Vytvorenie formulára s podformulárom (formulár typu 1:N)

Pri práci s relačnými údajmi (súvisiace údaje uložené v samostatných tabuľkách) je často potrebné, aby sa v rovnakom formulári zobrazili viaceré tabuľky alebo dotazy. Môže byť napríklad potrebné zobraziť údaje zákazníka z jednej tabuľky a súčasne informácie o objednávkach zákazníka z inej tabuľky. V takomto prípade je vhodné použiť podformuláre, pričom Access poskytuje viacero spôsobov rýchleho vytvorenia podformulárov.

Čo vás zaujíma?

Informácie o podformulároch

Podformulár je formulár, ktorý je vložený do iného formulára. Primárny formulár sa nazýva hlavný formulár a formulár, ktorý je uzavretý do formulára, sa nazýva podformulár. Kombinácia formulára a podformulára sa niekedy označuje tiež ako hierarchický formulár, hlavný/podrobný formulár alebo nadradený/podradený formulár.

Podformuláre sú vhodné najmä pri zobrazení údajov z tabuliek alebo dotazov so vzťahom typu „one-to-many“. Vzťah typu „one-to-many“ je asociácia medzi dvoma tabuľkami, v ktorých hodnota primárneho kľúča každého záznamu v primárnej tabuľke zodpovedá hodnote v zodpovedajúcom poli alebo poliach viacerých záznamov v súvisiacej tabuľke. Môžete napríklad vytvoriť formulár, v ktorom sú zobrazené údaje o zamestnancoch a ktorý obsahuje podformulár s objednávkami každého zamestnanca. Stranou „one“ v tomto vzťahu sú údaje v tabuľke Zamestnanci. Stranou „many“ v tomto vzťahu sú údaje z tabuľky Objednávky – každý zamestnanec môže mať viac ako jednu objednávku.

Organizačná schéma so štandardným rozložením opakovanej zarážky

1. Hlavný formulár zobrazuje údaje z tabuľky na strane „one“ v danom vzťahu.

2. Podformulár zobrazuje údaje z tabuľky na strane „many“ v danom vzťahu.

Hlavný formulár a podformulár v tomto type formulára sú navzájom prepojené, preto podformulár zobrazuje iba záznamy, ktoré súvisia s aktuálnym záznamom v hlavnom formulári. Ak sú napríklad v hlavnom formulári zobrazené informácie Viery Kalnákovej, v podformulári sa zobrazia iba jej objednávky. Ak by formulár a podformulár neboli prepojené, v podformulári by sa zobrazili všetky objednávky, nie iba Vierine objednávky.

V nasledujúcej tabuľke sú definované niektoré terminológie, ktorá je priradená k podformulárom. V Accesse sa spracuje väčšina podrobností, ak použijete postupy v tomto článku, ale je užitočné vedieť, čo sa deje v zákulisí, ak potrebujete vykonať úpravy neskôr.

Výraz

Definícia

Ovládací prvok Podformulár

Ovládací prvok, ktorý vloží formulár do druhého formulára. Podformulár možno považovať za zobrazenie iného objektu databázy, či už ide o ďalší formulár, tabuľku alebo dotaz. Pomocou vlastností ovládacieho prvku podformulára je možné prepojiť údaje zobrazené v ovládacom prvku na údaje v hlavnom formulári.

Vlastnosť Zdrojový objekt

Vlastnosť ovládacieho prvku podformulára, ktorá určuje, aký objekt sa zobrazí v ovládacom prvku.

Údajový hárok

Jednoduché zobrazenie údajov v riadkoch a stĺpcoch, podobne ako v tabuľke. Ak je zdrojovým objektom formulára tabuľka alebo dotaz, prípadne ak je zdrojovým objektom formulár, ktorého vlastnosť Predvolené zobrazenie je nastavená na hodnotu Údajový hárok, ovládací prvok podformulára zobrazí údajový hárok. V takýchto prípadoch sa podformulár nezvykne nazývať podformulár, ale údajový hárok alebo podriadený údajový hárok.

Vlastnosť Prepájať podriadené polia

Vlastnosť ovládacieho prvku podformulára určujúca, pomocou ktorých polí v prepojení podformulára je podformulár prepojený s hlavným formulárom.

Vlastnosť Prepájať hlavné polia

Vlastnosť ovládacieho prvku podformulára určujúca, ktoré polia hlavného formulára prepájajú hlavný formulár na podformulár.

Poznámky: 

 • Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, nastavte najprv vzťahy v tabuľke a až potom pokračujte v postupoch uvedených v tomto článku. Access tak môže automaticky vytvoriť prepojenia medzi hlavnými formulármi a podformulármi. Ak chcete zobraziť, pridať alebo zmeniť vzťahy medzi tabuľkami v databáze, na karte Nástroje databázy v skupine Zobraziť/Skryť kliknite na položku Vzťahy.

 • Ak ovládací prvok podformulára používa formulár ako zdrojový objekt, obsahuje polia, ktoré do formulára vložíte, a možno ho zobraziť ako jeden formulár, spojitý formulár alebo údajový hárok. Výhodou založenia podformulára na objekte formulára je to, že do neho môžete pridať vypočítavané polia, ako napríklad [Množstvo] * [Jednotková cena] .

 • Vytvorením ovládacieho prvku podformulára, ktorého zdrojovým objektom je tabuľka alebo dotaz, môžete do formulára vložiť údajový hárok alebo kontingenčné zobrazenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie súvisiacich údajov do formulára bez vytvorenia podformulára.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo pridanie podformulára

Pomocou nasledujúcej tabuľky určite, ktorý postup je najvhodnejší vo vašej situácii.

Úloha

Odporúčaný postup

Chcete, aby Access vytvoril hlavný formulár i podformulár a prepojil podformulár s hlavným formulárom.

Vytvorenie formulára s podformulárom pomocou Sprievodcu formulárom

Chcete použiť existujúci formulár ako hlavný formulár a chcete, aby program Access vytvoril nový podformulár a pridal ho do hlavného formulára.

Pridanie podformulárov do existujúceho formulára pomocou Sprievodcu podformulárom

Chcete použiť existujúci formulár ako hlavný formulár a do tohto formulára chcete ako podformuláre pridať existujúce formuláre.

Vytvorenie podformulára pomocou presunutia jedného formulára do druhého

Vytvorenie formulára s podformulárom pomocou Sprievodcu formulárom

Pomocou tohto postupu môžete vytvoriť kombináciu formulára a podformulára prostredníctvom Sprievodcu formulárom. Je to aj najrýchlejší spôsob, ako začať, ak ste ešte nevytvorili formuláre, ktoré chcete použiť ako hlavný formulár alebo podformulár.

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Sprievodca formulárom

 2. V rozbaľovacom zozname Tabuľky alebo dotazy na prvej strane sprievodcu vyberte tabuľku alebo dotaz. Ak chcete vytvoriť napríklad formulár Zamestnanci zobrazujúci objednávky pre každého zamestnanca v podformulári, vyberte položku Tabuľka: Zamestnanci (strana „one“ vzťahu „one-to-many“).

  Poznámka: Nezáleží na tom, ktorú tabuľku alebo dotaz vyberiete ako prvé.

 3. Kliknite dvakrát na polia, ktoré chcete z tejto tabuľky alebo dotazu zahrnúť do formulára.

 4. V rozbaľovacom zozname Tabuľky alebo dotazy na tej istej strane sprievodcu vyberte ďalšiu tabuľku alebo dotaz. V tomto príklade vyberieme tabuľku Objednávky(strana „many“ vzťahu „one-to-many“).

 5. Dvakrát kliknite na polia, ktoré chcete z tejto tabuľky alebo dotazu zahrnúť do formulára.

 6. Keď kliknete na tlačidlo ďaleja za predpokladu, že ste správne nastavili vzťahy pred spustením sprievodcu, sprievodca sa spýta, ako chcete zobraziť údaje? – čiže v tabuľke alebo dotaze. Vyberte tabuľku na strane vzťahu "one-to-many". Ak chcete vytvoriť formulár zamestnanci, v tomto príklade budeme klikať na zamestnancov. Sprievodca zobrazí malý diagram formulára. Stránka by sa mala podobať na nasledujúcom obrázku:

  Strana podformulára v Sprievodcovi formulárom

  Pole v dolnej časti diagramu formulára predstavuje podformulár.

  Poznámka: Ak sprievodca nezobrazí otázku Ako sa majú údaje zobraziť?, znamená to, že Access nezistil vzťah typu „one-to-many“ medzi vybratými tabuľkami alebo dotazmi. Sprievodca bude pokračovať, ale Access nepridá podformulár do formulára. Skôr ako budete pokračovať, môžete kliknúť na položku Zrušiť a následne skontrolovať vzťahy medzi tabuľkami.

 7. V dolnej časti na strane sprievodcu vyberte možnosť Formulár s podformulármi a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na strane Aké rozloženie sa má v podformulári použiť? kliknite na požadovanú možnosť rozloženia a potom kliknite na položku Ďalej. Obidva štýly rozloženia usporiadajú údaje v podformulári do riadkov a stĺpcov, ale tabuľkové rozloženie má viac možností na prispôsobenie. Do tabuľkového rozloženia môžete pridať farbu, obrázky a ďalšie prvky formátovania, zatiaľ čo údajový hárok je kompaktnejší, podobne ako údajové zobrazenie tabuľky.

 9. Na ďalšej stránke sprievodcu vyberte požadovaný štýl formátovania formulára a potom kliknite na položku Ďalej. Ak ste na predchádzajúcej strane vybrali možnosť Tabuľkové, vybratý štýl formátovania sa použije aj na podformulár.

 10. Na poslednej strane sprievodcu zadajte názvy formulárov. Program Access vytvorí na základe zadaných názvov názvy formulárov a na základe názvov zadaných pre podformuláre popisy pre podformuláre.

 11. Zadajte, či chcete otvoriť formulár vo formulárovom zobrazení, ktoré umožňuje prezeranie alebo zadávanie informácií, alebo v návrhovom zobrazení, ktoré umožňuje úpravu návrhu formulára, a potom kliknite na položku Dokončiť.

  Access vytvorí dva formuláre – jeden pre hlavný formulár, ktorý obsahuje ovládací prvok podformulára, a jeden pre samotný podformulár.

Na začiatok stránky

Pridanie podformulárov do existujúceho formulára pomocou Sprievodcu podformulárom

Pomocou tohto postupu pridáte podformuláre do existujúceho formulára. Pri každom podformulári môžete vybrať, či má program Access vytvoriť nový formulár alebo použiť existujúci formulár ako podformulár.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na existujúci formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknutím na šípku nadol na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky zobrazte galériu Ovládacie prvky. Vyberte možnosť Použiť sprievodcov ovládacími prvkami.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineOvládacie prvky na tlačidlo Podformulár/Čiastková zostava.

 4. Vo formulári kliknite na miesto, kam chcete umiestniť podformulár.

 5. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

  Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť Access pridá do formulára ovládací prvok podformulára. Ak ste vybrali možnosť, aby Access pre podformulár nepoužil existujúci formulár, ale vytvoril nový formulár, Access vytvorí nový objekt formulára a pridá ho na navigačnú tablu.

Vytvorenie podformulára pomocou presunutia jedného formulára do druhého

Pomocou tohto postupu môžete použiť existujúci formulár ako hlavný formulár a do tohto formulára pridať existujúce formuláre ako podformuláre.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár, ktorý chcete použiť ako hlavný formulár, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Presuňte formulár, ktorý chcete použiť ako podformulár, z navigačnej tably do hlavného formulára.

  Access pridá do hlavného formulára ovládací prvok podformulára a prepojí ovládací prvok s formulárom, ktorý ste presunuli z navigačnej tably. Access sa zároveň pokúsi prepojiť podformulár s hlavným formulárom na základe vzťahu zadaného v databáze.

 3. Tento krok zopakujte pri pridávaní ďalších podformulárov do hlavného formulára.

 4. Ak chcete overiť úspešnosť prepojenia, kliknite na karte Domov v skupine Zobrazenia na položku Zobrazenie, kliknite na položku Zobrazenie formulára a potom pomocou selektora záznamu hlavného formulára prechádzajte záznamy. Ak podformulár sám správne filtruje každého zamestnanca, postup je ukončený.

Ak je predchádzajúca skúška neúspešná, program Access nedokázal stanoviť prepojenie podformulára a hlavného formulára a vlastnosti Prepájať podriadené polia a Prepájať hlavné polia ovládacieho prvku podformulára sú prázdne. Tieto vlastnosti treba nastaviť manuálne pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na hlavný formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte ovládací prvok podformulára tak, že naň raz kliknete.

 3. Ak sa pracovná tabla Hárok vlastností nezobrazuje, zobrazíte ju stlačením klávesu F4.

 4. Na hárku vlastností kliknite na kartu Údaje.

 5. Kliknite na tlačidlo Zostaviť Tlačidlo zostavovača vedľa poľa vlastnosti prepojiť podriadené polia .

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojovanie polí podformulárov.

 6. V rozbaľovacích zoznamoch Hlavné poliaPodriadené polia vyberte polia, s ktorými chcete formuláre prepojiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré polia máte použiť, kliknite na položku Navrhnúť a Access zistí prepojenie polí.

  Tip: Ak sa nezobrazí pole požadované na prepojenie formulárov, pravdepodobne budete musieť upraviť zdroj záznamov hlavného alebo podriadeného formulára a zabezpečiť, aby obsahoval pripájacie pole. Ak je formulár založený napríklad na dotaze, uistite sa, či sa pripájacie pole nachádza vo výsledkoch dotazu.

 7. Uložte hlavný formulár, prejdite do formulárového zobrazenia a overte, či formulár pracuje podľa očakávania.

Otvorenie podformulára v novom okne v návrhovom zobrazení

Ak chcete vykonať zmeny v návrhu podformulára počas práce na hlavnom formulári v návrhovom zobrazení, podformulár môžete otvoriť v samostatnom okne:

 1. Kliknutím vyberte podformulár.

 2. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Podformulár v novom okne.

Na začiatok stránky

Zmena predvoleného zobrazenia podformulára

Po pridaní podformulára do formulára zobrazíte podformulár pomocou ovládacieho prvku podformulára alebo čiastkovej zostavy na základe vlastnosti Predvolené zobrazenie. Túto vlastnosť možno nastaviť na tieto hodnoty:

 • Jeden formulár

 • Spojité formuláre

 • Údajový hárok

 • Rozdelené zobrazenie

Pri prvom vytvorení podformulára možno túto vlastnosť nastaviť na hodnotu Spojité formuláre, prípadne Samostatný formulár. Ak však nastavíte vlastnosť Predvolené zobrazenie podformulára na hodnotu Údajový hárok, podformulár sa v hlavnom formulári zobrazí ako údajový hárok.

Postup pri nastavení vlastnosti Predvolené zobrazenie podformulára:

 1. Zatvorte všetky otvorené objekty.

 2. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na podformulár a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 4. V rozbaľovacom zozname v hornej časti hárka vlastností skontrolujte, či je vybratá položka Formulár.

 5. Na karte Formát hárka vlastností nastavte vlastnosť Predvolené zobrazenie na požadovanú možnosť zobrazenia:

  Poznámka: Ak požadované zobrazenie nie je v zozname, skontrolujte, či je vlastnosť Povoliť…zobrazenie pre toto zobrazenie nastavená na možnosť Áno. Ak chcete napríklad zadať možnosť Údajový hárok ako predvolené zobrazenie formulára, skontrolujte, či je vlastnosť Povoliť údajové zobrazenie nastavená na možnosť Áno.

 6. Uložte a zatvorte podformulár a potom otvorte hlavný formulár a skontrolujte výsledky.

Na začiatok stránky

Pridanie súvisiacich údajov do formulára bez vytvorenia podformulára

Nie je vždy potrebné vytvárať na zobrazenie údajov samostatný objekt formulára. Ak napríklad pracujete s formulárom v zobrazení rozloženia alebo návrhovom zobrazení a presuniete tabuľku alebo dotaz z navigačnej tably do formulára, program Access vytvorí ovládací prvok podformulára alebo podriadenej zostavy, pomocou ktorého zobrazíte údaje v danom objekte. Spôsob zobrazenia údajov určuje vlastnosť Predvolené zobrazenie objektu. Táto vlastnosť je obvykle nastavená na údajové zobrazenie, ale vlastnosť Predvolené zobrazenie tabuľky alebo dotazu možno nastaviť aj na hodnotu Samostatný formulár, Rozdelené zobrazenie alebo Spojité formuláre, čo umožňuje vyššiu flexibilitu pri zobrazovaní súvisiacich údajov vo formulároch.

Poznámka: Zmena vlastnosti Predvolené zobrazenie tabuľky alebo dotazu určuje spôsob ich zobrazenia pri každom otvorení, či už pri otvorení z navigačnej tably alebo zobrazení v ovládacom prvku podformulára alebo podriadenej zostavy. Zmena nastavenia zobrazenia tabuľky môže niekedy spôsobiť zmätok pri jej otvorení z navigačnej tably, preto odporúčame použiť pri tomto postupe dotaz namiesto tabuľky.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×