály buniek, Publisher zobrazí tlačidlo zodpovedajúce diagonálnej čiare.

Preddefinované – Kliknutím na niektorú z možností Preddefinované sa na objekt použije množina čiar. Môžete vybrať možnosti bez čiar, celé orámovanie alebo celé orámovanie a rozdeľovače buniek.

Kresliť orámovanie v ráme – Ak nechcete orámovanie kresliť iba z vonkajšej strany rámu, ale chcete ho kresliť z vonkajšej a z vnútornej strany zároveň, vyberte túto možnosť.

Poznámka: Pri niektorých automatických tvaroch, akými sú napríklad Usmiata tvár, Plechovka či Blesk, táto možnosť k dispozícii nie je.

Použiť nastavenia pri novom type objektu – Ak chcete uložiť nastavenia výplne a čiary ako predvolené nastavenia pre nové objekty rovnakého typu, vyberte túto možnosť.

Poznámka: Toto políčko je k dispozícii iba vtedy, ak formátujete textové pole alebo automatický tvar.

Efekty tvaru – Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialógové okno Formátovanie tvaru a získate prístup k efektom Výplň, Tieň, Odraz, Žiara, Mäkké okraje, 3-D formát a Priestorové otáčanie.

Na začiatok stránky

Karta Veľkosť

Poznámka: Ak vyberiete tabuľku a v časti Nastavenie jazyka v systéme produktov Microsoft Office ste zapli podporu pre východoázijské jazyky alebo jazyky s písmom sprava doľava, táto karta sa nazýva Veľkosť a smer.

Veľkosť a otočenie

Výška – Zadajte požadovanú výšku objektu.

Šírka – Zadajte požadovanú šírku objektu.

Otočenie – Zadajte hodnotu od 0 po 359 stupňov, o ktorú chcete objekt otočiť v smere hodinových ručičiek.

Poznámky: 

 • Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočeného objektu.

 • Ak zmeníte nastavenia Výška a Šírka v časti Veľkosť a otočenie, zodpovedajúcim spôsobom sa zmenia pomerné rozmery Výška a Šírka v časti Mierka.

Mierka

Výška – Zadajte požadovanú výšku tabuľky ako percentuálny podiel jej pôvodnej veľkosti.

Šírka – Zadajte požadovanú šírku tabuľky ako percentuálny podiel jej pôvodnej veľkosti.

Poznámky: 

 • Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočeného objektu.

 • Ak zmeníte nastavenia Výška a Šírka v časti Mierka, presné rozmery nastavené v poliach Výška a Šírka v časti Veľkosť a otočenie sa zmenia zodpovedajúcim spôsobom.

Zamknúť pomer strán - Začiarknutím tohto políčka sa zachová pomer rozmerov nastavených v poli Výška a Šírka. Ak napríklad zmeníte hodnotu v poli Výška na 150 percent pôvodnej veľkosti, program Publisher automaticky zmení aj hodnotu Šírka na 150 percent pôvodnej veľkosti.

Na začiatok stránky

Karta Rozloženie

Karta Rozloženie sa používa na určenie presnej pozície objektu na strane. Môžete vybrať aj možnosť obtekania textu okolo tabuľky, ktorá sa nachádza nad textovým poľom alebo nad automatickým tvarom obsahujúcim text.

Pozícia objektu – Ak sa objekt nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom, vyberte, či má byť vnorený alebo má mať presné (pevné) umiestnenie.

Umiestnenie na strane

Tieto možnosti určujú presné umiestnenie objektu na strane. Tieto možnosti nie sú k dispozícii pre vnorené objekty.

Vodorovné – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi objektom a časťou strany, ktorá je uvedená v poli Od.

Od – Vyberte časť strany (Ľavý horný roh, V strede alebo Pravý horný roh), od ktorej sa má merať vodorovná poloha objektu.

Zvislé – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi objektom a časťou strany, ktorá je uvedená v poli Od.

Od – Vyberte časť strany (Ľavý horný roh, V strede alebo Pravý horný roh), od ktorej sa má merať zvislá poloha objektu.

Štýl obtekania – Ak sa objekt nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom s textom, môžete vybrať spôsob obtekania textu okolo objektu.

 • Štvorec – Text bude obtekať okolo všetkých strán obdĺžnika výberu objektu.

 • Tesné – Text bude obtekať čo najtesnejšie okolo objektu.

 • Cez – Text bude obtekať okolo obvodu objektu a vnútri ľubovoľnej otvorenej časti objektu.

 • Hore a dolu – Text bude obtekať nad a pod objektom, ale nie po bokoch.

 • Žiadne – Formátovanie obtekania textu sa odstráni a text nebude obtekať okolo objektu. Ak je objekt priehľadný, text za ním bude viditeľný. V opačnom prípade bude text skrytý za objektom.

Obtekanie textu – Ak sa objekt nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom a v časti štýl obtekaniaste vybrali možnosť hranaté, tesnéalebo , môžete vybrať, ako chcete text umiestniť.

 • Obojstranne – Text sa umiestni na obidve strany objektu.

 • Len zľava – Text sa umiestni naľavo od objektu.

 • Len sprava – Text sa umiestni napravo od objektu.

 • Na najväčšom voľnom mieste – Text sa umiestni na tej strane objektu, kde je viac miesta.

Vzdialenosť od textu – Ak sa objekt nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom a ide o vnorený objekt, alebo ak je v časti Štýl obtekania vybratá možnosť Štvorec, môžete určiť vzdialenosť medzi obdĺžnikom výberu objektu a textom, ktorý okolo neho obteká.

 • Automaticky – Ak je začiarknuté toto políčko, Publisher automaticky umiestni text v predvolenej vzdialenosti (0,1 cm) od objektu. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, zrušte začiarknutie políčka Automaticky a potom do polí Hore, Dole, Vľavo a Vpravo zadajte požadované hodnoty.

Vodorovné zarovnanie – Ak je objekt vnorený, môžete sa rozhodnúť, či ho chcete ponechať na jednej strane textového poľa alebo automatického tvaru, alebo ho pri pridávaní alebo odstraňovaní textu presúvať zo strany na stranu.

 • Vľavo – Kliknutím na túto možnosť zostane vnorený objekt vedľa ľavého okraja textového poľa alebo automatického tvaru aj po pridaní alebo odstránení textu.

 • Vpravo – Kliknutím na túto možnosť zostane vnorený objekt vedľa pravého okraja textového poľa alebo automatického tvaru aj po pridaní alebo odstránení textu.

 • Premiestniť objekt s textom – Kliknutím na túto možnosť zostane vnorený objekt na určenom mieste v riadku textu a bude sa posúvať z jednej strany textového poľa alebo automatického tvaru na druhú stranu podľa toho, ako sa text pridáva alebo odstraňuje.

Na začiatok stránky

Karta Textové pole

Ak chcete vybrať možnosti umiestnenia a prispôsobenia textu v textovom poli alebo v automatickom tvare s textom vnútri, môžete tak urobiť prostredníctvom karty Textové pole.

Poznámka: Karta Textové pole je k dispozícii, iba ak je vybraným objektom blok textu alebo automatický tvar s textom.

Zvislé zarovnanie

Vyberte, či sa má text v textovom poli alebo v automatickom tvare zarovnať nahor, na stred alebo nadol.

Okraje textového poľa

Ľavý  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi ľavým okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Pravý  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi pravým okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Horný  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi horným okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Dolný  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi dolným okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Automatické prispôsobenie textu

Neprispôsobovať automaticky  Táto možnosť zachová veľkosť textu presne tak, ako ste ju nastavili pre textové pole alebo automatický tvar.

Zmenšiť text pri pretečení Táto možnosť zmenší veľkosť bodov textu v textovom poli alebo v automatickom tvare, až kým v oblasti pretečenia nie je žiaden text.

Prispôsobiť  Táto možnosť text zmenší alebo rozšíri, a prispôsobí sa tak textovému poľu alebo automatickému tvaru, ktorého veľkosť sa zmenila.

Zväčšiť veľkosť textového poľa Táto možnosť zväčší textové pole alebo automatický tvar pri pretekaní textu. 

Poznámka: Ak je vybraná táto možnosť, textové pole alebo automatický tvar možno rozšíriť za hranice strany alebo do iných objektov.

Otočiť v automatickom tvare o 90º  Začiarknutím tohto políčka sa otočí text v textovom poli alebo automatickom tvare o štvrť otáčky (90 stupňov) doprava.

Zahrnúť Pokračovanie na strane...  Toto začiarkavacie políčko zahrnie do textového poľa alebo automatického tvaru oznámenie Pokračovanie na strane [číslo strany].

Zahrnúť Pokračovanie zo strany...  Toto začiarkavacie políčko zahrnie do textového poľa alebo automatického tvaru oznámenie Pokračovanie zo strany [číslo strany].

Stĺpce  Pomocou toho tlačidla sa zobrazí dialógové okno Stĺpce, v ktorom môžete vybrať počet stĺpcov a medzeru medzi nimi.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre automatické tvary okrem obdĺžnikov, prípadne ak ste vybrali možnosti Zmenšiť text pri pretečení alebo Prispôsobiť.

Na začiatok stránky

Karta Obrázok

Ak chcete obrázky v publikácii komprimovať, obnovte pôvodné farby obrázka alebo nastavte možnosti na orezanie a reguláciu farby, jasu a kontrastu obrázka, a potom komprimovanie vykonajte pomocou karty Obrázok v dialógovom okne Formátovanie obrázka.

Poznámka: Karta Obrázok je dostupná vtedy, keď je vybraným objektom obrázok alebo tvar vyplnený obrázkom. Ak je objektom tvar, nástroje orezania sú zablokované, ale povolené sú možnosti Ovládacie prvky obrázka a Kompresia.

Orezanie

Do polí Vľavo, Vpravo, Hore a Dole zadajte požadovanú veľkosť orezania pre obrázok. Ak zadáte zápornú hodnotu orezania, Publisher vyreže obrázok, ktorý rozmermi presahuje rám mimo obrázka. Ak ste použili výplň obrázka, orezaná oblasť rámu zobrazí výplň. V opačnom prípade bude orezaná oblasť priehľadná.

Priehľadnosť

Priehľadnosť – Do poľa Priehľadnosť zadajte percento priehľadnosti alebo na nastavenie priehľadnosti obrázka použite posúvač. 

Jas a kontrast

 • Jas Do poľa Jas zadajte percentuálnu hodnotu alebo pomocou posúvača nastavte hodnotu jasu obrázka. Predvolená úroveň je 50-percentný jas. Zvýšenie jasu spôsobí, že obrázok bude svetlejší. Zníženie jasu spôsobí, že obrázok bude tmavší.

 • Kontrast Do poľa Kontrast zadajte percentuálnu hodnotu alebo pomocou posúvača nastavte hodnotu kontrastu obrázka. Znížením kontrastu sa zmenší rozdiel medzi tieňmi a zvýraznenými oblasťami, obrázok tak vyzerá vyblednutý. Zvýšením kontrastu sa zväčší rozdiel medzi tieňmi a zvýraznenými oblasťami, obrázok sa tak zobrazí s vysokým kontrastom.

Prefarbenie

 • Farba – Vyberte farbu výplne z palety alebo vyberte jednu z možností v zozname:

  • Farby schémy – Vyberte farby z použitej farebnej schémy publikácie.

  • Štandardné farby – Vyberte zo štandardnej množiny farieb od červenej po modrú.

  • Bez výplne – Toto dáva vybraté bunky alebo tabuľku bez výplne. Bunky bez výplne majú priehľadné pozadie.

  • Ďalšie farby – Otvorí sa dialógové okno Farby. Novú farbu môžete vybrať zo štandardnej palety farieb alebo si môžete vybrať vlastnú farbu pomocou farebných modelov RGB, HSL alebo CMYK. Môžete vybrať aj farbu PANTONE®.

  • Tóny – Otvorí sa dialógové okno Efekty výplne, v ktorom môžete použiť tóny aktuálne vybratej farby.

 • Kompresia – Zobrazí sa dialógové okno Kompresia obrázkov, ktoré umožňuje kontrolovať spôsob kompresie obrázkov.

 • Obnovenie farieb – Touto možnosťou sa obnovia pôvodné farby. 

 • Obnoviť všetko – Táto možnosť zruší orezanie a nastavenie obrázka, ktoré ste v obrázku použili. Obnovenie ovplyvní zmeny formátovania použité na vybratý obrázok na karte Obrázok v dialógovom okne Formátovanie obrázka

 • Efekty tvaru – Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialógové okno Formátovanie tvaru a získate prístup k efektom Výplň, Tieň, Odraz, Žiara, Mäkké okraje, 3-D formát a Priestorové otáčanie

Na začiatok stránky

Karta Vlastnosti bunky

Karta Vlastnosti bunky sa používa na výber možností umiestnenia údajov v bunke tabuľky.     

Poznámka: Karta Vlastnosti bunky je k dispozícii, iba ak je vybraným objektom tabuľka.

Zvislé zarovnanie

Vyberte, či chcete text zarovnať Nahor, Na stred alebo Na spodok bunky tabuľky.

Okraje textového poľa

Pomocou týchto nastavení môžete určiť medzery medzi riadkami a stĺpcami tabuľky.

Vľavo – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi ľavým okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Vpravo – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi pravým okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Hore – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi horným okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Dole – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi dolným okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Otočiť v automatickom tvare o 90º - Začiarknutím tohto políčka sa otočí text v bunke tabuľky alebo v automatickom tvare o štvrť otáčky (90 stupňov) doprava.

Na začiatok stránky

Karta Alternatívny text

Pomocou tejto karty môžete zadať objektu alternatívny text, aby ľudia so zrakovým či kognitívnym postihnutím mohli objekt pochopiť.

Použitie zmien

Po upravení nastavení na všetkých kartách kliknite na tlačidlo OK a použite zmeny na objekt.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×