Vysvetlenie poľa Formátovať odsek v programe Publisher

Ak chcete prispôsobiť zarovnanie, odsadenie, riadkovanie, polohy zarážok tabulátorov, vodiace znaky a zlomy riadkov a odsekov vo vybratých odsekoch, môžete tak urobiť prostredníctvom dialógového okna Formátovanie odseku v Publisheri.

Odsadenie a riadkovanie

Karta Zarážky a medzery umožňuje prispôsobiť zarovnanie, odsadenie a riadkovanie vybraných odsekov.

Všeobecné

Tu môžete nastaviť zarovnanie odsekov:

Vľavo Prvý znak zľava v každom riadku je zarovnaný podľa ľavého okraja a pravá strana každého riadku zostáva nezarovnaná. Toto je predvolené zarovnanie odsekov textu smerujúceho zľava doprava.

Na stred Stred každého riadku textu je zarovnaný podľa stredového bodu medzi pravým a ľavým okrajom okna a ľavý a pravý okraj každého riadku zostáva nezarovnaný.

Vpravo Prvý znak sprava v každom riadku je zarovnaný podľa pravého okraja a ľavá strana každého riadku zostáva nezarovnaná. Toto je predvolené zarovnanie odsekov textu smerujúceho sprava doľava.

Podľa okrajov Prvý a posledný znak každého riadku (s výnimkou posledného) je zarovnaný podľa ľavého a pravého okraja a riadky sú vyplnené pridávaním alebo odoberaním medzier medzi slovami a v rámci slov. Posledný riadok odseku je zarovnaný podľa ľavého okraja, ak je smer textu zľava doprava, alebo podľa pravého okraja, ak text smeruje sprava doľava.

Rozmiestnené Toto zarovnanie je rovnaké ako zarovnanie podľa okrajov s tou výnimkou, že riadky sa vypĺňajú rovnomerným pridávaním alebo odoberaním znakov, a nie medzier medzi slovami a v rámci slov.

Distribuovať všetky riadky Toto zarovnanie je rovnaké ako rozmiestnené s tou výnimkou, že aj posledný riadok odseku je zarovnaný podľa ľavého a pravého pokraja.

Odsadenie

Odsadenie určuje vzdialenosť odseku od ľavého alebo pravého okraja textového poľa. V rámci okrajov môžete zvyšovať alebo znižovať odsadenie odseku alebo skupiny odsekov. Môžete vytvoriť aj zápornú zarážku (známu aj ako predsadenie), ktorá posunie odsek smerom k ľavému okraju, ak text smeruje zľava doprava, alebo k pravému okraju, ak text smeruje sprava doľava.

Preddefinované Táto možnosť ponúka päť preddefinovaných možností odsadenia a umožňuje vytvoriť vlastné odsadenie.

  • Pôvodné Táto možnosť využíva možnosti zarovnania, ktoré sú aktuálne nastavené v sekcii Zarovnanie.

  • Zarovnanie vľavo Táto možnosť používa zarovnanie Vľavo.

  • Zarážka na 1. riadku Táto možnosť odsadí prvý riadok odseku o 0,25 palca.

  • Opakovaná zarážka Táto možnosť predsadí prvý riadok o -0,25 palca a zvyšné riadky v odseku odsadí o 0,25 palca.

  • Citácia Táto možnosť odsadí pravý aj ľavý okraj o 5 palcov.

  • Vlastné Ak zmeníte akékoľvek preddefinované odsadenie, zmení sa na Vlastné.

Riadkovanie

Riadkovanie určuje veľkosť zvislej medzery medzi riadkami textu v odseku. Predvolene je medzera medzi riadkami 1,19, čo znamená, že do medzier sa zmestí najväčší typ písma v tomto riadku plus malá medzera. Rozstupy odsekov určujú veľkosť miesta nad a pod odsekom. Keď stlačíte kláves ENTER a začnete nový odsek, riadkovanie sa prenesie do ďalšieho odseku, avšak môžete meniť nastavenie aj pre každý odsek zvlášť.

Na začiatok stránky

Zarážky

Pomocou zarážok tabulátora môžete zarovnávať text vľavo, vpravo, na stred alebo na znak oddeľovača desatinných miest. Pred zarážky môžete tiež automaticky vkladať špeciálne znaky, ako sú napríklad pomlčky, bodky alebo čiary. Tiež môžete vytvoriť rozličné zarážky tabulátora pre všetky textové polia v publikácii. Ak v Publisheri vložíte zarážku tabulátora do textového poľa, na pravítku v hornej časti pracovného priestoru sa zobrazí značka pre zarážku tabulátora.

Značka zarážky

Predvolené zarážky

V tomto okne môžete nastaviť predvolenú hodnotu zarážky pre každé stlačenie klávesu Tab. Predvolená hodnota je 0,5 palca.

Pozícia zarážky tabulátora

V tomto okne môžete zadať zarážky tabulátora nad rámec predvolených.

  • Pre každú zarážku tabulátora, ktorú chcete vložiť, zadajte v poli Pozícia zarážky tabulátora polohu zarážky tabulátora, napríklad 0,2, čím nastavíte zarážku do polohy 0,2 palca, a potom kliknite na položku Nastaviť.

  • V častiach Zarovnanie a Vodiaci znak vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zarovnanie

Zarovnanie umožňuje nastaviť typ zarážky tabulátora, ktorú chcete vytvoriť.

Vľavo Táto možnosť nastavuje počiatočnú polohu textu naľavo od textu. Text sa počas písania pohybuje doprava.

Na stred Táto možnosť nastavuje polohu v strednej časti textu. Text sa počas písania centruje do tejto polohy.

Vpravo Táto možnosť určuje umiestnenie koncového znaku textu vpravo. Text sa počas písania pohybuje doľava.

Desatinná čiarka Desatinná zarážka zarovnáva čísla s desatinnou čiarkou. Bez ohľadu na počet číslic zostáva desatinná čiarka na tej istej pozícii. (Zarovnávať môžete len desatinné čísla. Čísla so spojovníkom alebo so znakom & nie je možné použiť na zarovnanie pomocou desatinnej zarážky tabulátora.)

Vodiaci znak

Vodiace znaky sú bodky, pomlčky, čiary alebo odrážky, ktoré sa zobrazia po stlačení klávesu Tab. Sledujú napríklad nadpisy kapitol alebo častí v obsahu a zarovnajú tieto nadpisy s číslami strán.

Žiadne Po stlačení klávesu Tab sa nezobrazia žiadne vodiace znaky.

Bodka Ako vodiaci znak sa použijú bodky.

Pomlčka Ako vodiace znaky sa použije pomlčka.

Čiara Ako vodiaci znak sa použije čiara.

Odrážka Ako vodiaci znak sa použijú odrážky.

Odstránenie zarážok tabulátora

Zarážky tabulátora odstránite takto:

  1. V okne Pozícia zarážky tabulátora vyberte zarážku, ktorú chcete odstrániť.

  2. Kliknite na tlačidlo Vymazať.

Ak chcete odstrániť všetky zarážky tabulátora, kliknite na položku Vymazať všetko.

Na začiatok stránky

Zlomy riadkov a odsekov

Táto karta umožňuje regulovať formátovanie riadkov a odsekov medzi prepojenými textovými poľami alebo stĺpcami.

Kontrola osamotených riadkov Sú to slová alebo krátke riadky textu na začiatku alebo na konci odseku. Tieto riadky nemusíte oddeľovať od zvyšnej časti odseku.

Zviazať s nasledujúcim Pomocou tejto možnosti zviažete jeden alebo viac vybratých odsekov v textovom poli alebo stĺpci.

Zviazať riadky dohromady Pomocou tejto možnosti zviažete riadky odseku v textovom poli alebo stĺpci.

Začať v ďalšom textovom poli Pomocou tejto možnosti presuniete odsek do oblasti pretečenia, takže ho môžete presunúť do ďalšieho textového poľa.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×